SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

Razpisi


Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH ZA LETO 2020 Nevladne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 10.02.2020 28.02.2020
JAVNI RAZPIS MDDSZ ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV ZA LETO 2020 Prijavitelj javnega ali razvojnega socialnovarstvenega programa je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali ima status humanitarne organizacije ali status društva oziroma status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva ali status društva oziroma status nevladne organizacije v javnem interesu na področju družinske politike ali status invalidske organizacije ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu organizacije. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 16.12.2019 20.01.2020
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLITVE POD POSEBNIMI POGOJI Pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje skladu z določbo 7. člena Pravilnika o koncesijah Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 09.12.2019 06.01.2020
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV IN IZBIRO IZVAJALCA ZA PROJEKT OSKRBA ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI - KRIZNA NAMESTITEV V LETIH 2020 IN 2021 Pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje in je registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 19.11.2019 06.12.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV »RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA INVALIDOV« Na javni razpis lahko kandidira samo prijavitelj, projektno partnerstvo ni predvideno. Posamezen prijavitelj lahko odda vlogo za izvajanje zgolj enega projekta pri čemer mora izpolnjevati navedene razpisne pogoje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 14.10.2019 29.11.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE ZA ZMANJŠEVANJE/ODPRAVLJANJE MEDGENERACIJSKIH STEREOTIPOV IN SPODBUJANJE MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA NA DELOVNEM MESTU Na javnem razpisu lahko prijavitelj kandidira samostojno ali oblikuje projektno partnerstvo z največ dvema projektnima partnerjema. Projektno partnerstvo tako sestavljajo največ tri pravne osebe, in sicer prijavitelj in največ dva projektna partnerja. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 14.10.2019 11.11.2019
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV SOCIALNE VKLJUČENOSTI ZA OBDOBJE OD 2020 DO VKLJUČNO 2024, KI JIH BO SOFINANCIRALO MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Fizične in pravne osebe, ki nimajo statusa zaposlitvenega centra po ZZRZI, in so registrirane v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) pod P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali Q88 Socialno varstvo brez nastanitve oziroma opravljajo dejavnost socialnega varstva. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 21.10.2019 11.11.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV REKREATIVNIH, ŠPORTNIH IN KULTURNIH DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ UPOKOJENCEV IN DELOVNIH INVALIDOV V LETU 2019 Nevladne organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni in reprezentativnih invalidskih organizacij, ki so organizirane na državni ravni in imajo med člani najmanj 50 % delovnih invalidov, pri čemer mora prijavitelj imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje, ne smejo biti v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev in imeti izdelan program, namenjen rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim članov. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 30.09.2019 17.10.2019
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR DEJAVNOSTI RAZDELJEVANJA HRANE IN IZVAJANJA SPREMLJEVALNIH UKREPOV V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA MATERIALNO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM ZA OBDOBJE 2014–2020 Humanitarna organizacija, vpisana v razvid humanitarnih organizacij pri pristojnem ministrstvu ter opravlja dejavnost na področju socialnega varstva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 11.06.2019 12.07.2019
JAVNI RAZPIS MDDSZ ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA KARIERNIH CENTROV ZA MLADE V KRVS Prijavitelj in vsak projektni partner je pravna oseba, ki je registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje SKD dejavnosti: SKD 85.600, SKD 85.590. Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ tremi projektnimi partnerji tj. največ štiri pravne osebe – prijavitelj in trije projektni partnerji. Prijavitelj mora imeti sedež v KRVS. V kolikor prijavitelj nastopa v projektnem partnerstvu, morajo imeti vsi projektni partnerji sedež v KRVS. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 27.05.2019 27.06.2019
JAVNI RAZPIS MDDSZ ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE ZA ZMANJŠEVANJE/ODPRAVLJANJE MEDGENERACIJSKIH STEREOTIPOV IN SPODBUJANJE MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA NA DELOVNEM MESTU Na javnem razpisu lahko prijavitelj kandidira samostojno ali oblikuje projektno partnerstvo z največ dvema projektnima partnerjema. Glede razpisnih pogojev glej razpisno dokumentacijo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 13.05.2019 14.06.2019
