SI / EN

PRVI JAVNI RAZPIS

PRVI JAVNI RAZPIS ZA GARANCIJE BANČNIM KREDITOM ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V ZASAVSKI STATISTIČNI REGIJI


Predmet
 razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v zasavski statistični regiji (RGS Zasavje) za bančne kredite, ki jih RRA Zasavje kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju zasavske statistične regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Zasavje.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Zasavju, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

V letu 2017 so se spremenili pogoji delovanja Regijskih garancijskih shem, pri čemer je možno pridobiti garancijo v višini od 50 do 80% odobrenega kredita. Najnižji znesek kredita za investicije je 8.000,00 EUR, najvišji pa 500.000,00 EUR z odplačilno dobo 8 let z vključenim moratorijem do enega leta. Garancije se odobravajo prav tako za obratna sredstva, pri čemer je maksimalna višina 200.000 EUR ter odplačilna doba do 3 let. Podrobnejši pogoji so objavljeni v razpisu.

Skupen garancijski potencial RGS Zasavje znaša 3.200.000,00 EUR in je razpisan na podlagi sredstev Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju:Sklad), ki na dan objave tega razpisa znaša 1.000.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci na območju občin statistične regije Zasavje: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 19.04.2018.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo k oddaji vloge na Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v zasavski statistični regiji 
Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v zasavski statistični regiji 

Obrazec 1: Prijavni list za garancijo
Obrazec 2: Izjava prijavitelja o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške 
Obrazec 3: Vzorec pogodbe o garanciji
Obrazec 4: Vzorec garancije
Obrazec 5: Vzorec vmesnih in končnih poročil
Obrazec 6: Vzorec opreme ovojnice
Obrazec 7: Vzorec zahtevka za koriščenje kredita

Predstavitev podjetja in namena kredita - do 100.000 EUR
Merila za ocenjevanje vlog in navodila


Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS
Seznam sodelujočih bank v RGS
Informativni izračun efektivne obrestne mere (EOM)


Splošni pogoji delovanja RGS Zasavje
Poslovnik o delu KGO RGS Zasavje
Pravilnik o delovanju RGS
Pravilnik o odpisih
Spremembe in dopolnitve pravilnika o delu RGS-1
Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.