SI / EN

Povabilo k oddaji ponudbe za izbor zunanjega mentorja za izvajanje storitev mentoriranja v projektu PODJETNO NAD IZZIVE – PONI ZASAVJE 2023-2028 (2. skupina)


Regionalna razvojna agencija Zasavje (v nadaljevanju RRA Zasavje) vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe / prijave za vpis v bazo zunanjih mentorjev v okviru aktivnosti, ki bodo izvajane tekom projekta Podjetno nad izzive – PONI Zasavje 2023-2028 (v nadaljevanju PONI Zasavje 2023-2028)

1. PREDMET POVABILA K ODDAJI PONUDBE
Povabilo k oddaji ponudbe je namenjeno izboru zunanjega mentorja za izvedbo storitev podjetniškega mentoriranja v okviru projekta PONI Zasavje 2023-2028  (2. skupina).
Gre za naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, skladno s 97. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) . Torej za naročila, ki so zajeta pod CPV kodo 80590000-6_Storitve mentorstva.
Naročnik pri pripravi in izpeljavi povabila k oddaji ponudbe za izbor zunanjih izvajalcev za izvedbo storitev mentoriranja upošteva načela gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in transparentnosti.
Namen projekta PONI Zasavje 2023-2028  (2. skupina) je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo. V obdobju 2023 – 2028 bo v projekt vključenih 106 potencialnih podjetnikov.
Program je vsebinsko sestavljen tako, da so udeleženci v 4 mesecih vključitve poleg usposabljanja s strani notranjih mentorjev in zunanjih izvajalcev, deležni tudi strokovne pomoči zunanjega mentorja. Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, ki jih bodo preko podjetniškega usposabljanja realizirale osebe s podjetniško idejo.
Sama oddaja ponudbe oz. vpis v bazo, ponudniku/izvajalcu mentorstva še ne zagotavlja direktnega dela v projektu PONI Zasavje 2023-2028  (2. skupina). Ponudnik/izvajalec mentorstva je v bazo vpisan do preklica oz. do konca trajanja projekta. Vsi neizbrani ponudniki, ki so oddali ponudbo, bodo o preklicu povabila k oddaji ponudbe obveščeni v roku 30-ih dneh po preklicu povabila.

2
. VSEBINA ZUNANJEGA MENTORIRANJA
Mentor bo s svojimi praktičnimi podjetniškimi izkušnjami, znanjem in mrežo poznanstev udeležencem projekta PONI Zasavje 2023-2028  (2. skupina) približal podjetništvo in olajšal vstop v svet podjetništva.  
Oseba mora zato imeti primerne kompetence, izkušnje ter reference, saj bo s svojim specifičnim podjetniškim znanjem sodelovala pri razvoju podjetniških idej udeležencev ter reševanju zahtevnejših vsebinskih vprašanj.
Zaželeno je, da je zunanji mentor podjetnik oz. bivši podjetnik, da ima izkušnje z razvojem podjetniških idej in/ali s start up podjetji, da je mentoriral vsaj dveh start-up/scale up podjetij v preteklih 3 letih, prostovoljno ali proti plačilu, ni pa obvezno. Mentor mora imeti vsaj pet (5) let delovnih izkušenj.
Delo zunanjega mentorja zajema usmerjanje udeležencev pri razvoju poslovnih idej in njihovi osebnostni rasti. Je motivator, ki udeležence spodbuja in jim je v oporo ob pojavu ovir. Pomaga pri mreženju in vzpostavljanju kontaktov s posamezniki in podjetji v poslovnem svetu.
Zunanji mentor z udeleženci dela tako skupinsko kot individualno, prav tako kot notranji mentorji tudi on udeležencem  pomaga pri postavljanju in doseganju poslovnih ciljev, je hkrati motivator, ki udeležence spodbuja in jim je v oporo ob pojavu ovir. Njegovo delo se prilagaja glede na strukturo vključenih udeležencev.
Prav tako je naloga zunanjega mentorja praktična predstavitev dela v lastnem podjetju, predstavitev priložnosti in ovir, ki se lahko pojavijo na samostojni podjetniški poti in predstavitev ter rešitev različnih situacij, s katerimi se podjetniki srečujejo pri poslovanju. Skupaj z udeleženci zunanji mentor obdela tudi posamezne podjetniške vsebine, ki zanimajo udeležence (komunikacija s poslovnimi partnerji, poslovni procesi, iskanje kupcev, proces pogajanj in drugo). Njegovo delo se prilagaja glede na strukturo vključenih udeležencev.
Predvideno je, da mentor opravi najmanj 80 ur mentoriranja na skupino udeležencev v obdobju 4 mesecev, kolikor traja njihovo usposabljanje. K temu je prišteto še 10 ur za delo v času izbornega postopka udeležencev. To okvirno pomeni, da z udeleženci dela vsaj enkrat tedensko (v kolikor je mogoče). Navedeno število ur mentoriranja je okvirno in se lahko spremeni, a ne za manj ur od navedenega. Zunanjega mentorja za skupino udeležencev bo RRA Zasavje izbrala na osnovi kriterijev: primernost, kompetentnost, reference, izkušnje, razpoložljivost v določenem terminu in ponujena cena.
Mentoriranje bo potekalo večinoma v dopoldanskem času v prostorih RRA Zasavje (kolodvorska cesta 2, Zagorje) ali Lovski gradič Trbovlje (Trg Franca Fakina 5, Trbovlje). Mentoriranje bo potekalo skupinsko, po potrebi pa tudi individualno, glede na potrebe udeležencev usposabljanja.

