SI / EN
Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ »IZVEDBA PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V IZVAJANJE SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI«

Vrednost razpisa: Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za javni razpis znaša za leta 2018, 2019 in 2020 največ do 6.100.000,00 EUR. Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike. V KRVS bodo tri okolja prejela 6.100.000,00 EUR, od tega bo urbano okolje prejelo 2.643.333,34 EUR, semi-ruralno 1.728.333,33 EUR in ruralno 1.728.333,33 EUR. Rok prijave: 14. 5. 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje treh pilotn...

ERASMUS+: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV - KLJUČNI UKREP 3 - PODPORA ZA REFORMO POLITIK - ZDRUŽENA EVROPSKA MLADINA

Program: ERASMUS+ - Program za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Vrednost razpisa: 5.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Finančni prispevek EU je najmanj 100.000,00 EUR in ne more presegati 500.000,00 EUR. Omejen je na najvišjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % upravičenih stroškov projekta. Rok prijave: 25. 5. 2018 Trajanje projekta: Projekt mora trajati od 9 do 24 mesecev. Cilj projektov Združene evropske mladine je ustvariti mreže za spodbujanje regionalnega par...

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV AKTIVNOSTI ORGANIZACIJ ROMSKE SKUPNOSTI (ROMSKE ZVEZE) V LETU 2018

Vrednost razpisa: 176.400,00 EUR Rok prijave: 30. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v Republiki Sloveniji v letu 2018, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v loka...

EASI – EURES: RAZPIS, NAMENJEN SPODBUJANJU GEOGRAFSKE MOBILNOSTI DELAVCEV TER POVEČEVANJU ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI

Program: EaSI – program za zaposlovanje in socialne inovacije Vrednost razpisa: 6.923.523,00  EUR Rok prijave: 25. 6. 2018 Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (EURES) objavil javni razpis, namenjen spodbujanju geografske mobilnosti delavcev ter povečevanju zaposlitvenih možnosti za leto 2018. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic E...

REDNI LETNI JAVNI RAZPIS SFC ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZIRANE FILMSKE STROKE V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2018

Vrednost razpisa: 20.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Najvišji možni znesek za posamezni program organizirane filmske stroke, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 7.000,00 EUR. Agencija sofinancira posamezni program po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. Rok prijave: 14. 5. 2018 Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji. Namen sofinanciranja programov organizirane filmske...

REDNI LETNI JAVNI RAZPIS SFC ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJA SCENARIJA NA PODROČJU CELOVEČERNEGA IGRANEGA IN DOKUMENTARNEGA FILMA TER ANIMIRANEGA FILMA NE GLEDE NA DOLŽINO TRAJANJA ZA LETO 2018

Vrednost razpisa: 40.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Najvišji možni znesek za posamezni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 7.000,00 EUR. Agencija sofinancira projekte po tem razpisu do 100 % vseh izkazanih upravičenih stroškov. Rok prijave: 21. 5. 2018 Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in animiranega filma. Namen sofinanciranja razvoja scenarija je spodbujanje scenaristične ustvar...

JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA »SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA STAREJŠIH – AKTIVNI DO UPOKOJITVE

Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo Aktivni do upokojitve. Namenjeno je spodbujanju trajnejšega zaposlovanja brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 58 let. Delodajalci za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom lahko prejmejo subvencijo do 11.000,00 EUR. Z javnim povabilom Aktivni do upokojitve spodbujajo trajnejše zaposlovanje starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa, v kat...

1. JAVNI RAZPIS IZ NASLOVA PODUKREPA 4.3, OPERACIJA: TEHNOLOŠKE POSODOBITVE NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI VEČ UPORABNIKOM

Vrednost razpisa: 5.000.000,00 EUR Rok prijave: 31. 8. 2018 Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira. Upravičeni prijavitelji: Upravičenec je določen v 59. členu Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželj...

EEB: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NVO, KI PRISPEVAJO K DOSEGANJU CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Rok prijave: 6. 5. 2018 Na spletni strani Sloge je objavljeno obvestilu o razpisu EEB za sofinanciranje treh lokalnih projektov na temo zasledovanja in promocije ciljev trajnostnega razvoja (SDGs). Višina zaprošenih sredstev lahko znaša do 7.000,00 evrov. Gre za razpis v okviru projekta »Make Europe Sustainable for All«, ki se izvaja v naslednjih državah: Slovenija, Avstrija, Belgija, Češka, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Litva, Danska, Poljska, Portugalska, Romunija in Španija. U...

JUSTICE: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA PRAVOSODNIH ORGANOV

Program: Program za pravosodje Vrednost razpisa: 5.350.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti nad 30.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 25. 10. 2018 Trajanje projekta: do 30 mesecev Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil najavo javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju izobraževanja in usposabljanja pravosodni...

JUSTICE: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU E-PRAVOSODJA

Program: Program za pravosodje Vrednost razpisa: 2.200.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 16. 10. 2018 Trajanje projekta: do 24 mesecev Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil najavo javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih in nacionalnih projektov na področju e-pravosodja kot orodja za...

REC: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU NEDISKRIMINACIJE TER INTEGRACIJE ROMOV

Program: Program za pravice, enakost in državljanstvo Vrednost razpisa: 3.600.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti med 100.000,00 in 250.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 9. 10. 2018 Trajanje projekta: do 24 mesecev Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil najavo javnega razpisa za sofinanciranje projektov na po...

JUSTICE: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KREPITVE PRAVIC OSUMLJENCEV ALI OBDOLŽENCEV KAZNIVIH DEJANJ TER PRAVIC ŽRTEV KAZNIVIH DEJANJ

Program: Program za pravosodje Vrednost razpisa: 4.600.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 19. 9. 2018 Trajanje projekta: do 24 mesecev Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil najavo javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju krepitve pravic osumljencev ali obdolžence...

JAVNI RAZPIS ZAVODA ZA ŠPORT PLANICA ZA SOFINANCIRANJE PODROČNE KOORDINACIJE INTERESNIH PROGRAMOV ŠPORTA OTROK IN MLADINE V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Vrednost razpisa: 56.930,00 EUR Rok prijave: 20. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, p...

JAVNI RAZPIS JAK ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU PREVODOV V TUJE JEZIKE ZA LETO 2018

Vrednost razpisa: 108.000,00 EUR Rok prijave: 7. 5. 2018 Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2018 na področju prevodov v tuje jezike. V okviru tega področja bodo sofinancirane izdaje oz. izvedbe prevodov knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdajo v knjižni obliki ali izvedbo v gledališču. JAK bo ku...

JAVNI RAZPIS JAK ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU IZDAJANJA SLOVENSKIH AVTORJEV V NEMŠKEM JEZIKU ZA LETO 2018

Vrednost razpisa: 60.000,00 EUR Rok prijave: 7. 5. 2018 Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2018 na področju Izdajanje slovenskih avtorjev v nemškem jeziku. Razpis je namenjen založnikom z nemškega govornega področja; prijavitelj je lahko izključno pravna oseba (založba) s sedežem v Avstriji, Nemčiji ali Švici. Na razpisu bodo imeli prednost tisti prijavitelji, ki na lanskem razpisu JR12-INJ-2017 niso bili prejemniki sredstev. JAK bo kultu...

RAZPIS EVROPSKE KOMISIJE ZA SPODBUJANJE DIALOGA MED MLADINSKIMI CIVILNODRUŽBENIMI ORGANIZACIJAMI IZ EU IN KANADE

Vrednost razpisa: 900.000,00 EUR, od tega za sklop 1: 450.000,00 EUR in za sklop 2: 450.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti od 150.000,00 do 450.000,00 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 10. 7. 2018 Trajanje projekta: od 18 do 30 mesecev Evropska komisija je objavila javni razpis, namenjen spodbujanju dialoga in sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami iz EU in Kanade, pri čemer je tokratni razpis osredotočen na m...

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE ŠTIPENDIJ MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V TUJINI S PRIČETKOM V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/19

Vrednost razpisa: 50.000,00 EUR Rok prijave: 7. 5. 2018 Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva bolonjska stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki jo prijavitelj zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (bachelor): na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine; s področja glasbe, baleta in plesa za posebno nadarjene. Upravičeni prijavi...

HORIZON 2020: RAZPIS ZA INDIVIDUALNE ŠTIPENDIJE "MARIE SKŁODOWSKA-CURIE"

Program: OBZORJE 2020 - okvirni program za raziskave in inovacije Vrednost razpisa: 273.000,00 EUR Rok prijave: 12. 9. 2018 V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za individualne štipendije  "Marie Skłodowska-Curie" za leto 2018. Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s...

HORIZON 2020: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE "MARIE SKŁODOWSKA-CURIE" REGIONALNIH, NACIONALNIH IN MEDNARODNIH PROGRAMOV

Program: OBZORJE 2020 - okvirni program za raziskave in inovacije Vrednost razpisa: 80.000,00 EUR Rok prijave: 27. 9. 2018 V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis za sofinanciranje "Marie Skłodowska-Curie" regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov – podpora vseživljenjskemu usposabljanju in razvoju poklicne poti raziskovalcev za leto 2018. Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Ob...

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: PODPORA ZA NALOŽBE V INFRASTRUKTURO, POVEZANO Z RAZVOJEM, POSODABLJANJEM ALI PRILAGODITVIJO KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

Vrednost razpisa: 7.000.000,00 EUR Rok prijave: 31. 8. 2018 Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Upravičeni prijavitelji: Upravičenec je določen v 51. členu Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 104/...

ENI: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA MLADIH O OKOLJU V RUSIJI

Program: Evropski instrument sosedstva Vrednost razpisa: 1.400.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti od 200.000,00 do 400.000,00 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 21. 5. 2018 Trajanje projekta: Od 18 do 36 mesecev V okviru evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju izobraževanja mladih o okolju iz v razpisu določenih območij v Rusiji. Upravičeni prijavitelji...

JAVNI RAZPIS MNZ ZA IZVAJANJE PROJEKTA "(RE)INTEGRACIJA ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI"

Vrednost razpisa: 54.600,00 EUR Rok prijave: 17. 5. 2018 Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi« v Republiki Sloveniji za obdobje 2018 do 2020 za obdobje od podpisa pogodbe do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, v kolikor bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom za zaključek projekta. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki: so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva pri pris...

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IN DELOVANJA KOMPETENČNIH CENTROV ZA RAZVOJ KADROV 2018

Vrednost razpisa: 900.000,00 EUR Rok prijave: 30. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mre...

USTVARJALNA EVROPA / KULTURA: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV LITERARNEGA PREVAJANJA

Program: Ustvarjalna Evropa Vrednost razpisa: Skupni proračun za razpis za leto 2018 je ocenjen na 3,6 milijona EUR. Zneski in deleži financiranja: Finančni prispevek Evropske unije na predlog ne sme presegati 100.000,00 EUR ali 50 % vseh upravičenih stroškov, pri čemer velja nižja vrednost. Rok prijave: 23. 5. 2018 Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je v okviru programa Ustvarjalna Evropa - podprogram Kultura - objavila javni razpis za sofinancir...

2. RAZPIS PROGRAMA INTERREG ADRION; PREDNOSTNA OS 2 - TURIZEM IN OKOLJE

Program: Transnacionalni programi sodelovanja Rok prijave: 26. 6. 2018 Objavljen je drugi razpis transnacionalnega programa Adrion (Jadransko-jonski program), v okviru katerega je na voljo 34,3 MEUR. Tokratni razpis je odprt za prijave znotraj prioritete 2 (trajnostna regija), in sicer za področje okolja in področje turizma.  Na spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko najdete informacije o dveh transnacionalnih informativnih dnevih.  Nacionalni informativni d...

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE OBVEŠČANJA IN IZOBRAŽEVANJA POTROŠNIKOV TER JAVNE SLUŽBE IZVAJANJA PRIMERJALNIH OCENJEVANJ BLAGA IN STORITEV

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki jih prijavitelj dejansko prejme, je lahko manjša ali največ enaka višini sredstev, določenih s koncesijsko pogodbo, in sicer do 15.000,00 EUR za Sklop A in do 35.000,00 EUR za Sklop B za leto 2018, za leto 2019 do 30.000,00 EUR za Sklop A in do 70.000,00 EUR za Sklop B. Rok prijave: 18. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevan...

REC: RAZPIS, NAMENJEN PODPORI VLADNIM ORGANOM PRI RAZVOJU INSTRUMENTOV ZA UČINKOVIT BOJ PROTI RASIZMU, KSENOFOBIJI, HOMOFOBIJI IN DRUGIM OBLIKAM NESTRPNOSTI

Program: Program za pravice, enakost in državljanstvo Vrednost razpisa: 1.500.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Na razpis se lahko prijavijo projekti v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 27. 9. 2018 Trajanje projekta: do 24 mesecev Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen podpori vladnim organom v državah čl...

EASI-PROGRESS: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POBUD ZA KREPITEV IZVAJANJA, UPORABE IN UVELJAVLJANJA DIREKTIVE 96/71/ES O NAPOTITVI DELAVCEV NA DELO

Program: EaSI – program za zaposlovanje in socialne inovacije Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 3.000.000,00 EUR. Komisija pričakuje, da bo podprla od 7 do 9 projektov, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 6. 6. 2018 Trajanje projekta: Od 12 do 24 mesecev Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis, katerega namen je...

JAVNI RAZPIS TURISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PRIREDITEV TURISTIČNIH DRUŠTEV

Vrednost razpisa: 140.000,00 EUR Rok prijave: 20. 4. 2018 Turistična zveza Slovenije je objavila javni razpis za dodelitev sredstev za turistične prireditve turističnih društev v letu 2018. Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev, ki traja en dan oziroma največ tri dni skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve). Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi vsako turistično dru...

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ROMSKIH DRUŠTEV V LETU 2018

Vrednost razpisa: 30.000,00 EUR Rok prijave: 16. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2018, ki podpirajo cilje javnega razpisa. Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev: na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja na področju medgeneracijskega sodelovanja na področju poklicnega svetovanja in usmerjanja na področju spodbujanja izobraževanja na področju podjetništva in tur...

JAVNI RAZPIS MDDSZ ZA IZBOR IZVAJALCEV ZA ŠOLANJE PSOV POMOČNIKOV ZA OBDOBJE OD 1. 6. 2018 DO 31. 5. 2028

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za težko ali najtežje gibalno ovirane invalide in invalidke za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028. Rok prijave: 30. 4. 2018 Upravičeni prijavitelji: Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: registriran je kot pravna ali fizična oseba, ki na dan objave tega javnega razpisa izvaja dejavnost ali naloge šolanja psov; ima dokazilo (certifikat), da je...

JAVNI RAZPIS ZA UKREP II: FINANČNA POMOČ OB SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NEZMOŽNOSTI ZA DELO V LETU 2018

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. Upravičeni prijavitelji: Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s ...

JAVNI RAZPIS ZA UKREP I: FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE NA KMETJSKEM GOSPODARSTVU V LETU 2018

Vrednost razpisa: 15.000,00 EUR Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. Upravičeni prijavitelji: Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom. Upravičen...

IJ4EU: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ČEZMEJNIH NOVINARSKIH PROJEKTOV

Vrednost razpisa: 450.000,00 € Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti od 5.000,00 do 50.000,00 €. Sofinancira se do 70 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 3. 5. 2018 Mednarodni inštitut za tisk (IPI) vabi novinarje in medijske hiše k prijavam na razpis za sofinanciranje  čezmejnih projektov preiskovalnega novinarstva. Prednost bodo imeli projekti na naslednjih treh področjih: Korupcija, nezakonita pridobitev premoženja in finančni kriminal Varnost, demok...

JAVNI RAZPIS MNZ ZA ORGANIZIRANJE SREDIŠČ MEDKULTURNEGA DIALOGA

Vrednost razpisa: 172.500,00 EUR Rok prijave: 9. 5. 2018 Predmet javnega razpisa je organiziranje posebnih središč medkulturnega dialoga z namenom izvajanja aktivnosti, namenjenih pomoči pri vključevanju tujcev – prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že pridobile in državljanov tretjih držav v lokalno okolje, aktiviranju in povezovanju lokalnega prebivalstva, ki je pripravljeno sodelovati pri ustvarjanju okolja odprtega za vključevanju tujcev ter osveščanju lokalnega prebivalstva o v...

REC: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU PREPREČEVANJA IN ZATIRANJA RASIZMA, KSENOFOBIJE, HOMOFOBIJE IN DRUGIH OBLIK NESTRPNOSTI

Program: Program za pravice, enakost in državljanstvo Vrednost razpisa: 4.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 4. 10. 2018 Trajanje projekta: Do 24 mesecev Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projek...

REC: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPREMLJANJA, PREPREČEVANJA IN BOJA PROTI SOVRAŽNEMU GOVORU NA SPLETU

Program: Program za pravice, enakost in državljanstvo Vrednost razpisa: 1.500.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 11. 10. 2018 Trajanje projekta: Do 24 mesecev Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projek...

JAVNI RAZPIS MKGP ZA SUBVENCIONIRANJE VZREJE ČEBELJIH MATIC

Vrednost razpisa: 29.800,00 EUR Rok prijave: 18. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v letu 2018. Predmet podpore je tudi dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih ...

RAZPIS MKGP ZA SOFINANCIRANJE ČEBELARSKE OPREME IN POMOČ ČEBELARJEM ZAČETNIKOM

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2018. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2018. Upravičeni prijavitelji: Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na oz...

RAZPIS MKGP ZA RACIONALIZACIJO SEZONSKE SELITVE PANJEV V LETU 2018

Vrednost razpisa: 30.000,00 EUR Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018. V okviru ukrepa se čebelarjem sofinancira nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2018. Upravičeni prijavitelji: Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opr...

ERASMUS+: SOCIALNO VKLJUČEVANJE IN SKUPNE VREDNOTE - PRISPEVEK NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN MLADIH

Program: ERASMUS+ - Program za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Vrednost razpisa: Skupni proračun znaša 14.000.000,00 EUR in je razdeljen na: sklop 1 - Izobraževanje in usposabljanje – 12.000.000,00 EUR; sklop 2 - Mladi – 2.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Najvišji znesek nepovratnih sredstev na projekt bo znašal 500.000,00 EUR. Finančni prispevek EU ne more presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta. Rok prijave: 22. 5. 2018 Trajanje projekta: Projekt mor...

REDNI LETNI JAVNI RAZPIS SFC ZA SOFINANCIRANJE REALIZACIJE SLOVENSKIH CELOVEČERNIH FILMSKIH PROJEKTOV ZA LETO 2018

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR Rok prijave: 23. 4. 2018 Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov. Namen sofinanciranja realizacije celovečernih filmskih projektov je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih celovečernih filmov. Upravičeni prijavitelji: Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičeni producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video...

JAVNI RAZPIS JAK ZA IZBOR IZVAJALCA MEDNARODNIH PREVAJALSKIH SEMINARJEV ZA PREVAJALCE IZ SLOVENŠČINE V TUJE JEZIKE V SLOVENIJI ZA LETO 2018

Vrednost razpisa: 30.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: JAK bo izbranemu prijavitelju kulturnega projekta sofinancirala do 70 % odstotkov celotne vrednosti projekta in največ 30.000,00 EUR za organizacijo in izvedbo obeh prevajalskih seminarjev. Rok prijave: 23. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnega projekta organizacije in izvedbe dveh mednarodnih prevajalskih seminarjev; prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike in specializiranega prev...

RAZPIS EVROPSKE KOMISIJE ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OBVEŠČANJA, POSVETOVANJA IN SODELOVANJA V PODJETJIH

Vrednost razpisa: 7.106.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Zaprosite lahko za sredstva v vrednosti nad 108.000,00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 1. 6. 2018 Trajanje projekta: do 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis, namenjen krepitvi nadnacionalnega sodelovanja med predstavniki delavcev in delodajalcev glede obveščanja, posvetovanja in sodelovanja v podjetjih za leto 2018. ...

JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2018 (P2 2018)

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.160.000,00 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000,00 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000,00 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Rok prijave: 20. 4. 2018 Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višin...

USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: RAZPIS ZA PODPORO KINEMATOGRAFSKIM MREŽAM RAZPISUJE EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Program: Ustvarjalna Evropa Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi proračun je 10.900.000,00 EUR. Nepovratna sredstva EU so omejena na najvišjo stopnjo sofinanciranja v višini 50 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 31. 5. 2018 Trajanje projekta: 12 mesecev V okviru podprograma MEDIA evropskega programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori pri vzpostavitvi in upravljanju kinematografskih mrež za leto 2019. Kinematografska mreža naj bi omogočala naslednje dejavnosti:...

