SI / EN

Razpisi

Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
USTVARJALNA EVROPA / MEDSEKTORSKI SKLOP: PODPORA LABORATORIJEM ZA USTVARJALNE INOVACIJE V LETU 2024 Pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 06.11.2023 25.04.2024
USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNIH VSEBIN – RAZVOJ SKUPINE PROJEKTOV – MINI Pravni subjekti javnega in zasebnega prava – neodvisna producentska podjetja v avdiovizualnem sektorju – s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 05.04.2024 10.09.2024
USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA PRODUKCIJO INOVATIVNIH IN KAKOVOSTNIH TV TER ONLINE VSEBIN V LETU 2024 Pravni subjekti javnega in zasebnega prava (neodvisna producentska podjetja v avdiovizualnem sektorju) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 04.10.2023 14.05.2024
USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA ZA DISTRIBUCIJO FILMOV V LETU 2024 Pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA – evropski kinematografski distributerji, vključeni v tržno dejavnost, katere namen je opozoriti širšo javnost na film za namene uporabe v kinematografih. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 08.12.2023 25.04.2024
USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA KINEMATOGRAFSKIM MREŽAM 2024 Kinematografska mreža je skupina evropskih neodvisnih kinematografov, ki razvija skupne dejavnosti pri prikazovanju in spodbujanju evropskih filmov prek zakonito ustanovljenega subjekta za usklajevanje. Da bi bila upravičena, mora mreža kinematografov zastopati vsaj 400 kinematografov v vsaj 20 državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Evropski neodvisni kinematograf je podjetje, združenje ali organizacija z enim kinematografskim platnom ali več, s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in deluje pod istim imenom podjetja. Prikazovanje filmov mora biti glavna dejavnost udeleženca ali enote sodelujočega podjetja EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 05.04.2024 16.07.2024
USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: FILMI NA POTI - PODPORA ZA DISTRIBUCIJO NENACIONALNIH FILMOV V LETU 2024 Evropski prodajni zastopnik - podjetje, ki deluje kot posrednik za producenta in je specializirano za gospodarsko izkoriščanje filma s trženjem in izdajanjem licenc zanj distributerjem ali drugim kupcem za tuje države. Vlagatelji morajo biti registrirani v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 04.10.2023 18.07.2024
TRETJI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA INTERREG EUROPE 2021-2027 Javni organi ter neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa Interreg Europe (sklop za medregionalno sodelovanje podpira celotno ozemlje Unije, vključno z najbolj oddaljenimi regijami). Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo Organ upravljanja transnacionalnega programa Srednja Evropa 22.03.2024 07.06.2024
TRANSNACIONALNI PROGRAM INTERREG ALPSKI PROSTOR: TRETJI RAZPIS ZA PROJEKTE MANJŠE VREDNOSTI Javna organizacija, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi nevladne organizacije. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. Zahteva se partnerstvo, v katerem sodeluje od tri do sedem organizacij iz najmanj treh različnih držav, ki sodelujejo v programu Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 07.03.2024 27.06.2024
SMP: SOFINANCIRANJE UKREPOV ZA PODPORO DOSTOPA DO ALTERNATIVNIH MEHANIZMOV ZA REŠEVANJE SPOROV ZA LETO 2024 Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU in držav EEA, ki so na dan oddaje prijave uradno registrirani kot organi za alternativno reševanje sporov. Za več informacij glejte razpisno dokumentacijo Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA) 28.03.2024 06.06.2024
SMP: SOFINANCIRANJE SVETOVALNIH STORITEV POTROŠNIKOM GLEDE POPLAČILA DOLGOV Neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU in drugih upravičenih držav v okviru programa SMP. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA) 28.03.2024 06.06.2024
SMP: SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OZAVEŠČANJA, IZOBRAŽEVANJA IN SVETOVANJ POTROŠNIKOM Neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU in drugih upravičenih držav v okviru programa SMP. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA) 28.03.2024 06.06.2024
SMP: IZBOR POSREDNIŠKIH ORGANIZACIJ ZA IZVAJANJE PROGRAMA »ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE« Pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki so dejavne na področju, ki je predmet razpisa ter imajo sedež v eni od držav članic EU ali drugih držav upravičenk v okviru programa SMP. Zahteva se partnerstvo med najmanj petimi in največ osmimi organizacijami iz štirih različnih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA) 11.04.2024 27.06.2024
SEDMI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV V OKVIRU POBUDE NGI ZERO CORE Pravne kot tudi fizične osebe, ki delujejo na področju, ki je predmet razpisa, iz držav upravičenk v okviru programa Obzorje Evropa. Sofinancirajo se samo projekti z evropsko dimenzijo. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo Konzorcij projekta Next Generation Internet 05.04.2024 01.06.2024
REINFORCING: PODPORA ORGANIZACIJAM PRI VPELJAVI NAČELA ODPRTE ZNANOSTI V SVOJO RAZISKOVALNO DEJAVNOSTI Pravne osebe (univerze, raziskovalne institucije, nevladne organizacije, MSP …) iz držav članic EU, vključno z državami Balkana. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama, glavni upravičenec je organizacija s sedežem v eni od zgoraj naštetih držav iz območja Balkana. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Konzorcij projekta REINFORCING 28.03.2024 30.05.2024
