SI / EN

PRAVNI PREDPISI

Pravni predpisi, ki jih morajo upoštevati delodajalci in štipendisti, vključeni v RŠS Zasavje:

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipnediranju (ZŠtip-1B; UL, št. 31/2018, z dne 4. 5. 2018), dostopen na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1404?sop=2018-01-1404,

- Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št.56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16; ZŠtip-1), dostopen na naslednji povezavi https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139,

- Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 45/18).
***
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.