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME ZA OBDOBJE OD 1. 5. 2017 DO 30. 4. 2018

Vrednost razpisa: 1.700.000,00 EUR Rok prijave: 7. 5. 2018 Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018. Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot. Upravičeni prijavitelji: Na razpisu ...

REC: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU ENAKE ZASTOPANOSTI ŽENSK IN USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA

Program: Program za pravice, enakost in državljanstvo Vrednost razpisa: 3.700.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti nad 100.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 19. 6. 2018 Trajanje projekta: do 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov n...

JAVNI RAZPIS JAK ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU ELEKTRONSKEGA ZALOŽNIŠTVA ZA LETO 2018

Vrednost razpisa: 38.000,00 EUR Rok prijave: 16. 4. 2018 Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2018. Predmet javnega razpisa je: Elektronske in zvočne knjige (EZ-K): sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave, objave in distribucije kakovostnih elektronskih in zvočnih knjig v slovenskem jeziku, Spletni mediji (SM): sofinanc...

JAVNI RAZPIS ARRS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA MEDNARODNE ZNANSTVENE LITERATURE V LETU 2018

Vrednost razpisa: 3.500.000,00 EUR Rok prijave: 9. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, k...

OBZORJE 2020: RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU ZAŠČITE SVOBODE IN VARNOSTI V EU

Program: OBZORJE 2020 - okvirni program za raziskave in inovacije Rok prijave: 22. 8. 2019 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so se 15. marca odprli prvi razpisi na temo »Varna družba – zaščita svobode in varnosti Evrope in njenih državljanov« za obdobje od 2018 do 2020. Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate (ob strani naveden rok prijave se nanaša na zaprtje zadnjega od razpisov)! Upravičeni prijav...

IPA II: RAZPIS, NAMENJEN KREPITVI ZMOGLJIVOSTI CIVILNODRUŽBENIH ORGANIZACIJ V TURČIJI

Program: IPA II - instrument za predpristopno pomoč Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 60.000,00 do 150.000,00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 8. 5. 2018 Trajanje projekta: Od 10 do 15 mesecev V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij v Turčiji, pri čemer je razpis osredotočen na naslednja področja...

OBZORJE 2020: RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH IN RAZISKOVALNIH PROJEKTOV S PODROČJA ZDRAVSTVA

Program: OBZORJE 2020 - okvirni program za raziskave in inovacije Rok prijave: 14. 6. 2018 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so se 15. marca odprli dvostopenjski razpisi  za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva za leto 2018. Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustano...

OBZORJE 2020: RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU DIGITALNE VARNOSTI

Program: OBZORJE 2020 - okvirni program za raziskave in inovacije Rok prijave: 22. 8. 2019 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so se 15. marca odprli prvi razpisi na področju zagotavljanja digitalne varnosti v letih od 2018 do 2020. Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate (ob strani naveden rok prijave se nanaša na zaprtje zadnjega od razpisov)! Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru ...

IPA II: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU ZVIŠEVANJA STOPNJE ZAPOSLENOSTI V SRBIJI

Program: IPA II - instrument za predpristopno pomoč Vrednost razpisa: 4.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti od 60.000,00 do 200.000,00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 3. 5. 2018 Trajanje projekta: od 12 do 24 mesecev V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen zviševanju stopnje zaposlenosti s spodbujanjem aktivacije mladih, zgodnjega pridobivanja delovnih izkušenj in podj...

JAVNI RAZPIS MOP ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ, KI DELUJEJO NA PODROČJU OHRANJANJA NARAVE, OKOLJA IN PROSTORA

Vrednost razpisa: 427.000,00 EUR Rok prijave: 6. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) za leti 2018 in 2019, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih: trajnostnega razvoja na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področji...

JAVNI RAZPIS MGRT ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJA IN PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ V SLOVENIJI

Vrednost razpisa: 4.600.000,00 EUR Rok prijave: 9. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z digitalno promocijo turistične ponudbe Slovenije na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, in z razvojem turističnih produktov. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne destinacije (vodilne...

REC: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU BOJA PROTI NASILJU NA PODLAGI SPOLA IN NASILJA NAD OTROKI

Program: Program za pravice, enakost in državljanstvo Vrednost razpisa: 13.300.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 13. 11. 2018 Trajanje projekta: Do 24 mesecev Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov n...

EASI-PROGRESS: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV NA PODROČJU PREPREČEVANJA DELA NA ČRNO

Program: EaSI – program za zaposlovanje in socialne inovacije Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 2.447.622,00 EUR, Komisija pričakuje, da bo podprla od 5 do 6 projektov. Sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 13. 6. 2018 Trajanje projekta: Od 12 do 18 mesecev Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis za sofinanciranje...

JAVNI RAZPIS ARRS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI V ZVEZI S PROMOCIJO SLOVENSKE ZNANOSTI V TUJINI IN POVEZOVANJE ZNANSTVENIH DOSEŽKOV V LETU 2018

Vrednost razpisa: 205.000,00 EUR Rok prijave: 11. 5. 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov. Cilji in pogoji javnega razpisa so: Cilj 1: podpora aktivnemu sodelovanju s povabilom na dogodkih, ki jih organizirajo (soorganizacija ne šteje) priznana mednarodna združenja, mednarodne organizacije ali Evropska komisija. Sodelovanje l...

JAVNI RAZPIS ARRS ZA SOFINANCIRANJE ČLANARIN IN DELOVANJA V MEDNARODNIH ZNANSTVENIH ZDRUŽENJIH V LETU 2018

Vrednost razpisa: 90.000,00 EUR Rok prijave: 8. 5. 2018 Predmet javnega razpisa, ki mora biti uresničen v letu 2018, je sofinanciranje: članstva slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih (A1), delovanja slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, ki so izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj (A2). Upravičeni prijavitelji...

JUSTICE: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU PRAVOSODNEGA SODELOVANJA V CIVILNIH IN KAZENSKIH ZADEVAH

Program: Program za pravosodje Vrednost razpisa: 2.900.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 19. 6. 2018 Trajanje projekta: Do 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih za...

RAZPIS EVROPSKE KOMISIJE ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OBVEŠČANJA IN USPOSABLJANJA ZA DELAVSKE ORGANIZACIJE

Vrednost razpisa: 4.841.600,00 € Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti od 150.000,00 do 500.000,00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 18. 5. 2018 Trajanje projektov: 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis za zbiranje predlogov v okviru postavke »ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije« za leto 2018. Upravičeni prijavitelji: Upravičene ...

JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS JSKD ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Vrednost razpisa: 237.900,00 € Rok prijave: 20. 4. 2018 Predmet razpisa je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti: glasba/gledališče in lutke/ples/folklora in ljudski pevci/film in video/literatura/likovna in foto dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja, ki so: redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo; produkcija k...

RAZPIS V OKVIRU SREDNJEEVROPSKE POBUDE (SEP) ZA SOFINANCIRANJE MANJŠIH PROJEKTOV S CILJEM PRENOSA ZNANJA IN DOBRIH PRAKS

Vrednost razpisa: 400.000,00 EUR Zneski in deleži sofinanciranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti do 15.000,00 EUR, sofinancira se do 50% upravičenih stroškov. Rok prijave: 8. 5. 2018 V okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks, s poudarkom na prenosu med državami SEP, ki so članice EU, in državami SEP, ki še niso vstopile v EU. Tematski področji: Povezanost (dobro upravljanje in vodenj...

JAVNI POZIV MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV – OBELEŽITEV NEKATERIH DRŽAVNIH PRAZNIKOV RS V LETU 2018

Vrednost razpisa: 24.000,00 EUR Rok prijave: 30. 11. 2018 Predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projektov prirediteljev obeležitev nekaterih državnih praznikov RS v letu 2018, katerih organizator ne bo Republika Slovenija. Temeljno  področje poziva je obeležitev nekaterih državnih praznikov RS v letu 2018, katerih obeležitev ne organizira Republika Slovenija. V ta namen se sofinancira kulturne projekte – proslave, ki jih organizirajo in izvedejo prijavitelji projekta z zahtevanimi referen...

PETI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INOVATIVNIH DIGITALNIH NOVINARSKIH PROJEKTOV GOOGLOVEGA SKLADA ZA INOVACIJE

Rok prijave: 9. 4. 2018 Objavljen je peti razpis za sofinanciranje inovativnih digitalnih novinarskih projektov Sklada za inovacije DNI. Na voljo je financiranje projektov s področja digitalnega novinarstva v treh kategorijah: prototipi, srednje veliki projekti ter veliki projekti. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo tako profitne kot neprofitne organizacije iz držav članic EU in držav EEA. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo....

IPA II: RAZPIS, NAMENJEN SPODBUJANJU SODELOVANJA CIVILNODRUŽBENIH ORGANIZACIJ V PROCESIH REFORME PRAVOSODNEGA SISTEMA V MAKEDONIJI

PROGRAMI: IPA II - instrument za predpristopno pomoč Vrednost razpisa: 1.051.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti od 50.000,00 do 200.000,00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 23. 4. 2018 Trajanje projekta: Od 18 do 33 mesecev V okviru instrumenta predpristopne pomoči je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih reforme pravosodnega sistema v Makedoniji. Upravičeni ...

JAVNI RAZPIS MIZŠ ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA NA DRŽAVNI RAVNI V LETU 2018

Vrednost razpisa: 10.937.357,00 EUR Rok prijave: 19. 3. 2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v letu 2018. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah Obštudijske športne dejavnosti Celoletni športni programi obštudijskih športnih dej...

JAVNI RAZPIS ZA DELITEV SREDSTEV ZA REKREATIVNO, ŠPORTNO IN KULTURNO DEJAVNOST UPOKOJENCEV IN DELOVNIH INVALIDOV

Vrednost razpisa: 193.000,00 EUR Rok prijave: 11. 3. 2018 Predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov v letu 2018. Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne dejavnosti upokojencev in delovnih invalidov in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij, nabavo osnovnih sredstev, za kritje stroškov gostinskih s...

REDNI LETNI JAVNI RAZPIS SLOVENSKEGA FILMSKEGA CENTRA ZA SOFINANCIRANJE KULTURNO VZGOJNIH FILMSKIH PROJEKTOV ZA LETO 2018

Vrednost razpisa: 120.000,00 EUR Rok prijave: 3. 4. 2018 Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji, ki se bodo začeli izvajati v letu 2018 in bodo dokončani ter izpolnjene vse pogodbene obveznosti najkasneje do 30.10.2019. Namen sofinanciranja kulturnovzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji je izobraževanje in vzgoja na področju filmske kulture in izvajanje filmskih vzgojnih programov in projektov. Upravičeni prijavitel...

REDNI LETNI JAVNI RAZPIS SLOVENSKEGA FILMSKEGA CENTRA ZA SOFINANCIRANJE REALIZACIJE AVDIOVIZUALNIH PROJEKTOV ZA LETO 2018

Vrednost razpisa: 595.382,00 EUR Rok prijave: 3. 4. 2018 Namen sofinanciranja realizacije avdiovizualnih projektov je omogočanje ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdiovizualnih del, namenjenih predvajanju v medijih. Upravičeni prijavitelji. Po tem razpisu se lahko sofinancirajo projekti: pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za dejavnosti produkcije filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110); izdajateljev vse...

JAVNI CILJNI RAZPIS JAK ZA IZBOR IN FINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV »RASTEM S KNJIGO OŠ IN SŠ 2018«

Vrednost razpisa: 75.000,00 EUR Rok prijave: 5. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je izbor in financiranje kvalitetnih izvirnih slovenskih leposlovnih knjižnih del ter humanističnih in poljudnoznanstvenih knjig za mladino, razvoj bralne kulture med mladimi in podpora slovenskim avtorjem s področja leposlovja ter humanistike in poljudnoznanstvenih del za mladino. Izključena je prijava učnih in izobraževalnih gradiv, znanstvenih študij in monografij, priročnikov, zbornikov, katalogov razstav ipd. ...

EPIM: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAGOVORNIŠKIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU VKLJUČEVANJA MIGRANTOV

Vrednost razpisa: 200.000,00 EUR Rok prijave: 16.3.2018 Trajanje projektov: Do 24 mesecev. V okviru evropskega programa za vključevanje in migracijo (EPIM), ki ga financira mreža desetih evropskih fundacij, je objavljen razpis, namenjen sofinanciranju pan-evropskih partnerstev med civilnodružbenimi organizacijami, pri čemer je predmet razpisa sofinanciranje zagovorniških aktivnosti na področju vključevanja migrantov. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organ...

RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE VAJ NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE ZA LETO 2018

Program: Mehanizem unije na področju civilne zaščite Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 3.800.000,00 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti do 1.000.000,00 EUR, sofinancira se do 85% upravičenih stroškov. Rok prijave: 15. 5. 2018 Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) je v okviru finančnega mehanizma za civilno zaščito objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju vaj na področju civilne zaščite z namenom hitrejše odzivnosti i...

PRVI JAVNI RAZPIS ZA UKREP »INOVACIJE V AKVAKULTURI«

Vrednost razpisa: 400.000,00 EUR Rok prijave: 24. 5. 2018 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis, namenjen spodbujanju inovacij v akvakulturi. Predmet podpore je izvajanje raziskovalnih projektov za inovacije v akvakulturi, ki sledijo vsaj enemu od naslednjih ciljev: razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje ter zmanjšuje odvisnost od ribje moke in ribjega olja, spodb...

JAVNI RAZPIS ZA 2. UKREP UREDBE: POMOČ ZA PRENOS ZNANJA IN INFORMIRANJE NA PODROČJU PREDELAVE TER S KMETIJSTVOM POVEZANEGA DELOVANJA NA PODEŽELJU ZA LETO 2018

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 54.000,00 eurov, od tega za namen A do višine 29.000,00 EUR in za namen B do višine 25.000,00 eurov. Rok prijave: 26. 3. 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU za: ...

JAVNI RAZPIS ZA 3. UKREP UREDBE: POMOČ DELOVANJU NEPRIDOBITNIH ZDRUŽENJ NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA ZA LETO 2018

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do višine 231.000,00 eurov, od tega za namen A 150.000,00 eurov, namen B 56.000,00 eurov, in namen C 25.000,00 eurov. Rok prijave: 26. 3. 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja, za: namen A: nevladno organizacijo, nepridob...

JAVNI RAZPIS ZA 4. UKREP UREDBE: POMOČ NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM PRI ORGANIZACIJI STROKOVNIH IN JUBILEJNIH DOGODKOV ZA LETO 2018

Vrednost razpisa: 10.000,00 EUR Rok prijave: 26. 3. 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. Upravičeni prijavitelji: Vlagatelj za ukrep po tem javnem razpisu je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva....

EASI-PROGRESS: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA SOCIALNIH INOVACIJ IN REFORM

Program: EaSI – program za zaposlovanje in socialne inovacije Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 10.000.000,00 EUR, in sicer 5.000.000,00 EUR za vsakega od sklopov. Komisija pričakuje, da bo podprla do 4 predloge na sklop. Sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 18. 5. 2018 Trajanje projektov: Od 30 do 36 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije...

RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA MED MLADIMI MIGRANTI

Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 2.225.000,00 €. Komisija pričakuje, da bo podprla 4 projekte. Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti do 556.250,00 €, sofinancira se do 85 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 24. 5. 2018 Trajanje projekta: Do 24 mesecev Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja je objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju storitev podpornega okolja za spod...

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN MADŽARSKO, V LETIH 2019 IN 2020

Vrednost razpisa: 70.000,00 EUR Rok prijave: 23. 4. 2018 Trajanje projekta: 2 leti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte  v letih 2019 in 2020 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih: znanosti o življenju, kmetijstvo, tehniške vede, biotehnologija, kemija, fizika in ekologija in varstvo okolja. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko pr...

JAVNI RAZPIS ZA PODPORO MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM, KI IZVAJAJO RAZISKAVE IN RAZVOJ – PROGRAM EUROSTARS, V OKVIRU INICIATIVE EUREKA

Rok prijave: 13. 9. 2018 Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 1. marec 2018. Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. september 2018. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel ozn...

IPA II: SPODBUJANJE MEDKULTURNEGA DIALOGA MED EU IN TURČIJO

PROGRAM: IPA II - instrument za predpristopno pomoč Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti od 300.000,00 do 500.000,00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 10. 4. 2018 Trajanje projektov: Od 10 do 18 mesecev. V okviru instrumenta za predpristopno pomoč IPA je objavljen je javni razpis, namenjen spodbujanju boljšega medsebojnega razumevanja med EU in Turčijo preko kulture in umetnosti. Razpis je namenj...

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJIH UMETNOSTI, KI JIH BO V LETU 2018 SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA

Vrednost razpisa: 455.000,00 EUR Rok prijave: 19. 3. 2018 Predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-UM-2018, je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2018. Področje: UPRIZORITVENE UMETNOSTI 1.1. Podpodročje: Produkcija 1.2. Podpodročje: Postprodukcija 1.3. Podpodročje: Prvi avtorski projekt 1.4. Podpodročje: Prvi projekt producenta Področje: GLASBENE UMETNOSTI 2.1....

SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV, KI IMAJO STATUS V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU RAZVOJA TURIZMA

Rok prijave: 20.2.2018 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2018 sofinanciralo dejavnosti pravnih oseb, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni, v višini največ do 300.000,00 evrov. Pogoji za sofinanciranje so: podeljen status pravne osebe za delovanje v javnem interesu na področju razvoja turizma na nacionalni ravni; registracija po Zakonu o društvih za izvajanje dejavnosti s področja turizma; delovanje na področju turizma najma...

GARANCIJE SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Rok prijave: 15. 10. 2018 Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2018. Skupno v višini 79,2 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Vloge lahko podjetja za upravičene stroške, ki so nastali od 01.01.2018 do 31.12.2019, oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 15.3.,...

TRETJI JAVNI RAZPIS ZA UKREP »PRODUKTIVNE NALOŽBE V OKOLJSKO AKVAKULTURO«

Vrednost razpisa: 2.266.667,00 EUR Rok prijave: 10. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Upravičeni prijavitelji: V skladu z 80. členom Uredbe so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so: gospodarske...

TRETJI JAVNI RAZPIS ZA UKREP »PRODUKTIVNE NALOŽBE V KLASIČNO AKVAKULTURO«

Vrednost razpisa: 3.869.047,00 EUR Rok prijave: 10. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Upravičeni prijavitelji: V skladu z 69. členom Uredbe so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so: gospodarske...

TRETJI JAVNI RAZPIS ZA UKREP »PREDELAVA RIBIŠKIH PROIZVODOV IN PROIZVODOV IZ AKVAKULTURE«

Vrednost razpisa: 2.856.021,00 EUR Rok prijave: 10. 4. 2018 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.   Upravičeni prijavitelji: V skladu z 91. členom Uredbe so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki so: g...

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Training 2018 (EACEA/09/2018)

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: 7.500.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Skupni razpoložljivi proračun je ocenjen na 7.500.000,00 EUR. Rok prijave: 26.04.2018 V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za usposabljanja za leto 2018. Prijave se morajo nanašati na dejavnosti, katerih cilj je razvijati sposobnosti strokovnjakov v avdiovizualnem sektorju, da bi ti razumeli evropsko in mednarodno razsežnos...

Rights, Equality and Citizenship Programme: Call for proposals to improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal participation

Program: PROGRAM ZA PRAVICE, ENAKOST IN DRŽAVLJANSTVO (2014 do 2020) Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 26.04.2018 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju krepitve pravic državljanov Unije in njihovih družinskih...

Rights, Equality and Citizenship Programme: Call for proposals on capacity-building in the area of rights of the child

Program: PROGRAM ZA PRAVICE, ENAKOST IN DRŽAVLJANSTVO (2014 do 2020) Vrednost razpisa: 4.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija bo sofinancirala do 80 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 31.05.2018 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov na področju...

Horizon 2020: Establishing and operating a pilot for a Cybersecurity Competence Network

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Vrednost razpisa: 50.000.000,00 Eur Rok prijave: 29.05.2018 Evropska komisija je v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 objavila razpis za pilotni projekt v vrednosti 50 milijonov evrov za vzpostavitev mreže strokovnih centrov za kibernetsko varnost v EU. Izbran konzorcij, ki lahko vključuje tudi univerzitetne laboratorije in raziskovalne centre, naj bi okrepil obstoječe raziskave v korist kiberne...

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«

Vrednost razpisa: 6.600.000,00 EUR Rok prijave: 15.03.2018 Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja, ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k: povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem; ...

Javni razpis »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022«

Vrednost razpisa: 5.000.000 EUR Rok prijave: 09.03.2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje veljavnih programov usposabljanja in licenčnih seminarjev skladno z Zakonom o športu, programov nadaljnjih usposabljanj na področju športa ter prenove programov usposabljanja za strokovne delavce na področju športa. Namen javnega razpisa je zaposlenim, ki delujejo na področju športa, omogočiti pridobivanje znanj in kompetenc, ki so nujne zaradi potreb posameznih delovnih mest, do katerih prihaja ...

