SI / EN

Vloga za uveljavljanje nadaljnjega sofinanciranja kadrovskih štipendij v letu 2021-2022


Pogodba o sofinanciranju kadrovske štipendije delodajalce obvezuje, da za vsako šolsko/študijsko leto najkasneje do 30. 11. posredujejo na RRA Zasavje priporočeno po pošti:
1. Ustrezno izpolnjeno Vlogo za uveljavljanje nadaljnjega sofinanciranja kadrovskih štipendij, in sicer je potrebno v obrazec vnesti vse aktivne štipendiste, za katere boste (bodisi uveljavljali nadaljnje sofinanciranje ali jim bo mirovalo štipendijsko razmerje ali so v šolskem/študijskem letu 2020/2021 izobraževanje že zaključili in ste jih zaposlili ali boste oz. ste z njimi prekinili štipendijsko razmerje). Skratka, vnesti je potrebno stanja vseh štipendistov, razen za tiste, ki so zaključili pogodbene obveznosti v skladu z RŠS. Zaključene obveznosti pa so takrat, ko štipendist, ki je zaključil izobraževanje, oddela pri delodajalcu najmanj 1 leto.

Vlogi je potrebno priložiti:

2. Aneks k pogodbi o kadrovskem štipendiranju – aneks mora delodajalec skleniti z vsakim kadrovskim štipendistom posebej in RRA Zasavje posredovati fotokopijo. Aneks se nanaša na osnovno pogodbo, sklenjeno med delodajalcem in štipendistom.

Vzorci aneksov za Pogodbe o štipendiranju, sklenjene v sklopu javnih razpisov za šolsko/študijsko leto 2017/18, 2018/19, 2019/20 in/ali 2020/21 se med seboj razlikujejo.

Vzorci aneksov k Pogodbam o štipendiranju so na voljo v nadaljevanju:

Aneks k Pogodbi o štipendiranju, sklenjeni v sklopu JR 2017/18 - VZOREC 2017/18,
Aneks k Pogodbi o štipendiranju, sklenjeni v sklopu JR 2018/19 - VZOREC 2018/19,
- Aneks k Pogodbi o štipendiranju, sklenjeni v sklopu JR 2019/20 - VZOREC 2019/20,
- Aneks k Pogodbi o štipendiranju, sklenjeni v sklopu JR 2020/21 - VZOREC 2020/21

3. Soglasje štipendista – ga mora podpisati vsak štipendist ob podpisu aneksa in nam ga posredujete skupaj z dokumentacijo (gre za varovanje osebnih podatkov).

4. Poročilo o enomesečni praksi – original – v poročilu je potrebno opredeliti datumsko obdobje, od kdaj do kdaj je bila praksa opravljena in navesti št. ur, ki jih mora biti najmanj 160. Praksa je lahko opravljena v š. letu tudi v več delih. Mora pa jo delodajalec zagotoviti vsako š. leto.

5. kopijo M 12 obrazca - dokazilo o zavarovanju štipendistov za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni => dokazilo priložite delodajalci, ki ste se prvič prijavili na javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij v lanskem š. letu in z nami podpisali Pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2020/2021.

6. fotokopija potrdila o vpisu za š. leto 2021/2022 za vsakega štipendista posebej.

7. Izpis obveznega zdravstvenega zavarovanja (ZZZS) za štipendista po zaključku pogodbenih obveznosti (potrebno posredovati za štipendiste po zaključeni 12-mesečni zaposlitvi; potrdilo pridobi štipendist brezplačno na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in služi kot dokazilo, da so pogodbene obveznosti zaključene).

8. druge priloge, ki dokazujejo situacijo štipendijskega razmerja: npr. ponavljanje letnika (potrdilo o vpisu) ali zaključek izobraževanja in zaposlitev (potrdilo o zaključku izobraževanja + fotokopijo M1 obrazca) ali morebitne izjave štipendista, ki bi vplivale na pogodbeno razmerje ali izjave delodajalca in druga dokazila.***
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.


Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.