SI / EN

Pomembni roki za delodajalce in štipendiste

 • 15. v mesecu – delodajalec mora štipendije štipendistu nakazati do tega datuma / razen v primeru, da ima v pogodbi o kadrovskem štipendiranju s štipendistom določen drug datum.
 • 20. v mesecu – delodajalec pripravi Zahtevek za sofinanciranje kadrovske štipendije (Obrazec št. 5), priloži dokazilo o izplačilu štipendije štipendistu/štipendistom in ga v originalu po pošti posreduje RRA.
 • vsako tekoče šolsko/študijsko leto omogočiti štipendistu opravljanje enomesečne delovnem prakse v trajanju najmanj 160 ur in po opravljeni praksi pripraviti in podpisati obrazec (Obrazec št. 4) – pozor: dijaki in študenti morajo opraviti delovno prakso v času trajanja š. leta (dijaki do 31. 8., študenti do 30. 9. in dijaki zadnjih letnikov do 30. 6.).
 • 30. 6. – dijaki zadnjih letnikov prejmejo zadnjo štipendijo za mesec junij, izplačano najkasneje do 15. 7. – če je zaključil izobraževanje ga je potrebno v roku (2) dveh mesecev od zaključka izobraževanja zaposliti.
 • 1.9-1.10 – morajo štipendisti posredovati delodajalcem potrdila o vpisu v višji letnik – delodajalec na podlagi prejetih dokazil sklene s štipendistom Aneks k pogodbi o kadrovskem štipendiranju za novo š. leto (vzorec aneksa pripravi RRA).
 • 30. 11. – najkasneje do tega datuma posreduje delodajalec RRA vlogo za uveljavljanje upravičenosti za sofinanciranje kadrovske štipendije za novo š. leto v okviru veljavne Pogodbe o sofinanciranju kadrovske štipendije delodajalcu (sklenjeno med delodajalcem in RRA). In sicer delodajalec  RRA posreduje izpolnjen (Obrazec št. 6), na katerem poroča za vse štipendiste, za katere je bila ob vstopu v instrument RŠS ZASAVJE sklenjena pogodba, razen za tiste, ki so obveznosti v okviru RŠS zaključili. Obrazcu je potrebno tudi priložiti:
  • fotokopijo potrdilo o vpisu za vsakega štipendista (za štipendista, ki napreduje v višji letnik; ponavlja ali pavzira),
  • fotokopijo Aneksa k pogodbi o kadrovskem štipendiranju,
  • izpolnjen in podpisan original obrazec št. 4 – Poročilo o delovni praksi,
  • in morebitna druga dokazila.

Na podlagi prejete vloge delodajalca in dokazil RRA pripravi in sklene z delodajalcem Aneks k pogodbi o sofinanciranju kadrovske štipendije za novo š. leto.

 • 31. 12. - do tega datuma mora delodajalec v skladu z ZŠtip-1 poročati o podeljenih štipendijah za tekoče š. leto v aplikaciji na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/porocanje/).
 • 6-mesecev – če se štipendist zaposli pri delodajalcu preden zaključi izobraževanje, mora izobraževanje zaključiti v roku 6 mesecev od datuma zaposlitve, v kolikor izobraževanja ne zaključi, je potrebno vrniti sofinancirani del kadrovske štipendije za celotno obdobje štipendiranja.
 • 2 meseca po zaključku izobraževanja – obvezna zaposlitev štipendista.
 • 1 leto  – mora najmanj trajati zaposlitev štipendista pri delodajalcu.
 • *Pomembno za študente: če študent koristi status absolventa ali dodatnega leta v času študija, mu ne pripada pravica do enoletnega mirovanja štipendijskega razmerja.


***
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.