SI / EN

Regijska razvojna konferenca 2021

Spoznajte poslovne in razvojne priložnosti Regionalnega razvojnega progama zasavske regije 2021 - 2027

Sreda, 16. junij 2021, od 10:00 do 13.00, Delavski dom Trbovlje, Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje

Na Regijski razvojni konferenci 2021 vas bomo seznanili z Regionalnim razvojnim programom zasavske regije 2021 – 2027 (v nadaljevanju: RRP 2021 - 2027) in vam predstavili projekte programskega dela RRP 2021 - 2027. V okviru konference bo potekala tudi krajša delavnica, na kateri bomo v sodelovanju z vami pregledali nabor in identificirali ključne strateške regijske projekte. Dogodek bo vsekakor dobra priložnost za vzpostavljanje povezav med deležniki za učinkovitejšo realizacijo projektov v novem programskem obdobju. Dobrodošli vsi, ki želite prispevati k pripravi in oblikovanju Regionalnega razvojnega programa zasavske regije 2021 – 2027.

PROGRAM

10.00 – 10.15 UVODNI POZDRAVI

  • Marko Funkl, predsednik Razvojnega sveta zasavske regije v obdobju 2021 – 2027;
  • mag. Tomaž Berginc, predsednik GZS Zasavske gospodarske zbornice;
  • Jani Medvešek, direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje;

10.15 – 10.45 PREDSTAVITEV RRP 2021 - 2027
  • Predstavitev procesa priprave RRP 2021 – 2027 in nadaljnji koraki;
  • Predstavitev vsebine RRP 2021 – 2027 in vključenih projektov v programski del RRP 2021-2027;
  • Predstavitev nabora operacij v okviru Sklada za pravični prehod za prestrukturiranje premogovnih regij in nadaljnji koraki;

10.45 – 12.15 PREGLED PROGRAMSKEGA DELA RRP 2021 – 2027 IN IDENTIFIKACIJA KLJUČNIH STRATEŠKIH REGIJSKIH PROJEKTOV
  • Delo v skupinah po posameznih razvojnih prioritetah z namenom pregleda programskega dela RRP 2021 – 2027 in identifikacije ključnih strateških regijskih projektov z moderatorko Julijo Marošek (več spodaj);

12.15 – 13.00 ZAKLJUČEK
  • Predstavitev ugotovitev, sklepov, razprava in zaključek konference

Prvi osnutek Regionalnega razvojnega programa zasavske regije 2021 – 2027, ki vključuje vse prejete projektne predloge deležnikov, je na voljo TUKAJ.

Zaradi lažje organizacije vljudno prosimo za predhodno prijavo preko spletnega obrazca, ki je na voljo na TEJ POVEZAVI. (POMEMBNO: prijavite se najkasneje do 11. 6. 2021). Konferenca bo izvedena v skladu z navodili in priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja bolezni COVID – 19. 


IZHODIŠČA ZA DELAVNICO

Pregled programskega dela REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 2021 – 2027 (RRP 2021-2027) in identifikacija ključnih strateških regijskih projektov.

Programski del Regionalnega razvojnega programa zasavske regije v obdobju 2021 – 2021 vsebuje projekte, ki so jih v procesu priprave RRP 2021-2027 predlagale različne organizacije iz zasavske regije. V naboru so zastopani projekti iz vseh treh sektorjev (ekonomski, nevladni in javni sektor). Na delavnici, ki bo potekala v okviru Regionalne razvojne konference 2021, se boste seznanili s projekti programskega dela Regionalnega razvojnega programa zasavske regije 2021 – 2027 in s priložnostmi, ki jih prinašajo. Cilj delavnice je identifikacija ključnih strateških regijskih projektov.

Predlagane projekte bomo obravnavali po posameznih razvojnih prioritetah. V delovnih skupinah bomo pregledali nabor projektov in podali morebitne predloge in komentarje za dopolnitev programskega dela RRP 2021 – 2027 ter identificirali ključne strateške regijske projekte.  

Pri prijavi na dogodek izberite v kateri delovni skupini boste sodelovali (glej spodnjo tabelo). Delavnico bo moderirala Julija Marošek, ki je moderirala Regijsko razvojno konferenco 2019.