3rd Health Programme: Call for proposals for projects 2018

Program: PROGRAM UKREPOV NA PODROČJU ZDRAVJA (2014 – 2020) Rok prijave: 26.04.2018 Trajanje projekta: Do 36 mesecev. Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea) je v okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) objavila tri javne razpise za sofinanciranje projektov za leto 2018. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo zakonito ustanovljene organizacije, javni organi, organi javnega sektorja, zlasti raziskovalne in zdravstvene ustanov...

Poziv NED k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja

Približuje se prvi rok za posredovanje predlogov projektov na razpis National Endowment for Democracy (NED) v letu 2018. Projekte, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora junija 2018, lahko predložite do 16. marca.   NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah. Upravičeni prijavitelj...

Journalismfund.eu: European cross-border research grant

JournalismFund.eu vabi novinarje iz Evrope k prijavi na razpis za sofinanciranje čezmejnih raziskovalno novinarskih projektov v letu 2018. Podpora je namenjena ekipam novinarjev iz več držav, ki pišejo skupno zgodbo.   V letu 2018 so na voljo štirje roki: februar 2018 maj 2018 oktober 2018 november 2018 Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo novinarji iz evropskih držav, kadar je to pomembno za zgodbo, pa je lahko član skupine tudi iz katere od drugih držav....

EaSI-PROGRESS - Call for proposals on social innovation and national reforms - Call for Proposals VP/2018/005

Program: EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020) Zneski in deleži financiranja: V okviru tega razpisa je na voljo 10.000.000,00 EUR, Komisija pričakuje, da bo podprla od 5 do 7 projektov. Sofinancira se do 80 % Upravičenih stroškov. Rok prijave: 18.04.2018 Trajanje projekta: Od 24 do 36 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSI objavil javni razpis...

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018

Vrednost razpisa: 12.000,00 EUR Rok prijave: 26.02.2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017-2022. Upravičeno območje izvajanja projektov je območje veljavnosti Alpske konvencije v Republiki Sloveniji. Upravičeni prijavitelji: Upravičeni prijavitelji na...

Horizon 2020: FET Proactive – High Performance Computing

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sta objavljena javna razpisa na področju spodbujanja radikalnih novih tehnologij, pri čemer se ta razpis nanaša na steber FET Proactive, ki odpira pozive za številne visoko tvegane in potencialno visoke inovativne teme. Predstavlja korak stran od sodelovanja med majhnim številom raziskovalcev in korak k grozdu projektov, od ka...

Call for proposals 2018: Prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine pollution

Program: MEHANIZEM UNIJE NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE Vrednost razpisa: 8.400.000,00 EUR Rok prijave: 25.04.2018 Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) je v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju dejavnosti na področju  izboljšanja učinkovitosti sistemov za preventivo pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek, ter sistemov za pripravljenost in odziv nanje za leto 2018. ...

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018

Vrednost razpisa: 400.000,00 EUR Rok prijave: 09.04.2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo: raziskovalne organizacije, vpisane v Evidenco RO pri agenciji; društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti; založbe na področj...

EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation: Call for proposals

Vrednost razpisa: 15.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: V okviru tega razpisa je na voljo 15.000.000,00 evrov. Zaprosite lahko za sredstva v višini najmanj 1.000.000,00 evrov (zgornje omejitve ni), višina sofinanciranja je odvisna od pravnega statusa konzorcijskega partnerja, za NVO znaša 90% upravičenih stroškov. Rok prijave: 01.07.2018 24. januarja je bil objavljen prvi razpis za sofinanciranje čezmejnih in transnacionalnih projektov v okviru novega sklada EGP in norveškega mehan...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Vrednost razpisa: 337.960,00 EUR Rok prijave: 12.02.2018 Objavljen je javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.   Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot: prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripra...

Javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in nove dodatne prijavne roke za leto 2018.   Prijavni roki za oddajo vlog: Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2018 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa): Rok za oddajo vlog je...

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2018

Vrednost razpisa: 45.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Znesek za sofinanciranje posameznega projekta ne sme presegati 5.000,00 EUR. Rok prijave: 12.02.2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov, oziroma sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področjih prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja in...

Horizon 2020: FCH2 JU Call for Proposals 2018

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 24.04.2018 V okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za zbiranje predlogov in povezane dejavnosti v okviru delovnega načrta za leto 2018 Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2). Oznaka razpisa: H2020-JTI-FCH-2018-1 Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: vsak pravni subjekt s sedežem v drž...

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017

Vrednost razpisa: 3.900.000,00 EUR Rok prijave: 16.02.2018 Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi šola in ...

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije

Zneski in deleži financiranja: Slovenski del skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno. Rok prijave: 15.02.2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki je na javnem razpisu NKFIH v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Madžarski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi p...

UGODNI RAZVOJNI KREDITI ZA PODJETJA V PROBLEMSKIH OBMOČJIH (RIBNIŠKI SKLAD)

Namen : materialne in nematerialne investicije Upravičenci : mikro, mala, srednja in velika podjetja s problemskega območja (Maribor s širšo okolico, Pokolpje, Hrastnik, Radeče, Trbovlje, Pomurje) Višina : od 25.000 € do 1 mio € Kredit krij e: do 75 % upravičene vrednosti projekta Obrestna mera : fiksna letna obrestna mera 0,01 % Doba vračanja kredi ta: do 11 let Moratorij kredita : do 2 leti Rok za prijavo : 28. 2. 2018 Več na tej povezavi . ...

Aktualni razpisi Občine Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi je ponedeljek, 15.01.2018, objavila prve letošnje javne razpise za različne programe, ukrepe in tekmovanja, ki bodo sofinancirani iz proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018: -  sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol v letu 2018 (32.000 EUR; rok 01.02.2018 do 9:00 ure) -  sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2018 (52.000 EUR; rok 02.02.2018 do 9:00 ure) - s ofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018 (13.300 E...

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

Vrednost razpisa: 160.000,00 € Zneski in deleži financiranja: Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, je lahko 16.000,00 €. Sofinanciranje ministrstva znaša največ 80 %. Rok prijave: 26.01.2018 Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije. Upravičeni...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS

Vrednost razpisa: 160.000,00 EUR Rok prijave: 12.02.2018 Objavljen je javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.   Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjši...

Call for proposals for multi programmes 2018 – promotion of agricultural products

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano je objavila javne razpise za dodelitev nepovratnih sredstev za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, in sicer se ta razpis nanaša na izvajanje multiprogramov. Upravičeni prijavitelji: Predloge lahko oddajo samo pravne osebe ali drugi subjekti, ki niso pravne osebe po veljavni nacionalni zakono...

Call for proposals for simple programmes 2018 – Promotion of agricultural products

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano je objavila javne razpise za dodelitev nepovratnih sredstev za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, in sicer se ti razpisi nanašajo na izvajanje enostavnih programov. Upravičeni prijavitelji: Predloge lahko oddajo samo pravne osebe ali drugi subjekti, ki niso pravne osebe po veljavni nacion...

Horizon 2020: EIT KICS Call 2018

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 12.07.2018 V okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sta objavljeni najavi dveh javnih razpisov za zbiranje predlogov za skupnosti znanja in inovacij za leto 2018. Razpisa sta osredotočena na naslednji področji: mobilnost v mestih EIT (pametni, okolju prijaznejši in celostni promet) in proizvodnja EIT (proizvodnja z dodano vrednostjo). Odpreta se 16. januarja. Upravičeni prijavitelji: Do ...

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+

Vrednost razpisa: 1.500.000,00 EUR Rok prijave: 14.02.2018 Predmet javnega razpisa je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2018 na raziskovalnih področjih po klasifikaciji področij raziskav in razvoja, ki je opredeljena v metodologiji. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so v vpisane v evidenco RO pri agenciji in imajo statusno obliko zavoda....

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2018, 2019 in 2020

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 1.750.000,00 EUR, in sicer: v letu 2018 se razpiše: 1.250.000,00 EUR; v letu 2019 se razpiše: 250.000,00 EUR; v letu 2020 se razpiše: 250.000,00 EUR. Upravičeni prijavitelji: Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena Pravilnika sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republi...

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov,  programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini  5.250.000,00 eur, in sicer se razpiše: za področje športnih programov: 3.970.000,00 eur, za področje razvojne dejavnosti v športu: 800.000,00 eur, za področje športnih prireditev in promocije športa: 420.000,00 eur, za področje družbene in okoljske odgov...

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2018

Vrednost razpisa: 50.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR.   Rok prijave: 22.01.2018 Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških, katerih namen je preseganje stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških na vseh področjih zasebnega in družbenega življenja. Upravičeni prijavitelji: Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Slo...

Javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2017

Predmet javnega razpisa je koprodukcijsko sodelovanje Radiotelevizije Slovenija z neodvisnimi producenti pri izdelavi filmov za javno kinematografsko prikazovanje: celovečerni dokumentarni film, celovečerni igrani film za odrasle, za mladino in za otroke, celovečerni animirani film za otroke, kratki animirani film za odrasle in za otroke. Upravičeni prijavitelji: Prijavitelj projekta je neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oz. AV medijske storitve ter izpolnjuje druge razpisne pogoje....

Javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2017-5 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 18 x 25 minut)

Predmet tega javnega razpisa  je odkup slovenskega avdiovizualnega dela, televizijske nanizanke oz. nadaljevanke, ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa bo odkupljeno AV delo Radiotelevizija Slovenija predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev. Upravičeni prijavitelji: Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve....

Javni razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2017-4

Vrednost razpisa: 93.000,00 EUR Rok prijave: 12.02.2018 Predmet javnega razpisa je odkup slovenskih avdiovizualnih del, dokumentarnih filmov za televizijsko predvajanje, dolžine 50 minut, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljena AV dela bo Radiotelevizija Slovenija predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev. Upravičeni prijavitelji: Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent po zakonu, ki ureja med...

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support to International Coproduction funds - 2018

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi proračun znaša 1.500.000,00 milijona EUR. Zneski in deleži financiranja: Najvišji finančni prispevek, ki se lahko dodeli vložniku, izbranemu na podlagi teh smernic, znaša 400.000,00 EUR. Finančni prispevek Unije ne sme presegati 80 % vseh upravičenih stroškov ukrepa. Rok prijave: 06.03.2018 Trajanje projekta: Do 34 mesecev. V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenj...

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Development of European Video Games 2018

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni proračun znaša 3.780.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prispevek znaša od 10.000,00 do 150.000,00 EUR za idejni in projektni razvoj evropske videoigre (dejavnosti do takrat, ko se iz koncepta razvije prototip, primeren za igranje, ali poskusna različica). Dodeljeni finančni prispevek nikakor ne bo presegal 50 % skupnih upravičenih stroškov, ki jih sporoči vlagatelj. Rok prijave: 08.03.2018 V okviru podprograma Media p...

Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2018 oziroma v letih 2018, 2019 in 2020

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2018 oziroma v letih 2018, 2019 in 2020. Namen sofinanciranja filmskih festivalov v Republiki Sloveniji je spodbujanje filmske kulture, filmske vzgoje ter omogočanje publiki, da se seznani s sodobnimi praksami domače in tuje filmske ustvarjalnosti. Upravičeni prijavitelji: Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje...

Europe for Citizens: Strand 2 - Democratic engagement and civic participation - Town Twinning 2018 - Round 1

Program: EVROPA ZA DRŽAVLJANE (2014 - 2020) Vrednost razpisa: 4.600.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 25.000,00 EUR. Rok prijave: 01.03.2018 Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep pobratenja mest« za leto 2018. Namen tega ukrepa je podpreti projekte, v katerih se raznolika skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli tem, ki so v s...

Europe for Citizens: Strand 2 - Democratic engagement and civic participation - Networks of Towns 2018 - Round 1

Program: EVROPA ZA DRŽAVLJANE (2014 - 2020) Vrednost razpisa: 4.500.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150.000,00 EUR. Rok prijave: 01.03.2018 Trajanje projekta: Do 24 mesecev. Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest« za leto 2018. Občine in združenja, ki dolgoročno sodelujejo pri skupni temi, bodo morda želeli vzpostaviti mreže m...

Europe for Citizens: Strand 1 - European Remembrance 2018

Program: EVROPA ZA DRŽAVLJANE (2014 - 2020) Vrednost razpisa: 3.700.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 100.000,00 EUR. Rok prijave: 01.03.2018 Trajanje projekta: Do 18 mesecev. Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 1 »Evropski spomin« za leto 2018, v okviru katerega se podpirajo dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o evropski kulturni raznolikosti in skupnih vrednotah v najširšem smislu. V tem ok...

Europe for Citizens: Strand 2 - Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects 2018

Program: EVROPA ZA DRŽAVLJANE (2014 - 2020) Vrednost razpisa: 3.500.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150.000,00 EUR. Rok prijave: 01.03.2018 Trajanje projekta: Do 18 mesecev. Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep projektov civilne družbe « za leto 2018. Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih in...

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019

Urad Republike Slovenije za mladino je objavil javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019. Višina razpoložljivih sredstev za posamezno leto znaša 1.450.000,00 EUR. Javni poziv je namenjen prijaviteljem, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javnim zavodom, ki delujejo v mladinskem sektorju.   Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev in podpodročij poglavja »MLADI IN D...

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice«

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo v vrednosti 2,56 milijona EUR, na katerem lahko socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri kandidirajo za izvedbo učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev. V šestmesečno praktično usposabljanje, ki bo potekalo v učnih delavnicah pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva, bo v letu 2018 vključenih približno 370 brezposelnih. V učne delavnice bodo napotili: dolgotrajno b...

Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Vrednost razpisa: Višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem javnem razpisu je skupaj 600.000,00 EUR, od katerih bo iz sredstev Eko sklada predvidoma dodeljenih do 300.000,00 EUR in iz sredstev Sklada za podnebne spremembe predvidoma do 300.000,00 EUR. Zneski in deleži financiranja: Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosi za sofinanciranje od najmanj 20.000,00 EUR do največ 60.000,00 EUR oziroma do 95 % upravičenih stroškov projekta. Rok prijave: 22.01.2018...

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2018

Vrednost razpisa: 107.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 70 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer je najvišji znesek sofinanciranja od 5.000,00 EUR do 8.000,00 EUR (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate). Rok prijave: 23.01.2018 Predmet tega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja: Sklo...

Javni razpis P7R 2017 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mikrokredite za mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih: Maribor z okolico, Pomurje, Pokolplje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog; 2. 2018, 1. 3. 2018, 1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018. Upravičeni prijavitelji: Do mikrokredita so upravičeni MSP: ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju...

Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je skupno do 45.000.000,00 EUR. Zneski in deleži financiranja: Javni razpis predvideva izvedbo večletnih (najmanj 24 mesecev) projektov v trajanju aktivnosti največ do 31. 12. 2021. Minimalna višina sofinanciranja posameznega projekta (operacije) je 1 mio EUR, maksimalna višina pa 2.000.000,00 EUR. Rok prijave: 02.03.2018 Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akadems...

Aktualni javni razpisi in javni pozivi Občine Trbovlje

Občina Trbovlje v petek, 5. 1. 2018, objavila naslednje javne razpise in javne pozive s področja družbenih dejavnosti: Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 Rok za oddajo vlog: 05.02.2018 Javni poziv za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev v občini Trbovlje 2018 Rok za oddajo vlog: 22.01.2018 Javni poziv za sofinanciranje programa Droga 2018 Rok za oddajo vlog: ...

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2018

Občina Hrastnik je danes, 8.1.2018, v Uradnem vestniku Zasavja. št. 1/2018 objavila  Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2018 . Predmet  razpisa je sofinanciranje oziroma dodeljevanje nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2018 (namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki na območju Hrastnika opravljajo primarno kmetijsko dejavnost ali predelavo in tr...

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018

V petek, 22. 12. 2017, je bil v Uradnem listu objavljen  Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«.  Razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.   Predmet javnega razpisa so zaposlitve učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov (v nadaljevanju: učitelji začetniki) do 29 let z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izo...

IPA: Resource Centre for Civil Society Organizations in Montenegro

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 500.000,00 EUR, podprt bo en projekt v vrednosti od 450.000,00 do 500.000,00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 16.03.2018 Trajanje projekta: 36 mesecev. V okviru instrumenta za predpristopno pomoč IPA je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter spodbujanju njihovega dolgoročnega razvoja v Črni gori. Upravičeni pri...

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Komisija razpisuje za NVO iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije

Vrednost razpisa: 95.000,00 EUR Rok prijave: 08.01.2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije: Evropski razvojni sklad (EDF), Instrument za razvojno sodelovanje (DCI), Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument soseds...

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Promotion of European Works Online 2018 (EACEA 13/2017)

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: 9.410.000,00 EUR Rok prijave: 05.04.2018 Trajanje projekta: 12 mesecev. V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen promociji evropskih del na spletu za leto 2018. Shema za promocijo evropskih del na spletu bo zagotavljala podporo za: Ukrep 1: Ukrepi, kot so digitalna promocija, trženje, znamčenje, označevanje in razvoj novih ponudb, ki jih zagotavljajo obstoječe storitve videa na ...

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Access to Markets (EACEA/18/2017)

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: 7.500.000,00 EUR Rok prijave: 15.02.2018 Trajanje projekta: Do 12 mesecev. V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za dostop do trgov za leto 2018. Ta razpis za zbiranje predlogov je namenjen podpori ukrepov in dejavnosti, ki se izvajajo znotraj in zunaj držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Upravičene bodo samo vloge, ki ustrezajo vsaj enemu od naslednjih treh ukrepov: ...

U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program

Počasi se približuje naslednji rok prijave na razpis Ameriškega veleposlaništva, ki je namenjen podpori projektom, ki podpirajo kulturne izmenjave ter spodbujajo kulturne vezi med ZDA in Slovenijo. Veleposlaništvo podpira naslednje aktivnosti: izmenjave, kulturne in umetniške prireditve, razstave, delavnice, predavanja ter kulturne projekte, ki spodbujajo in poglabljajo razumevanje ameriške kulture v Sloveniji. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo neprofitne kulturne organizac...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim

Vrednost razpisa: 172.643,00 EUR Rok prijave: 15.01.2018 Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture. Področje razpisa: Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture. Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočni...

AMIF: Call for proposals to support awareness raising and information campaigns on the risks of irregular migration in selected third-countries

Program: SKLAD ZA AZIL, MIGRACIJE IN VKLJUČEVANJE (AMIF) Vrednost razpisa: 4.500.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 500.000,00 do 1.000.000,00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 05.04.2018 Trajanje projekta: Do 18 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve je v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje objavil javni razpis za sofinanciranje informacijskih in ozaveščevalnih ...

COSME: European strategic cluster partnerships for smart specialisation investments

Program: COSME - PROGRAM ZA KONKURENČNOST PODJETIJ TER MALA IN SREDNJA PODJETJA (2014 - 2020) Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 2.800.000,00 EUR, EASME bo podprla 8 projektov. Zaprosite lahko za sredstva v višini do 350.000,00 EUR, sofinancira se do 75% upravičenih stroškov. Rok prijave: 08.03.2018 Trajanje projekta: Od 12 do 24 mesecev. Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) je v okviru programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja COSME ...

Horizon 2020: Development and Long-Term Sustainability of new Pan-European Research Infrastructures

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje ukrepov, povezanih z razvojem raziskovalnih infrastruktur svetovnega formata za leta od 2018 do 2020. Oznaka razpisa: H2020-INFRADEV-2018-2020 Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate. Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okvir...

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2018–2020

Vrednost razpisa: 454.400,00 EUR Rok prijave: 15.02.2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od 1. 5. 2018 do 31. 4. 2020 na skupno dogovorjenih področjih, ki so: Nove tehnologije za energijo Jedrska energija Potresna varnost Prilagajanje klimatskim spremembam Temeljne raziskave v fiziki Znanosti o življenju Raziskave globalne varnosti Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis s...

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2018–2020

Vrednost razpisa: Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2018-2020 znaša okvirno 70.000,00 EUR. Rok prijave: 15.02.2018 Trajanje projekta: Dve leti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših obiskov slovenskih in črnogorskih raziskovalcev (do 14 dni) v okviru  skupnega znanstvenoraziskovalnega projekta v letih 2018-2020. Za podiplomske študente in podoktorande obeh držav, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več ko...

