SI / EN
Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

Razvojni svet zasavske regije


Skladno z Zakonom o spodbujanju regionalnega razvoja (v nadaljevnaju ZSRR-2) je Razvojni svet regije organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Naloge razvojnega sveta so:
  • vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa,
  • sprejem Regionalnega razvojnega programa,
  • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
  • sklepanje dogovorov za razvoj regije,
  • sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
  • spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
  • opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.


I. REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZASAVSKE REGIJE 2014 - 2020
je na voljo TUKAJ.II. DOGOVOR ZA RAZVOJ ZASAVSKE RAZVOJNE REGIJE

Na podlagi 15. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/11, 57/12 in 46/16), 5. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, 16/13 in 78/15), Povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regije št. 3030-118/2015/6 z dne 13. 11. 2015 in Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije- drugo povabilo št. 3030-120/2016/97 z dne 13.11.2017, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Razvojnemu svet zasavske regije predlagalo v sprejem Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije.


Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije je bil podpisan 22. 5. 2018 v Hrastniku.


Dogovor vsebuje projekte, ki so bili s sklepom Razvojnega sveta zasavske regije z dne 12. 2. 2018 uvrščeni na seznam najpomembnejših projektov za uvrstitev v osnutek dopolnjenega Dogovora za razvoj regije Zasasvske razvojne regije, ki vključuje 11 (enajst) projektov:

- Obrtno industrijska cona Steklarna - TKI Hrastnik,
- Zasavski podjetniški inkubator,
- Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi,
- Projekt Ekonomska-poslovna cona Zagorje se v dogovor vključi pod podložnim pogojem,
- Kolesarska steza Zagorje- Orehovica,
- Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah,
- Izvedba ukrepov CPS na kolesarski infrastrukturi,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Hrastnik,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Trbovlje,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Zagorje ob Savi,
- Cesta G2-108 Hrastnik - Zidani Most.III. ČLANI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE


IME in PRIIMEK

POLOŽAJ

PREDLAGATELJ

E-NASLOV

Tomaž Berginc

član

gospodarstvo

tomaz.berginc@eti.si

Staša Baloh Plahutnik

podpredsednica

gospodarstvo

stasa.baloh-plahutnik@gzs.si

Peter Čas

član

gospodarstvo

peter.cas@steklarna-hrastnik.si
 

Gašper Koprivšek

član

Občina Zagorje ob Savi

gasper_koprivsek@yahoo.com

Simona Klukej

članica

Občina Zagorje ob Savi

simona.klukej@bartec-varnost.si

Rada Drnovšek

članica

nevladne organizacije

rada.drnovsek@mct.si
 

Janez Forte

član

gospodarstvo

janez.forte@telemach.net

Marko Funkl

član

Občina Hrastnik

marko.funkl@gmail.com

Slavi Gala

podpredsednica

nevladne organizacije

galas-slavi@siol.net
 

Jasna Gabrič

članica

Občina Trbovlje

jasna.gabric@trbovlje.si

Sandi Grm

član

gospodarstvo

sandi.grm@kovit-projekti.si

Miran Jerič

član

Občina Hrastnik

zupan@hrastnik.si
 

Soniboj Knežak

član

Občina Hrastnik

soniboj.knezak@steklarna-hrastnik.si

Andrej Kovač

član

gospodarstvo

elinsp@siol.net

Tomaž Kralj

član

gospodarstvo

tomaz@elektroprom.si

Branko Majes

član

gospodarstvo

info@tki.si

Jani Medvešek

član

nevladne organizacije

jani.medvesek@gmail.com
 

Branko Oberč

član

gospodarstvo

brane.oberc@siol.net

Zvone Pograjc

član

nevladne organizacije

zvone.pograjc@siol.net
 

Alojzij Klančišar

član

nevladne organizacije

lojzehov@gmail.com

Peter Jamnik

član

Občina Trbovlje

peter.jamnik1@telemach.net

Matjaž Švagan

predsednik

Občina Zagorje ob Savi

matjaz.svagan@siol.net

Milan Žnidaršič

član

Občina Trbovlje

milan.znidarsic@komunala-trbovlje.si


V okviru Razvojnega sveta Zasavske regije je vzpostavljenih pet odborov: za človeške vire in kakovost življenja, za gospodarstvo, za okolje, prostor in infrastrukturo, za razvoj podeželja ter za turizem. Njihova osnovna naloga je »priprava predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa po prioritetnih področjih razvoja v regiji«. Delovanje odborov vodi RRA Zasavje. 

Vzpostavljeni sta tudi dve ad-hoc delovni telesi: Odbor za razvoj energetike v Zasavju (vodi ga Tomaž Trotovšek) in Odbor za okolje in zdravje (vodi ga Alenka Forte). 

Administrativna, tehnična in strokovna opravila za Razvojni svet regije izvaja RRA Zasavje. Poslovni sekretar sveta je strokovni sodelavec RRA Zasavje, ki ga imenuje direktor RRA Zasavje.

Delovanje Razvojnega sveta zasavske regije določa Poslovnik o delu Razvojnega sveta zasavske regije.REDNA DELOVNA TELESA RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE


Odbor za človeške vire in kakovost življenja

IME IN PRIIMEK

POLOŽAJ

PREDLAGATELJ

E-NASLOV

Jani Braune

član

gospodarstvo/stroka

jani.braune@eti.si  

Rada Drnovšek

članica

nevladne organizacije

rada.drnovsek@mct.si

Mateja Camplin Tahirović

članica

Občina Trbovlje

mateja.camplin@trbovlje.si

Tjaša Polc

predsednica

RRA Zasavje

tjasa.polc@rra-zasavje.si

Malči Kuder

članica

Občina Zagorje ob Savi

amalija.kuder@gmail.com

Brane Oberč

član

gospodarstvo/stroka

brane.oberc@siol.net

Ljubomir Zalezina

član

Občina Hrastnik

ljubo.zalezina@hrastnik.si

Lijana Vidic Ristič

članica

gospodarstvo/stroka
lijana.vidicristic@ess.gov.si

 

Odbor za gospodarstvo

IME IN PRIIMEK

POLOŽAJ

PREDLAGATELJ

E-NASLOV

Dejan Poboljšaj

predsednik

RRA Zasavje

Dejan.poboljsaj@rra-zasavje.si

Kristjan Dolinšek

član

Občina Trbovlje

kristjan.dolinsek@trbovlje.si

Slavi Gala

članica

nevladne organizacije

galas-slavi@siol.net

Simona Klukej

članica

Občina Zagorje ob Savi

simona.klukej@bartec-varnost.si

Mitja Koprivšek

član

gospodarstvo/stroka

mitja.koprivsek@eti.si

Andrej Kovač

članica

gospodarstvo/stroka

elinsp@siol.net

Janez Kraner

član

Občina Hrastnik

janez.kraner@hrastnik.si

Leopold Povše

član

gospodarstvo/stroka

leopold.povse@radecepapir.si

 

Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo

IME IN PRIIMEK

POLOŽAJ

PREDLAGATELJ

E-NASLOV

Janez Forte

član

gospodarstvo/stroka

janez.forte@telemach.net

Martin Šikovc

predsednik

RRA Zasavje

martin.sikovc@rra-zasavje.si

Alojzij Klančišar

član

nevladne organizacije

lojzehov@gmail.com

Rudi Medved

član

Občina Zagorje ob Savi

rudi.medved@zagorje.si

Ervin Renko

član

gospodarstvo/stroka

ervin.renko@tet.si

Tomaž Sihur

član

Občina Hrastnik

tomaz.sihur@hrastnik.si

Polona Schmit

član

Občina Trbovlje

polona.schmit@trbovlje.si

Milan Žnidaršič

član

gospodarstvo/stroka

milan.znidarsic@komunala-trbovlje.si  

 

