SI / EN

Objavljen prvi razpis Sklada za pravični prehod za sofinanciranje projektov v Zasavski premogovni regiji

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je dne 21. 7. 2023 objavila javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji. Razpis je usmerjen v funkcionalni razvoj in revitalizacijo ekonomsko-poslovne infrastrukture na saniranih površinah, povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Zasavju.

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 7.764.705,88 EUR. Sredstva so razdeljena med proračunsko postavko EU, ki znaša 85 % (6.600.000,00 EUR) in nacionalni prispevek proračuna Republike Slovenije, ki znaša 15 % (1.164.705,88 EUR). Sredstva tega javnega razpisa omogočajo sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta (nepovratna sredstva). Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih od 2024 do 2026.

Cilj tega javnega razpisa je podpreti celovito sanacijo in revitalizacijo prostorsko in okoljsko degradiranih območij v Zasavski premogovni regiji, ki so povezana s premogovništvom in rabo premoga. Razpis spodbuja razvoj podjetništva in zaposlovanja ter prestrukturiranje premogovnih regij v smeri prehoda v nizkoogljično gospodarstvo. Ciljna skupina razpisa so podjetja, ki bodo poslovala v izgrajenih ali razširjenih poslovnih conah. Upravičeni prijavitelji so občine iz ožjega območja Zasavske premogovne regije: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Lokacije projekta so lahko samo na območjih, ki so opredeljena kot degradirana ali neposredno na premogovnem območju.

V Območnem načrtu za pravični prehod zasavske premogovne regije so med projekti strateškega pomena navedeni trije projekti opremljanja ekonomsko poslovne infrastrukture. To so OIC Lakonca v občini Trbovlje, OIC Kisovec v občini Zagorje ob Savi in OIC Rudnik v Občini Hrastnik.

Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-izgradnje-ekonomsko-poslovne-infrastrukture-v-zasavski-premogovni-regiji-v-okviru-sklada-za-pravicni-prehod-v-obdobju-2023-2026/

Za več informacij o razpisu se obrnite na Center za pravični prehod Zasavja, ki deluje v okviru Regionalne razvojne agencije Zasavje.

O Skladu za pravični prehod: Sklad za pravični prehod je del večletnega finančnega okvira 2021-2027 Evropske unije, ki si prizadeva za podporo regijam, ki so najbolj odvisne od premoga, pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo. Ta sklad je namenjen zagotavljanju podpore v obliki nepovratnih sredstev za projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in prehodu na čistejše vire energije.

Razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje) je ključna institucija za izvajanje pravičnega prehoda v Zasavski premogovni regiji. Njeno večletno prizadevanje je pripomoglo k pridobitvi sredstev iz Sklada za pravični prehod, kar je izjemno pomembno za prestrukturiranje regije, ki je bila dolgo odvisna od premogovništva. RRA Zasavje je uspelo pridobiti tudi dodatna sredstva iz tehnične pomoči za zagotavljanje podpore procesom pravičnega prehoda v regiji. Ta dodatna sredstva so omogočila ustanovitev in delovanje Centra za pravični prehod Zasavje, ki igra ključno vlogo pri podpori in usmerjanju projektov v regiji, povezanih s pravičnim prehodom v Zasavski premogovni regiji.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.