SI / EN

Podjetno nad izzive (PONI Zasavje)

  • O projektu
  • Prijava
  • Vključitev
  • Potek programa
  • Notranji mentorji
  • Zunanji mentorji
  • Novice
  • FAQ
Projekt Podjetno nad izzive (PONI Zasavje) je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni 4 mesečni program, ki vključuje podjetniška usposabljanja, mentor- stvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihove poslovne ideje.

Projekt bo potekal med leti 2023 – 2028, vanj bo vključenih predvidoma 106 udeležencev v Zasavski regiji.

Vključijo se lahko osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Zasavje regiji, ter da so na dan pričetka vključitve osebe z nami zmožne podpisati pogodbo o zaposlitvi. Udeleženci so namreč za čas projekta redno zaposleni na RRA Zasavje.

Cilj projekta so novoustanovljeni poslovni subjekti (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov).

Rezultat, ki ga zasledujemo zajema vključitev 106 potencialnih udeležencev v program usposabljanja projekta PONI, izdelanih 106 novih poslovnih načrtov in na trgu prestavljenih minimalno sprejemljivih produktov ter 30 % oz. 32 novoustanovljenih poslovnih subjektov na območju Zasavske regije v celotnem obdobju.

Financiranje projekta
Celoviti projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga lahko umestimo pod Prednostno nalogo 1: Inovacijska družba znanja, Specifični cilj RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

Projekt je sofinanciran s pomočjo Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Obdobje izvajanja: 2023 – 2028.

Podrobnejše informacije:
Jernej Lipar, vodja projekta in notranji mentor – jernej.lipar@rra-zasavje.si / +386 (0)70 669 935
Helena Lapi, notranja mentorica – helena.lapi@rra-zasavje.si / +386 (0)41 825 086
Dejan Poboljšaj, notranji mentor – dejan.poboljsaj@rra-zasavje.si / +386 (0)70 789 031
Nika Koncilja, notranja mentorica – nika.koncilja@rra-zasavje.si / +386 (0)40 227 908
Rok za prijavo na javni razpis: se določi glede na vsakokratno objavo

Postopek prijave:
1. korak: natančno preberite besedilo Javnega razpisa PONI Zasavje.
2. korak: izpolnite Prijavni obrazec. Obrazce izpolnjujte v elektronski obliki.
3. korak: v informativne namene preberite tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Zasavje 2024 (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).
4. korak: natisnite izpolnjene prijavne obrazce in jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev) pošljite v skladu z navodili Javnega razpisa.

Prijavna dokumentacija
▪ Javni razpis - priponka
▪ Prijavni obrazci - priponka
▪ Vzorec pogodbe o zaposlitvi - priponka

Oddaja prijave:
Izpolnjene in natisnjene prijavne obrazce oddajte osebno na sedežu RRA Zasavje ali priporočeno po pošti na naslov RRA Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi. Pazite na pravilno izpolnjeno ovojnico (priloga javnega razpisa).

Prijavne obrazce lahko oddate le v času odprtega javnega razpisa! Kasnejša oddaja se ne upošteva.

Priloženi dokumenti:
1. Javni razpis PONI Zasavje
2. Prijavni obrazci PONI Zasavje
3. Vzorec pogodbe za udeleženca
Vključitev v projekt PONI je možna v skladu z objavljenim javnim razpisom za vključitev nove skupine udeležencev. Objavljen je na spletni strani RRA Zasavje (predvidoma vsake 4 mesece).

Pogoji za vključitev:
▪ poslovna ideja
▪ stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin Zasavske regije
▪ pogojev glede stopnje izobrazbe ali starosti ni
▪ prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje ni potrebna
▪ kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva ali Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje v Zasavju ali katerikoli drugi regiji
▪ izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA Zasavje
▪ kandidat ima poravnave vse zapadle obveznosti do države
▪ kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v Zasavski regiji

Prijavna dokumentacija vključuje:
• prijavni obrazec
• življenjepis,
• fotokopijo dokazila o izobrazbi,
• izpis obdobij zavarovanj iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis prejmete na ZZZS ali ZPIZU)*
• fotokopija dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno.

Oddaja prijave:
▪ osebno na sedežu RRA Zasavje
▪ priporočeno po pošti.