RAZVOJNE PRIORITETE:

INOVATIVNO IN KONKURENČNO GOSPODARSTVO V ZASAVJU
 
Specifični cilji:
1.1 Izboljšati poslovno podporno okolje in dostopnost storitev za gospodarstvo.
1.2 Izboljšati infrastrukturo za potrebe gospodarstva
1.3 Povečati dodano vrednost gospodarskih dejavnosti.
1.4 Povečati prepoznavnost podjetij na domačem in tujih trgih.
1.5 Povečati število kakovostnih delovnih mest v regiji.
1.6 Zajeziti beg možganov iz regije (odhajanje izobražene in ustvarjene delovne sile.
1.7 Oblikovati temeljne podjetniške in konkurenčne vzvode za čimbolj dinamično gospodarsko strukturo.
1.8 Doseči hitrejši razvoj in osredotočenje na področja z relativnimi konkurenčnimi prednostmi.
1.9 Spodbujati inovativnost
1.10 Razviti kakovostne in inovativne turistične produkte ter okrepiti promocijo trajnostnega turizma.
 

ZELENO IN NIZKOOGLJIČNO ZASAVJE
 
Specifični cilji:
2.1 Ohraniti prebivalstvo v regiji.
2.2 Izboljšati kakovost okolja.
2.3 Spodbujati okolju prijazne pristope (krožno gospodarstvo, samooskrba, uporaba OVE).
2.4 Povečati število trajnostnih delovnih mest s povezovanjem ekologije in ekonomije.
 

MOBILNO IN REGIONALNO POVEZANO ZASAVJE
 
Specifični cilji:
3.1 Ustvariti več trajnostnih oblik  mobilnosti in pametne rešitve v podporo trajnostni mobilnosti- (zmanjšanje števila vozil oz. povečanje števila uporabnikov javnega prevoza, več kolesarjev za dnevno migracijo, zmanjšanje tranzitnega prometa skozi urbana središča, hoja)
3.2 Izboljšati kakovost zraka v regiji.
3.3 Izboljšati dostopnost regije.
3.4 Omogočiti pokritost regije z dostopom do širokopasovnega omrežja, povečati uporabo IKT storitev in dostop do interneta vsem prebivalcem v regiji.
 

DRUŽBENO RAZVITO ZASAVJE
 
Specifični cilji:
4.1 Vključiti vse generacije v izobraževanje, vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sožitje. Krepiti  življenjske kompetence, tudi digitalne; razvoj kompetenc za potrebe trga dela in delovanja v sodobni družbi.
4.2 Dvigniti kakovost življenja ranljivih ciljnih skupin (otroci in mladi iz depriviligiranih družinskih okolij, starejši, brezposelni priseljenci, migranti, gibalno ovirane osebe, osebe s posebnimi potrebami) ter preprečiti zdrs v socialno izključenost in revščino.
4.3 Zagotoviti samostojno, zdravo in varno življenje  vseh generacij (celovita socialna, zdravstvena oskrba in preventiva, integrirana oskrba).
4.4 Zvišati kakovost bivanja.
4.5 Ustaviti trend dnevnih migracij v druge regije in odseljevanje.
4.6 Razviti kakovostna delovna mesta in podporno okolje za inovativno, vključujočo družbo znanja.

TRAJNOSTNI IN CELOSTNI RAZVOJ MEST IN PODEŽELJA V ZASAVJU
 
Specifični cilji:
5.1 Spodbuditi celosten socialni, gospodarski in okoljski razvoj, ohraniti kulturno dediščino in varnost v urbanih območjih.
5.2 Pripraviti Regionalni prostorski načrt.
5.3 Ohraniti identiteto regije in razviti kulturno dediščino v turistične namene (rokodelstvo, rudarstvo, steklarstvo).
5.4 Povezati skupnost in krepiti medgeneracijsko sodelovanje.
5.5 Povečati kakovost in privlačnost za življenje za mlade.
5.6 Razviti in krepiti nevladne organizacije in podporno okolje za njihov razvoj.
5.7 Vključitev v projekt Pametne vasi

PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNIH REGIJ V SKLADU S PRAVIČNIM PREHODOM
 
Strateška izhodišča:
6.1 Človeški viri in socialna infrastruktura;  
6.2 Okolje;
6.3 Energetika
6.4 Gospodarstvo

Vljudno vabljeni!
 
Regionalna razvojna agencija Zasavje
Jani Medvešek, Direktor
Dokumenti

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.