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2024: NEPOVRATNA SREDSTVA ZA UKREPE ZA INFORMIRANJE O KMETIJSKIH PROIZVODIH IN NJIHOVO PROMOCIJO, KI SE IZVAJAJO NA NOTRANJEM TRGU IN V TRETJIH DRŽAVAH – MULTIPROGRAMI Trgovinskih ali medtrgovinskih organizacij, ki so ustanovljene v državi članici in so reprezentativne za zadevni sektor ali sektorje v tej državi članici, zlasti medpanožnih organizacij iz člena 157 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, in skupin iz člena 3(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, če so reprezentativne za ime, ki je zaščiteno na podlagi slednje uredbe in ga zajema zadevni program; trgovinskih ali medtrgovinskih organizacij Unije, ki so reprezentativne za zadevni sektor ali sektorje na ravni Unije; organizacij proizvajalcev ali združenj organizacij proizvajalcev iz členov 152 in 156 Uredbe (EU) št. 1308/2013, ki jih priznava država članica, ali organov agroživilskega sektorja, katerih cilj in dejavnosti so namenjeni informiranju o kmetijskih proizvodih in njihovi promociji ter ki jim je zadevna država članica podelila jasno opredeljeno javno nalogo na tem področju; ti organi morajo biti zakonito ustanovljeni v zadevni državi članici najmanj dve leti pred datumom razpisa za zbiranje predlogov iz člena 8(2). REA - Izvajalska agencija za raziskave 22.01.2024 14.05.2024
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2024: NEPOVRATNA SREDSTVA ZA UKREPE ZA INFORMIRANJE O KMETIJSKIH PROIZVODIH IN NJIHOVO PROMOCIJO, KI SE IZVAJAJO NA NOTRANJEM TRGU IN V TRETJIH DRŽAVAH - ENOSTAVNI PROGRAMI Trgovinskih ali medtrgovinskih organizacij, ki so ustanovljene v državi članici in so reprezentativne za zadevni sektor ali sektorje v tej državi članici, zlasti medpanožnih organizacij iz člena 157 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, in skupin iz člena 3(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, če so reprezentativne za ime, ki je zaščiteno na podlagi slednje uredbe in ga zajema zadevni program; organizacij proizvajalcev ali združenj organizacij proizvajalcev iz členov 152 in 156 Uredbe (EU) št. 1308/2013, ki jih priznava država članica, ali organov agroživilskega sektorja, katerih cilj in dejavnosti so namenjeni informiranju o kmetijskih proizvodih in njihovi promociji ter ki jim je zadevna država članica podelila jasno opredeljeno javno nalogo na tem področju; ti organi morajo biti zakonito ustanovljeni v zadevni državi članici najmanj dve leti pred datumom razpisa za zbiranje predlogov iz člena 8(2). REA - Izvajalska agencija za raziskave 22.01.2024 14.05.2024
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME ZA OBDOBJE OD 1. 5. 2023 DO 30. 4. 2024 Prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila za GZ v skladu z razpisnimi določili Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 26.03.2024 06.05.2024
RAZPIS ERASMUS+ ZA LETO 2024: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, MLADINA, ŠPORT IN JEAN MONNET Javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, a ne nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev, aktivnosti udejstvovanja mladih in ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU. Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo 05.12.2023 01.10.2024
RAPTOR: IZBOR INOVATIVNIH REŠITEV MSP IN STARTUPOV ZA IZZIVE NA PODROČJU URBANE MOBILNOSTI Mala in srednje velika podjetja ter startupi iz držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu Obzorje Evropa. Za opredelitev MSP se za potrebe razpisa uporablja definicija priporočila EU C(2003) 1422, ki podjetje definira kot pravni subjekt, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegovo pravno obliko Konzorcij projekta EITUM-BP23-25 07.03.2024 06.05.2024
POZIV EIT ZA IZBOR PARTNERSKIH ORGANIZACIJ ZA GOSTOVANJE DOGODKOV NOVEGA EVROPSKEGA BAUHAUSA Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav, ki sodelujejo v programu Obzorje Evropa. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo 28.03.2024 20.05.2024
OSCARS: SOFINANCIRANJE INOVATIVNIH PROJEKTOV ODPRTE ZNANOSTI NA RAZLIČNIH ZNANSTVENIH PODROČJIH Pravne (raziskovalne institucije, univerze, inštituti) kot fizične (raziskovalci) osebe iz držav upravičenk v okviru programa Obzorje Evropa. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Konzorcij projekta OSCARS 22.03.2024 15.05.2024
OBZORJE EVROPA: ŠIRITEV UDELEŽBE IN KREPITEV EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA WIDERA - ERA TALENTI Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 11.04.2024 26.09.2024
OBZORJE EVROPA: RAZPIS ZA EU NAGRADE ZA SOCIALNE INOVACIJE 2024 – DIGITALNA DEMOKRACIJA Fizične ali pravne osebe iz držav članic EU (vključno s prekomorskimi državami in ozemlji) ter drugih držav, ki sodelujejo v programu Obzorje Evropa. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Evropska komisija 11.04.2024 11.06.2024
OBZORJE EVROPA: PODPORA ZA MEDSEBOJNO POVEZANE INOVACIJSKE EKOSISTEME ZA LETO 2024 Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 15.01.2024 25.04.2024
OBZORJE EVROPA: PODOKTORSKE ŠTIPENDIJE UKREPOV MARIE SKŁODOWSKE-CURIE Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 11.04.2024 11.09.2024
OBZORJE EVROPA: KREPITEV EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA WIDERA - HOP ON FACILITY Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 11.01.2023 26.09.2024
OBZORJE EVROPA: ENOSTOPENJSKI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU POBUDE INOVATIVNO ZDRAVJE Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 22.01.2024 22.05.2024
OBZORJE EVROPA: DVOSTOPENJSKI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU POBUDE ZA INOVATIVNO ZDRAVJE Vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Evropska komisija 28.07.2023 23.04.2024
NGI SARGASSO: PODPORA EVROPSKIM ORGANIZACIJAM ZA SODELOVANJE V SKUPNIH PROJEKTIH NA PODROČJU »INTERNETA NOVE GENERACIJE« Z ORGANIZACIJAMI IZ ZDA IN KANADE Univerze, akademske in raziskovalne institucije, nevladne organizacije in fundacije ter mala in srednje velika podjetja in startupi s sedežem v eni od držav upravičenk okviru programa Obzorje Evropa. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Konzorcij projekta NGI Sargasso 22.03.2024 15.05.2024
