SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZASAVSKE REGIJE 2021 - 2027


DATUM OBJAVE: 3. 1. 2020

Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (RS KRVS) je na svoji 18. redni seji 28. novembra 2019 sprejel Strateška izhodišča razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
Strateška izhodišča predstavljajo izhodišča za pripravo operativnega programa za naslednjo finančno perspektivo 2021-2027.

Skladno s strateškimi izhodišči razvoja KRVS se je Razvojni svet zasavske regije 5. decembra 2019 na 13. redni seji seznanil s predlogom strateškega dela Regionalnega razvojnega programa zasavkse regije za obdobje 2021-27 (RRP 2021-2027).

20. decembra 2019 je RRA Zasavje predlog strateškega dela RRP zasavske regije 2021-2027 posredovala v usklajevanje Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.DOKUMENTI:

Strateška izhodišča razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija - DOKUMENT

Predlog strateškega dela Regionalnega razvojnega programa zasavkse regije za obdobje 2021-27 - DOKUMENT


***
DATUM OBJAVE: 26. 9. 2018


Razvojni svet zasavske regije se je na 9. korespondenčni seji dne 26. 9. 2018 seznanil pozivom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za začetek postopkov priprave regionalnih razvojnih programov 2021-2027 in Operativnim načrtom o sodelovanju ministrstev pri pripravi RRP 2021-2027, ki ga je potrdila Vlada RS.

Svet je sprejel tudi sklep o pripravi Regionalnega razvojnega programa (RRP) razvojne regije Zasavje za obdobje 2021-2027 in sprejel Program priprave RRP razvojne regije Zasavje za obdobje 2021 – 2027 na območju občin Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi in Litija.

S potrditvijo se je tudi uradno začel postopek priprave omenjenega dokumenta, ki predstavlja temeljni programski dokument na regionalni ravni za novo programsko obdobje. 


Program priprave RRP razvojne regije Zasavje za obdobje 2021 – 2027 je na voljo TUKAJsklep o seznanitvi s pozivom MGRT in Programom priprave pa je na voljo TUKAJ.

* Priloga Programa priprave: Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi RRP 2021-2027


***
DATUM OBJAVE: 4. 7. 2018


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 4. 7. 2018 regionalne razvojne agencije seznanilo z Operativnim načrtom o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov 2021–2027 (operativni načrt je na voljo na spletni strani MGRT).


Razvojni svet zasavske regije bo tako v sodelovanju z odbori sveta in drugimi deležniki v regiji, pristopilo k pripravi Regionalnega razvojnega programa razvojne regije Zasavje za obdobje 2021 – 2027, ki bo okvirno vseboval:

1. analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru,
2. opredelitev vizije razvoja regije,
3. opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije,
4. opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije,
5. opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in navedbo virov podatkov za spremljanje kazalnikov,
6. skupno okvirno finančno oceno vrednosti RRP,
7. opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete z:
- opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep,
- časovnim načrtom za izvedbo,
- okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja,
- prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov,
8. opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP,
9. opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP ter
10. predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer mora biti vsak projekt okvirno predstavljen tako, da je njegova sestava naslednja:
- delovni naziv projekta,
- povzetek projekta,
- navedbo prioritete in ukrepa, v katera se uvršča projekt,
- ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen, in analiza njenih potreb,
- opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije,
- predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev,
- opis posameznih aktivnosti,
- okvirni časovni načrt projekta,
- prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti,
- prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti,
- prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja in
- opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje kazalnikov.


Strokovne, tehnične in administrativne naloge pri pripravi Programa priprave RRP za zasavsko regijo in kasneje sam RRP, bo opravila Regionalna razvojna agencija Zasavje.