SI / EN

Prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - projekt PONI


Regionalna razvojna agencija Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/1981/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) in 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas, in sicer:
 
 
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 – projekt PONI Zasavje

 
Kandidati za prosto delovno mesto morajo poleg pogojev, ki jih določajo splošni delovno-pravni predpisi, izpolnjevati naslednje pogoje:
 • Strokovna izobrazba: najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj.
 
Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
 
Delovne naloge Strokovnega sodelavca VII/2:
 • vključevanje udeležencev (izvedba izbornega postopka udeležencev vsake posamezne skupine PONI in prva seznanitev mentorjev kot dela strokovne ocenjevalne komisije s poslovnimi idejami udeležencev in udeleženci; na podlagi prvih informacij oblikovanje začetnega programa usposabljanj in način dela v projektu PONI)
 • priprava programa usposabljanj udeležencev, njegovo spremljanje in nadgrajevanje ter izbor zunanjih izvajalcev
 • predstavitev posameznih podjetniških vsebin v sklopu skupinskih delavnic in individualnih svetovanj,
 • spremljanje aktivnosti in napredka udeležencev in izvedba mentoriranja
 • iskanje poslovnih priložnosti za udeležence in povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji, podjetji,...
 • izbor in vključitev skupine udeležencev v program 4 mesečnega usposabljanja,
 • izvajanje projekta in delavnic
 • delo z udeleženci po programu
 • spremljanje, proučevanje in priprava strateških dokumentov in programov
 • izvajanje strokovnih, administrativnih in tehničnih opravil za regionalne organe
 • druge naloge in zadolžitve po navodilu nadrejenega oziroma direktorja
 
Dopolnilna znanja:
 • znanje angleškega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom in delo v programu MS Office
 • vozniški izpit B kategorije.
 
Strokovni sodelavec bo delovne naloge opravljal na oddelku PONI Zasavje in deloma na oddelku Splošne razvojne naloge. Projekt Podjetno nad izzive - PONI je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Posebnost projekta predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa, kar udeležencem omogoča ne le finančno podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej, ampak tudi čas, ki ga lahko udeleženci namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot.
 
Prijava mora vsebovati:
 • Pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 • Opis delovnih izkušenj – vrsta del in nalog ter trajanja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
 
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas za čas trajanja projekta. Delovno razmerje bo sklenjeno zapoln delovni čas (40 ur/teden), s 3-mesečnim poskusnim delom.
 
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu delodajalca na naslovu Kolodvorska cesta 2, Zagorje ob Savi, oziroma po potrebi izven navedenega naslova na lokaciji, ki bo določena za izvajanje programa PONI Zasavje.
 
Kandidat vloži prijavo v elektronski obliki, ki jo pošlje na naslov razvoj@rra-zasavje.si najkasneje do vključno 11. 12. 2023. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.
 
Več informacij:
Jani Medvešek (041 385 358 ali razvoj@rra-zasavje.si).
 
*V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dokumenti


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.