MEHANIZEM UNIJE NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE: IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI SISTEMOV ZA PREVENTIVO IN PRIPRAVLJENOST TER TERENSKIH VAJ NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE ZA LETO 2024 Nepovratna sredstva se lahko dodelijo pravnim osebam, za katere velja zasebno ali javno pravo, iz držav upravičenk v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi soprijavitelji iz treh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo. Evropska komisija, Generalni direktorat za civilno zaščito in humanitarno pomoč (ECHO) 02.02.2024 25.04.2024
KULTURA PREMIKA EVROPO: TRETJI RAZPIS ZA GOSTITELJE REZIDENC ZA UMETNIKE IN KULTURNE DELAVCE Pravne osebe (nevladne organizacije, javne institucije, fundacije …), ki delujejo na področju arhitekture, kulturne dediščine, oblikovanja in modnega oblikovanja, literature, glasbe, uprizoritvenih in vizualnih umetnostih ter imajo sedež v eni od držav upravičenk v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo Goethe-Institut 19.03.2024 15.05.2024
KULTURA PREMIKA EVROPO: DRUGI RAZPIS ZA INDIVIDUALNO MOBILNOST UMETNIKOV IN KULTURNIH DELAVCEV Umetniki in kulturni delavci ter skupine od 2 do 5 posameznikov iz vseh držav upravičenk programa Ustvarjalna Evropa. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. Goethe-Institut 04.10.2023 31.05.2024
JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL ZA LETO 2024 Delodajalci Zavod za zaposlovanje 13.11.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.04.2024
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA HITREJŠI VSTOP MLADIH NA TRG DELA Pravna ali fizična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 05.04.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 03.11.2024
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROGRAMA ZELENA DELOVNA MESTA Delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo Zavod za zaposlovanje 23.08.2022 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.06.2024
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO LOKALNIH PROGRAMOV USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU »USPOSABLJAM.SE 2024 - 2025« Poslovni subjekt (pravna ali fizična oseba), ki je vsaj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Republike Slovenije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Zavod za zaposlovanje 11.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.03.2025
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO LOKALNIH PROGRAMOV DELOVNEGA PREIZKUSA 2023-2024 Pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Republike Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo Zavod za zaposlovanje 06.11.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.09.2024
JAVNI RAZPIS: RAZVOJNI PROJEKT – »NAVIDEZNA, OBOGATENA IN RAZŠIRJENA RESNIČNOST V IZOBRAŽEVANJU« Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni raziskovalni zavodi, javni infrastrukturni zavodi, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje poklicne in strokovne šole ter gimnazije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 16.04.2024 03.06.2024
JAVNI RAZPIS ZA UKREP II: FINANČNA POMOČ OB SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NEZMOŽNOSTI ZA DELO V LETU 2024 Nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 25.11.2024
JAVNI RAZPIS ZA UKREP I: FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU V LETU 2024 Nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 25.11.2024
JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE SOCIALNEGA SERVISA CELODNEVNE POVEZAVE PREK OSEBNEGA TELEFONSKEGA ALARMA ZA LETO 2024 Upravičenci do subvencije so fizične osebe, s stalnim prebivališčem na območju Občine Zagorje ob Savi, ki izpolnjujejo pogoje razpisa Občina Zagorje ob Savi 22.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 29.11.2024
JAVNI RAZPIS ZA STERILIZACIJO IN KASTRACIJO LASTNIŠKIH MAČK V LETU 2024 Lastniki mačk, ki imajo stalno bivališče na območju občine Litija Občina Litija 04.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE VEČJE PREDELAVE LESA ZA HITREJŠI PREHOD V PODNEBNO NEVTRALNO DRUŽBO (NOO LES) Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic). Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 29.03.2022 26.08.2024
JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE UVAJANJA OKOLJSKIH IN TRAJNOSTNIH ZNAKOV ZA PONUDNIKE V GOSTINSTVU IN TURIZMU Pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 56.101, 56.102, 56.105, 79.110, 79.120, 93.292, 49.392 ali 82.300, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe kateregakoli okoljskega/trajnostnega znaka za isto turistično nastanitev, gostinski obrat, turistično agencijo, atrakcijo, gorski ali kongresni center Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 11.03.2024 07.06.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SLOVENSKIH ANIMIRANIH FILMSKIH IN AVDIOVIZUALNIH PROJEKTOV – 2024 Producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«. Poleg upravičenih oseb iz prejšnjega stavka, so do sredstev agencije za razvoj scenarija upravičene osebe tudi fizične osebe, ki so glavni pisci prijavljenega scenarija in ki kot fizične osebe opravljajo samostojno dejavnost, pri avdiovizualnih projektih pa so do sredstev upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)« in izdajatelji vsebin, registriranih za produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del, ne glede na način razširjanja Slovenski filmski center 09.04.2024 17.05.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REALIZACIJE SLOVENSKIH IGRANIH FILMSKIH IN AVDIOVIZUALNIH PROJEKTOV – 2024 Producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«. Pri avdiovizualnih projektih pa so do sredstev upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)« in izdajatelji vsebin, registrirani za produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del, ne glede na način razširjanja. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Slovenski filmski center 02.04.2024 06.05.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV ZA SPODBUJANJE, PROMOCIJO IN RAZVOJ MEDIJSKE PISMENOSTI ZA LETO 2024 Nevladne organizacije, ki v Republiki Sloveniji opravljajo dejavnost s področja kulture, medijev in izobraževanja. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kulturo 16.04.2024 13.05.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV SOCIALNE AKTIVACIJE+ Pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je bila ustanovljena vsaj eno leto dni pred datumom, določenim za oddajo vlog na javni razpis. Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi partnerji – projektno partnerstvo lahko sestavlja največ 5 pravnih oseb, tj. prijavitelj in 4 projektni partnerji. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 02.04.2024 06.05.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV POSEBNEGA POMENA V LETU 2024 So registrirani za opravljanje dejavnost, ki je predmet razpisa, imajo sedež na območju občine Zagorje ob Savi in pri izvedbi vključujejo člane, občane občine Zagorje ob Savi ter izpolnjujejo ostale navedene razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 22.01.2024 18.11.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IZGRADNJE EKONOMSKO POSLOVNE INFRASTRUKTURE V ZASAVSKI PREMOGOVNI REGIJI V OKVIRU SKLADA ZA PRAVIČNI PREHOD V OBDOBJU 2023 - 2023 Občine iz ožjega območja Zasavske premogovne regije: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj 25.07.2023 01.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IZGRADNJE EKONOMSKO POSLOVNE INFRASTRUKTURE (PODJETNIŠKIH INKUBATORJEV) V ZASAVSKI IN SAVINJSKO ŠALEŠKI (SAŠA) PREMOGOVNI REGIJI V OKVIRU SKLADA ZA PRAVIČNI PREHOD V OBODBJU 2023 - 2026 Občine iz ožjega območja ONPP SAŠA in ONPP Zasavje Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj 27.11.2023 15.10.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ODDELKOV Z DODATNO ŠPORTNO PONUDBO V OSNOVNIH ŠOLAH ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 Osnovne šole, ki izvajajo javno veljavni izobraževalni program, ki bodo v šolskem letu 2024/2025 organizirale oddelke z dodatno športno ponudbo za učence vključene v 1. do 3. razred. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 09.04.2024 26.04.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LITERARNE KRITIKE V SPLETNIH MEDIJIH S PODROČJA KULTURE ZA LETO 2024 Pravna oseba zasebnega prava, ki je najmanj eno leto registrirana za opravljanje kulturne ali založniške dejavnosti v Sloveniji ali zamejstvu; ki je na dan objave razpisa vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS; spletni medij je primarno namenjen objavljanju vsebin s področja kulture; poleg zgoraj navedenih izpolnjuje tudi vse druge v razpisu navedene pogoje. Javna agencija za knjigo 26.03.2024 22.04.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ SLOVENSKIH STROKOVNJAKOV IZ TUJINE NA SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH IN RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJAH TER ŠTUDIJSKEGA OZIROMA ZNANSTVENEGA OBISKA ŠTUDENTOV V TUJINI Pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji, in sicer visokošolski zavodi, ki se vodijo v evidenci visokošolskih zavodov (eVŠ) in izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih zavodov (eVŠ); raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 09.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V OBČINI LITIJA V LETU 2024 Društva s področja kmetijstva, ki izpolnjujejo navedene razpisne pogoje Občina Litija 09.04.2024 26.04.2024
JAVNI RAZPIS ZA POVRAČILO STROŠKOV ZNANSTVENIH OBJAV V ODPRTEM DOSTOPU V LETU 2024 Raziskovalne organizacije, ki so na dan vsakokratnega roka za oddajo prijav vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali zasebni raziskovalci, ki so na dan vsakokratnega roka za oddajo prijav vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARIS, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, ki ureja znanstvenoraziskovalno dejavnost in drugimi predpisi ARIS Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 19.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 16.01.2025
JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 5.2: PODPORA ZA OBNOVO KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA IN POTENCIALA KMETIJSKE PROIZVODNJE, KI STA BILA PRIZADETA ZARADI NARAVNIH NESREČ, SLABIH VREMENSKIH RAZMER IN KATASTROFIČNIH DOGODKOV Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov, je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG, opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in izpolnjuje pogoj iz 90.k člena ter pogoje iz 90.n člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 05.03.2024 22.05.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO VZDRŽEVANJE ČEBELNJAKOV IN ČEBELJIH DRUŽIN ZA PRENOS ZNANJA V ČEBELARSTVU V PROGRAMSKEM LETU 2024 Pravna oseba, ki poseduje učni čebelnjak, namenjen prenosu znanja, ki je bil vzpostavljen v letih 2021 in 2022 v okviru izvajanja ukrepa tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev oziroma podukrepa vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, in opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE ZDRAVIL, DOVOLJENIH V EKOLOŠKEM ČEBELARSTVU V PROGRAMSKEM LETU 2024 Fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE SADIK MEDOVITIH RASTLIN, POSAJENIH ZA ČEBELARJENJE IN NE ZA PRIDELAVO RASTLIN V PROGRAMSKEM LETU 2024 Vlagatelj je v Centralnem registru društev registriran kot čebelarsko društvo v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE OBNOVE TIPIČNIH ČEBELNJAKOV V PROGRAMSKEM LETU 2024 Fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna osebe za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE NAKUPA OZIROMA IZDELAVE SATNIC S CERTIFIKATOM ALI ANALIZNIM IZVIDOM OZIROMA POROČILOM O DOSEŽENIH TEMPERATURAH V PROGRAMSKEM LETU 2024 Fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA PODINTERVENCIJO SOFINANCIRANJE NAKUPA ČEBELARSKE OPREME V PROGRAMSKEM LETU 2024 Fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.07.2024
JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO CELOVITIH PODPORNIH STORITEV ZA INOVATIVNE POSAMEZNIKE IN INOVATIVNA ZAGONSKA PODJETJA 2024–2025 Konzorcij, ki mora vključevati najmanj šest in največ osem partnerjev, od tega morajo imeti vsaj trije partnerji sedež v treh največjih statističnih regijah v Sloveniji (glede na število novoustanovljenih podjetij po podatkih AJPES za leto 2021), tj. v Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski regiji Javni sklad za podjetništvo 16.04.2024 13.05.2024
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU STROŠKOV TISKA IZVIRNIH SLOVENSKIH DEL V TUJIH JEZIKIH ZA LETO 2024 Pravne osebe (založbe) s sedežem v tujini, ki nameravajo zagotoviti izid prevoda avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, ali avtorjev, ki ustvarjajo v drugem jeziku in so del slovenskega kulturnega prostora Javna agencija za knjigo 19.03.2024 24.04.2024
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU PREVODOV V TUJE JEZIKE ZA LETO 2024 Pravne osebe (založbe, gledališča) s sedežem v tujini, ki nameravajo zagotoviti izdajo oz. izvedbo prevoda dela avtorja, ki ustvarja v slovenskem jeziku ali pa ustvarja v drugem jeziku in je del slovenskega kulturnega prostora Javna agencija za knjigo 19.03.2024 24.04.2024
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI, KI JIH BO V LETU 2024 SOFINANCIRAL JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI Kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje; krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 02.04.2024 29.04.2024
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA »ZMIGAJ!: IZVAJANJE ŠPORTNO-REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI ZA KREPITEV ZDRAVJA« Srednje poklicne in strokovne šole, šolski centri, gimnazije oziroma dijaški domovi, ki izvajajo javnoveljavne izobraževalne ali vzgojne programe v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23). Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Zavod za šport Republike Slovenije Planica 02.04.2024 26.04.2024
JAVNI RAZPIS ZA INTERVENCIJO PODPORA ZA VZPOSTAVITEV GOSPODARSTEV MLADIH KMETOV ZA LETO 2024 Mladi kmet, ki je fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali družba z omejeno odgovornostjo, ki jo ustanovi fizična oseba, ki je edini družbenik in tudi poslovodja te družbe (v nadaljnjem besedilu: enoosebna gospodarska družba). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 05.03.2024 07.06.2024
JAVNI RAZPIS ZA INTERVENCIJO MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA ZA LETO 2024 Vlagatelj je prenosnik, ki je fizična oseba, ki izvaja aktivnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika iz drugega odstavka 18. člena Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 05.03.2024 07.06.2024
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – BIZI LIKVIDNOST ENERGIJA Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba), fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga Slovenski regionalno razvojni sklad 26.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 17.05.2024
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO INVEST Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: fizična oseba – kmetija; fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, pravna oseba, kot je opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirana kot: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna družba, evropska delniška družba, zadruga, kot je opredeljena v Zakonu o zadrugah Slovenski regionalno razvojni sklad 06.02.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO FI MLADI Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot fizična oseba – kmetija, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo. Slovenski regionalno razvojni sklad 06.02.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 17.05.2024
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO FI MIKRO Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za: majhno kmetijo, mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot fizična oseba – kmetija, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo. Slovenski regionalno razvojni sklad 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 17.05.2024
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNE PRODUKTE - AGRO PF, BIZI PF, LOKALNO PF TER NVO PF Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje Slovenski regionalno razvojni sklad 05.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PRIREDITVE IN DRUGE AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE HRASTNIK Pravne osebe (društva, zavodi in njim sorodne neprofitne institucije, gospodarske družbe, fizične osebe z registrirano dejavnostjo) s sedežem v občini Hrastnik, pravne in fizične osebe z registrirano dejavnostjo v drugi občini, če aktivnosti potekajo na območju občine Hrastnik Občina Hrastnik 05.03.2024 30.11.2024
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DELOVNIH ŠTIPENDIJ, KI JIH BO V LETU 2024 SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA IZ PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO Samozaposleni v kulturi, ki so na dan objave javnega razpisa vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi z najmanj polovičnim (50 %) delovnim časom. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kulturo 02.04.2024 30.04.2024
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC POTENCIAL Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije Javna agencija za raziskovalno dejavnost 09.02.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2025
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC POTENCIAL Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 13.06.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2025