JAVNI RAZPIS MDDSZ ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV SOCIALNE AKTIVACIJE Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi partnerji – projektno partnerstvo lahko sestavlja največ 5 pravnih oseb, tj. prijavitelj in štirje projektni partnerji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 22.05.2019 22.05.2019
JAVNI RAZPIS MDDSZ ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH ZA LETO 2019 Nevladne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 04.01.2019 28.01.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU VOJNIH INVALIDOV IN ŽRTEV VOJNEGA NASILJA Nevladna organizacija, ki najmanj 2 leti deluje v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja, ni vključena v zvezo ali združenje, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja, ima izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje, ni v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev in ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti po pogodbah o sofinanciranju programov društev, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v preteklih obdobjih. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 17.12.2018 15.01.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV ZA LETO 2019 Pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki so na dan prijave registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 - socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) ali imajo status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije ali status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva ali na področju družinske politike ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu organizacije Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 17.12.2018 04.01.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SISTEMA CERTIFICIRANJA DRUŽBENO ODGOVORNIH PODJETIJ Pravna oseba javnega ali zasebnega prava, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registrirana pri pristojnem organu najmanj tri leta pred vložitvijo prijave na javni razpis, je registrirana in/ali ima v svojem ustanovitvenem aktu opredeljeno opravljanje dejavnosti s področja spodbujanja družbene odgovornosti podjetij, razvojnega sodelovanja in družbeno odgovornemu upravljanju s človeškimi viri, ter izpolnjuje druge razpisne pogoje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 02.10.2018 05.11.2018
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA »USPOSABLJANJE DELODAJALCEV ZA PROMOCIJO VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU« Pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, s statusom fundacije v skladu z Zakonom o urejanju trga dela, ki je vpisana v evidenco fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti. Na javnem razpisu mora prijavitelj kandidirati v projektnem partnerstvu, pri čemer mora projektno partnerstvo sestavljati vsaj en oziroma največ dva projektna partnerja/pravni osebi. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 10.09.2018 08.10.2018
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV KARIERNIH CENTROV ZA MLADE Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije, ki so v obdobju od leta 2015 do dneva objave tega javnega razpisa izvajale aktivnosti na področju karierne orientacije za šolajočo mladino, starše ali strokovne delavce, ki delajo s šolajočo mladino, so za šolajočo mladino zagotavljale informacije s področja izobraževanja in trga dela in/ali izvajale aktivnosti za spoznavanje poklicev in trga dela, individualna svetovanja in/ali skupinske oblike učenja veščin vodenja kariere za šolajočo mladino, izvajale skupinske oblike dela za starše ali strokovne delavce za krepitev njihovih kompetenc na področju karierne orientacije za šolajočo mladino. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 27.08.2018 05.10.2018
RAZVOJ PILOTNEGA IKT PROJEKTA - PODPORNE TEHNOLOGIJE IN AMBIENTALNE INTELIGENCE ZA PODALJŠANJE SAMOSTOJNEGA ŽIVLJENJA Vsi zainteresirani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 04.09.2018 27.09.2018
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA PODROČJU ENAKIH MOŽNOSTI IN DISKRIMINACIJE Nevladne organizacije v projektnem partnerstvu z najmanj enim in največ štirimi projektnimi partnerji. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 21.08.2018 17.09.2018
JAVNI RAZPIS MDDSZ ZA IZBIRO PONUDNIKOV SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE ZA LETI 2019 IN 2020 Pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano gostinsko dejavnost Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 17.07.2018 21.08.2018
JAVNI RAZPIS MDDSZ ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PODALJŠEVANJA DELOVNE AKTIVNOSTI IN ZMANJŠEVANJE ODSOTNOSTI Z DELA V KRVS Prijavitelj je organizacija delodajalcev (za območje države), ki je članica Ekonomsko socialnega sveta. Konzorcijski partner je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, pri čemer mora vsaj en konzorcijski partner, ki je predstavnik delodajalskih združenj na nacionalni/regionalni ravni, imeti sedež v KRVS. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 11.06.2018 09.07.2018


Arhiv