SI / EN

Prosto delovno mesto: DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE ZASAVJE

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje (Uradni vestnik Zasavja, št. 33/2016, Uradni list RS, št. 90/2015, UVZ 20/2018), predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje (Uradni list RS, št. 64/2023) in 16. člena Statuta javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje, Svet zavoda Regionalna razvojna agencije Zasavje, objavlja javni razpis za prosto delovno mesto
 
Direktorja javnega zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje
 
Delovne naloge direktorja bodo po notranjem aktu o sistemizaciji delovnih mest obsegale:
 • organiziranje, načrtovanje in vodenje poslovanja zavoda;
 • vodenje in urejanje kadrovskih zadev;
 • organizacijo in vodenje programskega dela zavoda;
 • zastopanje zavoda v pravnem prometu ter odgovornost za javnost delovanja zavoda;
 • opravljanje drugega dela na podlagi splošnih aktov zavoda, nalog sveta zavoda, strokovnega sveta in ustanoviteljev ter na podlagi zakona in podzakonskih aktov.
 
Kandidati, ki se bodo prijavili za prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih zakonskih pogojev, izpolnjevati še naslednje zahteve:
 • najmanj univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
 • najmanj pet let delovnih izkušenj z vodstvenimi deli v gospodarskih družbah, organizacijah ali institucijah, zavodih ali javni upravi,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • aktivno obvladati vsaj en tuj jezik
 • izkušnje pri pripravi in izvedbi regionalnih ali evropskih projektov,
 • niso bili pravnomočno obsojeni za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev ter da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati morajo k prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, svoj življenjepis ter program dela, vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje in izjavo, s katero kandidat soglaša s komunikacijo o nadaljnjih postopkih po elektronski pošti.
 
Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem soglasju vseh ustanoviteljic za mandatno obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrano kandidat bo delo opravljal v prostorih RRA Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi oziroma na drugem kraju skladno s pravili RRA Zasavje.
 
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo do vključno 18. 6. 2024 (velja poštni žig tega dne), na naslov Svet Zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi s pripisom: »Razpis za direktorja RRA Zasavje – ne odpiraj« ali po elektronski pošti z zadevo »Razpis za direktorja RRA Zasavje« na elektronski naslov razvoj@rra-zasavje.si.
 
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
 
Več informacij na info@rra-zasavje.si ali 08 38 49 500.
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dokumenti


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.