SI / EN

Priložnosti Programa HRT 2013 - 2020

 • O projektu
 • RRA Zasavje in Program HRT 2013-2020
 • Odprti razpisi
 • Mikrokrediti
 • Ugodna razvojna posojila
 • Subvencije za zagon podjetij
 • Subvencije za spodbujanje investicij
 • Ostali ukrepi Programa HRT 2013-2020


PRILOŽNOSTI PROGRAMA HRT 2013-2020

Vlada Republike Slovenije je v letu 2013 v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, kjer je bilo območje omenjenih treh občin določeno za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, kjer se v obdobju 2013-2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore.


V letu 2016 je vlada s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo podaljšala izvajanje dodatnih začasnih ukrepov do leta 2020.


Sprejeti so bili naslednji začasni ukrepi razvojne podpore:


Ukrep 1
Program spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja z visoko brezposelnostjo, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,  v obdobju od 2013 do 2020 v skupni višini 10.374.000 evrov nepovratnih sredstev in 18.626.000 evrov povratnih sredstev. Finančni okvir programa sledi usmeritvi, da se nepovratna sredstva nadomeščajo s povratnimi viri financiranja.


Ukrep 2

Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost
, ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prek Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje


Ukrep 3
Davčne olajšave za zaposlovanje, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Finančne uprave Republike Slovenije

Ukrep 4
Davčne olajšave za investiranje
, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Finančne uprave Republike Slovenije.

Ukrep 5
Spodbude za trajnostni razvoj podeželja
 spadajo v okvir izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in se sofinancirajo iz evropskih skladov ter jih izvedeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 


Ukrep 6
Prometna in energetska infrastruktura
, ki ga izvede Ministrstvo za infrastrukturo v naslednjem okvirnem obsegu za območje občin HRT v obdobju od 2013 do 2020 v skupni višini 7.507.866 evrov.


Več o ozadju Programa HRT 2013-2020 ter dokumente za vrednotenje Programa, najdete na spletni strani MGRT, ki skrbi tudi za sofinanciranje ukrepov oz. instrumentov znotraj Programa HRT 2013-2020.

RRA ZASAVJE IN PROGRAM HRT 2013-2020

RRA Zasavje
 izvaja instrumente oz. promocijo instrumentov  v okviru Ukrepa 1 -   Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020, ki spada v okvir Programa HRT 2013-2020, in sicer za območji občin Hrastnik in Trbovlje. Območje občine Radeče pokriva Regionalna razvojna agencija Posavje

Program spodbujanja konkurenčnosti za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 vključuje naslednje instrumente, ki se izvajajo v vseh problemskih območjih z visoko brezposelnostjo:
 • Instrument 1: Subvencije za spodbujanje investicij
 • Instrument 2: Ugodni razvojni krediti za investicije
 • Instrument 3: Subvencije za zagon podjetij
 • Instrument 4: Mikrokrediti
 • Instrument 5: Promocija območja privabljanja tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa
 • Instrument 6: Podjetno v svet podjetništva Hrastnik, Radeče, Trbovlje (PVSP HRT)

RRA Zasavje skrbi za promocijo Instrumentov 1-4, saj gre znotraj teh instrumentov za razpise, ki jih izvajajo različni razpisovalci (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoSlovenski podjetniški sklad ter Slovenski regionalno razvojni sklad), za boljšo in učinkovitejšo promocijo pa izvajamo tudi svetovanja v okviru HRT sred

Promocija območja privabljanja tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa ter Podjetno v svet podjetništva Hrastnik Radeče, Trbovlje (PVSP HRT) se samostojno izvajata pod okriljem RRA Zasavje, s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za lažje in učinkovito razumevanje Programa ter posredovanje informacij, se lahko obrnete na posameznike znotraj agencije, ki skrbijo za posamezne instrumente znotraj Programa: 

Instrument 1-4: Lucija Vasiljević (lucija.vasiljevic@rra-zasavje.si) in Andraž Malovrh (andraz.malovrh@rra-zasavje.si)
Instrument 5: Barbara Avsenak (barbara.avsenak@rra-zasavje.si)
Instrument 6: Jernej Lipar (jernej.lipar@rra-zasavje.si)Vsi razpisi v okviru Programa HRT 2013-2020 so trenutno zaprti. Rok za prijavo na zadnji razpis (P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji) je bil 1.10.2020. 

    

MIKROKREDITI
Razpis P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji spada pod okrilje Slovenskega podjetniškega sklada.

Za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih je na voljo 4.540.000,00 EUR, od tega je za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, namenjeno 1.950.000,00 EUR

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki  imajo na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. 

Upravičeni stroški

- izdatki za materialne investicije ( nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov)
- izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc)
- strošek materiala in trgovskega blaga
- strošek storitev
- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita

Prijavni roki v l.2020 so: 1.2.2020, 1.3.2020, 1.4.2020, 1.5.2020, 1.6.2020, 1.7.2020, 1.9.2020, 1.10.2020.

Več informacij o mikrokreditih ter razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani  Slovenskega podjetniškega sklada, lahko pa se obrnete tudi na Regionalno razvojno agencijo Zasavje (lucija.vasiljevic@rra-zasavje.si).