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC POTENCIAL Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 08.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2025
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC NOVA OBZORJA Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. Javna agencija za raziskovalno dejavnost 06.04.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2025
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ERC NOVA OBZORJA Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, določene v ZZrID, in splošnih aktih agencije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 08.01.2024 30.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE PROJEKTOV OKVIRNIH PROGRAMOV EU – PROJEKTI ERC PERSPEKTIVA Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti in zasebni raziskovalci, vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZZrID in s splošnimi akti agencije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 08.01.2024 30.09.2024
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE NAKUPA MEDNARODNE ZNANSTVENE LITERATURE V LETU 2024 Knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti pri agenciji, če imajo svoje ali skupne knjižnice. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na javni razpis morajo, izvajati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v znanstvenoraziskovalni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi so lahko prijavitelji posamično ali v obliki konzorcijev Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost 16.04.2024 15.05.2024
JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE GOSTOVANJ PRI VODJAH ERC PROJEKTOV ZA OBDOBJE 2023–2025 Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi agencije Javna agencija za raziskovalno dejavnost 29.08.2022 30.10.2024
JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH V TUJINI ZA LETO 2023 Organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, in sicer: javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove, ki v Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe, raziskovalne ustanove, strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 09.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 04.10.2024
JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ AD FUTURA ZA ŠTUDIJSKE OBISKE ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ V TUJINO ZA LETO 2023 Višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji ali akreditiran konzorcij za program Erasmus+, ki je nosilec ustrezne Erasmus listine za terciarno izobraževanje (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), pri čemer morajo biti vsi člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus mobilnosti, nosilci Erasmus listine za terciarno izobraževanje; in mu je bilo odobreno sofinanciranje Erasmus mobilnosti v obdobju študija (za študij ali prakso) s strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 09.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.05.2024
JAVNI RAZPIS RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA ZA KOPRODUKCIJSKO SODELOVANJE PRI REALIZACIJI 1 X OTROŠKA ALI MLADINSKA TELEVIZIJSKA NANIZANKA/NADALJEVANKA 2024-2 Prijavitelj na razpis je neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oz. AV medijske storitve. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Radiotelevizija Slovenija 16.04.2024 13.05.2024
JAVNI RAZPIS P7K 2024 – KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT Podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1 , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu Slovenski podjetniški sklad 27.02.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 07.05.2024
JAVNI POZIV ZA SUBVENCIJE SERVISA CELODNEVNE POVEZAVE PREK OSEBNEGA TELEFONSKEGA ALARMA V LETU 2024 Fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije imajo na dan oddaje vloge stalno prebivališče v občini Trbovlje najmanj eno leto, dejansko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo pogoje javnega poziva Občina Trbovlje 04.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
JAVNI POZIV ZA SPODBUJANJE VLAGANJ V AVDIOVIZUALNO PRODUKCIJO 2024 Pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo, in izvršni producent, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in ima za izvedbo filma ali avdiovizualnega dela na območju Republike Slovenije sklenjeno pogodbo s pravno ali fizično osebo s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Slovenski filmski center 23.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 27.09.2024
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA SOAVTORJEV, AVTORJEV PRISPEVKOV, PRODUCENTOV, IZVAJALCEV IN DRUGIH STROKOVNJAKOV S PODROČJA DELA AGENCIJE V TUJINI – 2023 IN 2024 Samostojni kulturni ustvarjalci ter člani strokovnih društev s področja delovanja Agencije, ki prijavijo strokovno izobraževanje oziroma usposabljanje, ki se izvede v tujini (oziroma katerega organizator ali izvajalec ga izvede v tujini preko spleta) in ki izpolnjujejo ostale pogoje, določene v besedilu javnega poziva. Vsi prijavitelji morajo imeti status samostojnega kulturnega ustvarjalca oziroma samostojnega podjetnika posameznika Slovenski filmski center 02.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 27.09.2024
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJA FILMSKIH PROJEKTOV, PODPRTIH S STRANI MEDNARODNIH KOPRODUKCIJSKIH SKLADOV, PRI KATERIH JE UDELEŽEN OZIROMA SODELUJE SLOVENSKI FILMSKI CENTER Producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«, katerih razvoj projekta je bil v letu 2024 podprt s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležena oziroma sodeluje tudi agencija in so navedeni v besedilu poziva Slovenski filmski center 05.03.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 27.09.2024