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018–2020

Vrednost razpisa: Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2018-2020 znaša okvirno 165.000,00 EUR. Rok prijave: 15.02.2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov do deset (10) dni in daljših medsebojnih obiskov do trideset (30) dni slovenskih in italijanskih raziskovalcev, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte v letih 2018-2020 na spodaj  dogovorjenih področjih: Modra rast (Blue Growth); Informacijske i...

U.S. Embassy Slovenia NGO Small Grants

Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva za leto 2018, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji, pri čemer bodo na tokratnem razpisu imeli prednost projekti na naslednjih področjih: integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti boj proti korupciji, dobro upravljanje in transparentnost podjetništvo, inovacije in spodbujanje proste trgovine okolje, podnebne spremembe in obn...

Javni dvoletni razpis za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za obdobje 2018–2019

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost javnega razpisa za obdobje 2018–2019 znaša predvidoma skupaj 200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR letno. Zneski in deleži financiranja: JAK bo izbranim knjigarnam sofinancirala največ 70 odstotkov upravičenih stroškov in največ 10.000,00 EUR na kulturni program knjigarne letno. Rok prijave: 15.01.2018 Predmet javnega razpisa JR10–KG–2018–2019 je sofinanciranje javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo knjigarne za obdobje 2018–2019 (dvoletno sofinanciranj...

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Development of Audiovisual Content - Slate Funding 2018 (EACEA/23/2017)

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi proračun znaša 12,5 milijona EUR. Rok prijave: 01.02.2018 V okviru podprograma Media je objavljen javni razpis, katerega namen je podpora za razvoj avdiovizualnih vsebin - skupine projektov v letu 2018. V okviru tega razpisa za zbiranje predlogov so upravičene naslednje vrste dejavnosti: 1) Upravičene so razvojne dejavnosti za naslednja avdiovizualna dela: celovečerne filme, animirane filme in ustvarjalne ...

Internal Security Fund Police: Call for projects on corruption

Program: POLICIJSKO SODELOVANJE, PREPREČEVANJE KRIMINALA IN BOJ PROTI NJEMU TER OBVLADOVANJE KRIZ Vrednost razpisa: 2.200.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti 250.000,00 EUR in več, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Rok prijave: 20.03.2018 Trajanje projekta: Do 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za notranje zadeve (DG HOME) je v okviru instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja krimi...

Program Erasmus+: Eksperimentiranje na področju evropske politike o izobraževanju in usposabljanju pod vodstvom javnih organov na visoki ravni (EACEA/28/2017)

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša 10.000.000,00 EUR. Zneski in deleži financiranja: Najvišji znesek nepovratnih sredstev na projekt bo znašal 2.000.000,00 EUR. Finančni prispevek EU ne more presegati 75 % skupnih upravičenih stroškov. Rok prijave: 10.04.2018 Eksperimentiranje na področju politike v okviru ...

Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020

Vrednost razpisa: 792.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavitelj v prijavi na Program 1 lahko zaprosi za financiranje programa v višini najmanj 15.000,00 EUR oziroma ne več kot 34.500,00 EUR na proračunsko leto. Prijavitelj v prijavi na Program 2 lahko zaprosi za financiranje programa v višini najmanj 4.500,00 EUR oziroma ne več kot 9.000,00 EUR na proračunsko leto. Rok prijave: 29.12.2017 Namen javnega razpisa je financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom, m...

2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017

Vrednost razpisa: 700.000,00 EUR Rok prijave: 26.01.2018 Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi. Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s st...

Horizon 2020: Integrating and Opening Research Infrastructures of European Interest

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sta objavljena javna razpisa na področju povezovanja raziskovalnih infrastruktur, s katerima se želi omogočiti dostop do  ključnih nacionalnih in regionalnih raziskovalnih infrastruktur vsem evropskim raziskovalcem,  tako raziskovalcem iz univerzitetnega okolja kot raziskovalcem iz gospodarstva, ter s tem zagotoviti optimalno ...

Horizon 2020: Support to Policy and International Cooperation

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sta objavljena javna razpisa, namenjena krepitvi politik na področju raziskovalnih infrastruktur in mednarodnega sodelovanja za leta od 2018 do 2020. Oznaka razpisa: H2020-INFRASUPP-2018-2020 Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate. Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru p...

Horizon 2020: Science with and for Society

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 V okviru prednostne naloge »znanost z in za družbo« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje aktivnosti za leta od 2018 do 2020. Delovni program je namenjen krepitvi sodelovanja med znanostjo in družbo ter večji družbeni odgovornosti raziskav in inovacij. Delovni program obsega naslednja strateška področja: podpora institucionalnim spremembam spodbujanje ena...

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

Vrednost razpisa: 300.000,00 EUR Rok prijave: 20.12.2017 Namen javnega razpisa je financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije – vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo zunaj Republike Slovenije, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. Cilji javnega razpisa so: utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev z...

Horizon 2020: Digital transformation in health and care

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje projektov na področju digitalne preobrazbe v zdravstvu in zdravstveni oskrbi za leta od 2018 do 2020. Oznaka razpisa: H2020-SC1-DTH-2018-2020 Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate. Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru progr...

Horizon 2020: Clean Sky 2 Call for Proposals 07

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 27.02.2018 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni razpisi za sofinanciranje projektov v okviru skupne tehnološke pobude Čisto nebo 2. Cilj pobude Čisto nebo 2 je za trg civilnega letalstva razviti in preskusiti napredne tehnologije, ki bodo pripomogle k zmanjšanju letalskih emisij in hrupa ter zagotovile mednarodno konkurenčnost evropsk...

Horizon 2020: Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje projektov na področju družbeno ekonomskih in kulturnih sprememb v kontekstu četrte industrijske revolucije za leta od 2018 do 2020. Oznaka razpisa: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate. Upravičeni pri...

Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 21.03.2018 V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za zbiranje predlogov za Marie Sklodowska Curie izmenjave raziskovalnega in inovacijskega osebja (RISE) za leto 2018.   Program podpira kratkotrajne izmenjave osebja za poklicno izpopolnjevanje, ki združuje znanstveno odličnost in delo v drugi državi ali sektorju. Tako spodbuja tudi...

Razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo

Vrednost razpisa: UNDEF financira dvoletne projekte v vrednosti med 100.000,00 in 300.000,00 ameriškimi dolarji. Rok prijave: 20.12.2017 Odprt je nov krog za prijave na razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo (UNDEF) za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo ter zagotavljajo vključevanje vseh družbenih skupin v demokratične procese. Tematske kategorije: enakost med spoloma aktivno državljanstvo vladavina prava in človekove pravice vključevanje mladih...

Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 7. 298.199,90 EUR, od tega za leto 2018 v višini 3.260.109,60 EUR, za leto 2019 v vrednosti 2.259.848,70 EUR: za leto 2020 v vrednosti 1.778.241,60 EUR. Rok prijave: 22.11.2019 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja1 (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih prak...

Javni razpis za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2018 in 2019

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis je 80.000,00 EUR oziroma do porabe okvirne pogodbene vrednosti. Rok prijave: 08.01.2018 Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2018 in 2019, v Republiki Sloveniji.   Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor, ki vsebuje: ustr...

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2018

Rok prijave: 01.03.2018 Trajanje projekta: Od 12 do 24 mesecev. Na podlagi memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS), JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2018 sta za Slovenijo namenjeni dve štipendiji. Upravičeni prijavitelji: Raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim razi...

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave deluje v vlogi vodilne agencije

Vrednost razpisa: Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje z začetkom leta 2019 sprejela okvirno do 10 slovenskih delov skupnih flamsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO sofinancirala flamski del. Slovenski del skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt ne sme presegati 75.000,00 EUR letno. Rok prijave: 03.04.2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slove...

2. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR Rok prijave: 09.03.2018 Predmet javnega razpisa za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Upravičeni prijavitelji: Skladno s 43. členom Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih ...

Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev v letih 2018 in 2019

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa je 45.000,00 EUR v letu 2018 in 45.000,00 EUR v letu 2019. Ministrstvo bo z izvajalcem sklenilo pogodbo za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2019. Rok prijave: 11.12.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev v letih 2018 in 2019. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi. Projekt Oskrbe žrtev trgovine ...

Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018

Zavod za zaposlovanje je 21. novembra objavil javno povabilo za usposabljanje približno 1.290 brezposelnih mladih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Za obdobje 2017–2018 je na voljo 2,6 milijona EUR.   Usposabljanje na delovnem mestu traja dva ali tri mesece. Vanj se lahko vključijo mlajši od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Trimesečno usposabljanje je namenjeno le mladim iskalcem prve zaposlitve.   Javno povabilo je odprto do razdelitve razpo...

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«

Vrednost razpisa: Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunski leti 2018 in 2019 znaša 446.980,00 EUR Rok prijave: 10.01.2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postop...

Creative Europe - Policy project "Cultural and Creative Spaces and Cities"

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: V okviru razpisa bo podprt en projekt v vrednosti 1.500.000,00 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 05.02.2018 Trajanje projekta: 28 mesecev. V okviru programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju ene organizacije, ki bo koordinirala in organizirala ralične aktivnosti za strokovnjake in podjetnike iz kulturnega in ustvarjalnega sektorja s ciljem spodbujanja raznolikosti in kr...

IPA: Supporting Civil Society Dialogue Between EU and Turkey Grant Scheme (CSD-V)

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: 6.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 60.000,00 do 200.000,00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 16.02.2018 Trajanje projekta: Od 12 do 15 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja in medsebojne izmenjave znanj in izkušenj med civilnodružbenimi organizacijami iz EU in Turči...

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Film Education 2018

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi proračun je ocenjen na 2.000.000,00 EUR. Rok prijave: 01.03.2018 V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju partnerskih projektov na področju filmskega izobraževanja za leto 2018. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo konzorciji (vodja projekta in najmanj dva partnerja) subjektov (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, ...

Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018

Vrednost razpisa: 1.141.000,00 EUR   Rok prijave: 30.11.2017   Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje financiranje izvajanja neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne osebe v letu 2018.   Upravičeni prijavitelji: Na ta javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, in srednje šole, ki so registrirane za opravljanje i...

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018

Vrednost razpisa: 536.800,00 EUR Rok prijave: 08.12.2017 Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2017/18 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2018. Cilj tega javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah. Študijski krožki Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s s...

Internal Security Fund Police: Call for projects on environmental crime

Program: POLICIJSKO SODELOVANJE, PREPREČEVANJE KRIMINALA IN BOJ PROTI NJEMU TER OBVLADOVANJE KRIZ Vrednost razpisa: 2.500.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti 250.000,00 EUR in več, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Rok prijave: 28.02.2018 Trajanje projekta: Do 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za notranje zadeve (DG HOME) je v okviru instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja krimi...

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR. Najnižji znesek posojila znaša 5.000,00 EUR in najvišji 350.000,00 EUR. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil, namenjenih pred-financiranju projektov kmetijskih gospodarstev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva  iz programskega obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 18. 12. 2017 dalje. Razpis je odprt do porabe sredstev, v...

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018–2019

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 260.000,00 EUR letno. Rok prijave: 12.12.2017 Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2018–2019 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih njihovih nalog: sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev, spremljanje in nadziranje ustreznosti...

Javni razpis za razpisno področje A in B v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev za financiranje predmeta javnega razpisa v letu 2017 znaša 100.000,00 EUR. Rok prijave: 24.11.2017 Predmet javnega razpisa je: financiranje lastnega deleža do 15 % v čezmejnih in transnacionalnih projektih, ki se izvajajo v letu 2017, sofinanciranje stroškov priprave čezmejnih in transnacionalnih projektov, v višini 1.500,00 EUR za projekte, katerih vloge so bile oddane na razpise v letu 2017, za ustanove, društva, organizacije in poslovne subj...

Poziv NED k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja

National Endowment for Democracy (NED) obvešča, da lahko predloge projektov, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora aprila 2018, predložite do 22. decembra 2017.   NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo NVO, ki so aktivne n...

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost javnega razpisa za obdobje 2018–2019 znaša predvidoma skupaj 900.000,00 EUR oziroma 450.000,00 EUR letno. Rok prijave: 11.12.2017 Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2018–2019 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov). JAK bo kulturne projekte sofinancirala na naslednjih področjih knjige: Izdaja knjig (IK), Izdaja revij (IR), Bralna kultura (BK), Literarne p...

Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«

Vrednost razpisa: 1.554.000,00 EUR Rok prijave: 01.12.2017 Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju.  Razpis omogoča 140 zaposlitev mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, in sicer 56 zaposlitev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 84 zapo...

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF): Integration of Third-Country Nationals

Program: SKLAD ZA AZIL, MIGRACIJE IN VKLJUČEVANJE (AMIF) Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 25 milijonov EUR, in sicer: sklop 1: 5.000.000,00 EUR, sklop 2: 5.000.000,00 EUR, sklop 3: 3.430.000,00 EUR, sklop 4: 8.000.000,00 EUR, sklop 5: 3.570.000,00 EUR. Rok prijave: 01.03.2018 Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve je v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje objavil javne razpise za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju in...

Javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 195.402,00 EUR, od tega je 87.931,00 EUR namenjenih za sofinanciranje operacije v Zahodni kohezijski regiji in 107.471,00 EUR za sofinanciranje operacije v Vzhodni kohezijski regiji. Rok prijave: 04.12.2017 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«, katerega namen je oblikovati zadružni poslovi model, ki b...

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018

Vrednost razpisa: 5.800.000,00 EUR Rok prijave: 05.12.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2018, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega ak...

Horizon 2020: Blue Growth

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi na področju uporabe potenciala živih vodnih virov, katerega cilj je upravljanje, trajnostno izkoriščanje in ohranjanje živih vodnih virov, da bi kar najbolj povečali družbene in gospodarske koristi/donose evropskih oceanov, morij in celinskih voda, hkrati pa zaščitili biotsko raznovrstnost. Datum o...

Horizon 2020: Rural Renaissance

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi na področju trajnostnega kmetijstva in gozdarstva s spodbujanjem inovacij in konkurenčnosti v letih od 2018 do 2020. Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate! Oznaka razpisa: H2020-RUR-2018-2020 Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru progra...

Horizon 2020: Sustainable Food Security

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi na področju trajnostne preskrbe s hrano v letih od 2018 do 2020. Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate! Oznaka razpisa: H2020-SFS-2018-2020 Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: vsak pravni subjekt s ...

Horizon 2020: Mobility for Growth 2018-2020

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020   V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi v okviru teme »pameten, okolju prijazen in integriran promet«, ki podpira dvig konkurenčnosti evropske transportne industrije in zagotavljanje transportnega sistema v Evropi, ki bo učinkovit z rabo virov, okoljsko prijazen in varen, za leta 2018-20.   Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od tem...

UN Trust Fund to End Violence against Women 2017 Call for Proposals

Vrednost razpisa: Velike NVO lahko zaprosijo za sredstva v višini od 150,000,00 US$ do 1 milijona za projekte, ki trajajo tri leta. Male NVO, predvsem lokalne ženske organizacije in njihove mreže, lahko zaprosijo za sredstva v višini najmanj 50,000,00 in največ 150,000,00 US$ za projekte, ki trajajo tri leta. Za namene tega razpisa UN Trust Fund kot manjše organizacije prepoznava organizacije z letnim proračunom manj kot 200,000 US$. Rok prijave: 05.12.2017 United Nations Trust Fund to End Vio...

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je do 2.700.000,00 EUR. Rok prijave: 04.12.2017 Predmet javnega razpisa je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja v okviru modela spodbujanja podjetnosti v gimnazijah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru tega modela se mora dijakom zagotoviti razvoj in uresničevanje idej v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, pre...

Internal Security Fund Police: Organised crime projects addressing trafficking in human beings

Program: POLICIJSKO SODELOVANJE, PREPREČEVANJE KRIMINALA IN BOJ PROTI NJEMU TER OBVLADOVANJE KRIZ Vrednost razpisa: 2.500.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 250.000,00 do 400.000,00 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Rok prijave: 31.01.2018 Trajanje projekta: Do 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za notranje zadeve je v okviru instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja krimi...

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020

Vrednost razpisa: Predvidoma je za realizacijo tega programa namenjenih 15.000.000,00 EUR s porabo v letih 2017 do 2020 oziroma do zaključka vsakega posameznega projekta. Stanovanjski sklad Republike Slovenije na podlagi tega Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020 v lokalnih skupnostih, sofinancira zagotavljanje stanovanjskih enot za starejše osebe, kjer se opravlja institucionalno varstvo in kjer je bivanje starejših oseb urejeno kot kra...

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018. Na voljo je 25 milijonov EUR za predvidenih 4.500 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2018, in sicer za naslednje 3 sklope: programov javnih del s področja socialnega varstva (točka 5 Kataloga programov javnih del), programov javnih del, primernih izključno za vključevanje dolgo...

Javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami 2«

Vrednost razpisa: 324.000,00 EUR Rok prijave: 13.11.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih, starih od 15 do vključno 29 let, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v obdobju, ko so vključeni v izobraževalni proces. Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim brezposelnim, starim do vključno 29 let, s katerimi bodo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, skozi pomoč otrokom in v sodelovanju z vzgojno-izobraže...

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leti 2018 in 2019 znaša 1.953.000,00 EUR, od tega je 1.209.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 744.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS. Zneski in deleži financiranja: Ministrstvo bo posamezni projekt financiralo do največ 93.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja, pri čemer vrednost posameznega programa socialne aktivacije ne sme presegati 46.500,0...

Horizon 2020: Call for proposals for ERC Consolidator Grant 2018

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 15.02.2018 V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za subvencije za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere za leto 2018. Subvencije "ERC Consolidator Grant" so namenjene odličnim raziskovalcem in raziskovalkam na stopnji kariere, ko utrjujejo svojo samostojno raziskovalno pot, raziskovalno skupino ali program. Upravičeni prija...

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18«

Vrednost razpisa: 1.500.000,00 EUR Rok prijave: 22.02.2018 Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management …) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. Roki za oddajo vlog so: rok: 7. 12. 2017, rok: 22. 2. 2018 Upravičeni prijavitelji: Prijavitelj je mikro, malo...

Interreg Podonavje: Seed Money Facility

Iz Službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obveščajo, da je v okviru transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) objavljen specifičen razpis  Seed Money Facility, ki je namenjen pripravi strateških in makroregionalnih konceptov za nadaljnjo prijavo v kateremkoli instrumentu (CEF, EIB, Horizon 2020, Erasmus +, LIFE itd.).   V vsaki od 11 prioritet EU strategije za podonavsko regijo (EUSDR) lahko kandidira več projektov, izbrani pa bodo po trije. Upravičeni prijavitelji: Kandi...

Call for proposals for pilot project on Media Literacy for All

Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 500.000,00 EUR. Komisija bo podprla do štiri projekte v vrednosti do 200.000,00 EUR, sofinancira se do 60% upravičenih stroškov. Rok prijave: 08.12.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov medijskega opismenjevanja. Razpis je namenjen spodbujanju kritičnega odnosa do vsebin na socialnih omrežjih, vključno z vsebinami, ki izvirajo iz...

Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2018 – EAC/A05/2017

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Evropska komisija je 25. oktobra objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2018. V prihodnjem letu bo na voljo 2.490,9 milijona EUR. Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 1. februar 2018) Mobilnost...

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2018: finančna podpora Slovencem po svetu

Vrednost razpisa: 800.000,00 EUR Rok prijave: 04.12.2017 Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2018: finančna podpora Slovencem po svetu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. Cilji javnega razpisa so: utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu, medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo, delovanje in povezovanje na področju mladih in...

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Vrednost razpisa: 6.100.000,00 EUR Rok prijave: 01.12.2017 Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. Cilji javnega razpisa so: utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu, medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo, ...

Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«

Vrednost razpisa: 1.837.342,00 EUR Rok prijave: 12.12.2017 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Upravičeni prijavitelji: V skladu z 80. členom Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega pro¬grama za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu ...

Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

Vrednost razpis: 3.374.774,00 EUR Rok prijave: 12.12.2017 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Upravičeni prijavitelji: V skladu z 69. členom Uredbe so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so: gospodarske ...

Erasmus+: KA3 – podpora za reformo politik - Sodelovanje s civilno družbo na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih (EACEA/26/2017)

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni proračun za leto 2018 znaša 6.500.000,00 EUR, in sicer za sklop 1 2.500.000,00 EUR, za sklop 2 pa 4.000.000,00 EUR. Rok prijave: 14.12.2017 Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je zagotoviti strukturno pomoč, imenovano nepovratna sredstva za poslovanje, evropskim nevladnim organizacijam (ENVO) in vseevropskim mrežam, ki delujejo na področjih izobraževanja in usposabljanja al...

Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti

Vrednost razpisa: 1.166.000 EUR na letni ravni. Rok prijave: 20.11.2017 Predmet večletnega projektnega razpisa je sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2021, ter dvoletnih kulturnih projektov na podpodročju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2019. Upravičeni prijavitelji     na razpisnem področju »4-letni p...

Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev

Vrednost razpisa: 2.040.000 EUR (področje A: 500.000,00 EUR, področje B: 1.540.000,00 EUR) Zneski in deleži financiranja: Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša največ 50 % vseh predvidenih upravičenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev proračuna Republike Slovenije in ne sme presegati 30.000,00 EUR na PODROČJU A oziroma 100.000,00 EUR na PODROČJU B. Rok prijave: 20.11.2017 Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medi...

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi za leto 2018. Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore samozaposlenim v kulturi za izvedbo njihovih projektov ali/in aktivnosti za pripravo projektov (ki mora predstavljati zaokroženo celoto), na podlagi predloženega delovnega načrta.   Delovna štipendija je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu z...

2. dodatni javni razpis za izbor izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2017–2018«

Vrednost razpisa: 214.242,30 EUR Rok prijave: 03.11.2017 Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev za šolsko leto 2017/2018 v okviru podaljšanja programa Zdrav življenjski slog 2015–2018, katerega cilj  je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. Z javnima razpisoma, objavljenima v Uradnem listu RS, št. 32/17 in 45/17 ter objavljeno spremembo (Uradni list RS, št. 47/17), se je večina razpisanih sredstev že razdelila. Višina nerazdeljenih razpisanih ...

IPA: Support media organisations to strengthen professional and labour standards of jounalists in Albania

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 300.000,00 EUR. Podprt bo en projekt v vrednosti od 250.000,00 do 300.000,00 EUR, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov. Rok prijave: 10.11.2017 Trajanje projekta: Od 24 do 36 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen utrjevanju demokracije s spodbujanjem svobode izražanja in podporo medijskim organizacijam in novinarskim združenjem v A...

Javni poziv za sofinanciranje državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Vrednost razpisa: 25.000,00 EUR Rok prijave: 13.11.2017 Poziv je namenjen sofinanciranju izvajanja državne javne službe v pooblaščenih muzejih. Cilj programskega poziva je sofinanciranje tistih pooblaščenih muzejev, ki niso javni zavod, v letu 2018. Upravičeni prijavitelji: Pogoji za sodelovanje prijaviteljev na pozivu so naslednji: da ima prijavitelj veljavno pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje državne javne službe muzejev; - da prijavitelj ni javni zavod; da ima prija...

Erasmus+: KA3 – podpora za reformo politike - Skupne kvalifikacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (EACEA/27/2017)

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, je ocenjen na 6 milijonov EUR. Najvišja stopnja sofinanciranja EU bo 80 %. Posamezni znesek nepovratnih sredstev bo znašal med 200.000,00 in 500.000,00 EUR. Financiralo naj bi se približno 20 predlogov. Rok prijave: 31.01.2018 Trajanje projekta: 24 mesecev. Splošni cilji razpisa so po eni strani povečati zaposljivost mladih ter pris...

Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018

Vrednost razpisa: 17.493.000,00 EUR, od tega za invalidske organizacije 11.370.450,00 EUR; za humanitarne organizacije 6.122.550,00 EUR FIHO je objavil razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018. Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje: – izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov...

Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Vrednost razpisa: 20.000.000,00 EUR Rok prijave: 31.01.2018 Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev majhnim kmetijam, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi z namenom njihovega ohranjanja in razvoja. S podukrepom želijo izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij, izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij. S podukrepom želijo pri...

Razpis za zbiranje predlogov – Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) za leto 2018

Program: SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA Vrednost razpisa: Skupni proračun, namenjen za sofinanciranje ukrepov za informiranje, je ocenjen na 4.000.000,00 EUR. Najvišji znesek bo 500.000,00 EUR. Rok prijave: 15.12.2017 Trajanje projekta: Do 12 mesecev. Ukrepi za informiranje so namenjeni zlasti kot pomoč pri pojasnjevanju, izvajanju in razvoju skupne kmetijske politike ter ozaveščanju javnosti o njeni vsebini in ciljih, obveščanju kmetov in drugih oseb, ki so aktivne na podeželju, ter spodbujanju ...

Horizon 2020: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 17.01.2018 V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis za zbiranje predlogov, in sicer za Marie Skłodowska-Curie inovativne mreže usposabljanja (ITN) za leto 2018. Inovativne mreže povezujejo univerze, raziskovalna središča in podjetja iz raznih koncev sveta, usposabljanje je namenjeno mladim raziskovalcem. Upravičeni prijavitelj...

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017

Vrednost razpisa: 3.181.200,00 EUR Rok prijave: 13.11.2017 Trajanje projekta: Od 12 do 24 mesecev. Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije. Predmet javnega razpisa CRP 2017 je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »C...

ArtsLink: Rezidence za področje vizualnih in medijskih umetnosti

SCCA - Ljubljana sporoča, da je objavljen razpis za štipendije za 5-tedensko bivanje v ZDA, ki so namenjene pettedenskemu bivanju umetnikov in kulturnih managerjev iz srednje in vzhodne Evrope, Rusije in Evrazije v ZDA, in sicer v eni od neprofitnih ameriških umetnostnih in kulturnih organizacij (razstavišča, univerze, centri za sodobno umetnost, muzeji, gledališča ipd.).   Štipendija krije stroške potovanja, bivanja in zdravstvenega zavarovanja. Ob prijavi za rezidenčno bivanje ne potrebujete ž...

ArtsLink: Finančna podpora neodvisnim projektom

SCCA - Ljubljana sporoča, da je 5. decembra rok za oddajo na razpis za projekte, ki jih umetniki ali managerji iz srednje in vzhodne Evrope, Rusije in Centralne Azije in Kavkaza realizirajo v ZDA, in sicer v sodelovanju z vnaprej izbrano neprofitno umetnostno organizacijo iz ZDA.   Razpis bo za projekte, ki bodo realizirani od 1. maja 2018 do 30. aprila 2019 in bo odprt za umetnike vseh umetniških zvrsti (uprizoritvene in vizualne umetnosti, literatura, oblikovanje, medijske umetnosti) in za kul...

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Distribution Selective scheme - Support for the transnational distribution of European films 2018 (EACEA/12/2017)

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: 9.750.000,00 EUR Rok prijave: 14.06.2018 V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, v okviru katerega bodo sofinancirane kampanje za distribucijo upravičenih evropskih nenacionalni filmov, predložene v imenu upravičene skupine vsaj 7 upravičeni distributerjev, ki jih usklajuje prodajni zastopnik filma. Predloge je treba predložiti najpozneje 5. 12. 2017 in 14. 6. 2018. Upravičeni prijavitelji:...

Horizon 2020: EU Prize for Women Innovators 2018

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 15.11.2017 Evropska komisija je v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 objavila razpis za nagrade EU za inovatorke za leto 2018. Nagrada, ki bo letos podeljena že petič zapovrstjo, je priznanje podjetnicam, ki so se na trgu uveljavile z izjemnimi inovacijami. Kot so ob objavi razpisa sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, bo Komisija trem najboljšim inovatorkam podelila nagr...

Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020

Vrednost razpisa: 545.000,00 EUR Rok prijave: 03.11.2017 Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih razvojnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji. Predmet javnega razpisa je razdeljen na 4 sklope: Sklop A: Boj proti podnebnim spremembam in trajnostno upravljanje z energetskimi in naravnimi viri (razpisuje se do 1 projekt, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih ...

The Internal Security Fund - Police (ISFP): Campaigns with counter and alternative narrative to radicalisation implemented by civil society organisations

Program: POLICIJSKO SODELOVANJE, PREPREČEVANJE KRIMINALA IN BOJ PROTI NJEMU TER OBVLADOVANJE KRIZ Vrednost razpisa: 6.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 250.000,00 do 1.000.000,00 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Rok prijave: 11.01.2018 Trajanje projekta: Do 24 mesecev. V okviru instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz  je objavlje...

Javni razpis Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018–2019 (P2R)

Vrednost razpisa: 2.992.000,00 EUR Rok prijave: 07.11.2017 Slovenski podjetniški sklad je razpisal skupno 2,9 mio EUR zagonskih spodbud za podjetja v problemskih območjih (območje občin Pomurske regije, Pokolplja, Maribora s širšo okolico, Hrastnika, Radeč in Trbovelj), ki jih bodo novonastala podjetja lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna al...

Rights, Equality and Citizenship Programme:Restricted call for proposals to address gender gaps over the life-cycle

Program: Program za pravice, enakost in državljanstvo 2014 -2020 Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti nad 100.000,00 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 22.02.2018 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil omejeni javni razpis, namenjen podpori državam članicam pri analiziranju obstoječih razlik med spolo...

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije

Vrednost razpisa: 139.576,00 EUR Rok prijave: 30.10.2017 Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis, katerega predmet je (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019. Namen projektov je seznanjanje širše javnosti z jezikovnimi viri in tehnologijami, pri čemer bodo podprti projekti, kot so: posebni dogodki, večmedijski projekti, prireditve, tekmovanja, portali, jezi...

European Instrument For Democracy and Human Rights (EIDHR): 2017 Global Call for Proposals

Program: EIDHR – instrument finaciranja za demokracijo in človekove pravice po svetu Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 25.000.000,00 EUR (5.000.000,00 EUR za posamezen sklop). Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 250.000,00 do 1.000.000,00 EUR, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov. Rok prijave: 09.11.2017 Trajanje projekta: Od 30 do 36 mesecev. V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen j...

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE

Vrednost razpisa: 13.875.600,00 EUR Rok prijave: 13.11.2017 Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja na 12 slovenskih poslovnih točkah  (SPOT regije). V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bo financiran en SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022. Samostojni vlagatelj, v primeru konzorcija pa vlagatelj in posamezni konzorcijski partnerji, morajo izvajati naslednje nalo...

Tretji razpis transnacionalnega programa Interreg Central Europe

Program: Transnacionalni program sodelovanja Rok prijave: 25.01.2018 Od 21. septembra je objavljen tretji razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa v programskem obdobju 2014-2020. Za projekte, izbrane na tretjem javnem razpisu, je rezerviranih približno 60 milijonov € ESRR sredstev. Tematska področja: Sodelovanje za boljšo inovativnost in konkurenčnost Srednje Evrope Sodelovanje na področju energije za znižanje ogljičnega odtisa Sodelovanje na področju ...

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for TV Programming 2018 (EACEA 21/2017)

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: 12.500.000,00 EUR Rok prijave: 24.05.2018 Trajanje projekta: 30 ali 42 mesecev. V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za vključevanje evropskih avdiovizualnih del v televizijske programe za leto 2018. Upravičeni ukrepi: Drame (samostojni filmi ali serije) s skupnim trajanjem najmanj 90 minut, ki so zlasti namenjene za televizijsko predvajanje. Upravičene so tudi nada...

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Development of Audiovisual Content - Single Project 2018 (EACEA/22/2017)

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: 5.400.000,00 EUR Rok prijave: 19.04.2018 Trajanje projekta: Do 30 mesecev. V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za razvoj vsebine posamičnih projektov za leto 2018. Upravičene so razvojne dejavnosti za naslednja avdiovizualna dela: celovečerne filme, animirane filme in ustvarjalne dokumentarne filme, ki trajajo najmanj 60 minut in so namenjeni predvsem predvajanju v ...

Creative Europe - Culture Sub-programme: Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018 (EACEA 35/2017)

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupna odobrena proračunska sredstva znašajo 5 milijonov EUR. Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti do 200.000,00 EUR, sofinancira se do 60% upravičenih stroškov. Rok prijave: 22.11.2017 Trajanje projekta: Do 24 mesecev. V okviru podprograma Kultura programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za projekte nadnacionalnega sodelovanja v okviru evropskega leta kulturne dediščine...

Creative Europe - Culture Sub-programme: Support to European Cooperation projects 2018 (EACEA 32/2017)

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupna odobrena proračunska sredstva za leto 2018 za ta razpis bodo znašala 40.000.000,00 EUR. Rok prijave: 18.01.2018 Trajanje projekta: Do 48 mesecev. V okviru podprograma Kultura programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za projekte evropskega sodelovanja za leto 2018. Prednostne naloge:  spodbujanje nadnacionalne mobilnosti umetnikov in strokovnjakov, da se jim omogočita sodelovanje na mednarod...

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in uveljavljanja literarnih festivalov in prireditev v mednarodnem prostoru

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa, znaša predvidoma 50.000,00 EUR. JAK bo v okviru razpisa za sofinanciranje izbrala predvidoma največ pet kulturnih projektov. Rok prijave: 23.10.2017 Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov oz. aktivnosti, ki so namenjene razvoju in uveljavljanju literarnih festivalov in literarnih prireditev v mednarodnem prostoru. Razpis je namenjen dvigu prepoznavnosti...

Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 2017.   Prijavni roki za oddajo vlog: Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2017 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa): Rok za odda...

CEE Democracy: Call for project proposals

Rok prijave: 01.10.2017 Trajanje projekta: Od 6 do 12 mesecev. Black Sea Trust for Regional Cooperation je objavil nov razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju krepitve civilnodružbenih organizacij, spodbujanja demokratičnih procesov in vključevanja državljanov v procese oblikovanja politik v Srednji in Vzhodni Evropi. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Slovenije, Slovaške, Češke in Madžarske....

EPIM Call for Research Proposals on the reception and inclusion of children and youth on the move in Europe

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR Rok prijave: 18.10.2017 V okviru evropskega programa za vključevanje in migracijo (EPIM), ki ga financira mreža desetih evropskih fundacij, je objavljen razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov na temo politik in praks, ki bodo zagotovile begunskim otrokom in mladostnikom ustrezno zaščito in dolgoročno vključenost v evropsko družbo. Upravičeni prijavitelji: Omejitev za prijavitelje ni. Spodbuja se tako medsektorsko kot čezmejno sodelovanje....

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 2.500.000,00 EUR. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje: Elektronsko izmenjavo med partnerji Digitalizacijo nastopov na sejmih Spletne strani za tuje trge Spletne trgovine Produktno-prodajne videe Krepitev kompetenc - usposabljanja Namen javnega razpisa je preko sofinanci...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji

Vrednost razpisa: 92.115,00 EUR Rok prijave: 20.10.2017 Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.   Cilji javnega razpisa so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje kakovos...

Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo

Vrednost razpisa: Vrednost sredstev znaša: 230.000,00 EUR na letni ravni, in sicer: 90.000,00 EUR na razpisnem področju uprizoritvene umetnosti in 140.000,00 EUR na razpisnem področju glasbene umetnosti. Rok prijave: 16.10.2017 Predmet programskega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko dejavnost, ki ju bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v obdobju od 2018 do vključno 2019. Sofinan...

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016

Vrednost razpisa: 4.088.285,60 EUR Rok prijave: 13.10.2017 Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 izobraževali v zadnjem letniku. Namen je zagotovitev boljše usklajenosti in povezan...

Rights, Equality and Citizenship Programme: Support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration

Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti med 75.000,00 in 500.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 09.11.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje projektov na področju nediskriminacije (rasne in etnične manjšine, invalidi, starejši, mladi, verske manjšine ter LGBTI osebe) in integracije Romov za le...

Rights, Equality and Citizenship Programme: Prevent and combat gender-based violence and violence against children

Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 14.11.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju preprečevanja in boja proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroki za leto 2017. Upravičeni prijavitelji: Na ...

COSME: Cluster Go international in the defence and security sector

Program: COSME - PROGRAM ZA KONKURENČNOST PODJETIJ TER MALA IN SREDNJA PODJETJA (2014 - 2020) Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 800.000,00 EUR. EASME pričakuje, da bo podprla 4 projekte. Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti do 200.000,00 sofinancira se do 75% upravičenih stroškov. Rok prijave: 13.12.2017 Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) je v okviru programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja COSME obj...

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za realizacijo manjšinskih koprodukcijskih projektov je po tem razpisu 120.000,00 EUR. Zneski in deleži financiranja: Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 60.000,00 EUR. Agencija sofinancira projekte, izbrane na tem razpisu največ do 60 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov, pri čemer se ti filmi upoštevajo kot zahtevni filmi. Rok prijave: 02.10.20...

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za realizacijo študijskih filmov in študijskih televizijskih del je po tem razpisu 100.000,00 EUR. Zneski in deleži financiranja: Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni program, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 80.000,00 EUR. Agencija sofinancira posamezne projekte prijavljenega programa po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. Rok prijave: 09.10.2017 Namen sofinan...

Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela"

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša 4.200.000,00 EUR, od tega je 2.310.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 1.890.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS. Rok prijave: 02.10.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki so del nacionalnega projektnega partnerstva in ki bodo s projektnimi vsebinami vplivali na vzpostavitev celostnega mode...

Horizon 2020: Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant

Program: Okvirni program za raziskave in inovacije (2014–2020) - OBZORJE 2020 V okviru prednostne naloge odlična znanost, programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, je objavljen javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2018. V okviru razpisa bo Evropski raziskovalni svet (ERC) vrhunskim mladim evropskim raziskovalcem in raziskovalkam dodelil nepovratna sredstva za začetek njihove samostojne poti. Roki prijave: 16. januar 2018, 18. april 2018 in 11. september ...

Razpis Evropskega parlamenta za sofinanciranje dogodkov za leto 2017

Vrednost razpisa: 850.000,00 € Rok prijave: 15.09.2017 Evropski parlament je objavil razpis za sofinanciranje dogodkov za leto 2017. Prijavite lahko projekte, ki bodo prispevali k boljšemu razumevanju vloge Evropskega parlamenta in njegovega delovanja, projekte, ki bodo spodbujali državljane k sodelovanju v procesih odločanja ter projekte, ki bodo ponudili prostor za izmenjavo mnenj in stališč. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav članic EU, d...

Call for proposals - Support for information measures relating to the EU Cohesion policy

Vrednost razpisa: Skupni proračun, namenjen sofinanciranju ukrepov za informiranje v okviru tega razpisa, je ocenjen na 4.000.000,00 EUR. Zneski in deleži financiranja: Znesek nepovratnih sredstev bo znašal najmanj 70.000,00 EUR in največ 500.000,00 EUR. Nepovratna sredstva EU bodo dodeljena v obliki povračila do 80 % dejanskih upravičenih stroškov ukrepa. Rok prijave: 16.10.2017 Trajanje projekta: 12 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko je objavil...

Javno povabilo »Aktivni do upokojitve«

Zavod RS za zaposlovanje je 7.9.2017 objavil novo javno povabilo »Aktivni do upokojitve« , katerega namen je spodbujanje trajnejšega zaposlovanja brezposelnih, ki so starejši od 55 let. Delodajalci bodo lahko pridobili subvencijo v višini 13.000 EUR za zaposlitev za nedoločen čas starejših od 55 let, ki so najmanj en mesec prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Rok za prijavo je kratek, ponudbe bodo delodajalci lahko oddali le elektronsko na Portalu ZRSZ za delodajalce od 13. 9. 2017 d...

Call for Applications: Actors of Urban Change 2017-2019

Vrednost razpisa: Največ 13.000,00 € Zneski in deleži financiranja: Projekti za implementacijo lokalnih projektov do 5.000,00 €, za povezovalne postopke in prilagojeno podporo strokovnjakov do 5.000,00 € in za sredstva za mobilnost do 3.000,00 €. Rok prijave: 22.09.2017 Trajanje projekta: 18 mesecev Actorts for Urbane Change želi podpreti 10 lokalnih projektov, s pomočjo katerih želijo preko kulturnih aktivnosti doseči trajnostni razvoj urbane participacije. Podprli bodo projekte, ki strmijo...

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Vrednost razpisa: 2.500.000,00 € Zneski in deleži financiranja: Za uprizoritvene umetnosti je predvidena višina sredstev 900.000,00 €, za glasbeni program in projekte 700.000,00 €, za vizualne umetnosti 550.000,00 € in za intermedijske umetnosti 350.000,00 €. Rok prijave: 09.10.2017 Trajanje projekta: 2018 - 2021 Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli od 2018 do vključno 2021. Razpisna podro...

Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine Hura, prosti čas v letu 2017

Vrednost razpisa: 6.720,00 € Rok prijave: 20.09.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v obdobju jesenskih počitnice od 30. do 4. novembra 2017. Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader pri programu Odprimo športne telovadnice – jesenske počitnice. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo: subjekti, ki so kot izvajalci letnega program...

