SI / EN

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021Datum objave: 28. 02. 2020


Regionalna razvojna agencija Zasavje objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Na javnem razpisu bodo izbrani projekti, ki jih bodo izvajali delodajalci s kadrovskimi štipendisti.Razpisna dokumentacija:

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021
Popravek Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021 z dne 12. 03. 2021
 
Obrazec št. 1_Prijavni obrazec
Obrazec št. 2_Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov
Obrazec št. 3_Poročilo o opravljeni delovni praksi
Obrazec št. 4_ Zahtevek
Obrazec št. 5_Soglasje delodajalca za pridobitev podatkov iz javnih evidenc

Priloga 1_Vzorec pogodbe o sofinanciranju (RRA_delodajalec)
Priloga 2_Poimenski seznam štipendistov
Priloga 3_Pogodba o štipendiranju (delodajalec_štipendist)
Priloga 4_Označba vloge
Priloga 5_Kontrolna lista


Politika štipendiranja 2020-2024

Javni razpis je odprt od 01. 09. 2020 dalje.

Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 09. 2021.POMEMBNO!

Sofinancirana sredstva delodajalcem za izplačilo kadrovskih štipendij v okviru RŠS Zasavje so zagotovljena do konca šolskega/ študijskega leta 2021/2022.

Pogodba o sofinanciranju kadrovskih štipendij, ki jo skleneta delodajalec in RRA Zasavje, delodajalca zavezuje, da po koncu izobraževanja štipendista zaposli za najmanj 1 leto.

Iz tega izhaja, da v primeru, da v letu 2020/21 delodajalec začne štipendirati npr. dijaka v 1. letniku, bodo sofinacnirana sredstva zagotovljena za dijakov 1. (2020/21) in 2. (2021/22) letnik, izplačilo štipendije v dijakovem 3. in 4. letniku, pa mora delodajalec v celoti zagotoviti sam in po maturi dijaka zaposliti za najmanj 1 leto.Dodatne informacije na elektronskem naslovu info@rra-zasavje.si in na telefonski številki 0838 49 500.
***
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.