SI / EN

Razpisi

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
1. JAVNI RAZPIS ZA UKREP ODPRAVLJANJE ZARAŠČANJA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 19.12.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 01.06.2026
JAVNI RAZPIS ZA UKREP I: FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU V LETU 2024 Nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 25.11.2024
JAVNI RAZPIS ZA UKREP II: FINANČNA POMOČ OB SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NEZMOŽNOSTI ZA DELO V LETU 2024 Nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 25.11.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA INTERVENCIJO PODPORA ZA DEJAVNOSTI INFORMIRANJA IN PROMOCIJE PROIZVODOV IZ SHEM KAKOVOSTI IZ STRATEŠKEGA NAČRTA SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027 Skupina proizvajalcev kmetijskih pridelkov in živil za izvajanje shem kakovosti, skupina proizvajalcev za skupno trženje, organizacija proizvajalcev, skupina izvajalcev, ki je razvidna iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil, v skladu s pravilnikom o evidencah s področja ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 17.06.2024 19.09.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO PODPORA ZA USTANOVITEV IN ZAČETNO DELOVANJE KOLEKTIVNIH OBLIK SODELOVANJA V KMETIJSKEM IN GOZDARSKEM SEKTORJU Organizacija proizvajalcev, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo; skupina proizvajalcev za skupno trženje, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo; skupina proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznana na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo, ali skupina izvajalcev iz Uredbe 2018/848/EU, ki je vpisana v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 28.05.2024 29.08.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO NALOŽBE PRAVNIH OSEB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OKVIRU INTERVENCIJE IRP16 NALOŽBE V PRILAGODITEV NA PODNEBNE SPREMEMBE PRI TRAJNIH NASADIH ZA LETO 2024 Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v RKG, opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in ima v koledarskem letu pred letom objave javnega razpisa standardni prihodek iz kmetijske dejavnosti, ki je enak ali višji od 12.000 eurov. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10.06.2024 26.08.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO NALOŽBE PRAVNIH OSEB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OKVIRU INTERVENCIJE IRP02 NALOŽBE V DVIG PRODUKTIVNOSTI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ, VKLJUČNO Z DIGITALIZACIJO KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA LETO 2024 Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v RKG, opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in ima v koledarskem letu pred letom objave javnega razpisa standardni prihodek iz kmetijske dejavnosti, ki je enak ali višji od 12.000 eurov. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 07.06.2024 19.08.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO NALOŽBE KMETIJ V OKVIRU INTERVENCIJE IRP02 NALOŽBE V DVIG PRODUKTIVNOSTI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ, VKLJUČNO Z DIGITALIZACIJO KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA LETO 2024 Fizična oseba, ki je kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v register kmetijskih gospodarstev, opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in ima v koledarskem letu pred letom objave javnega razpisa standardni prihodek iz kmetijske dejavnosti, ki je enak ali višji od 12.000 eurov. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 07.06.2024 19.08.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE SADIK MEDOVITIH RASTLIN, POSAJENIH ZA ČEBELARJENJE IN NE ZA PRIDELAVO RASTLIN V PROGRAMSKEM LETU 2024 Vlagatelj je v Centralnem registru društev registriran kot čebelarsko društvo v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE ZDRAVIL, DOVOLJENIH V EKOLOŠKEM ČEBELARSTVU V PROGRAMSKEM LETU 2024 Fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE OBNOVE TIPIČNIH ČEBELNJAKOV V PROGRAMSKEM LETU 2024 Fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna osebe za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO VZDRŽEVANJE ČEBELNJAKOV IN ČEBELJIH DRUŽIN ZA PRENOS ZNANJA V ČEBELARSTVU V PROGRAMSKEM LETU 2024 Pravna oseba, ki poseduje učni čebelnjak, namenjen prenosu znanja, ki je bil vzpostavljen v letih 2021 in 2022 v okviru izvajanja ukrepa tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev oziroma podukrepa vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, in opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE NAKUPA ČEBELARSKE OPREME V PROGRAMSKEM LETU 2024 Fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE NAKUPA OZIROMA IZDELAVE SATNIC S CERTIFIKATOM ALI ANALIZNIM IZVIDOM OZIROMA POROČILOM O DOSEŽENIH TEMPERATURAH V PROGRAMSKEM LETU 2024 Fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO PODPORA ČEBELARSKIM DRUŠTVOM ZA IZVAJANJE PAŠNIH REDOV V PROGRAMSKEM LETU 2024 Čebelarsko društvo ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja; ima na dan 30. junija 2024 v registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč; izdaja potrdilo za povračilo stroškov na čebelji panj, ki nastajajo pri razporejanju čebel za zasedeno stojišče. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10.06.2024 31.07.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3, OPERACIJA: IZVEDBA AGROMELIORACIJ NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH Upravičenec do podpore je določen v 74.a členu Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.04.2024 26.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 2 POMOČ ZA PRENOS ZNANJA IN INFORMIRANJE S PODROČJA PREDELAVE TER S KMETIJSTVOM POVEZANEGA DELOVANJA NA PODEŽELJU ZA LETO 2024 Nevladna organizacija, strojni krožek ali priznana rejska organizacija, ki deluje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na širšem ali ožjem območju Republike Slovenije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 01.07.2024 15.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 3 POMOČ ZA DELOVANJE NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA ZA LETO 2024 Nevladna organizacija, strojni krožek, priznana rejska organizacija ali organizacija, ki povezuje kmete v sindikat kmetov, in ki deluje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na celotnem, širšem ali ožjem območju Republike Slovenije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 01.07.2024 15.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 4 POMOČ PRI ORGANIZACIJI STROKOVNIH IN JUBILEJNIH DOGODKOV ZA LETO 2024 Nevladna organizacija, strojni krožek ali priznana rejska organizacija, ki deluje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na širšem ali ožjem območju Republike Slovenije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 01.07.2024 15.07.2024


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.