Podatki za vse pretekle razpise: 

P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji 
P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji
P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 
   

Dokumenti

UGODNA RAZVOJNA POSOJILA

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP3 spada pod okrilje Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.

Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih je 11.529.735,99 EUR, od tega je za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje namenjeno 2.120.000,00 EUR


Predmet javnega razpisa je spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. 
 
Upravičeni prijavitelji so mikro, mala, srednja in velika podjetja. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).
V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico oz.  poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev oz. v primeru novogradnje najkasneje do zaključka projekta.
 
Upravičeni stroški so:

- nakup nepremičnin
- gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, 
- nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom)
- nakup nematerialnih naložb (vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta)
 
Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do največ 75 % upravičene vrednosti  projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede na velikost podjetja.
 
Roki za prijavo so bili:  19. 7. 2019, 30. 8. 2019, 15. 10. 2019, 29. 11. 2019, 10.1.2020, 14.2.2020, 13.3.2020 ter 30.6.2020.

Razpis je zaprt! 

Več o razpisu ter razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Podatki za vse pretekle razpise: 

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP 

 

   

Dokumenti

SUBVENCIJE ZA ZAGON PODJETIJ

Razpis P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020 - 2021 spada pod okrilje Slovenskega podjetniškega sklada


Namen podpore javnega razpisa je bilo izboljšanje poslovanja in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih.

Cilji
 javnega razpisa so bili: 
- zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, 
- zagon novih podjetij, 
- nova delovna mesta in zaposlovanje.


Upravičeni prijavitelji 

Na razpis so se lahko prijavila mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, registrirana od 1.1.2019 - 16.3.2020.Na razpis so se lahko prijavila tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18), pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2019 do 16. 3. 2020.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so bila podjetja, ki imajo sedež podjetja, kjer se bo izvajala tudi aktivnost operacije v celoti, na enem izmed naslednjih problemskih območij:

območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,

- območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), 

- občine obmejnih problemskih območij v Republiki Sloveniji

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 40.000 EUR 


RAZPIS JE ZAPRT, ROK ZA PRIJAVO JE BIL 16.3.2020.

Več o razpisu najdete tukaj. 


Podatki za vse pretekle razpise:

P2R 2015 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015

P2R 2016 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

P2R 2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo


Dokumenti

SUBVENCIJE ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ

Finančna sredstva, ki spodbujajo investicije, se delijo pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki so povezana z:

- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
- diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala;
- bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti


 
Upravičeni prijavitelji:

- vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev:
- registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 in 15/17) in
- poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje;
- imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto.

 
Upravičeni stroški (glede na zadnji javni razpis):

- stroški nakupa strojev in opreme;
- stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja;
- stroški montaže opreme in strojev, v primeru, da so prikazani na istem računu kot nabavljena oprema in predstavlja sestavni del nabavljene opreme; 

Razpisno dokumentacijo ter vse pripadajoče dokumente najdete tukaj

RAZPIS JE ZAPRT, ROK ZA PRIJAVO JE BIL 18.5.2020


Prijaviteljem svetujemo, da se za več informacij in ob odločitvi za prijavo obrnejo na RRA Zasavje (lucija.vasiljevic@rra-zasavje.si), kjer vas bomo redno obveščali o morebitnih spremembah, ki lahko nastanejo v času odprtja razpisa.

OSTALI UKREPI PROGRAMA HRT 2013-2020

Poleg Ukrepa 1 (Program spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja z visoko brezposelnostjo), Program ponuja še 5 drugih ukrepov, ki spadajo pod okrilje različnih institucij.

 
Ukrep 2 – Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost (Zavod RS za zaposlovanje)
Povračilo se lahko uveljavlja za zaposlitev brezposelne osebe, ki

• v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve ali
• nima dokončane višje ali srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali
• je starejša od 50 let ali
• je pripadnik etnične manjšine ali
• se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov


Ukrep 3 – Davčne olajšave za zaposlovanje (Finančna uprava Republike Slovenije)

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in zavezanci za dohodnino. Zavezanci si lahko zmanjšajo davčno osnovo in s tem davek, če najmanj za dvanajst mesecev zaposlijo brezposelno osebo, ki

• v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve ali
• nima dokončane višje ali srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali 
• je starejša od 50 let ali
• je pripadnik etnične manjšine ali
• se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov


Ukrep 4 - Davčne olajšave za investiranje (Finančna uprava Republike Slovenije)

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in zavezanci za dohodnino
Zavezanec lahko za investiranje

• uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70% investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, vendar le za investicije na območju programa in največ v višini davčne osnove in do najvišje dovoljene višine po pravilih državnih pomoči
• uveljavlja znižanje davčne osnove za opremo, ki jo pridobi na podlagi finančnega najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe


Ukrep 5 – Spodbude za trajnostni razvoj podeželja 

Ukrep se izvaja v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in se sofinancira iz evropskih skladov ter ga izvedeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ukrep 6 – Prometna in energetska infrastruktura

Ukrep se izvaja v okviru Ministrstva za infrastrukturo

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.