SI / EN

Občina Litija

Občina Litija v številkah221 km2 površin
15429 prebivalcev
1236 podjetij
1476 povp. bruto plača
70 % delovne aktivnosti
Občina Litija je del zasavske statistične regije. Meri 221 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 24. mesto.

Sredi leta 2019 je imela občina približno 15.429 prebivalcev (približno 7.768 moških in 7.661 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 24. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 70 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (103 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -0,3 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo  nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 9,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 9,5 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 41,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, so prebivale 104 osebe stare 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 125). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 11 vrtcev, obiskovalo pa jih je 707 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 86,3 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81,2 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2019/2020 izobraževalo približno 1.474 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 494 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 35 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (65 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15,8 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 13,4 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 388 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 61 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 82 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (542 avtomobilov na 1000 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 257 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 102 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Vir: http://www.stat.si

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.