Javni razpis za izbor izvajalcev operacij Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 € Zneski in deleži financiranja: Za sklop 1 je razpoložljivih sredstev 1.750.000,00 € in za sklop 2 je namenjenih 250.000,00 €. Za posamezno leto. Za vsako leto je posebej določeno koliko sredstev je namenjenih za vsako kohezijsko regijo. Rok prijave: 29.09.2017 Predmet javnega razpisa, ki je razdeljen na dva sklopa, je sofinanciranje aktivnosti za razvoj prožnih oblik učenja za kakovostno karierno orientacijo za nadarjene dijake, priprava teoretskih podlag za d...

Europe for Citizens programme 2014-2020 (Operating grants) Structural support for European think tanks and for civil society organisations at European level

Vrednost razpisa: 6.800.000,00 € Zneski in deleži financiranja: Za leto 2018 je za sklop 1 namenjenih 1.200.000,00 € in za sklop 2 5.600.000,00 €. Za posamezno kategorijo je določen najvišji znesek nepovratnih sredstev: za organizacije civilne družbe za evropski zgodovinski spomin je najvišji možen znesek na leto je 200.000,00 € in najvišja stopnja sofinanciranja 70 % stroškov, za organizacije civilne družbe, ki delujejo na evropski ravni je najvišji možen znesek je 200.000,00 € in najv...

Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

Vrednost razpisa: 1.125.000,00 € Zneski in deleži financiranja: VIZ morajo prejeti vsaj 70 % celotne višine dodeljenih sredstev. Okvirna višina sredstev je porazdeljena med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo in po letih od 2017 do 2022. Rok prijave: 26.09.2017 Trajanje projekta: Od objave do 30.06.2022. Z javnim razpisom za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturn...

Javni razpis za izvedbo projekta Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito

Vrednost razpisa: 244.514,60 € Zneski in deleži financiranja: Projekt se bo pričel izvajati 1. 1. 2018 in do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev. Rok prijave: 04.10.2017 Predmet javnega razpisa je izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v azilnem domu, pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija ter zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa. Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh v...

Call for participants, Training Course on Counter and Alternative Narratives to Hate Speech, Utøya 16-20 October 2017

Trening je namenjen razvijanju kompetenc mladinskih delavcev, mladinskih voditeljev in vzgojiteljev za uporabo priročnika We CAN! za delo z mladimi. Trening bo potekal od 16. 10. Do 20. 10. 2017 na otoku Utøya, na Norveškem. Trening financira EEA in Norveški mehanizem, v organizaciji Evropskega Wargeland centra, in Sektoja za mladino Evropske komisije, v sodelovanju z Utøya memorial in center za učenje Hegnhuset. Upravičeni prijavitelji: Trening je namenjen 35 mladinskim delavcem, mladinskim vo...

Javni poziv za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev NVO

Vrednost razpisa: 10.000,00 € Zneski in deleži financiranja: Predlagana vrednost produkta naj bo najmanj 2.500,00 in največ 10.000,00 EUR z vključenim DDV, v ceno produkta lahko vključite tudi del njegove izvedbe. Rok prijave: 01.09.2017 Nevladne organizacije vabimo k razmišljanju in razmisleku o tem, kateri so tisti njihovi produkti ali storitve, lahko so zagovorniške, komunikacijske ali informacijske, ki jih potrebujejo za svoj še učinkovitejši strokovni ali zagovorniški razvoj. Vabimo vas,...

Javni razpis za izbor izvajalcev projektov Mladi za mlade 2017–2021

Vrednost razpisa: 2.668.584,27 € Zneski in deleži financiranja: Določene so višine sredstev za posamezno programsko območje in po posameznih proračunskih letih. Višine sredstev so specificirane v razpisni dokumentaciji. Trajanje projekta: Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2021 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela na projektu Mladi za mlade 2017–2021 zaposlenih strokovnih delavcev z namenom zaposlovanja diplomantov športne smeri do vključno 29. leta starosti, s čimer se uresničuje tra...

Javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva s poudarkom na zdravju romskih mladostnic, žensk in otrok

Vrednost razpisa: 110.000,00 € Zneski in deleži financiranja: Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2017 v okviru javnega razpisa znašajo 40.000,00 €. Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2018 v okviru javnega razpisa znašajo 70.000,00 €. Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje je lahko 27.500,00 €. Ministrstva za zdravje znaša največ 80 %. Vsaj 20 % mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javn...

Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

Vrednost razpisa:10.000.000,00 € Zneski in deleži financiranja: 2.000.000,00 € za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 5.000.000,00 € za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij in 3.000.000,00 € za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb. Za bolj podrobne informacije glej razpisne pogoje. Rok prijave: 29.11.2017 Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva je namenjena individualnim in kolektivnim naložb...

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2017/18

Vrednost razpisa: 170.000,00 € Zneski in deleži financiranja: Programi bodo sofinancirani v višini 50 % vrednosti programa do porabe razpisnih sredstev. Rok prijave: 31.08.2017 Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva. Teme za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja so uporaba različnih didaktičnih strategij po predmetnih...

Objavljeno javno povabilo za subvencionirane zaposlitve "Priložnost zame"

Vrednost razpisa: 1.200.000,00 € Zneski in deleži financiranja: Na javnem povabilu lahko pridobite subvencijo v višini:  7.250 EUR za zaposlitev osebe, ki je bila pred tem brezposelna od 6 do 12 mesecev ali 9.250 EUR za zaposlitev osebe, ki je bila pred tem brezposelna več kot 12 mesecev. Povabilo je odprto od 16. 8. 2017 od 10.00 do porabe sredstev, najkasneje pa do 30. 4. 2018 do 14.45. Ponudbo na javno povabilo lahko oddate NVO delodajalci iz vse Slovenije, tako pravne kot fizične osebe. S...

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2«

SPIRIT Slovenija je 4.8.2017 objavila dva razpisa, ki jih sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in sicer:  Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2« , kjer je za MSP na voljo 17 mio EUR in Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva, kjer je za g.d. in s.p. na voljo 8 mio €. Rok prijave: Roki za oddajo vlog so: 29. 9. 2017, 12. 9. 2018 in 12. 9. 2019 ....

Podpora za dejavnosti ozaveščanja o pomenu intelektualne lastnine ter škodljivosti ponarejanja in piratstva

Splošni cilj razpisa za zbiranje predlogov je ozaveščanje o pomenu in koristih intelektualne lastnine ter o škodljivosti kršitev pravic intelektualne lastnine. Njegov namen je izboljšati znanje in pritegniti prednostne ciljne skupine k spoštovanju pravic intelektualne lastnine, da bi se navsezadnje spremenilo vedenje ljudi, tako da bi kupovali manj ponaredkov in redkeje dostopali do digitalnih vsebin iz nezakonitih virov. Prijavitelji se lahko prijavijo na 3 različne sklope: (1) Pritegnitev ot...

International Digital Cooperation – Cross Border Access to Electronic Evidence

Splošni cilj tega razpisa za zbiranje predlogov in prispevkov k razvoju varne, mednarodne digitalne sfere, ki povezuje dostop trga in poslovnih priložnosti podjetij Evropske unije in Združenih držav Amerike. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU – glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. Rok prijave 31.10.2017 Več na tej povezavi ....

Ex-ante advertisement for call for tender up to 50.000 €: Production of promotional videos about the Internet of Things (IoT)

Cilj poziva je produkcija vsaj štirih promocijskih filmčkov, ki prikazujejo vizijo EU Internet of things (IoT), trenutne politike in raziskovalne dejavnosti. Filmčki morajo biti kreativni, privlačni in uspešno komunicirati sporočilo. Preko filmčkov želi Evropska komisija informirati o pozitivnih lastnostih IoT tehnologije, predstavit IoT trenutne in prihajajoče akcije, predstavit povezavo med politiko Evropske komisije in prihodnostjo tehnologije in prikazati povezavo trenutnih raziskav Evropske...

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 4.8.2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva . Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, predn...

Javno povabilo Zaposli.me 2017 - 2019

OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU Namen programa: spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb starih 30 in več let iz ciljne skupine z vključitvijo v subvencionirano zaposlitev pri izbranih delodajalcih v obliki delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev. Namenjen je brezposelnim in delodajalcem iz celotne Slovenije. Povabilo bo predvidoma odprto do 31. 7. 2019 oz. do porabe sredstev za leto/regijo. Ciljna skupina: brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev: - ...

Javno povabilo Delovni preizkus 2017/18

Včeraj, 1.8.2017, je Zavod RS za zaposlovanje na njihovi spletni strani objavil novo javno povabilo za program  Delovni preizkus 2017/2018 . V delovni preizkus se lahko vključijo brezposelne osebe, ne glede na trajanje brezposelnosti in njihovo starost. Delovni preizkus delodajalcem omogoča, da brezposelne osebe preizkusijo in spoznajo na konkretnem delovnem mestu, še preden se odločijo za njihovo zaposlitev. Delodajalci ponudbo oddajo osebno ali po pošti. Povabilo bo odprto  do 31. 7. 2018  oz...

Mikrokrediti Slovenskega podjetniškega sklada še vedno na voljo

23.12. 2016 je Slovenski podjetniški sklad objavil dva razpisa za  mikrokredite  na problemskih območjih. Sredstva so še vedno na voljo, razpis pa je odprt še do  1.10.2017 Mikrokrediti so namenjeni  mikro, mali in srednje velikim podjetjem  (MSP), za problemsko območje  Hrastnika, Radeč in Trbovelj  (HRT) pa je skupno bilo namenjenih 1.950.000,00 EUR.  Do mikrokredita so upravičeni  MSP : -          ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnj...

Javni razpis za izbor operacij Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje 2

Vrednost razpisa: 463.000,00 € Rok prijave: 28.08.2017 Cilj javnega razpisa je razvoj modularnih in drugih oblik izobraževanja oz. usposabljanja za spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje s pomočjo izvajanja aktivnosti, ki povečujejo zmožnost socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Nevladne organizacije, ki delujejo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami se lahko prijavijo kot član konzorcija. Vsak k...

Javni razpis za izvedbo projekta Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito

Vrednost razpisa: 240.000,00 € Rok prijave: 30.08.2017 Trajanje projekta: 36 mesecev Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega opismenjevanje oseb, osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika in nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri p...

Horizon 2020: Innovative Medicines Initiative (JTI-IMI2) - TWO-STAGE

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 24.10.2017 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni dvostopenjski razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva. Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skla...

Horizon 2020: Innovative Medicines Initiative (JTI-IMI2) - SINGLE-STAGE

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 24.10.2017 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen enostopenjski razpis  za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva. Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v sklad...

COSME: European Incubation Networks for Creativity-Driven Innovation

Program: COSME - PROGRAM ZA KONKURENČNOST PODJETIJ TER MALA IN SREDNJA PODJETJA (2014 - 2020) Vrednost razpisa: EASME bo podprla dva projekta, in sicer enega v okviru sklopa FashionTech (v vrednosti do 1.600.000 EUR) in enega v sklopu turizma (v vrednosti do 1.000.000 EUR). Sofinancira se do 75% upravičenih stroškov. Rok prijave: 19.10.2017 Trajanje projekta: Od 24 do 36 mesecev. EASME - Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja je v okviru programa za konkurenčnost in podjetja (COSME)...

Javni razpis za izvedbo medijske kampanje, namenjene državljanom tretjih držav in organiziranje središč medkulturnega dialoga

Vrednost razpisa: 330.000,00 EUR Rok prijave: 6.9.2017 Predmet javnega razpisa je izvedba medijske kampanje, ki bo obravnavala vsebinsko področje vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo in organiziranje posebnih središč medkulturnega dialoga z namenom izvajanja aktivnosti, namenjenih pomoči pri vključevanju tujcev – prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že pridobile in državljanov tretjih držav v lokalno okolje, aktiviranju in povezovanju lokalnega prebivalstva, ki ...

Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019, in sicer stroški udeležbe na evropskih in svetovnih mednarodnih tekmovanjih / olimpijadah, po predhodno izvedenem izboru na državni ravni. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: - imajo zagotovljena sredstva za udeležbo na evropskem mednarodnem tekmovanju, svetovnem mednarodnem tekmovanju ali olimpija...

Javni razpis za sofinanciranje stroškov državnih tekmovanj iz znanja in drugih državnih tekmovanj v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019, in sicer: stroškov organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezane z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj iz naslednjih predmetov oziroma predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računaln...

Rights, Equality and Citizenship Programme: Ensure the highest level of protection of privacy and personal data

Program: PROGRAM ZA PRAVICE, ENAKOST IN DRŽAVLJANSTVO (2014 do 2020) Vrednost razpisa: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 11.01.2018 Trajanje projekta: Do 24 mesecev 20. septembra se v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo odpre razpis Generalnega direktorata Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju varstva zasebnosti in osebnih pod...

EaSI - Establishment of 4-years framework partnership agreements to support EU-level networks active in the areas of social inclusion and poverty reduction or microfinance and social enterprise finance & Operating grants for 2018

Program: EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020) Rok prijave: 29.09.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) objavil javni razpis, namenjen sklenitvi štiriletnega partnerskega sporazuma z mrežami NVO na evropski ravni, ki so dejavne na področju 1. socialnega vključevanja in zmanjševanja revščine ter 2. spodbujanja mikrofinanciranja in financiranja soc...

Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017–2019

Vrednost razpisa: Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 znaša 995.438,00 EUR, od tega je 398.175,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 597.263,00 EUR za sofinanciranje projekta v Kohezijski regiji Zahodna Sloveniji. Rok prijave: 28.08.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvajanje aktivnosti, namenjenih spodbujanju podjetništva med mladimi, z usposabljanji in spodbujanjem podjetni...

Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018

Zavod za zaposlovanje je pretekli teden objavil javno povabilo za usposabljanje predvidoma 4.000 brezposelnih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Za obdobje 2017/2018 je na voljo skoraj 7,37 milijona EUR.   V UDM bo Zavod vključeval brezposelne osebe, ki so: starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece, stare 30 let in več in dolgotrajno brezposelne, oziroma so v evidenci brezposelnih oseb prijavljene vsaj 12 mesecev, stare 30 let...

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018

Dne 14.07.2017 je Ministrstvo za gospodarski razvoj objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018 . Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državn...

REC programme - Establishment of four-year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of rights of persons with disabilities & Operating grants for 2018

Program: PROGRAM ZA PRAVICE, ENAKOST IN DRŽAVLJANSTVO (2014 do 2020) Vrednost razpisa: Na voljo je 3.500.000,00 €. Komisija bo podprla od 8 do 12 predlogov za sofinanciranje, sofinancirala pa bo do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 22.09.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za temeljne pravice in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sklenitvi štiriletnega partnerskega sporazuma z mrežami NVO na evropski ...

Call for proposals "Mapping and Assessing the state of Ecosystems and their Services in the Outermost Regions and Overseas Countries and Territories: establishing links and pooling resources"

Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa bo podprt en projekt v vrednosti 1.000.000,00 EUR, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov. Rok prijave: 07.11.2017 Trajanje projekta: Od 24 do 36 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za okolje je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo sofinancirali en pilotni projekt kartiranja in ocenjevanja ekosistemov in njihovih storitev v najbolj oddaljenih regijah ter čezmorskih državah in ozemljih. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko...

ESPON: Alps2050 – Common spatial perspectives for the Alpine area

Vrednost razpisa: 275.000,00 EUR Rok prijave: 08.08.2017 V okviru programa Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) je objavljeno javno naročilo za izvedbo ciljne raziskave na temo »Alpe2050 – prostorske perspektive za območje Alp«....

ESPON: The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource

Vrednost razpisa: 265.000,00 EUR Rok prijave: 08.08.2017 V okviru programa Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) je objavljeno javno naročilo za izvedbo ciljne raziskave na temo snovne kulturne dediščine kot strateškega prostorsko razvojnega vira....

Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v petek, 14.7.2017, v Uradnem listu objavilo prvi »Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017–2019« . Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 znaša 995.438,00 EUR, od tega je 398.175,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v KRVS (kohezijska regija vzhodna Slovenija) in 597.263,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRZS (kohezijska regija zahod...

Javni razpis Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje projektov LIFE za leto 2017

Objavljen je Javni razpis Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje projektov LIFE za leto 2017. Opis sofinanciranih prednostnih nalog in odstotek sofinanciranja na tej povezavi ....

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019

Objavljen je Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019 . Predmet razpisa je razvoj in izvedba modela krožnega zaposlovanja. Kroženje med delom in usposabljanjem zajema usposabljanje učiteljev oziroma strokovnih delavcev poklicnih in strokovnih šol pri delodajalcih in njihovo ustrezno nadomeščanje na delovnem mestu. ...

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 10.7.2017 objavil razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0 . Rok za prejem ponudb je 16.8.2017 ....

Javni razpis za sofinanciranje programov izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v letih 2017 in 2018

Vrednost razpisa: Sredstva za sofinanciranje programov za leti 2017 in 2018 v okviru javnega razpisa znašajo skupaj 700.000,00 EUR. Rok prijave: 24.07.2017 Predmet razpisa so programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence, ki se izvajajo v okviru naslednjih področij: Področje A: Izobraževalni programi za zdravnike in/ali izobraževalni programi za strokovne delavce in sodelavce v verigi zdravstvene oskrbe za osebe z demenco. Področje B: Izobraževalni programi za strokovne ...

IPA: Media Professionalism Programme Montenegro 2016

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: 500.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 90.000,00 do 125.000,00 EUR. Sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 17.10.2017 Trajanje projekta: Od 12 do 18 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, katerega glavni namen je podpora in ustvarjanje ugodnih pogojev za dvig kvalitete ter kredibilnosti raziskovalnega novinarstva v...

Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

Program: ČEZMEJNI PROGRAMI SODELOVANJA Vrednost razpisa: 44.988.355,00 EUR Zneski in deleži financiranja: V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000 EUR, priporočljivo pa je, da prijavljeni znesek ne presega 3.000.000,00 EUR sredstev ESRR. Trajanje projekta: Do 36 mesecev. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem: Prednostna os 1: Krepitev čezmejn...

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška

Program: ČEZMEJNI PROGRAMI SODELOVANJA Zneski in deleži financiranja: Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo na voljo znesek v višini 33.087.636,00 EUR. Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih skupni zaprošeni znesek ESRR sredstev znaša od 100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR ESRR sredstev za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) in od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR ESRR sredstev za prednostno...

Justice Programme: Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy

Program: PROGRAM ZA PRAVOSODJE (2014 – 2020) Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 2.632.000,00 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 250.000,00 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 25.10.2017 Trajanje projekta: Do 36 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov v okviru politike EU na področju drog za leto 2017. ...

Call for proposals - Monitoring and coaching, through sports, of youngsters at risk of radicalisation - EAC/S17/2017

Vrednost razpisa: Skupna proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje projektov, so ocenjena na 750.000,00 EUR. Komisija pričakuje, da bo financirala približno 15 predlogov. Najvišji možni znesek nepovratnih sredstev je 60.000,00 EUR. Rok prijave: 18.08.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli približno 15 pilotnih projektov na področju spremljanja in mentorstva mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganj...

Call for proposals for Sport as a tool for integration and social inclusion of refugees - EAC/S16/2017

Vrednost razpisa: Skupna proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje projektov, so ocenjena na 1.000.000,00 EUR. Komisija pričakuje, da bo financirala približno 20 predlogov. Najvišji možni znesek nepovratnih sredstev je 60.000,00 EUR. Rok prijave: 18.08.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli približno 20 pilotnih projektov na področju športa kot sredstva za integracijo in socialno vključevanje begun...

Javni razpis za izbor izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2017–2018«

Zavod za šport Republike Slovenije Planica je objavil javni razpis za  izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2017-2018 v skupni vrednosti 2.490.803,10 EUR. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo: osnovna šola, zavod, registriran za dejavnost v športu, društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.). ...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike in mobilnosti urednikov oziroma založnikov

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost javnega razpisa za leto 2017 znaša na področju prevodov v tuje jezike predvidoma 80.000,00 EUR in predvidoma 5.500,00 EUR na področju mobilnosti založnikov/urednikov v tujini. Rok prijave: 18.08.2017 Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2017 na naslednjih področjih knjige: prevodi v tuje jezike (P), mobilnost založnikov/urednikov v tujini (M). Prevodi v tuje jezike: prevajanje kakovostnih i...

Preparatory Action: Crowdsourcing subtitling to increase the circulation of European works

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 1.000.000,00 evrov, Komisija pričakuje, da bo podprla od dva do štiri projekte. Rok prijave: 15.09.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis, katerega cilj je povečati razpoložljivost in kroženje evropskih filmov z zmanjšanjem stroškov podnaslavljanja in boljšo uporabo javnih sredstev za prevajanje filmov. Upravičeni prijavite...

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2017

Vrednost razpisa: 303.879,00 EUR Rok prijave: 18.08.2017 Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Štipendije se podeljujejo na petih različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradivo: leposlovje, prevajanje, ilustracija in fotografija, glasba in avdiovizualno področje. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki ustvarjaj...

Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše, za okvirno 900 mest v domovih za starejše. Koncesije se razpisujejo s takojšnji začetkom izvajanja dejavnosti (pod A) in z odložnim pogojem (pod B). Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po pošti, za koncesijo pod A do 31. 8.2017,  za koncesijo pod B do 31.10.2017. Upr...

Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2017

Vrednost razpisa: 54.000,00 EUR Rok prijave: 24.07.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU za: namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je regist...

Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2017

Vrednost razpisa: 10.000,00 EUR Rok prijave: 31.07.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. Upravičeni prijavitelji: Vlagatelj za ukrep po tem javnem razpisu je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva....

Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017

Vrednost razpisa: 231.000,00 EUR Rok prijave: 31.07.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja, za: namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk...

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Vrednost razpisa: 74.200.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Intenzivnosti pomoči (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj): - velika podjetja: do 25 %, - srednje velika podjetja: do 35 %, - mikro in mala podjetja: do 45 %. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR. Rok prijave: 26.09.2017 Trajanje projekta: Do 24 mesecev. Namen javnega razpisa je spodb...

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

Vrednost razpisa: 5.282.528,69 EUR Rok prijave: 09.10.2017 Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd«. Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/ . Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raz...

Razpis Ameriške ambasade za nevladne organizacije - U.S. Embassy Slovenia NGO Small Grants

Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji, pri čemer bodo na tokratnem razpisu imeli prednost projekti na naslednjih področjih: integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti boj proti korupciji, dobro upravljanje in transparentnost podjetništvo, inovacije in spodbujanje proste trgovine okolje, podnebne spremembe in obnovljivi viri ...

Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni javni poziv za leto 2017 je 19.500,00 EUR. Predmet javnega poziva je izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo. Sofinancira se kulturne projekte – proslave, ki jih organizirajo in izvedejo prijavitelji projekta z zahtevanimi referencami ob naslednjih praznikih oz. dela prostih dnevih...

Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje filmskih festivalov po tem razpisu, je 18.400,00 EUR. Zneski in deleži financiranja: Najnižja vrednost sofinanciranja posameznega festivala po tem razpisu znaša 5.000 EUR, najvišja vrednost sofinanciranja posameznega festivala po tem razpisu znaša 10.000 EUR. Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. Rok prijave: 24.07.2017 Predmet tega javneg...

Javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami«

Vrednost razpisa: 405.000,00 EUR Rok prijave: 15.07.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih, starih od 15 do vključno 29 let, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v obdobju, ko so vključeni v izobraževalni proces. Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim brezposelnim, starim do vključno 29 let, s katerimi bodo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, skozi pomoč otrokom in v sodelovanju z vzgojno-izobraže...

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja. Upravičeni prijavitelji Pogoji za pridobitev sredstev: 1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji. 2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno spos...

Creative Europe – Culture Sub-programme: Support to literary translation projects 2017 (EACEA 15/2017)

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je v okviru programa Ustvarjalna Evropa - podprogram Kultura - objavila javni razpis za sofinanciranje projektov literarnega prevajanja za leto 2017. V okviru navedenih ciljev se podpora projektom literarnega prevajanja prednostno nameni: - spodbujanju promocije evropske prevedene literature; - spodbujanju prevajanja iz manj uporabljanih jezikov2 v angleščino, nemščino, francoščino ali španščino (kastiljščino),...

Javni razpis za izbor operacij »Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij (projektov) za spodbujanje jezikovne integracije ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji, in sicer govorcev s posebnimi potrebami. Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo ciljnim skupinam omogočili dvig jezikovne zmožnosti in njihovo dejavnejše vključevanje v družbo. Ciljne skupine javnega razpisa so ranljive skupine govorcev, in sicer govorci s posebnimi potrebami različne starosti: ­-    gluhi/naglušni, ­-   ...

Javni razpis »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih povečevanju zmožnosti zaposljivosti brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v njihovem izobraževalnem procesu. Projekti se bodo izvajali v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS). Upravičeni prijavitelji Prijavitelj je ...

Povabilo izvajalcem k oddaji predlogov komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti v letu 2017

Obveščamo vas, da je še do 30. junija odprt drugi rok prijave na razpis za izvedbo dogodkov ter drugih komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti, ki jih izvajalci v letu 2017 načrtujejo na naslednjih vsebinskih področjih, ki predstavljajo prioritetna področja Eko sklada: 1. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije; 2. trajnostna mobilnost; 3. izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 delci, v občinah, ki imaj...

Hercule III Programme 2014- 2020: Training and Conferences

V okviru programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju ciljnega specializiranega usposabljanja, konferenc in izmenjav osebja za leto 2017. Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo: (a) nacionalne ali regionalne uprave sodelujoče države, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov; (b) raziskovalni in izobraževaln...

Hercule III Programme 2014- 2020: Law Training and Studies

V okviru programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju izdelave primerjalnih pravnih analiz ter usposabljanja pravnih strokovnjakov  v letu 2017. Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo: (a) nacionalne ali regionalne uprave sodelujoče države, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov; (b) raziskovalni in izobr...

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov: a.    manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov b.    podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov Znanstvena področja razpisa: •    naravoslovno–matematične vede     •    tehniške vede     •    medicinske vede     •    biotehniške vede     •    družboslovne vede     •    humanistične vede Upravičeni prijavite...

IPA: Support to Civil Society and Media Initiatives – Kosovo

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 450.000,00 do 500.000,00 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Rok prijave: 25.07.2017 Trajanje projekta: Od 30 do 36 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi vpliva civilnodružbenih organizacij  in medijskih organizacij na procese spodbujanja demokracije ter monitor...

IPA: Support to Civil Society Organizations capacities - Albania

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: 5.400.000,00 EUR Rok prijave: 24.07.2017 V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij v Albaniji za učinkovitejše delovanje na naslednjih področjih: Dobro vodenje, mediji in transparentnost (sklop 1) Socialna ekonomija (sklop 2) Človekove pravice in temeljne svoboščine (sklop 3) Pravica do zdravstvenega varstva in pravice o...

Justice Programme: Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

Program: PROGRAM ZA PRAVOSODJE (2014 – 2020) Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 30.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 25.10.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju izobraževanja in usposabljanja pravosodnih organov na področju civilnega prava, kazenskega prava ali temeljnih...

Javni razpis za izbor operacij »Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami«

Vrednost razpisa: 1.494.000,00 EUR Rok prijave: 03.07.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev, s pomočjo katerih se bo izboljšalo tudi kompetence otrok, učencev in dijakov, skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Namen javnega razpisa je profesionalno usposabljanje strokovnih delavce...

Prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

Vrednost razpisa: 4.133.333,00 EUR Rok prijave: 31.07.2017 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Upravičeni prijavitelji: V skladu z 69. členom Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z ...

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, v letu 2017 znaša do 30.000,00 eurov. Rok prijave: 31.07.2017 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017. V okviru ukrepa se čebelarjem sofinancira nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s...

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2017

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje sklopa Tehnične pomoči čebelarjem, v letu 2017 znaša do 323.690,00 eurov. Rok prijave: 31.07.2017 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2017. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 9. uri (datum objave v Ur...

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2017

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2017, znaša do 29.800,00 EUR. Rok prijave: 21.06.2017 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2017. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih m...

EU-US Transatlantic Civil Society Dialogues

Vrednost razpisa: 600.000,00 EUR, in sicer 200.000,00 EUR za vsakega od sklopov. Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 150.000,00 do 200.000,00 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 07.09.2017 Objavljen je javni razpis, namenjen spodbujanju dialoga in sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami in interesnimi skupinami iz EU in ZDA. Razpis je tematsko osredotočen na: področje čezatlantskega potrošniškega dialoga (sklop 1), ...

Javni razpis za informacijske točke Europe Direct 2018-2020

Vrednost razpisa: Skupni znesek, dodeljen Sloveniji za leto 2018, je 200.000,00 EUR. Zneski in deleži financiranja: Letna nepovratna sredstva za ukrepe se izplačujejo v pavšalnem znesku, ki je lahko najmanj 27.000,00 EUR na leto do največ 28.500,00 EUR na leto za točko. Pavšalni zneski so izračunani tako, da v povprečju krijejo 50 % stroškov, povezanih s komunikacijskimi dejavnostmi točke. Rok prijave: 12.07.2017 Evropska komisija objavlja razpis za izbor partnerjev za vodenje informacijskih ...

IPA: Consolidating Regional Thematic Networks of Civil Society Organisations

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: 16.500.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavi se lahko projekte v vrednosti od 600.000,00 EUR (z izjemo sklopa 1, kjer je najnižja vrednost 500.000,00 EUR) do 1.000.000,00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 17.07.2017 Trajanje projekta: Od 36 do 48 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen podpori regionalnim mrežam civilnodružbenih or...

Javni razpis »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017–2018«

Vrednost razpisa: 1.680.000,00 EUR Rok prijave: 01.03.2018 Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Cilj javnega razpisa je zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 101 v vzhodni in 139 v zahodni kohezijsk...

1. javni razpis za podukrep 16.4. Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi

Vrednost razpisa: 1.800.000,00 EUR Rok prijave: 29.09.2017 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijsk...

1. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Vrednost razpisa: 1.000.000,00 EUR Rok prijave: 29.09.2017 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva ...

Europe for Citizens: Strand 2 - Democratic engagement and civic participation - Town Twinning 2017 (second deadline)

Program: EVROPA ZA DRŽAVLJANE (2014 - 2020) Rok prijave: 01.09.2017 Odprt je drugi rok za prijavo na javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep pobratenja mest« za leto 2017. Namen tega ukrepa je podpreti projekte, v katerih se raznolika skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli tem, ki so v skladu s cilji programa. Prednost imajo projekti, ki so usmerjeni v letne prednostne naloge, opredeljene za ta ukre...

Europe for Citizens: Strand 2 - Democratic engagement and civic participation - Networks of Towns 2017 (second deadline)

Program: EVROPA ZA DRŽAVLJANE (2014 - 2020) Rok prijave: 01.09.2017 Odprt je drugi rok za prijavo na javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest« za leto 2017. Občine in združenja, ki dolgoročno sodelujejo pri skupni temi, bodo morda želeli vzpostaviti mreže mest, da bi bilo njihovo sodelovanje bolj trajnostno. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, inten...

Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2017 v Munchnu (4.-6. oktober 2017)

Rok prijave: Rok za prijavo je ponedeljek, 19. junij 2017, do 10. ure. Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov, predstavljenih s strani razvojno-industrijskih podjetij (»industrial developer«), regionalnih razvojnih agencij, inženiring, planerskih in projektantskih podjetij, družb za vodenje in izvedbo projektov ter nepremičninskih agencij, ki se bodo skupaj predstavili na razstavnem prostoru SPIRIT Slovenija na se...

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2018–2019

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR Rok prijave: 17.07.2017 Trajanje projekta: 2 leti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2018-2019 na naslednjih prednostnih področjih: biotehnologija in biomedicina (Frascati – 2.8, 2.9, 3.3, 3.4, 4.4), nanotehnologija (Frascati – 2.10), optimizacija procesov in materialov (Frascati - 2.5, 2.11), informatika in telekomunikacij...

IPA: National Resource Centre for Civil Society Organisations - Kosovo

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa bo podprt en projekt v vrednosti od 270.000,00 do 320.000,00 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Rok prijave: 25.08.2017 Trajanje projekta: Od 36 do 48 mesecev. V okviru instrumenta za predpristopno pomoč IPA je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter spodbujanju njihovega vključevanja v procese oblikovanja politik na Kosovu. Upravičeni pri...

ENI: EU 4 Youth Grant Scheme

Program: EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA Vrednost razpisa: 8.500.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 750.000,00 do 1.500.000,00 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 11.07.2017 Trajanje projekta: Od 24 do 48 mesecev. V okviru evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju partnerskih projektov na področju krepitve zaposlitvenih možnosti mladih v državah vzhodnega sosedstva (Armenija, Az...

Rights, Equality and Citizenship Programme: Restricted call for proposals for public authorities on preventing and combating racism, xenophobia and other forms of intolerance

Program: PROGRAM ZA PRAVICE, ENAKOST IN DRŽAVLJANSTVO (2014 do 2020) Vrednost razpisa: Na razpis se lahko prijavijo projekti v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 07.11.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen podpori vladnim organom v državah članicah pri razvoju instrumentov za učinkovit boj proti rasizmu, kseno...

Justice Programme: Action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime

Program: PROGRAM ZA PRAVOSODJE (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 12.10.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju krepitve pravic osumljencev ali obdolžencev kaznivih dejanj (sklop 1) ter pravic žrtev kaznivih dejanj (sklop 2) za leto 20...

Rights, Equality and Citizenship Programme: Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance

Program: PROGRAM ZA PRAVICE, ENAKOST IN DRŽAVLJANSTVO (2014 do 2020) Vrednost razpisa: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 07.11.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov na področju preprečevanja in zatiranja rasizma, ksenofobije, homof...

Horizon 2020: Call for proposals for ERC Advanced Grant 2017

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 31.08.2017 V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za zbiranje predlogov, in sicer za sredstva ERC za že uveljavljene raziskovalce za leto 2017. Subvencije "ERC Advanced Grant" so namenjene odličnim raziskovalcem in raziskovalkam na stopnji kariere, ko so že postali znanstveni vodje s prepoznavnimi raziskovalnimi dosežki. Upraviče...

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 19.5.2017, objavilo Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017. Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem območju: Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi), Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali Hrastnik-Radeče-...

Erasmus for Young Entrepreneurs Global - Pilot project

Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 750.000,00 €. Komisija bo podprla en projekt, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Rok prijave: 30.08.2017 Trajanje projekta: Do 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisijeza notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednje velika podjetja je v okviru programa Erasmus for Young Entrepreneursobjavil javni razpis, namenjen sofinanciranju ene posredniške organizacije/konzorcija, ki bo zagotavljala podporo podjetnikom iz ...

EaSI-PROGRESS: Transaction cost support for social enterprise finance

Program: EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020) Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo tri milijone evrov. Komisija bo podprla projekte v vrednosti od 300.000,00 do 1.000.000,00 EUR, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov. Roki prijave: julij 2017 december 2017 april 2018 Trajanje projekta: Od 12 do 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlova...

Javni razpis za izvedbo projekta »Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite«

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 440.000,00 EUR za izvajanje v obdobju 36 mesecev od pričetka izvajanja projekta oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajane projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta. Rok prijave: 05.07.2017 Predmet javnega razpisa je informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite, in sicer tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in ka...

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2017

Vrednost razpisa: 3.300.000 EUR Rok prijave: 14.06.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki s...

Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Vrednost razpisa: 15.000,00 EUR Rok prijave: 26.05.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo zlasti: povezovanje organizacij na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in v tujini v mreže z namenom spodbujanja ustvarjalnosti in inov...

Justice Programme: Action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

Program: PROGRAM ZA PRAVOSODJE (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 19.09.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah za leto 2017. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi...

EaSI-PROGRESS: Awareness-raising activities on “Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults” - Call for Proposals VP/2017/011

Program: EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020) Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 1.000.000,00 EUR, Komisija bo podprla od enega do štiri projekte v vrednosti od 250.000,00 do 1.000.000,00 EUR. Sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 30.06.2017 Trajanje projekta: Od 18 do 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije E...

Javni razpis »Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih«

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 2.782.500,00 €. V KRZS bo en upravičenec prejel 1.044.750,00 €, v KRVS pa dva upravičenca, vsak po 868.875,00 €. Rok prijave: 05.06.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve treh strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami z namenom razvoja novih programov oz. prilagoditev in nadgradnja obstoječih metod in oblik dela v vzgojnih zavod...

Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: drugi razpis

Program: TRANSNACIONALNI PROGRAMI SODELOVANJA Vrednost razpisa: 59,9 milijonov EUR Rok prijave: 06.06.2017 Objavljen je drugi razpis v okviru transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube), v okviru katerega lahko prijavite transnacionalne projekte na naslednjih področjih: prenos tehnologij, razvoj kompetenc, upravljanje voda, naravna in kulturna dediščina, eko-koridorji, upravljanje s tveganji promet in energija. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo j...

Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in novi dodatni prijavni rok za leto 2017. Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2017: Rok za oddajo vlog je petek, 16. 6. 2017. Vključitev v posamezne izobraževalne mod...

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«

Javni razpis velja samo za operacije, ki se še niso zaključile pred 1. 6. 2017 oziroma pred oddajo vloge, so bile pa zaključene do konca leta 2017. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 (v nadaljevanju: operacija). Mednarodni sejem mora biti vpisan v bazi www.expodatabase.com ali v bazi www.auma.de, hkrati pa mora imeti več kot 10% tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. Namen j...

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za predfinanciranje

Slovenski regionalno razvojni sklad je 21. aprila 2017 objavil javni razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 20 z dne 21. 4. 2017). Upravičeni vlagatelji se lahko prijavijo od 22. 5. 2017 dalje do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 15. 12. 2017. Javni razpis, prijavni obrazec in dodatne informacije so na voljo na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. ...

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR Namen razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.   Predmet razpisa je sofinanciranje up...

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019

Vrednost razpisa: Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2017, 2018 in 2019 v okviru javnega razpisa znašajo 8.850.000,00 evrov. Rok prijave: 26.05.2017 Predmet razpisa so programi varovanja in krepitve zdravja, ki se izvajajo na naslednjih sklopih in področjih: Sklop 1: Programi preprečevanja rabe, škode in odvisnosti zaradi dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti: Področje A: Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola; Področje B: Programi zman...

IPA: Civil Society Facility and Media Programme - Kosovo

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 700.000,00 EUR, podprt bo en projekt v vrednosti od 650.000,00 do 700.000,00 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Rok prijave: 13.06.2017 Trajanje projekta: Od 30 do 36 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju participativne demokracije s podporo kulturnemu sektorju kot pospeševalcu družbenih sprememb na Kosovu. Upr...

Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega ter animiranega filma

Vrednost razpisa: 40.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Najvišji možni znesek za posamezni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 7.000,00 EUR. Agencija sofinancira projekte, izbrane na tem razpisu do 100 % Rok prijave: 05.06.2017 Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2017. Namen sofinanciranja je spodbujanje scenaristične ustvarjalno...

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za realizacijo kratkometražnih filmov po tem razpisu, je 200.000,00 EUR. Zneski in deleži financiranja: Najvišji možni znesek za posamezen projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 60.000,00 EUR. Agencija sofinancira projekte po tem razpisu največ do 50 % vseh izkazanih upravičenih stroškov. Rok prijave: 05.06.2017 Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmsk...

COSME: Supporting the promotion and development of transnational thematic tourism products linked to cultural and creative industries

Program: COSME - PROGRAM ZA KONKURENČNOST PODJETIJ TER MALA IN SREDNJA PODJETJA (2014 - 2020) Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 1.500.000,00 EUR, EASME bo podprla od pet do sedem projektov v vrednosti do 300.000,00 EUR. Sofinancira se do 75% upravičenih stroškov. Rok prijave: 29.06.2017 Trajanje projekta: Od 15 do 18 mesecev. Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) je v okviru programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja COSME objavila jav...

Javni razpis Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017–2018

Vrednost razpisa: 1.821.648,98 EUR Rok prijave: 05.06.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah (na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje) v letih 2017 in 2018. Upravičeni prijavitelji: Prijavitelj je visokošolski za...

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment: Call for Proposals

Vrednost razpisa: V skladu je na voljo 60,6 milijona evrov, pri čemer bo znesek nepovratnih sredstev na projekt znašal vsaj 1 milijon evrov, sofinancira se do 85% upravičenih stroškov. Rok prijave: 01.08.2017 Konec aprila je bil objavljen razpis za zbiranje predlogov za nadnacionalne projekte v okviru sklada EGP in norveških nepovratnih sredstev za zaposlovanje mladih. Novoustanovljeni sklad podpira pobude za nadnacionalne projekte, ki spodbujajo trajnostno in kakovostno zaposlovanje mladih. G...

Justice Programme: Action grants to support national or transnational e-Justice projects

Program: PROGRAM ZA PRAVOSODJE (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR. Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 11.07.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje evropskih in nacionalnih projektov na področju e-pravosodja kot orodja za izboljšanje dostopa državljanov do sodnega varstva za leto 2017. Upravičeni prijav...

Rights, Equality and Citizenship Programme: Improve the inclusion of mobile EU citizens and their political and societal participation

Program: PROGRAM ZA PRAVICE, ENAKOST IN DRŽAVLJANSTVO (2014 do 2020) Vrednost razpisa: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR. Komisija sofinancira do 80% Rok prijave: 29.06.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju krepitve pravic državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in preb...

