SI / EN

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik v številkah59 km2 površin
9140 prebivalcev
475 podjetij
1607 povp. bruto plača
61 % delovne aktivnosti
Občina Hrastnik meri 59 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 118. mesto.

Sredi leta 2019 je imela občina približno 9.140 prebivalcev (približno 4.519 moških in 4.612 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 56. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 156 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (103 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -4,7 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo  nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 0,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -4,3 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 46,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 179 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

 V občini so delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 292 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 74,8 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81,2 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2019/2020 izobraževalo približno 671 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 299 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 33 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (65 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za 8,4 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za 6,3 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 452 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 45 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 66 m2.

Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (516 avtomobilov na 1000 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10,4 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 314 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 45 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Vir: http://www.stat.si

 

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.