SI / EN

Regijska štipendijska shema Zasavje

 • O projektu
 • Aktualno za dijake/študente
 • Aktualno za delodajalce
 • Javni pozivi za delodajalce
 • Javni razpisi za delodajalce
ZAKLJUČEK REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME

Regijska štipendijska shema Zasavje se s šolskim letom 2021/2022 zaključuje, zato sofinanciranje novih štipendij za šolsko leto 2022/2023 ni več mogoče.

V primeru podaljšanja ali novega projekta, vas bomo pravočasno obvestili.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Regionalna razvojna agencija Zasavje je v šolskem/ študijskem letu 2016/2017 pričela izvajati Regijsko štipendijsko shemo Zasavje. Pred tem je shemo izvajala prejšnja pristojna regionalna razvojna agencija v Zasavju- Regionalni center za razvoj Zasavje, d.o.o..

V zasavski statistični regiji želi RRA Zasavje vzpostaviti model sofinanciranega kadrovskega štipendiranja, ki se je v preteklosti že izkazal za uspešnega.

RŠS Zasavje se bo izvajala na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija.

S shemo bo RRA Zasavje, kot izvajalka javnega pooblastila  za izvajanje regijskih shem kadrovskih štipendij v obdobju 2016 - 2022, stremela k naslednjim ciljem:
 • prispevati k dvigu izobrazbene ravni v regiji,
 • znižati strukturno brezposelnost,
 • bolj učinkovito reševanje problematike na področju trga dela,
 • povezati potrebe delodajalcev po kadrih in smeri izobraževanja študentov in dijakov,
 • spodbujanje vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč nazaj v Zasavje.

RŠS Zasavje je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem regijske štipendijske sheme oz. štipenditorjem (RRA Zasavje) in državo (Ministrstvom RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ). RŠS Zasavje se izvaja na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1, Ur. l. RS št. 56/2013, in Zštip-1B, Ur. l. RS št. 31/2018) ter Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Ur. l. RS, št. 35/14).

Za izvajanje RŠS Zasavje v obdobju 2016 – 2022 Evropski socialni sklad prispeva 80%, MDDSZ pa 20% sredstev.


UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJ
Štipendije iz RŠS Zasavje so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni, po končanem šolanju/študiju pa se bodo zaposlili pri delodajalcu, ki jih je štipendiral. Štipendije iz RŠS Zasavje ne more prejeti dijak oziroma študent, ki je v delovnem razmerju ali opravlja samostojno registrirano dejavnost ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem uradu za delo Zavoda RS za zaposlovanje.
 

PODELITEV ŠTIPENDIJ

Štipendije iz RŠS Zasavje se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oz. prijavijo potrebo v vlogi na Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendij za posamezno šolsko/ študijsko leto. Na podlagi prijavljenih potreb RRA Zasavje izvede postopke za podelitev štipendij. Štipendije iz RŠS Zasavje se podelijo na podlagi razpisa, ki ga objavi nosilec (RRA Zasavje) za delodajalce, in sicer za tiste vrste izobraževalnih programov, za katera so delodajalci, ki so pridobili pravico do vključitve v RŠS Zasavje, izkazali potrebo.
 

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV

Sredstva v višini 50 % štipendije zagotovi RRA Zasavje preko Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, drugo polovico pa zagotovijo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti po končanem izobraževanju  zaposlili za najmanj eno leto.
 

VIŠINA ŠTIPENDIJE

Štipendija iz RŠS Zasavje znaša do 15 % minimalne plače v RS za dijake in do 28 % minimalne plače v RS za študente, h kateri se  prišteje še dodatek za uspeh in dodatek za izobraževanje izven kraja stalnega prebivališča.
 

