SI / EN

Občina Litija

Občina Litija v številkah221 km2 površin
15.753 prebivalcev
1.254 podjetij
1.731 povp. bruto plača
71 % delovne aktivnosti
Občina Litija je del zasavske statistične regije. Meri 221 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 24. mesto.

Leta 2023 je imela občina 15.753 prebivalcev (8.006 moških in 7.747 žensk). Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 71,2 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104,4 prebivalca na km2).

V letu 2022 je bilo število živorojenih  nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,1 (v Sloveniji -2,3). V letu 2021 je bilo število tistih, ki so se iz te občine odselili, nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 0,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -1,2 (v Sloveniji -0,9).

V letu 2023 je bila povprečna starost občanov 43,0 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (44,0 leta).

Statistični podatki za leto 2021 kažejo, da je med prebivalci te občine bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, so prebivale 116 osebe stare 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 139). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo, da je v občini delovalo 11 vrtcev, obiskovalo pa jih je 701 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 85 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2021/2022 izobraževalo približno 1.500 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 580 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 35 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 8 diplomantov.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo, da je med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 70 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (67 %).

Statistični podatki za leto 2021 kažejo, da je povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, bila v tej občini v bruto znesku za približno 14 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 %.

V letu 2021 je bilo v občini 382 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Povprečno število oseb v stanovanju je bilo 3,1. Povprečna uporabna površina stanovanja pa je bila 83,5 m2.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo, da je vsak drugi prebivalec v občini imel osebni avtomobil (551 avtomobilov na 1000 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 11 let.

Statistični podatki za leto 2021 kažejo, da je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 276 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 89 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Vir: http://www.stat.si

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.