SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI V LETIH 2019-2022
19
Nov

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI V LETIH 2019-2022

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 16.11.2018 objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.
 
Mednarodni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de, hkrati pa mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Pogoji za kandidiranje so objavljeni v razpisni dokumentaciji.

Višina sredstev: okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 6.400.000,00 EUR.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
  • leto 2019: 1.600.000,00 EUR
  • leto 2020: 1.600.000,00 EUR
  • leto 2021: 1.600.000,00 EUR
  • leto 2022: 1.600.000,00 EUR

Upravičeno stroški:

Za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto (v nadaljevanju: standardni strošek na enoto), pri čemer je po tem javnem razpisu enota kvadratni meter (m2) najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini.

Formula za izračun višine standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo je:

Višina standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo v EUR (SSE) = (5.313,06 € + 65,2 * m2) / m2 / Y


Pri čemer velja:

- m2 = velikost najetega razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2) zaokroženo na štiri (4) decimalna mesta

- Y = 0,75 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija) oz. 0,70 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija)

- Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 5 m2, maksimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 120 m2

- Izračunan znesek SSE se zaokroži na dve decimalni mesti navzdol


Znesek sofinanciranja (upravičen javni izdatek) se izračuna po naslednji formuli:

SSE * m2 * Y

- Izračunan upravičen javni izdatek se zaokroži na dve decimalni mesti


Roki za oddajo vlog so:
7.1. 2019, 15. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022.

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
 
Navodila za pripravo vloge in načini oddaje vlog so navedeni v razpisni dokumentaciji.
 
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: indiv-sejmi2019-2022@spiritslovenia.si.
 
Več informacij in vse potrebne podatke, navodila in priloge, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev lahko najdete na tem naslovu.