SI / EN

Council of the region

In accordance with the Law on Balanced Regional Development and the Regulation about the regional development programs the Council of the region presents an authority on a regional level, consisting of Zasavje region municipality’s mayors, namely mayors of the municipality Hrastnik, Trbovlje and Zagorje ob Savi. The council has a president. The mandate of the council’s president and vice-president is bound to the mandate of the mayor and lasts for 2 years from the day of election.
 
After the end of the council of the region presidents’ mandate the function of the president is assumed by the vice-president of the council of the region and for the current two years only the vice-president is being elected. The mayor of municipality Trbovlje starts the presidency, then the mayor of municipality Zagorje ob Savi, followed by the mayor of municipality Hrastnik.
 
Administrative, technical and professional tasks for the Council of the region implements the Regional Development Agency Zasavje in accordance with the Law on Balanced Regional Development.
 
Organization and working methods as well as tasks of the Council of the region are further defined in the council’s rules of procedure.
 
The Council of the region tasks are:
 • acceptance of the regional development program,
 • validation of the regional development program implementation plan,
 • validation of criteria for establishing a list of priority regional development projects,
 • the appointment of municipality representatives in the Regional Development Council,
 • the appointment of representatives in the Development Council of cohesion region,
 • determining the organizational structure of institutions at the development region level,
 • conclusion of the agreement about the financing of regional institutions operations between the municipalities and other partners at the development region level,
 • supervision over the work of the Regional Development Agency,
 • presentation of the region and cooperation with regions from other countries.
 • O Svetu
 • Člani 2014 - 2020
 • Člani 2021 - 2027
V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredbe o regionalnih razvojnih programih je svet regije organ na ravni regije, ki ga sestavljajo župani občin v regiji občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Vodi ga predsednik. Mandat predsednika in podpredsednika je vezan na mandat župana in traja 2 leti, šteto od dneva izvolitve. Po poteku mandata predsednika sveta regije prevzame funkcijo predsednika podpredsednik in se za tekoči dve leti izvoli samo podpredsednik. Predsedstvo začne župan občine Trbovlje, nato župan občine Zagorje ob Savi, sledi pa mu župan občine Hrastnik.

Administrativna, tehnična in strokovna opravila za svet regije v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izvaja RRA Zasavje.

Organizacija in način dela ter naloge sveta so podrobneje opredeljene v Poslovniku Sveta zasavske regije.

Naloge sveta regije so:
 • sprejem regionalnega razvojnega programa,
 • potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
 • potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,
 • imenovanje predstavnikov občin v regionalnem razvojnem svetu,
 • imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
 • določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije,
 • sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
 • nadzor nad delom regionalne razvojne agencije,
 • predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.


DokumentiKristijan Adamlje
Kristijan Adamlje
Technical Assistant (Just transition center)

kristijan.adamlje@rra-zasavje.si

+386(0)40 186 526

Zasavje region