SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

Razpisi


Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Občina Zagorje ob Savi
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV SOCIALNEGA SERVISA CELODNEVNE POVEZAVE PREKO OSEBNEGA TELEFONSKEGA ALARMA (VAROVANJE NA DALJAVO) ZA LETO 2020 Fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Zagorje ob Savi, ki izpolnjujejo razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 21.01.2020 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.11.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV POSEBNEGA POMENA, KI JIH ORGANIZIRAJO DRUŠTVA, ZDRUŽENJA TER ZAVODI IN NISO BILI PREDMET DRUGIH RAZPISOV Društva, združenja in zavodi, katerih projekti, progami oziroma prireditve niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Zagorje ob Savi oziroma drugih javnih razpisov in izpolnjujejo razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 21.01.2020 06.11.2020
JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2020 Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja, dejavne v primarni kmetijski proizvodnji in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter izpolnjujejo razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 21.01.2020 25.02.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA VARSTVA OKOLJA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2020 Pravne osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 21.01.2020 25.02.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINACIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV DRUŠTEV IN SKUPIN KI DELUJEJO NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI IN BODO V LETU 2020 SOFINANCIRANE IZ PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI Izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 21.01.2020 19.02.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V LETU 2020 V OBČINI ZAGORJE OB SAVI Invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 21.01.2020 17.02.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2020 Društva oziroma zveze društev, ki delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 21.01.2020 12.02.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV ZA LETO 2020 V OBČINI ZAGORJE OB SAVI Turistična društva, ki izpolnjujejo razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 21.01.2020 12.02.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETU 2020 Pravne osebe, ki izvajajo programe veteranskih in častniških združenj in izpolnjujejo razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 21.01.2020 30.01.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DODATNIH PROGRAMOV ŠOL V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETU 2020 Osnovne šole, ki izvajajo dodatne programe, ki so predmet razpisa in niso financirani iz drugih občinskih razpisov ter izpolnjujejo razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 21.01.2020 29.01.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, PROGRAMOV, PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV V OBČINI ZAGORJE OB SAVI Društva, združenja in zavodi, katerih projekti, programi oziroma prireditve, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Zagorje ob Savi oziroma drugih javnih razpisov. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. Občina Zagorje ob Savi 25.02.2019 14.11.2019
SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE OGREVALNIH SISTEMOV V GOSPODINJSTVIH V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETIH 2018 IN 2019 Fizična oseba, ki je investitor in lastnik ali solastnik nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega razpisa, imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega razpisa, ožji družinski član lastnika ali solastnika nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega razpisa ali najemnik nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega razpisa. Občina Zagorje ob Savi 17.01.2019 15.10.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE JAVNIH PRIREDITEV V OBČINI V ZAGORJE OB SAVI V LETU 2019 Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji Občina Zagorje ob Savi 15.04.2019 19.04.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Občina Zagorje ob Savi 18.02.2019 15.03.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V OBČINI ZAGORJE OB SAVI Invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 18.02.2019 11.03.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci letnih programov športa (LPŠ): športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS, zavodi za šport, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS, ustanove, ki v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, delujejo za splošno koristen namen in zasebni športni delavci s sedežem v Občini Zagorje ob Savi. Občina Zagorje ob Savi 18.02.2019 11.03.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI Društva oziroma zveza društev, ki delujejo na področju kmetijstva, imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi oziroma so registrirani na območju Republike Slovenije in delujejo tudi na območju Občine Zagorje ob Savi, vanj pa so vključeni tudi člani z območja Občine Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi 18.02.2019 06.03.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI ZAGORJE OB SAVI Turistična društva, ki imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Občina Zagorje ob Savi 18.02.2019 06.03.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA VARSTVA OKOLJA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI Prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje ob Savi, projekt mora omogočiti vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi, projekt mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja, projekt (ali zaključena faza večletnega projekta) bo dokončan v letu 2019, nosilci projekta imajo najmanj dve leti izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa, projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje. Občina Zagorje ob Savi 18.02.2019 05.03.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ZAGORJE OB SAVI Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi in so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon o društvih, imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti, vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih, imajo potrjen program dela s strani upravnega organa društva, namenjen čim večjemu številu uporabnikov in finančni načrt, izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov, da aktivno delujejo najmanj eno leto. Občina Zagorje ob Savi 18.02.2019 04.03.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ V OBČINI ZAGORJE OB SAVI Pravne osebe, ki izvajajo programe veteranskih in častniških združenj, imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Občina Zagorje ob Savi 18.02.2019 25.02.2019


Arhiv