SI / EN

Objavljen javni razpis za produktivne naložbe v premogovnih regijah

 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, je dne 24. 5. 2024 objavila Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko - Šaleški regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024-2027. Cilji javnega razpisa je dvig dodane vrednosti na zaposlenega v premogovni regiji, zmanjšanje odvisnosti gospodarstva Zasavske  premogovne regije od fosilnih goriv, povečanje števila domačih in tujih investicij v premogovni regij in diverzifikacija gospodarstva v premogovni regiji.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov v Zasavju znaša 26.200.000 EUR, od tega je za operacije velikih podjetij na voljo 15.720.000 EUR, za operacije malih in srednje velikih podjetij pa 10.480.000 EUR.
 
Razpis omogoča sofinanciranje do maks. 60 % upravičenih stroškov projekta, ki bodo na voljo za koriščenje v proračunskih letih od 2024 do 2027. Prvi rok za predložitev vlog na javni razpis je najkasneje do 1. 7. 2024.
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest. Operacije se bodo izvajale na ožjem vplivnem območju Zasavske premogovne regije. Operacije se lahko izvajajo tudi na širšem vplivnem območju ob določenih pogojih.
 
Pogoji in roki za prijavo:
- Minimalni prag operacije je 500.000 EUR
- Maksimalna višina sofinanciranja je 10 milijonov EUR na povezana podjetja
- Vrednost operacije v stroje in opremo (brez DDV) mora znašati najmanj 50 % vrednosti operacije

Več podrobnosti o razpisu najdete na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije (TUKAJ) ter na spletni strani Javne agencije Spirit Slovenija (TUKAJ).

Za dodatne informacije se obrnite na Center za pravični prehod Zasavja, ki deluje v okviru Regionalne razvojne agencije Zasavje.

O Skladu za pravični prehod: Sklad za pravični prehod je del večletnega finančnega okvira 2021-2027 Evropske unije in si prizadeva podpirati regije, ki so najbolj odvisne od premoga, pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo. Ta sklad zagotavlja nepovratna sredstva za projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in prehodu na čistejše vire energije.

Razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje): RRA Zasavje je ključna institucija za izvajanje pravičnega prehoda v Zasavski premogovni regiji. Njeno večletno prizadevanje je omogočilo pridobitev sredstev iz Sklada za pravični prehod, ki pomembno prispevajo k prestrukturiranju regije. Dodatna sredstva iz tehnične pomoči so omogočila ustanovitev in delovanje Centra za pravični prehod Zasavje, ki igra ključno vlogo pri podpori projektom v regiji, povezanim s pravičnim prehodom v Zasavski premogovni regiji.
 


Dokumenti


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.