Odbor za razvoj podeželja

IME IN PRIIMEK

POLOŽAJ

PREDLAGATELJ

E-NASLOV

Andreja Bienelli Kalpič

članica

Občina Trbovlje

andreja.bienelli-kalpic@trbovlje.si 

Tatjana Jamšek

članica

gospodarstvo/stroka

info@metalia.si

Jože Ocepek

član

nevladne organizacije

joze.ocepek@gmail.com

Radojka Odžič

članica

Občina Hrastnik

radojka.odzic@hrastnik.si

Matjaž Pokorn

član

Občina Zagorje ob Savi

matjaz.pokorn@siol.net

Janez Vidmar

član

gospodarstvo/stroka

janez.vidmar@elektroprom.si 

Lucija Štaut

predsednica

RRA Zasavje

lucija.staut@@rra-zasavje.si
Maša Kovač članica   masa.kovac@hotmail.com
Odbor za turizem

IME IN PRIIMEK

POLOŽAJ

PREDLAGATELJ

E-NASLOV

Marija Čop

članica

Občina Zagorje ob Savi

marija.cop.sp@siol.net

Nuša Gregorčič

članica

gospodarstvo/stroka

alfamikra1@siol.net

Nataša Jerman Rajh

podpredsednica

gospodarstvo/stroka

natasa.jerman@v3krasne.si

Vesna Jesih

članica

Občina Trbovlje

vesna.jesih@trbovlje.si

Soniboj Knežak

član

gospodarstvo/stroka

soniboj.knezak@steklarna-hrastnik.si

Jani Medvešek

član

Občina Hrastnik

jani.medvesek@gmail.com

Andraž Malovrh

predsednik

RRA Zasavje

andraz.malovrh@@rra-zasavje.si

Vinko Žagar

član

Občina Hrastnik

vinko.zagar@gmail.com

AD-HOC DELOVNI TELESI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE

Odbor za okolje in zdravje

IME IN PRIIMEK

POLOŽAJ

E-NASLOV

Andreja Bienelli Kalpič

članica

andreja.bienelli-kalpic@trbovlje.si 

Alenka Forte

predsednica

info@heliks.si

Seima Kazaferovič

članica

seima.kazaferovic@zd-hrastnik.si 

Leonida Kralj

članica

leonida.kralj@nlzoh.si  

Uroš Macerl

član

uros.macerl@gmail.com   

Tomaž Sihur

član

tomaz.sihur@hrastnik.si 

Cvetka Skušek Fakin

članica

cvetka.skusek.fakin@zd-trbovlje.si   

Natalija Vidergar Gorjup

članica

natalija.vidergar@zagorje.si

Branka Vizler

članica

branka.vizler@tki.si

Rudi Zupan

član

rudi.zupan@guest.arnes.si

 
 
Odbor za razvoj energetike v Zasavju

IME IN PRIIMEK

POLOŽAJ

E-NASLOV

Staša Baloh Plahutnik

članica

stasa.baloh-plahutnik@gzs.si 

Tadej Špitalar

član

tadej.spitalar@rra-zasavje.si

Janez Žlak

član

janez.zlak@rth.si

Janez Kraner

član

janez.kraner@hrastnik.si

Rudi Medved

član

rudi.medved@zagorje.si

Luka Podjed

član

upravitelj@podjed.si

Matjaž Eberlinc

član

matjaz.eberlinc@hse.si

Zoran Gračner

član

zoran.gracner@petrol.si

Tomaž Trotovšek

predsednik

tomaz.trotovsek@gmail.com 
 

Sekretarka Razvojnega sveta zasavske regije:

Tjaša Polc, strokovna sodelavka RRA Zasavje
tjasa.polc@rra-zasavje.si
0838 49 500