3
. OBLIKA SODELOVANJA
Z izbranim mentorjem bo RRA Zasavje sklenila avtorsko ali podjemno pogodbe, ali pa bo sodelovanje urejeno preko pogodbe o sodelovanju oziroma podpisane naročilnice. Cena na uro mentoriranja je predmet posamične ponudbe, pri čemer znaša orientacijska vrednost 1 ure v višini 75,00 EUR bruto (z vklj. DDV) na uro.
V pogodbi / naročilnici bo opredeljeno: število ur, ki jih bo mentor izvedel, cena ter drugi elementi pogodbe.
Zunanji mentor lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in lahko za svoje delo izstavi račun oz. prejme plačilo. Storitve lahko opravlja preko svojega podjetja, ali podjetja v katerem je zaposlen ali pa ima s svetovalnim podjetjem sklenjeno drugo pogodbeno razmerje. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne druge oblike v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo.
Zunanji mentor po vsakem mesecu opravljenega dela predloži mesečno poročilo o izvedenem delu za pretekli mesec.
Zunanji mentor z oddajo prijave za vpis sprejme pogoje tega povabila k oddaji ponudbe.

4. PRIJAVA:
Prijavo/ponudbo prijavitelji oddajo na naslov: info@rra-zasavje.si.
Javno povabilo je odprto od dneva objave do preklica. Prva mentoriranja se bodo predvidoma pričela v juniju 2024.
Iz prijave naj bodo razvidni vsaj naslednji podatki:
  • osebni podatki prijavitelja/ponudnika,
  • pravna oseba, v okviru katere deluje, ali drug način za obračunavanje svetovanja,
  • kontaktni podatki (GSM številka, elektronska pošta),
  • reference ponudnika ter ostali podatki za katere prijavitelj meni, da so relevantni,
  • ponujena bruto cena (vsi stroški z vključenim DDV) za izvedeno uro mentoriranja (okvirna cena 75 € bruto (z. vklj. DDV) na uro),
  • soglasje za strinjanje s pogoji povabila k oddaji ponudbe in obdelavo osebnih podatkov (obrazec priložen spodaj).

Prijava je možna tudi preko SPLETNEGA OBRAZCA

 
Z oddajo ponudbe prijavitelji potrjujejo, da so seznanjeni s tem, da bodo navedeni podatki skladno z zakonskimi podlagami zbrani, hranjeni, obdelovani in uporabljeni za potrebe izvajanja aktivnosti v okviru projekta PONI Zasavje 2023-2028  (2. skupina).
Hkrati soglašajo s tem, da so ti podatki za namene spremljanja in poročanja v okviru javnega razpisa posredovani Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR).

5. DODATNE INFORMACIJE:
Neposredna kontaktna oseba je Jernej Lipar (+386 (0)70 669 935; jernej.lipar@rra-zasavje.si). Informacije pa lahko pridobite tudi v tajništvu RRA Zasavje (+386 (0)8 38 49 500;  info@rra-zasavje.si).

6
. POGOJI POVABILA K ODDAJI PONUDBE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Oddana ponudba zainteresiranim ponudnikom ne zagotavlja, da bodo izbrani za zunanje mentorje, niti ne pomeni, da ima RRA Zasavje do ponudnikov kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti, zainteresirani ponudniki pa na podlagi oddane prijave zoper RRA Zasavje nimajo nikakršnih zahtevkov, niti pravnih sredstev.
RRA Zasavje si pridržuje pravico, da k oddaji ponudbe povabi strokovnjake po lastni presoji. Zainteresirani ponudniki se z oddajo ponudbe izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega povabila, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v ponudbi za namen izvajanja aktivnosti projekta PONI Zasavje 2023-2028  (2. skupina), za kar morajo podpisati soglasje (obrazec priložen). Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v ponudbi odgovarja zainteresirani ponudnik kazensko in materialno.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.