Rok za prijavo je naveden v vsakokratnem objavljenem javnem razpisu POI Zasavje.
V posamezno skupino je naenkrat vključenih 10-11 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:

▪ 4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na RRA Zasavje,
▪ kvalitetna podjetniška usposabljanja področja: razvoj poslovne ideje, raziskava trga, marketing, javno nastopanje, finance in davki, ustanovitev podjetja, poslovni načrt,

CGP, uporaba spleta pri poslovanju, gospodarsko pravo in pogodbe, idr.,
▪ individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,
▪ stalno prisotnost in pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,
▪ podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov / storitev,
▪ mreženje z uspešnim podjetniki,
▪ delo s somišljeniki po principu coworkinga,
▪ vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu.

Delo poteka na lokaciji, ki jo upravlja RRA Zasavje, po delovniku, ki se glasi:
- ponedeljek, torek in četrtek med 07:00 – 15:00 uro
- sredo med 07:00 – 17:00 uro
- petek med 07:00 – 13:00 uro

Podrobnejšo predstavitev poteka dela si poglejte v zavihku FAQ (Odgovori na najpogostejša vprašanja).
Helena Lapi
Helena Lapi
Strokovni sodelavec (projekt PONI Zasavje in splošne razvojne naloge)

helena.lapi@rra-zasavje.si

+386(0)41 825 086

Kje vam lahko svetujem:

• promocija podjetja in produktov
• prodaja in trženje (lokalno, regionalno, svetovno)
• digitalni marketing
• gradnja blagovne znamke in branding
• organizacija dela in časa
• kadrovska funkcija in kadrovski resursi
• povezovanje in planiranje funkcij v podjetju
• socialna omrežja
• poslovni modeli in poslovni načrti 
Dejan Poboljšaj
Dejan Poboljšaj
Strokovni sodelavec (splošne razvojne naloge)

dejan.poboljsaj@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 502
+386(0)70 789 031

Strokovni sodelavec (splošne razvojne naloge) in notranji mentor

• sodobne metode in pristopi v podjetništvu
• samostojno podjetništvo
• poslovni načrt
• finančno in ekonomsko planiranje
• priprave zahtevnih strateških in razvojnih projektov
• prijave na evropske in slovenske razpise za subvencije in kredit
• projektni management
• viri financiranja za podjetja
Nika Koncilja
Nika Koncilja
Strokovni sodelavec (splošne razvojne naloge in Center za pravični prehod)

nika.koncilja@rra-zasavje.si

+386(0)40 227 908

Strokovni sodelavec (splošne razvojne naloge in Center za pravični prehod) in notranji mentor

• raziskava trga in raziskava konkurence
• izdelava spletnih analiz
• spletna prodaja in marketing prodaje
• spletno komuniciranje z internimi in eksternimi deležniki
• prodajne strategije in načrtovanje prodaje
• osnove računovodstva
• animacija in spodbujanje dobrega počutja zaposlenih v podjetju
Jernej Lipar
Jernej Lipar
Strokovni sodelavec (splošne razvojne naloge)

jernej.lipar@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 500
+386(0)70 669 935

Vodja programa PONI Zasavje (notranji mentor)
Strokovni sodelavec (splošne razvojne naloge)

Kje vam lahko svetujem:

• sodobne metode in pristopi v podjetništvu
• postopek ustanovitve podjetja (registracija gospodarskega subjekta, zakonodaja, gospodarske druž podjetništvu, ..)
• prvi koraki na poti v svet podjetništva
• celostni razvoj poslovnih idej
• optimizacija poslovnih modelov
• poslovni načrt
• finančno planiranje
• kalkulacije v podjetništvu
• strateško načrtovanje in organiziranje poslovnih procesov
• projektni management
• uporaba 
Mihael Gornik (Dewesoft)
Kakšen je delovni čas v projektu PONI Zasavje?
Delo poteka med 07.00 - 15.00 uro v pon., tor. in čet., sreda med 07.00 - 17.00 uro in petek med 07.00 - 13.00 uro na sedežu oz. lokaciji, ki jo določi RRA Zasavje.

