SI / EN

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik v številkah59 km2 površin
8.967 prebivalcev
493 podjetij
1.961 povp. bruto plača
65 % delovne aktivnosti
Občina Hrastnik meri 59 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 118. mesto.

V letu 2023 je imela občina 8.967 prebivalcev (4.467 moških in 4.500 žensk). Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 153,1 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104,4 prebivalca na km2).

V letu 2022 je bilo število živorojenih nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -7,8 (v Sloveniji -2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. V letu 2021 je bil selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -2,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -11,1 (v Sloveniji -0,9).

V letu 2023 je bila povprečna starost občanov 47,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (44,0 leta).

Statistični podatki za leto 2021 kažejo, da je med prebivalci te občine število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 193 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo, da so v občini delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 267 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 76 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2021/2022 izobraževalo približno 690 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 300 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 31 študentov in 5 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 8 diplomantov.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo, da je med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) bilo približno 62 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (67 %).

Statistični podatki za leto 2021 kažejo, da je povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, bila v tej občini v bruto znesku za približno 7 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 6 %.

V letu 2021 je bilo v občini 459 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Povprečno število oseb v stanovanju je bilo 2,6. Povprečna uporabna površina stanovanja pa je bila 67,2 m2.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo, da je več kot vsak drugi prebivalec v občini imel osebni avtomobil (535 avtomobilov na 1000 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 11 let.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo, da je bilo v občini zbranih 345 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 20 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Vir: http://www.stat.si

 

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.