SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
24
Oct

Priložnosti Programa HRT 2013 - 2020

ODPRTI RAZPISI

V okviru Ukrepa 1 – Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020, ki spada v okvir Programa HRT 2013-2020, so trenutno odprti razpisi za spodbude za zagon podjetijmikrokredite in ugodna razvojna posojila

Spodbude za zagon podjetij

Razpis P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020 - 2021 spada pod okrilje Slovenskega podjetniškega sklada

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, registrirana od 1.1.2019 - 16.3.2020.Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18), pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2019 do 16. 3. 2020.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja, kjer se bo izvajala tudi aktivnost operacije v celoti, na enem izmed naslednjih problemskih območij:

območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,

- območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), 

- občine obmejnih problemskih območij v Republiki Sloveniji

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 40.000 EUR 


ROK ZA PRIJAVO: 16.3.2020

Več o razpisu najdete tukaj. Mikrokrediti 


Razpis P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji spada pod okrilje Slovenskega podjetniškega sklada.

Za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih je na voljo 4.540.000,00 EUR, od tega je za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, namenjeno 1.950.000,00 EUR

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki  imajo na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. 

Upravičeni stroški

- izdatki za materialne investicije ( nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov)
- izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc)
- strošek materiala in trgovskega blaga
- strošek storitev
- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita

Prijavni roki v l.2019 so: 1.2.2020, 1.3.2020, 1.4.2020, 1.5.2020, 1.6.2020, 1.7.2020, 1.9.2020, 1.10.2020.


Ugodna razvojna posojila

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP3 spada pod okrilje Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.

Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih je 11.529.735,99 EUR, od tega je za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje namenjeno 2.120.000,00 EUR


Predmet javnega razpisa je spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. 
 
Upravičeni prijavitelji so mikro, mala, srednja in velika podjetja. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).
V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico oz.  poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev oz. v primeru novogradnje najkasneje do zaključka projekta.
 
Upravičeni stroški so:

- nakup nepremičnin
- gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, 
- nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom)
- nakup nematerialnih naložb (vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta)
 
Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do največ 75 % upravičene vrednosti  projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede na velikost podjetja.
 
Roki za prijavo so:  19. 7. 2019, 30. 8. 2019, 15. 10. 2019 ter 29. 11. 2019, 10.1.2020, 14.2.2020
 
Več o razpisu ter razpisno dokumentacijo najdete tukaj.Za več informacij se lahko obrnete na Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad ter Regionalno razvojno agencijo Zasavje (lucija.vasiljevic@rra-zasavje.si), kjer vam v okviru HRT sred nudimo svetovanja o možnostih in priložnostih Programa HRT 2013-2020.