V okviru PONI Zasavje lahko:
- delo poteka v skupni pisarni ali samostojni pisarni (glede na potrebe usposabljanja)
- delo poteka tudi na terenu za namene raziskave trga, iskanja potencialnih poslovnih parterjev, testiranja poslovne ideje in izobraževanja)
- delo zajema sodelovanje na skupnih delavnicah, individualnih usposabljanja, mentorstvo
- ogledi podjetij


Kaj pomeni in ponuja zaposlitev na RRA Zasavje?
- zaposlitev: redna zaposlitev za 4 mesece
- plača: višina minimalne plače in vsa nadomestila in dodatke
- službene poti: povrnitev stroškov službenih poti
- možnost lastnih in personaliziranih izobraževanj v povezavi s PI


Kako poteka delo v projektu PONI Zasavje?
- delo na lastni poslovni ideji in gradnja samostojne podjetniške poti
- kvalitetna podjetniška usposabljanja, s pomočjo katerih udeleženci pridobijo vsa osnovna podjetniška znanja, ki jih ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo
- mentoriranje s strani notranjih mentorjev in zunanjega mentorja, ki zajema spremljanje udeležencev in nudenje pomoči pri realizaciji poslovnih idej
- pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj
- samostojno delo in delo v skupini (do 11 udeležencev)
- izdelava poslovnega načrta, izoblikovanje storitve / produkta in priprava na odprtje podjetja


Kakšna izobraževanja so vključena v projektu?
- sodobni pristopi v podjetništvu
- oblikovanje produkta in raziskava trga
- poslovno načrtovanje in poslovno modeliranje
- marketing in javno nastopanje
- finance in davki
- postopki ustanovitve podjetja
- uporaba spleta pri poslovanju
- celostna grafična podoba podjetja
- gospodarsko pravo in pogodbe
- vodenje podjetja
- planiranje poslovanja in organizacija časa
- viri financiranja
- socialno podjetništvo kot družbeno odgovoren način razmišljanja podjetnikov
- druga izobraževanja, ki so vezana na razvoj poslovne ideje


Kaj zajema terensko delo?
- izvedba raziskave trga (izvajanje anket, intervjujev, obiski konkurence,...)
- testiranje prvih verzij izdelka oz. storitve
- obiski podjetij
- izvedba individualnih izobraževanj
- terensko delo poteka znotraj delovnega časa, izjemoma tudi izven njega.


Kakšna je obveza po končanem projektu?
Po končanem projektu se pričakuje vsaj 30 % uspešnost v obliki samozaposlitev oziroma ustanovitev poslovnih subjektov.
Rezultat se spremlja še dve leti po zaključku usposabljanja. To pomeni, da mora udeleženec o spremembi (ustanovitev podjetja, zaposlitev) poročati še vsaj 24 mesecev po izteku roka, ko je pričel z zaposlitvijo na RRA.


Ali lahko po zaključku projekta pričakujem še kakšno podporo?
Po zaključku projekta se udeleženci pripravijo na odprtje lastnega poslovnega subjekta. Udeležencem je po zaključku projekta nudena nadaljnja podpora v delavnic in svetovanj...) in drugo.


Ali se lahko prijavim z idejo, ki jo je nekdo v projektu že imel?
Da, lahko se prijavite z enakim oz. podobnim nazivom poslovne ideje, kot jo je nekdo v projektu že imel. Čeprav je naziv poslovne ideje enak, so lahko učinki vsake ideje in zmožnosti za njeno realizacijo drugačni.


Ali se lahko v primeru, da nisem bil izbran, prijavim še enkrat?
Da, ponovna prijava je možna v primeru, da v projekt predhodno niste bili izbrani. Postopek prijave ostaja enak (oddaja zapisne dokumentacije s prilogami).
Ponovna prijava ni možna le v primeru, da ste že bili vključeni v projekt PONI oziroma v projekt Podjetno v svet podjetništva.


Imate še dodatno vprašanje?
Pišite nam na jernej.lipar@rra-zasavje.si ali info@rra-zasavje.si


Jernej Lipar
Jernej Lipar
Strokovni sodelavec (splošne razvojne naloge)

jernej.lipar@rra-zasavje.si
+386(0)8 38 49 500
+386(0)70 669 935

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.