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKIH FILMOV V TUJINI – 2023 IN 2024 Producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«, katerih filmi so bili sofinancirani iz sredstev Agencije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo Slovenski filmski center 03.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 27.09.2024
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NVO, IZBRANIH NA RAZPISIH, SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EU ALI EFTA, ZA OBDOBJE 2022–2024 Nevladne organizacije po določbah 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na razpisih EU ali razpisih Urada za finančni mehanizem Ministrstvo za javno upravo 18.10.2022 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.09.2024
JAVNI POZIV ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU MOBILNOSTI V TUJINI ZA LETO 2024 Fizične osebe: avtorji leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku ali pa ustvarjajo v drugem jeziku in so del slovenskega kulturnega prostora, oziroma založniki/uredniki izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, oziroma literarni agenti, ki zastopajo enega ali več založnikov več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, oziroma kot prevajalci leposlovnih ali humanističnih del iz slovenskega in v slovenski jezik Javna agencija za knjigo 30.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 16.09.2024
JAVNI POZIV ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV MEDNARODNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU VIZUALNIH UMETNOSTI, INTERMEDIJSKIH UMETNOSTI IN OBLIKOVANJA Nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki že delujejo na področju javnega poziva, glede na osnovno dejavnost pa niso ljubiteljske, izobraževalne, znanstvene ali vzgojno-izobraževalne institucije oziroma organizacije, katerih temeljni namen za ustanovitev ni bilo opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji oziroma samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe s področij vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja, ki so s strani organizatorja uradno povabljeni na sejemske, razstavne ali festivalske dogodke, navedene v besedilu poziva. Ministrstvo za kulturo 09.04.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.06.2024
JAVNI POZIV ZA (SO)FINANCIRANJE PROJEKTOV IN PROGRAMOV ZA KREPITEV MEDNARODNE MOBILNOSTI SLOVENSKIH RAZISKOVALCEV IN RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ TER ZA SPODBUJANJE MEDNARODNE VPETOSTI SLOVENSKIH PRIJAVITELJEV JRO, ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jo vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZZrID, Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in tem javnim pozivom. V Evidenco RO morajo biti vpisani tudi v prijavi opredeljeni mentorica ali mentor na JRO in podoktorska raziskovalka ali raziskovalec Javna agencija za raziskovalno dejavnost 09.02.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.06.2024
JAVNI POZIV V1 – VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javni sklad za podjetništvo 16.04.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.03.2028
JAVNI POZIV RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA ZA KOPRODUKCIJSKO SODELOVANJE PRI REALIZACIJI DOKUMENTARNIH FILMOV 2024-1 Prijavitelj projekta je registriran za dejavnost produkcije filmov, videofilmov in televizijskih oddaj (SKD: 59.110). Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Radiotelevizija Slovenija 16.04.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 12.04.2025
JAVNI CILJNI RAZPIS ZA IZBOR IN FINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV »RASTEM S KNJIGO OŠ IN SŠ 2024« Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje založniške dejavnosti na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Javna agencija za knjigo 09.04.2024 07.05.2024
IPA III: PODPORA NEVLADNIM ORGANIZACIJAM V ALBANIJI NA PODROČJU OKOLJA, KULTURE TER VARNOSTI HRANE IN ZAŠČITE POTROŠNIKOV Nevladne organizacije iz držav članic EU, držav EEA, Albanije in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA III. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Albanije, glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Evropska komisija 05.04.2024 15.05.2024
HUNGRY ECOCITIES: PODPORA MSP IZ AGROŽIVILSKEGA SEKTORJA PRI RAZVOJU UMETNIŠKIH PROTOTIPOV ZA IZBOLJŠANJE IZDELKOV/STORITEV/PROIZVODNIH PROCESOV Evropska mala in srednje velika podjetja, ki delujejo na področju agroživilstva. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Konzorcij projekta Hungry EcoCities 07.03.2024 15.05.2024
GRAINS: MIKRODONACIJE SOCIALNIM PODJETJEM IZ AGROŽIVILSKEGA SEKTORJA ZA PODPORO PRI OZELENITVI NJIHOVEGA POSLOVANJA Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo v sektorju socialnega podjetništva na področju agroživilstva, iz držav članic EU, vključno s prekomorskimi državami. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Konzorcij projekta GRAINS 07.03.2024 30.04.2024
EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2024 Javni ali zasebni subjekt, neprofitni ali profitni, na lokalni, regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki so registrirani na portalu Evropske solidarnostne enote. Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo 05.12.2023 01.10.2024
ERASMUS+: EKSPERIMENTIRANJE NA PODROČJU POLITIK V SEKTORJU IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA Pravne osebe javnega ali zasebnega prava s sedežem v eni od držav upravičenk v okviru programa Erasmus+, ki izvajajo dejavnosti na področju izobraževanja in usposabljanja ali na drugih ustreznih področjih EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo 14.12.2023 04.06.2024
EMIF: SOFINANCIRANJE ZNANSTVENIH ŠTUDIJ O POJAVU DEZINFORMACIJ TER NJIHOVIH VZROKIH IN VPLIVIH NA DRUŽBO Neprofitne organizacije (vključno z mediji), univerze, izobraževalne in raziskovalne institucije, nevladne organizacije, organizacije za spodbujanje medijske pismenosti ter profitne organizacije iz držav članic EU, držav EFTA in Združenega kraljestva. Sofinancirajo se partnerski projekti. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo Sklad EMIF 11.04.2024 29.04.2024
