SI / EN

Projekt MOST

Projekt Most je nastal v sodelovanju med Zavodom za mladino in šport Trbovlje ter konzorcijskim partnerjem RA Kozjansko, enoto Mladinski center Šentjur. RRA Zasavje v projektu sodeluje kot podporni partner.

Namen projekta je povečati zaposljivost in zaposlenost mladih z manjšanjem vrzeli med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela. V sklopu projekta izvajalci razvijajo model usposabljanj, ki rešuje izzive mladih ob vstopu na trg dela, preprečuje dolgotrajno brezposelnost in socialno izključenost, s spodbujanjem aktivne participacije v lokalnem okolju pa prispeva k pridobivanju splošnih, specifičnih kompetenc za večjo zaposljivost in k razvoju skupnosti, s čimer učinkuje na mlade, področje mladinskega dela in širše. Projekt se bo izvajal v letih 2020 in 2021.

Cilji projekta:
  1. Okrepiti kompetence mladih za večjo zaposljivost preko izvedbe usposabljanj.
40 mladih iz dveh regij (zasavska in savinjska regija) bo vključenih v celosten program usposabljanj a okrepitev mehkih in specifičnih veščin, ki bo spodbujal aktivno participacijo, omogočal pridobitev znanj, ki bodo služila pri iskanju zaposlitve, pa tudi pri osebnostnem razvoju in drugih področjih.
  1. Okrepiti mladinski sektor z metodami za delo z mladimi brezposelnimi.
Na podlagi izkušenj z mladinskim delom bomo v projektu razvili orodje za mladinske delavce za krepitev kompetenc za povečanje zaposljivosti med mladimi ter jih usposobili za delo z njimi.
  1. Mladim omogočiti stik z delodajalci za namen širjenja socialne mreže.
Mladi bodo izvedli 8 aktivnosti z delodajalci v času projekta.
  1. Dvigniti stopnjo aktivnega delovanja v družbi.
Mladi bodo ob mentorski podpori izvedli 10 dogodkov za vrstnike iz lokalnih skupnosti obeh regij.
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
 
Projekt vodi in izvaja Zavod za mladino in šport Trbovlje.
Kontakt: 
Katarina Kuhar, vodja projekta, katarina.kuhar@zmst.si
Irena Ivnik, strokovna sodelavka, irena.ivnik@zmst.si

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.