SI / EN

Prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II


Regionalna razvojna agencija Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/1981/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) in 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas, in sicer:


STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II


Kandidati za prosto delovno mesto morajo poleg pogojev, ki jih določajo splošni delovno-pravni predpisi, izpolnjevati naslednje pogoje:
 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja),
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge Strokovnega sodelavca VII/2-II:

 • spremljanje, proučevanje in priprava strateških dokumentov in programov,
 • spremljanje razpisov in informacij o programih EU in RS,
 • priprava izhodišč za projekte ter priprava projektne in druge dokumentacije,
 • dogovori s partnerji in koordinacija partnerjev,
 • finančno spremljanje projektov, vrednotenje in poročanje,
 • koordinacija projektov,
 • izvajanje strokovnih, administrativnih in tehničnih opravil pri delodajalcu in za ostale regionalne organe,
 • druge naloge po nalogu direktorja.

Dopolnilna znanja:

 • znanje angleškega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom,
 • vozniški izpit B kategorije.

Strokovni sodelavec bo delovne naloge opravljal na oddelku za splošne razvojne naloge in oddelku za pravični prehod in  projekte.

Prijava mora vsebovati:

 1. Pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 2. Opis delovnih izkušenj – vrsta del in nalog ter trajanja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.


Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden), s 3-mesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu delodajalca na naslovu Kolodvorska cesta 2, Zagorje ob Savi, oziroma po potrebi izven navedenega naslova.

Kandidat vloži prijavo v elektronski obliki, ki jo pošlje na naslov razvoj@rra-zasavje.si najkasneje do vključno 24. 11. 2022. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Več informacij:
Jani Medvešek (041 385 358 ali razvoj@rra-zasavje.si)

Dokumenti


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.