EMIF: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA MEDIJSKE IN INFORMACIJSKE PISMENOSTI Neprofitne organizacije (vključno z mediji), univerze, izobraževalne in raziskovalne institucije, nevladne organizacije, organizacije za spodbujanje medijske pismenosti ter profitne organizacije iz držav članic EU, držav EFTA in Združenega kraljestva. Sofinancirajo se partnerski projekti. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo Sklad EMIF 11.04.2024 29.04.2024
EMIF: SOFINANCIRANJE PREISKOVALNIH PROJEKTOV NA TEMO OBSEGA (IN NJIHOVEGA VPLIVA) LAŽNIH INFORMACIJ V EVROPI Neprofitne organizacije (vključno z mediji), univerze, izobraževalne in raziskovalne institucije, nevladne organizacije, organizacije za spodbujanje medijske pismenosti ter profitne organizacije iz držav članic EU, držav EFTA in Združenega kraljestva. Sofinancirajo se partnerski projekti. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo Sklad EMIF 11.04.2024 29.04.2024
EMIF: OSMI KROG PRIJAV NA RAZPIS ZA PODPORO ORGANIZACIJAM ZA PREVERJANJE DEJSTEV Organizacije (medijske organizacije, nevladne organizacije, univerze, raziskovalni centri in izobraževalne institucije …) za preverjanje dejstev iz držav članic EU, držav EFTA in Združenega kraljestva. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Sklad EMIF 11.04.2024 28.06.2024
EASI: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU MERJENJA DRUŽBENIH UČINKOV VLAGANJA V SOCIALNO PODJETNIŠTVO Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU in držav EEA. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih upravičenih držav, pri čemer mora v konzorciju sodelovati najmanj ena raziskovalna institucija ali univerza ter en zasebni ali javni investitor ali podporna organizacija za podjetništvo. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo. Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 28.03.2024 04.07.2024
EASI-EURES: PODPORA IZVAJANJU SHEME EU ZA ZAPOSLITVENO MOBILNOST 2024 Nacionalna koordinacijska EURES pisarna, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi druge organizacije javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju, ki je predmet razpisa. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz najmanj dveh različnih upravičenih držav (članice EU, države EEA). Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 22.03.2024 04.06.2024
DIGITALNA EVROPA: ŽENSKE IN DEKLETA V DIGITALNEM SVETU Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa DIGITAL. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo 05.03.2024 29.05.2024
DIGITALNA EVROPA: UVAJANJE INOVATIVNIH REŠITEV UMETNE INTELIGENCE TER SKUPNIH PODATKOVNIH PROSTOROV Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa DIGITAL. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo Izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo – HaDEA 07.03.2024 29.05.2024
DIGITALNA EVROPA: UMETNA INTELIGENCA, RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU IN PODATKOVNI PROSTOR Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa DIGITAL. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo 05.03.2024 29.05.2024
DIGITALNA EVROPA: UMETNA INTELIGENCA Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa DIGITAL. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo 05.03.2024 29.05.2024
DIGITALNA EVROPA: PODATKOVNI PROSTOR ZA KULTURNO DEDIŠČINO, ZDRAVJE IN KMETIJSTVO Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa DIGITAL. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo 05.03.2024 29.05.2024
DIGITALNA EVROPA: AKT O UMETNI INTELIGENCI Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa DIGITAL. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo 07.03.2024 29.05.2024
CERV: SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI SE NANAŠAJO NA EVROPSKI ZGODOVINSKI SPOMIN ZA LETO 2024 Neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi javne ali zasebne profitne organizacije. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 07.03.2024 06.06.2024
CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPA »POBRATENJE MEST« ZA LETO 2024 Mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj dveh držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 09.04.2024 19.09.2024
CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU BOJA PROTI NASILJU NA PODLAGI SPOLA IN NASILJU NAD OTROCI ZA LETO 2024 Pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike 12.12.2023 24.04.2024
CERV: OMEJENI RAZPIS, NAMENJEN PODPORI NACIONALNIM JAVNIM ORGANOM, PRISTOJNIM ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV Nacionalni javni organi, ki so pristojni za spremljanje uporabe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Člen 51), kot partnerji lahko sodelujejo tudi pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa. Prijavi se lahko nacionalne ali mednarodne projekte. Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike 12.12.2023 24.04.2024
30. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2024 OPERACIJA: NALOŽBE V ZMANJŠANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV IZ KMETIJSTVA Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji, mladi kmet, če izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega ali četrtega in petega odstavka 6. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 05.03.2024 22.05.2024
1. JAVNI RAZPIS ZA UKREP ODPRAVLJANJE ZARAŠČANJA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 19.12.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 01.06.2026
1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3, OPERACIJA: IZVEDBA AGROMELIORACIJ NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH Upravičenec do podpore je določen v 74.a členu Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16.04.2024 26.07.2024


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.