SI / EN

Regionalni razvojni program Zasavske regije 2021 - 2027

Razvojni svet zasavske regije se je na 9. korespondenčni seji dne 26. 9. 2018 seznanil pozivom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za začetek postopkov priprave regionalnih razvojnih programov 2021-2027 in Operativnim načrtom o sodelovanju ministrstev pri pripravi RRP 2021-2027, ki ga je potrdila Vlada RS.

Svet je sprejel tudi sklep o pripravi Regionalnega razvojnega programa (RRP) razvojne regije Zasavje za obdobje 2021-2027 in sprejel Program priprave RRP razvojne regije Zasavje za obdobje 2021 – 2027 na območju občin Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi in Litija.

S potrditvijo se je tudi uradno začel postopek priprave omenjenega dokumenta, ki predstavlja temeljni programski dokument na regionalni ravni za novo programsko obdobje. 


***


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 4. 7. 2018 regionalne razvojne agencije seznanilo z Operativnim načrtom o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov 2021–2027 (operativni načrt je na voljo na spletni strani MGRT).


Razvojni svet zasavske regije bo tako v sodelovanju z odbori sveta in drugimi deležniki v regiji, pristopilo k pripravi Regionalnega razvojnega programa razvojne regije Zasavje za obdobje 2021 – 2027, ki bo okvirno vseboval:

1. analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru,
2. opredelitev vizije razvoja regije,
3. opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije,
4. opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije,
5. opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in navedbo virov podatkov za spremljanje kazalnikov,
6. skupno okvirno finančno oceno vrednosti RRP,
7. opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete z:
- opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep,
- časovnim načrtom za izvedbo,
- okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja,
- prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov,
8. opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP,
9. opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP ter
10. predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer mora biti vsak projekt okvirno predstavljen tako, da je njegova sestava naslednja:
- delovni naziv projekta,
- povzetek projekta,
- navedbo prioritete in ukrepa, v katera se uvršča projekt,
- ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen, in analiza njenih potreb,
- opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije,
- predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev,
- opis posameznih aktivnosti,
- okvirni časovni načrt projekta,
- prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti,
- prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti,
- prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja in
- opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje kazalnikov.


Strokovne, tehnične in administrativne naloge pri pripravi Programa priprave RRP za zasavsko regijo in kasneje sam RRP, bo opravila Regionalna razvojna agencija Zasavje.

Dokumenti

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.