SI / EN

JAVNI POZIV DELODAJALCEM 2017/2018NAMEN JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2017/2018, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.
 
PRIJAVITELJ
Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Zasavske regije (občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik), ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2017/2018. 
 
Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE SHEME KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZASAVJE za šolsko/študijsko leto 2017/2018, vendar pa je pogoj za prijavo. 
 
NAČIN PRIJAVE
Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 -prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva.
 
Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik odda na sedežu RRA Zasavje, Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi na tri možne načine:
  • osebno vsak delovni dan med 8. in 13. uro na sedežu RRA Zasavje,
  • pošlje prijavo priporočeno po pošti na sedež RRA Zasavje,
  • pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: tjasa.polc@rra-zasavje.si.

 
ROK ZA PRIJAVO
Javni poziv je odprt do porabe sredstev.
 
JAVNA OBJAVA POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH
Prijavitelj se lahko odloči za javno objavo potrebe po kadrovskih štipendijah. Javno bomo objavili prijavljeno potrebo po kadrovskem štipendiranju samo v primeru, če delodajalec na prijavnem obrazcu označi možnost, da želi javno objavo. 
 
V tem primeru se bodo prijavljene potrebe po kadrovskih štipendijah objavile v zbiru prostih kadrovskih štipendij na spletni strani RRA Zasavje- www.rra-zasavje.si / Regijska shema kadrovskih štipendij Zasavje 2016 – 2022 in na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (v nadaljevanju sklad) / www.jpi-sklad.si /  Štipendijski in razvojni sklad / Izmenjevalnica,
 
Če delodajalec na prijavnem obrazcu označi, da ne želi javne objave, se bo prijavljena potreba samo evidentirala na RRA Zasavje in  skladu, ne bo pa  javno objavljena na njunih spletnih straneh.
 
Zbir kadrovskih štipendij delodajalcev bo namenjen izključno informiranju dijakov in študentov o potrebah po kadrovskem štipendiranju v regiji s ciljem poklicnega usmerjanja.
 
DOLŽNOST POROČANJA O PODELJENIH ŠTIPENDIJAH
Vsi subjekti, ki podeljujejo štipendije, so v skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), objavljenem v Ur. l. RS, št. 56/2013, 2. 7. 2013,  dolžni enkrat letno, do konca koledarskega leta, za tekoče šolsko/študijsko leto poročati o podeljenih štipendijah na spletni strani sklada.
 
DODATNE INFORMACIJE lahko dobite na elektronskem naslovu: tjasa.polc@rra-zasavje.si in po telefonu:  0838 49 500 ali 070 789 032 (Tjaša Polc).
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.