IZPLAČEVANJE IN USKLAJEVANJE ŠTIPENDIJ

Višina štipendije se določi enkrat letno, v začetku šolskega/ študijskega leta, glede na trenutno uradno veljavno višino minimalne plače v RS – lahko pa jo določi delodajalec sam, ob upoštevanju pogojev Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1, Ur. l. RS št. 56/2013, in Zštip-1B, Ur. l. RS št. 31/2018) ter Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Ur. l. RS, št. 35/14).Med šolskim/ študijskim letom se ne spreminja in ob dvigu minimalne plače tudi ne poračunava za nazaj. Štipendije v celoti izplačuje delodajalec.
 

OBVEZNOST ŠTIPENDISTA

Štipendist se med drugim zavezuje, da se bo po zaključenem izobraževanju pri delodajalcu zaposlil za vsaj eno leto, da bo vsako šolsko/ študijsko leto pri delodajalcu opravil enomesečno obvezno prakso v obsegu 160 ur.
 

OBVEZNOST DELODAJALCA

Delodajalec se med drugim zavezuje, da bo po zaključku izobraževanja štipendista z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za vsaj eno leto, in mu bo omogočil opravljanje enomesečne delovne prakse v vsakem šolskem/študijskem letu v obsegu 160 ur.
 

ZLAGANJE ŠTIPENDIJ

V skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), Ur. l. RS št. 56, z dne 2. 7. 2013, lahko štipendisti s kadrovskimi štipendijami istočasno uveljavljajo pravico za naslednje štipendije: državna štipendija, Zoisova štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendija Ad future.


Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada (http://www.eu-skladi.si/).


ZA BODOČE ŠTIPENDITORJE (DELODAJALCE):

 
Ali v vašem podjetju že izvajate kadrovsko štipendiranje?
Ali si želite pridobiti kader s poklici, ki jih v podjetju potrebujete?

 
Potem vam lahko RRA Zasavje finančno pomaga uresničiti cilj, da pridete do pravih kadrov. V okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZASAVJE (v nadaljevanju RŠS) vam namreč lahko ugodimo 50 % ali celo 70 % sofinanciranje vaših podeljenih kadrovskih štipendij.

 
Kaj morate storiti? Prijaviti se na JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019, ki bo v kratkem objavljen na spletni strani RRA Zasavje, v rubriki "Regijska štipendijska shema Zasavje".

 
Ker s shemo RRA Zasavje na regijskem in nacionalnem nivoju spodbuja razvoj človeških virov in razvoj gospodarstva za skladnejši razvoj regije, so prednosti RŠS, ki jih ponuja Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) naslednje:
 
 1. postopke za pridobitev sredstev s strani Ministrstva za delo, družino socialne zadeve RRA Zasavje za vas izvaja brezplačno in vam svetuje, usmerja in pomaga pri pripravi dokumentacije;
 1. vaše obveznosti so zgolj: izplačevanje kadrovske štipendije štipendistu, omogočanje enomesečne prakse štipendistu v vsakem šolskem/ študijskem letu in po zaključku izobraževanja štipendista samo enoletna obvezna zaposlitev;
 1. glavne prednosti:
- Po prvem letu štipendijskega razmerja lahko delodajalec ali štipendist prekineta štipendijsko razmerje brez vračila sofinanciranega dela štipendij, če ugotovita, da si nista simpatična. 
- V primeru, da štipendistu ne uspe zaključiti izobraževanja oz. ni možno izvesti enoletne zaposlitve po zaključku izobraževanja, je potrebno vrniti sofinancirana sredstva samo za zadnje leto prejemanja štipendij.


Objava javnih pozivov delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah:

- v šolskem/študijskem letu 2016/2017,
- v šolskem/študijskem letu 2017/2018,
- v šolskem/študijskem letu 2018/2019,
- v šolskem/študijskem letu 2019/2020,
- v šolskem/študijskem letu 2020/2021,
- v šolskem/študijskem letu 2021/2022.Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Objava javnih razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za:

- šolsko/študijsko leto 2016/2017,
- šolsko/študijsko leto 2017/2018,
- šolsko/študijsko leto 2018/2019,
- šolsko/študijsko leto 2019/2020,
- šolsko/študijsko leto 2020/2021,
- šolsko/študijsko leto 2021/2022.***
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.