SI / EN

Interreg Slovenija - Avstrija, projekt H2GreenFUTURE


NAZIV PROJEKTA: Obravnavanje izzivov v procesu razvoja vodikovih tehnologij za prehod v ogljično nevtralno družbo v Sloveniji in Avstriji
 
TRAJANJE PROJEKTA: 01.12.2023 - 30.11.2026
PROJECT BUDGET: 1.341.271,09€
ESSR SOFINANCIRANJE: 1.073.016,87 EUR
 
Regionalna razvojna agencija Zasavje kot projektni partner sodeluje v Interreg projektu z naslovom H2GreenFUTURE (Interreg SLO-AUT). Vodilni partner projekta je Kemijski inštitut, v projektu pa sodelujejo še štirje partnerji iz Slovenije in Avstrije. Projekt H2GreenFUTURE je namenjen reševanju izzivov, povezanih z razvojem vodikovih tehnologij za prehod v ogljično nevtralno družbo v Sloveniji in Avstriji. Projekt se zaveda vse večjega vpliva podnebnih sprememb in poudarja potrebo po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in prilagajanju nizkoogljičnim tehnologijam, kot je vodik. 
 
V projektu H2GreenFUTURE si bo Regionalna razvojna agencija Zasavje skupaj s partnerji prizadevala za razvoj, integracijo in uporabo vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji. Cilj projekta je postaviti temelje za t.i. čezmejni inovacijski ekosistem, ki bo spodbujal razvoj vodikovih tehnologij s sodelovanjem vseh relevantnih akterjev. 
Da bi ohranili naravno okolje in biodiverziteto, kot ju poznamo danes, je bistvenega pomena zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter prilagoditev gospodarstva in družbe novim nizkoogljičnim tehnologijam, kot so vodikove tehnologije. Razvoj tovrstnih tehnologij zahteva celovito ukrepanje vseh akterjev v verigi vrednosti.
Ključni vidiki projekta vključujejo razvoj pilotne infrastrukture za vodikove tehnologije, spodbujanje razvoja znanj in kompetenc v podjetjih in pri študentih ter oblikovanje celovitega inovacijskega ekosistema s stabilnim zakonodajnim okvirom. Pristop "četverne vijačnice", ki vključuje sodelovanje politike, industrije, znanosti in civilne družbe, je osrednji element strategije projekta.
 
Projektne dejavnosti so osredotočene na tri stebre: raziskave in inovacije, znanje in kompetence ter uvedbo preizkuševalnih mehanizmov za prilagoditev predpisov za razvoj prebojnih inovacij. Vključuje čezmejni H2 demo - pilotni projekt za opredelitev ovir na čezmejnem območju, regulativni peskovnik za vzpostavitev zakonodajnega okvira ter dejavnosti ozaveščanja in prenosa znanja.
 
Vzporedno s pilotno-demonstracijskimi aktivnostmi, s katerimi bodo projektni partnerji identificirali pravne, varnostne in tehnološke ovire pri razvoju vodikovih tehnologij na čezmejnem območju, bodo potekala prizadevanja za vzpostavitev zakonodajnega okvirja za spodbujanje tovrstnih investicij in lažji prodor vodikovih tehnologij na trg. 
H2GreenFUTURE je skladen z Akcijskim načrtom za vodikove tehnologije v Interreg regiji Slovenija-Avstrija, ki je nastal v okviru projekta H2GreenTECH (Interreg SI-AT). Stalno čezmejno sodelovanje, inovativni pristopi, kot so pilotni prikazi in regulativni peskovniki, ter kombinacija digitalnih in tradicionalnih izobraževalnih metod poudarjajo zavezanost projekta k spodbujanju razvoja vodikovih tehnologij v regiji.
 
Z namenom ozaveščanja in prenosa znanja med raziskovalnimi institucijami in industrijo bodo razvili celovito bazo vodikovih tehnologij, ki bo dopolnjevala obstoječo B2B platformo Centra za vodikove tehnologije (H2GreenTECH Hydrogen Centre) ter razvili specializirane programe usposabljanja za tehnično in raziskovalno osebje v podjetjih ter prilagojeno vsebino za relevantne študijske programe in delavnice za študente.
 
Glavni rezultati projekta H2GreenFUTURE so:

  • čezmejni H2 demonstracijski pilotni projekt in Načrt za tehnološko čezmejno sodelovanje na področju vodika,
  • simulacija H2 regulativnega peskovnika in H2GreenFUTURE Policy Brief,
  • pilotno izvajanje programa usposabljanja H2GreenFUTURE.

 
PROJEKTNI KONZORCIJ:
 
KI - Kemijski inštitut, vodilni partner
ŠGZ - Štajerska gospodarska zbornica 
FB - Forschung Burgenland GmbH 
TU Graz - Graz University of Technology
CUAS - Fachhochschule Kärnten GmbH 
RRA Zasavje - Regionalna razvojna agencija Zasavje 
 
Regionalna razvojna agencija Zasavje si prizadeva za integracijo vodikovih tehnologij v zasavski regiji. Agencija od januarja 2023 sodeluje s svetovalnim podjetjem Element Energy iz Velike Britanije, ki ji nudi tehnično pomoč pri razvoju konceptov. Pomoč je pridobila na razpisu programa Clean Hydrogen Partnership. Prizadevanja agencije so usmerjena v vzpostavitev treh različnih demonstracijskih primerov proizvodnje in uporabe zelenega vodika v zasavski regiji. S sodelovanjem v projektu H2GreenFUTURE bo okrepila kompetence na tem področju, identificirala razvojne priložnosti, prakse, sodelovala pri inoviranju, predvsem pa vzpostavila odlične povezave z vodilnimi organizacijami na področju najsodobnejših tehnologij.
 
H2GreenFUTURE projekt je v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nina Juratovec
Nina Juratovec
Strokovna sodelavka (projekt H2GreenFUTURE)

nina.juratovec@rra-zasavje.si

+386 (0)70 579 659

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.