SI / EN

Prihajajoče spodbude za Zasavje iz Sklada za pravični prehod

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) je 14. 2. 2024 predstavilo Načrt razvojnih spodbud 2024, v okviru katerega bo na voljo kar 672,4 milijonov EUR razvojnih spodbud. 42 ukrepov in 339,2 milijona EUR razvojnih spodbud bo v letu 2024 ciljnim skupinam na voljo s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. 24,5% vseh sredstev oz. 83,1 mio EUR bo na voljo za gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij Zasavje in SAŠA.

Za zasavsko gospodarstvo se v letu 2024 obetata dva pričakovana razpisa (Vir: MGTŠ - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport):

  • Produktivne naložbe za gospodarsko prestrukturiranje  v Zasavski in SAŠA premogovni regiji v obdobju 2023-2026
Namen razpisa: gospodarsko prestrukturiranje regije (močno odvisne od fosilnih goriv in industrije z največjo intenzivnostjo toplogrednih plinov) s spodbujanjem raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest.
Cilj: diverzifikacija gospodarstva in razogljičenje regije, novo ustvarjena delovna mesta z višjo/visoko dodano vrednostjo, dvig dodane vrednosti na zaposlenega, vzpostavitev modela krožnega gospodarstva za večjo surovinsko samozadostnost v regiji
Predvidena objava: 2. kvartal 2024
Okvirna višina sredstev: 68,7 mio. EUR (za Zasavje in SAŠA regijo)
Višina sofinanciranja: še v usklajevanju
Upravičeni stroški: opredmetena in neopredmetena  osnovna sredstva
Izvajalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT)

  • RRI in demonstracijsko pilotni projekti
Namen: preko sofinanciranja RRI in demonstracijsko-pilotnih projektov prispevati h gospodarskemu prestrukturiranju premogovne regije Zasavje, izvajanje Območnega načrta za pravični prehod za regijo Zasavje
Cilj: podpreti raziskovalno razvojne projekte oz. pilotno-demonstracijske projekte konzorcijev podjetij skladno s cilji Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5) in Območnega načrta za pravični prehod (ONPP), ki se nanašajo na razvoj ali testiranje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij
Predvidena objava: 2. kvartal 2024
Okvirna višina sredstev: 4,42 mio. EUR (za Zasavje)
Višina sofinanciranja: največ do 60 % (odvisno od velikosti podjetja in uporabljene sheme državne pomoči)
Upravičeni stroški: stroški osebja, zunanjih izvajalcev, posredni stroški, stroški opredmetenih in neopredmetenih sredstev
Izvajalec: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS)

Poleg spodbud za gospodarstvo se v letu 2024 Zasavju obetajo tudi sredstva na področju človeških virov in izobraževanja.

Za projekt Vseživljenjske karierne orientacije in usposabljanje brezposelnih ter iskalcev zaposlitev za potrebe zelenega prehoda regije bo na voljo 1,7 milijona EUR sredstev. Napovedana je neposredna potrditev operacije, katere upravičenec bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Izvajalec ukrepa je Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za leto 2024 je napovedan tudi razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v okviru katerega bosta namenjena 2 milijona evrov za zasavske osnovne in srednje šole. Razpis se bo izvajal v  okviru ukrepa Obogateno izvajanje kakovostnega in dostopnega učenja ter uvajanje krožnih vsebin v vzgojno izobraževalnih zavodih. Namen ukrepa je izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela s pridobivanjem kompetenc – predvsem digitalnih, zelenih, trajnostnih in kompetenc podjetnosti. 


Vsi razpisi bodo financirani iz sredstev Sklada za pravični prehod. 
Dokumenti


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.