SI / EN

Regijska garancijska shema Zasavje

  • O projektu
  • Javni razpisi


Regijska garancijska shema predstavlja instrument finančne vzpodbude za malo gospodarstvo, ki so ga država in lokalne skupnosti prenesle na nivo regije.
Regijska garancijska shema Zasavje je regijska garancijska shema za področje zasavske regije, za katero sta Slovenskega regionalno razvojnega sklada, kot prijavitelj in nosilec izvajanja regijske garancijske sheme ter na javnem razpisu izbrani izvajalec sheme za zasavsko regijo Regionalna razvojna agencija Zasavje sklenila pogodbo o izvajanju Regijske garancijske sheme Zasavje.

Prednosti tovrstnega spodbujanja podjetništva je veliko:
• ker cilj garancijske sheme ni pridobivanje dobička, lahko podjetja pridobijo posojila in jamstva zanje pod najugodnejšimi pogoji,
• naložbeno tveganje je manjše, saj programe hkrati ocenjujejo Regionalna razvojna agencija Zasavje, banke in sami podjetniki,
• regionalna razvojna agencija investitorjem ponuja tudi vse potrebne informacije in strokovno pomoč.

Z izdajanjem garancij za posojila, ki jih posojilojemalci najamejo pri izbrani banki, garancijska shema povečuje dostopnost do posojil sektorju malega gospodarstva, saj je zavarovanje posojila še vedno eden izmed ključnih problemov za enote malega gospodarstva. Prednost take oblike financiranja pa predstavljajo tudi ugodne obrestne mere in manjši stroški najema posojila.
Garancijska shema namenja sredstva za dodeljevanje garancij malim in srednjim podjetjem, ki pri bankah najemajo posojila. Preko garancijske sheme lahko podjetje zavaruje obveznosti do banke z garancijo.


CILJI

Glavni cilji garancijske sheme so:
• pospeševanje razvoja in rasti malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov,
• povečanje investicijske aktivnosti v regiji,
• zmanjšanje stopnje brezposelnosti,
• vzpostavitev možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva,
• olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do posojil z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje posojil.

Regijska garancijska shema glavne cilje dosega z dajanjem garancij na osnovi ugodnih bančnih posojil za:
a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti,
b) obratna sredstva.


GARANCIJSKI POTENCIAL

Skupen garancijski potencial Regijske garancijske sheme Zasavje znaša 3.200.000,00 EUR in je razpisan na podlagi sredstev Slovenskega regionalno razvojnega sklada za namen izvajanja regijskih garancijskih sheme.

Za izvajanje Regijske garancijske sheme Zasavje zagotavlja Slovenskega regionalno razvojnega sklada sredstva do višine 1.000.000,00 EUR.
Slovenski regionalni razvojni sklad za Regijske garancijske sheme namenja sredstva namenskega premoženja. Regijska garancijska shema spodbuja razvoj malega gospodarstva z zagotavljanjem 50 do 80% poroštev za bančne kredite.


KREDITNO GARANCIJSKI ODBOR

Kreditno garancijski odbor je pomemben institut pri izvajanju Regijske garancijske sheme in je sestavljen iz najmanj 6-ih članov in vključuje: 1 predstavnika banke (kreditodajalke, ki je odobrila posojilo), 3 predstavnike razvojnega sveta regije (od tega 2 predstavnika gospodarstva in 1 predstavnik lokalne skupnosti), 1 predstavnik sklada in 1 predstavnik izvajalca regijske garancijske sheme, pri čemer ima odbor naslednje pristojnosti:
- obravnava prispele vloge in odobrava garancije,
- zavrne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev Regijske garancijske sheme,
- določi instrumente pozavarovanja,
- obravnava poročila o sprejemu projektov in predlaga direktorju izvajalca sprejem sanacijskih in drugih ukrepov glede težav podjetnikov,
- opravlja druge, s splošnimi akti in s sklepi organov izvajalca, določene naloge.


POSTOPEK

- Objava javnega razpisa s strani RRA Zasavje,
- oddaja vloge vlagateljev,
- preverba formalnosti popolne vloge s strani RRA Zasavje,
- obravnava vloge s strani KGO,
- izdaja odločbe na podlagi sklepa KGO.Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.