SI / EN

Regionalni razvoj

Skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljevanju ZSRR-2) vizijo regionalnega razvoja predstavljajo dinamične in ustvarjalne regije z lastno identiteto in učinkovito upravljane ter sposobne zaznavati in izkoriščati globalne razvojne priložnosti. Razvoj regij temelji na ekonomski učinkovitosti, socialni pravičnosti in okoljski odgovornosti. Cilj spodbujanja skladnega regionalnega razvoja je povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala (človeški, socialni in kulturni kapital) v razvojni regiji, v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov, odprava strukturnih težav problemskih območij in zmanjševanje njenega razvojnega zaostanka ter uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov regije z mednarodnim teritorialnim sodelovanjem.

RRA Zasavje kot regionalna razvojna agencija opravlja v javnem interesu naloge spodbujanja regionalnega razvoja oziroma splošne razvojne naloge na regionalni ravni, kakor jih določa 18. člen ZSRR-2 s ciljem zmanjšanja razvojnega zaostanka regije za slovenskim in evropskim povprečjem in hkrati tudi zmanjšanja razvojnih razlik znotraj regije in sicer sledeče naloge:
  • priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
  • priprava dogovorov za razvoj regije,
  • izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno‑zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
  • sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
  • obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju projektov, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
  • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
  • pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem
  • koordinacija in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Sveta regije/ Razvojnega sveta regije).

RRA Zasavje tako opravlja širše razvojne naloge v regiji, ki zajemajo ne samo uresničevanje ciljev in prioritet Regionalnega razvojnega programa temveč tudi drugih ukrepov in instrumentov, ki so nujni in ključni za razvojni preboj regije. RRA Zasavje skupaj z regionalnimi strukturami vzpostavlja pogoje in pripravlja ključne regionalne dokumente in podlage za nadaljnji razvoj regije v obstoječi oziroma bodoči finančni perspektivi.
Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.