SI / EN

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija

  • O svetu
  • Člani
Kohezijske regije ureja 6. a člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), ki določa, da se za izvajanje kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem, ki jih sporazumno določijo občine in država, razvojne regije povezujejo v kohezijske regije. Te se ujemajo z enotami na ravni NUTS 2, ki so določene po postopku iz uredbe EU o statistični klasifikaciji NUTS. Za Slovenijo uredba o NUTS določa dve teritorialni enoti NUTS 2: vzhodno Slovenijo in zahodno Slovenijo. Organ odločanja kohezijske regije je razvojni svet kohezijske regije. Vsaka regija v kohezijski regiji ima v razvojnem svetu kohezijske regije pet predstavnikov, ki jih imenuje svet regije. Razvojni svet kohezijske regije sodeluje pri sprejemanju odločitev in daje predhodno soglasje k vsebini in izvajanju programov EU, ki vplivajo na razvoj kohezijske regije, ter opravlja druge naloge, povezane z razvojem, ki jih sporazumno določijo občine in država. Strokovne in administrativno-tehnične naloge za razvojni svet kohezijske regije opravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zakon tudi določa, da se pri izvajanju programov EU ali njihovih delov, ki se izvajajo samo v okviru ene oziroma druge kohezijske regije, funkcija upravljanja praviloma prenese na enoto Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v kohezijski regiji.

Na podlagi ZSRR-2 je bila izdana Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13), ki določa, da je razvojni svet kohezijske regije ustanovljen in lahko začne delovati, ko je imenovanih najmanj tri četrtine članov sveta in če je v njem zastopanih najmanj tri četrtine razvojnih regij, ki sestavljajo kohezijsko regijo. Izmed članov sveta izvoli svet z večino glasov vseh članov predsednika in podpredsednika sveta. Mandat sveta, predsednika in podpredsednika sveta je vezan na programsko obdobje, za katero se pripravljajo regionalni razvojni programi. Predsednik in podpredsednik sveta sta lahko predčasno razrešena z večino glasov vseh članov sveta. Svet ima sekretarja, ki ga imenuje minister, pristojen za regionalni razvoj. Svet sprejme letni program dela in letna poročila o delu.

Pri opravljanju nalog deluje svet kot pobudnik posvetovanj, usklajevanja, sodelovanja in skupnega delovanja ministrstev, razvojnih regij in razvojnih partnerjev v razvojni regiji (predstavnikov občin, gospodarstva in nevladnega sektorja). Pred odločitvijo Vlade Republike Slovenije mora pristojno ministrstvo pridobiti predhodno soglasje sveta za sprejem:
– partnerskega sporazuma z EU in
– operativnih programov s področja politik Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada.

Svet se sestaja glede na potrebe letnega programa dela. Njegove seje so odprte za javnost. Svet se lahko odloči, da pri obravnavi posameznih točk dnevnega reda javnost izključi. Seja sveta je sklepčna, če je navzoča polovica njegovih članov. Seje sveta sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik sveta. Seja sveta se skliče na pisno zahtevo najmanj ene tretjine njegovih članov. Sklicana mora biti v sedmih, izvedena pa v 21 dneh po prejemu zahteve. Svet sprejema sklepe z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Pred glasovanjem o posameznem sklepu lahko najmanj pet članov sveta iz iste razvojne regije zahteva, da se sklep sprejme z večino glasov vseh članov sveta na dopisni seji. Ta mora biti izvedena najpozneje v sedmih dneh po seji, na kateri je bila zahtevana. Svet o sprejetih sklepih obvešča razvojne svete regij in svete regij v kohezijski regiji ter ministrstvo.

Predsednik, podpredsednik in člani sveta delujejo nepoklicno in niso upravičeni do sejnin. Svetu zagotavlja strokovno in administrativno podporo ministrstvo. Podrobneje ureja delo sveta njegov Poslovnik. Materialne in finančne možnosti za delo sveta ter strokovno podporo zagotavlja ministrstvo v svojem finančnem načrtu na podlagi letnega programa dela sveta.

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija ima 40 članov iz osmih razvojnih regij (Pomurska, Podravska, Posavska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjska). Predsednik razvojnega sveta je dr. Ivan Žagar. 


Vir: MGRT, Delovanje razvojnih svetov kohezijskih regij 


Zoran Poznič - župan občine Trbovlje
Marko Funkl - župan občine Hrastnik
Matjaž Švagan - župan občine Zagorje ob Savi
mag. Tomaž Berginc - ETI Elektroelement d.o.o.
Jani Medvešek, direktor RRA Zasavje


Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (RS KRVS) je na svoji 18. redni seji 28. novembra 2019 sprejel Strateška izhodišča razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
Strateška izhodišča predstavljajo izhodišča za pripravo operativnega programa za naslednjo finančno perspektivo 2021-2027.

Skladno s strateškimi izhodišči razvoja KRVS se je Razvojni svet zasavske regije 5. decembra 2019 na 13. redni seji seznanil s predlogom strateškega dela Regionalnega razvojnega programa zasavkse regije za obdobje 2021-27 (RRP 2021-2027).

20. decembra 2019 je RRA Zasavje predlog strateškega dela RRP zasavske regije 2021-2027 posredovala v usklajevanje Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Dokumenti

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.