Rights, Equality and Citizenship Programme: Monitor, prevent and counter hate speech online

Program: PROGRAM ZA PRAVICE, ENAKOST IN DRŽAVLJANSTVO (2014 do 2020) Vrednost razpisa: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR. Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 29.06.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spremljanja, preprečevanja in boja proti sovražnemu go...

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 6.000.000,00 EUR, od tega je 3.000.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 3.000.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS. Zneski in deleži financiranja: Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do največ 500.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100% sofinanciranje stroškov projekta. Rok prij...

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do 100% upravičene vrednosti projekta, vendar največ 500.000,00 EUR in ne manj kot 5.000,00 EUR. Rok prijave: 30.10.2017 Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil nov javni razpis za dodeljevanje posojil projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene: A1 - projekti primarne pridelave v kmetijstvu, ...

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017

Vrednost razpisa: 14.000.000,00 EUR Rok prijave: 27.06.2017 Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičeni prijavitelji: V skladu s prvim odstavkom 5. člena uredbe za mlade kmete je na dan oddaje vloge na javni razpis upravičenec do podpore v okviru podukrepa 6.1: - mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva, - družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet...

2. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Vrednost razpisa: 1.500.000,00 EUR Rok prijave: 31.07.2017 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). U...

LIFE preparatory projects for the European Solidarity Corps call

Program: LIFE - PROGRAM ZA OKOLJE IN PODNEBNE UKREPE (2014 – 2020) Rok prijave: 25.08.2017 Objavljen je drugi razpis za LIFE pripravljalne projekte, ki podpirajo uvajanje Evropske solidarnostne enote (podprogram za okolje). Projekti se morajo odvijati v EU, in sicer večinoma na območjih Nature 2000. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU, ki izpolnjujejo razpisne pogoje....

Razpis programa LIFE za sofinanciranje projektov 2017

Program: LIFE - PROGRAM ZA OKOLJE IN PODNEBNE UKREPE (2014 – 2020) Rok prijave: 26.09.2017 Evropska komisija je konec aprila objavila LIFE razpis 2017 za tradicionalne, pripravljalne, integrirane ter projekte tehnične pomoči za podprograma za Okolje in za Podnebne ukrepe. Skupni proračun za nepovratna sredstva na letošnjem razpisu znaša več kot 373 milijonov evrov, od tega je več kot 290 milijonov evrov predvidenih za podprogram za Okolje in dobrih 82 milijonov evrov za podprogram za Podnebne ...

CEI Know-How Exchange Programme (KEP) - ITALY - Call for Proposals 2017

Vrednost razpisa: 200.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti do 40.000,00 EUR, sofinancira se do 50% upravičenih stroškov. Rok prijave: 29.06.2017 V okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude – Italija – je objavljen razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami, ki še niso vstopile v EU. Prioritetna področja: evropske integracije, krepitev zmogljivosti in e...

Javni poziv 47SUB-EPPO17 - Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je državna pomoč v obliki nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem na območju Republike Slovenije za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju (energetski pregled). Energetski pregled mora biti izveden po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne pomoči in izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16; v nadaljnjem besedilu: Pravi...

ENI: A Regional Hub for structured dialogue

Program: EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 3.000.000 EUR, podprt bo en projekt v vrednosti od 2.500.000 do 3.000.000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 07.06.2017 Trajanje projekta: Od 30 do 42 mesecev. V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju politične participacije mladih in njihovemu prevzemanju aktivne vloge pri skupnem reševanju družbenih izzivov v državah j...

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev

Vrednost razpisa: 34.000,00 EUR Rok prijave: 12.05.2017 Zavod za šport RS Planica je objavil javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji: nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kate¬gorizacije Olimpijskega kom...

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2017«

Vrednost razpisa: 75.000 EUR Rok prijave: 22.05.2017 Predmet javnega razpisa je izbor in financiranje kvalitetnih izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih, humanističnih in poljudnoznanstvenih knjig, namenjenih mladim (izključena je prijava izdanih učnih in izobraževalnih gradiv, znanstvenih študij in monografij, priročnikov ipd.), razvoj bralne kulture med mladimi in podpora slovenskim ustvarjalcem mladinskega leposlovja, humanistike in poljudnoznanstvenih del, namenjenih mladim. Javna age...

Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev dodatnega javnega razpisa za leta 2017, 2018 in 2019 znaša 3.990.000,00 EUR, od tega je 2.090.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRZS in 1.900.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRVS. Rok prijave: 22.05.2017 Predmet dodatnega javnega razpisa je sofinanciranje projektov v regijah/regionalnih enotah, v katerih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih p...

1. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis, katerega predmet je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Skladno s šestim odstavkom 11. člena uredbe se vloge na javni razpis vlagajo od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do dneva zaprtja odprtega javnega razpisa. Zaprtje odprtega javnega razpisa objavi ministrstvo na svoji spletni strani. Upravičeni prijavitelji: Skladno s 4. členom uredbe o izvajanju ukrepa odpravljan...

CEI Cooperation Fund: Call for Proposals 2017

Vrednost razpisa: 400.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti do 15.000 EUR, sofinancira se do 50% upravičenih stroškov. Rok prijave: 13.06.2017 V okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks, s poudarkom na prenosu med državami SEP, ki so članice EU, in državami SEP, ki še niso vstopile v EU. Prioritetna področja v letu 2017 ostajajo enaka kot v letu 2016, in s...

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017

Vrednost razpisa: 5.000.000,00 EUR Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2017. Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 22. 5. 2017 dalje. Upravičeni prijavitelji: Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so: 1.1. pravne os...

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018

Vrednost razpisa: 56.930,00 EUR Rok prijave: 05.05.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, ...

Horizon 2020: Bio based Industries PPP

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 07.09.2017 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje projektov v okviru delovnega načrta javno-zasebnega partnerstva industrij s pretežno rabo biomase za leto 2017. Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ...

Alpine Space Programme 2014–2020: 3rd call for project proposals

Program: TRANSNACIONALNI PROGRAMI SODELOVANJA Rok prijave: 28.06.2017 Trajanje projekta: Do 36 mesecev. Objavljen je tretji razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp v programskem obdobju 2014-2020. Program podpira projekte transnacionalnega sodelovanja, ki spodbujajo prostorski razvoj in teritorialno kohezijo območja. Tokratni razpis je osredotočen na prioritete od 1 do 4. Prioriteta 1: Inovativna družba 1.1.  Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost 1.2.  Krepi...

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Znak za okolje EU (angl. EU Ecolabel), Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping.   Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2018. Prvo odpiranje prispelih vlog v letu 2017 bo 30. 5. 2017, drugo pa 3. 7. 2017....

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2017

Vrednost razpisa: 400.000,00 EUR Rok prijave: 22.05.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Kot mednarodni poslovni dogodek se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi mikro, malo ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja ...

Javni razpis za sofinanciranje delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa

Vrednost razpisa: 900.000,00 EUR Rok prijave: 22.05.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja 2 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa (KCDM 2.0) v podjetja v obdobju 2017-2019. Upravičeni prijavitelji: Upravičeni prijavitelji in partnerji po tem javnem razpisu so pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki so ustanovljene na podlagi zakona, ki ureja: gospodarske družbe, društva, zadruge, zavode, gospodarske zbor...

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019

Vrednost razpisa: Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2017, 2018, 2019 v okviru javnega razpisa znašajo skupno 1.900.000 evrov. Za leto 2017 znašajo 500.000 evrov, za leto 2018 700.000 evrov in za leto 2019 700.000 evrov. Rok prijave: 05.05.2017 Predmet razpisa so programi za spodbujanje zdrave in uravnotežene prehrane in telesne dejavnosti za zdravje v okviru izvajanja ukrepov in aktivnosti Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025 in akcijskega načr...

IPA: Civil Society Facility and Media Programme – Serbia

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: 4.600.000,00 EUR (sklop 1: 2.300.000 EUR; sklop 2: 2.300.000 EUR) Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 150.000 do 300.000 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Rok prijave: 19.05.2017 Trajanje projekta: Od 24 do 48 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi vpliva medijev (sklop 1) in civilnodružbenih organizacij (sklop 2...

Poziv NED k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja

National Endowment for Democracy (NED) obvešča, da lahko predloge projektov, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora septembra 2017, predložite do 16. junija 2017. NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo NVO, ki so aktivne n...

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov za leto 2017

Vrednost razpisa: 2.100.000,00 EUR Rok prijave: 08.05.2017 Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov. Namen sofinanciranja realizacije celovečernih filmskih projektov je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih celovečernih filmov. Upravičeni prijavitelji: Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičeni producenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video ...

Javni razpis za sofinanciranje knjižnih projektov v okviru Cankarjevega leta za obdobje 2017–2018

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost tega javnega razpisa za leto 2017 znaša 8.000 EUR, za leto 2018 pa bo določena po prejemu odločbe in podpisu pogodbe o sofinanciranju programa JAK za leto 2018, predvidoma pa bo znašala 8.000 EUR (skupaj v dvoletnem obdobju 16.000 EUR). Rok prijave: 12.05.2017 Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in dvoletno sofinanciranje knjižnih projektov, namenjenih obeleževanju 100. obletnice smrti Ivana Cankarja, in sicer izvirnih knjižnih del, namenjenih predsta...

Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018«

Vrednost razpisa: 2.116.114,00 EUR Rok prijave: 25.10.2017 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis, namenjen povezovanju visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.  Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorst...

Javno povabilo: Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Vrednost razpisa: Za obdobje 2017–2021 je na voljo 27,7 milijona EUR. Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo, ki delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let. Ponudbe za trajno zaposlovanje mladih lahko delodajalci oddajo od 12. 4. 2017 od 10.00 do 31. 7. 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila. Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja za nedolo...

EIDHR: Pilot Programme to Strengthen Political Parties

Program: EIDHR - INSTRUMENT FINANCIRANJA ZA DEMOKRACIJO IN ČLOVEKOVE PRAVICE PO SVETU Vrednost razpisa: 5.000.000,00 EUR (sklop 1: 3.800.000,00 EUR; sklop 2: 1.200.000,00 EUR) Zneski in deleži financiranja: V okviru sklopa 1 lahko prijavite projekte v vrednosti od 950.000 do 1.250.000 EUR, v okviru sklopa 2 pa v vrednosti od 500.000 do 600.000 EUR, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 04.07.2017 Trajanje projekta: Od 18 do 36 mesecev. V okviru instrumenta za demokracijo...

EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners (Call for Proposals VP/2017/006)

Program: EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020) Vrednost razpisa: 4.900.000,00 EUR Rok prijave: 16.06.2017 Trajanje projekta: 12 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (EURES) objavil javni razpis, namenjen spodbujanju geografske mobilnosti delavcev ter povečevanju zaposlitvenih možnosti za leto 2017. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se la...

Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35 (Call for Proposals VP/2017/012)

Vrednost razpisa: 2.500.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Komisija bo podprla od 1 do 4 projekte v vrednosti nad 500,000 EUR, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov. Rok prijave: 23.06.2017 Trajanje projekta: 18 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis za sofinanciranje pripravljalnih ukrepov na področju podpore brezposelnim nad 35 let pri iskanju zaposlitve v drugi državi članici za leto 2017. Upravičeni ...

Improving expertise in the field of industrial relations (Call for Proposals VP/2017/004)

Vrednost razpisa: 4.150.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 150.000 do 500.000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 15.06.2017 Trajanje projekta: 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis, katerega cilj je izboljšati strokovnost na področju odnosov med delodajalci in delojemalci, za leto 2017. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavij...

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2017, 2018 in 2019 znaša največ 2.340.000,00 EUR, od tega je 1.287.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 1.053.000 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS. Rok prijave: 15.05.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi ...

LIFE: EU operating grants to environmental and/or climate non-governmental organisations (NGOs)

Program: LIFE - PROGRAM ZA OKOLJE IN PODNEBNE UKREPE (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Za sofinanciranje delovanja evropskih nevladnih organizacij v letih 2018/19 je na voljo 18.000.000,00 EUR (9.000.000,00 EUR letno). Pridobite lahko sredstva v višini do 700.000,00 EUR letno. Rok prijave: 15.06.2017 V okviru programa LIFE je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju delovanja evropskih nevladnih organizacij, ki prispevajo k razvoju in implementaciji okoljskih in/ali klimatskih politik in...

Horizon 2020: Co-funding of Regional, National and International Programmes

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 28.09.2017 V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis za sofinanciranje "Marie Skłodowska-Curie" regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov – podpora vseživljenjskemu usposabljanju in razvoju poklicne poti raziskovalcev za leto 2017. Oznaka razpisa: H2020-MSCA-COFUND-2017 Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v o...

U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program

Približuje se naslednji rok prijave na razpis Ameriškega veleposlaništva, ki je namenjen podpori projektom, ki podpirajo kulturne izmenjave ter spodbujajo kulturne vezi med ZDA in Slovenijo. Veleposlaništvo podpira naslednje aktivnosti: izmenjave, kulturne in umetniške prireditve, razstave, delavnice, predavanja ter kulturne projekte, ki spodbujajo in poglabljajo razumevanje ameriške kulture v Sloveniji. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo neprofitne kulturne organizacije, re...

Investing in People: Intercultural Dialogue and Culture

Vrednost razpisa: 9.700.000,00 EUR (sklop 1: 4.000.000,00 EUR, sklop 2: 5.700.000,00 EUR) Zneski in deleži financiranja: V okviru sklopa 1 lahko prijavite projekte v vrednosti od 1.500.000,00 do 2.000.000,00 EUR, v okviru sklopa 2 pa v vrednosti od 1.900.000,00 do 2.850.000,00 EUR. Sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 16.05.2017 V okviru tematskega programa  za človekov in socialni razvoj „Investiranje v ljudi“ je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju medkulturnega...

COSME: Erasmus for Young Entrepreneurs

Program: COSME - PROGRAM ZA KONKURENČNOST PODJETIJ TER MALA IN SREDNJA PODJETJA (2014 - 2020) Vrednost razpisa: 4.895.442,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v višini do 500.000 EUR, podprtih bo okrog 10 projektov. Rok prijave: 07.06.2017 Trajanje projekta: Dve leti. V okviru programa Erasmus for Young Entrepreneurs, katerega namen je novim podjetnikom iz sodelujočih držav omogočiti bogatenje izkušenj, učenje in mreženje s prakso pri izkušenih podjetnikih v njihov...

Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«

Vrednost razpisa: 1.300.000,00 EUR Rok prijave: 10.05.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti na področju izvajanja pedagoških študijskih programov, s katerimi se bo usposobilo študente – bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v učnem procesu. Upravičeni prijavitelji: Prijavitelj na razpis je visokošolski zavod, ki se vodi v evidenci visokošolskih zavodov (eVŠ) in ki je v študijskem letu 2015/20...

Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018«

Vrednost razpisa: 2.116.114,00 EUR Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis, namenjen povezovanju visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.  Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja...

Rights, Equality and Citizenship Programme: Capacity-building in the area of rights of the child

Program: PROGRAM ZA PRAVICE, ENAKOST IN DRŽAVLJANSTVO (2014 do 2020) Vrednost razpisa: Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000,00 EUR, Komisija bo sofinancirala do 80 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 29.06.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov na področju krepitve zmogljivosti strokovnjakov, ki delujejo...

Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega prisada ter za izvedbo ukrepov preprečevanja, obvladovanja in izkoreninjenja te bolezni. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva (datum objave v UL: 31. 3. 2017). Upravičeni prijavitelji: Vlagatelj je nosilec kmetijsk...

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

Vrednost razpisa: 15.000,00 EUR Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva (datum objave v UL: 31. 3. 2017). Upravičeni prijavitelji: Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodar...

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva (datum objave v UL: 31. 3. 2017). Upravičeni prijavitelji: Vlagatelj j...

Union Civil Protection Mechanism Exercises - Call for proposals 2017

Program: MEHANIZEM UNIJE NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 4.900.000,00 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti do 1.000.000,00 EUR, sofinancira se do 85% upravičenih stroškov. Rok prijave: 07.06.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) je v okviru finančnega mehanizma za civilno zaščito objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju vaj na področju civilne zaščite z namenom hitrejše odzivnosti in...

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij

Vrednost razpisa: 318.000,00 EUR Rok prijave: 10.05.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih v letu 2017, in sicer: znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem; prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik; prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik; digitalnih izdaj monografij. U...

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov

Vrednost razpisa: 215.000,00 EUR Rok prijave: 08.05.2017 Predmet javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2017 je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.   Cilji in pogoji javnega razpisa so: Cilj 1: podpora aktivnemu sodelovanju s povabilom na dogodkih, ki jih organi...

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev

Turistična zveza Slovenije je objavila javni razpis, katerega predmet je dodelitev sredstev za prireditve turističnih društev v letu 2017. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. Vrednost razpisa: 140.000,00 EUR Rok prijave: 21.04.2017...

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SPODBUD ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA  PODJETNIŠTVA IN GOSPODARSTVA V OBČINI TRBOVLJE V LETU 2017

Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj – UKREP A Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja – UKREP B Sofinanciranje delovanja mladih podjetij – UKREP C Sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in srednješolce – UKREP D Upravičeni prejemniki: Upravičeni prejemniki pomoči po tem razpisu so samostojni podjetniki ter mik...

4 JR HRT Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2017 in 2018

Namen javnega razpisa  je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče (v nadaljevanju: upravičeno območje), povezana z: vzpostavitvijo nove poslovne enote; razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote; diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in stor...

Health Programme: Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease prevention in health and educational settings

Program: PROGRAM UKREPOV NA PODROČJU ZDRAVJA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: 250.000,00 EUR Rok prijave: 15.06.2017 Trajanje projekta: Do 36 mesecev. Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea) je v okviru programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) objavila razpis za sofinanciranje projektov za leto 2017, ki se nanaša na podporo državam članicam pri promociji zdravja, preprečevanja bolezni in ustvarjanja spodbudnega okolja za zdrav način življenja. Upravičeni ...

Health Programme: Financial contribution to the functioning of non-governmental bodies

Program: PROGRAM UKREPOV NA PODROČJU ZDRAVJA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: 5.000.000,00 EUR Rok prijave: 15.06.2017 Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea) je v okviru programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) objavila razpis za zbiranje predlogov za dodelitev finančnega prispevka za delovanje nevladnih organov (dotacije za poslovanje) za leto 2017. Upravičeni prijavitelji: Nepovratna sredstva za delovanje nevladnih organov se lahko dodelijo subjektom, k...

Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju

Vrednost razpisa: Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2017, 2018 in 2019 v okviru javnega razpisa na letni ravni znašajo 150.000,00 evrov. Rok prijave: 14.04.2017 Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leta 2017, 2018 in 2019. Upravičeni prijavitelji: Vlagatelj je neprofitna pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/9...

IPA: Support to Civil Society Organisations under the Civil Society Facility Action 2016-2017 - Macedonia

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: 5.000.000,00 EUR (sklop 1: 2.000.000,00 EUR, sklop 2: 1.000.000,00 EUR, sklop 3: 1.000.000,00 EUR, sklop 4: 1.000.000,00 EUR). Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 200.000,00 do 500.000,00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 07.05.2017 Trajanje projekta: Od 24 do 40 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen krepit...

Roberto Cimetta Fund: razpis za podporo mobilnosti v t. i. regiji Euro–MENA

Iz CED Slovenija obveščajo, da je odprt razpis  fundacije Roberto Cimetta Fund za podporo mobilnosti. Sredstva so namenjena krepitvi mobilnosti med evropskimi državami ter državami Bližnjega vzhoda in severne Afrike (MENA – Middle East and North Africa). Prednost imajo mobilnosti iz juga (Slovenija!) ali vzhoda omenjene regije, ki so namenjena usposabljanjem oz. mreženju in s ciljem ohranjanja ali razvoja sodobne umetnostni v regiji. Na razpis se lahko prijavijo tako posamezniki kot organizaci...

Creative Europe (2014 - 2020) - MEDIA Sub-programme: Support to Sales Agents 2017 - EACEA/01/2017

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi proračun je 2.600.000,00 EUR. Zneski in deleži financiranja: Finančni prispevek Unije ne sme presegati 60 % skupnih upravičenih stroškov, odvisno od vrste ponovnega vlaganja (glej smernice). Rok prijave: 16.06.2017 Trajanje projekta: Do 24 mesecev. V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori mednarodnih prodajnih zastopnikov evropskih kinematografskih filmo...

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov

Vrednost razpisa: 595.382,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 70.000,00 EUR. Sofinancira se do največ do 50 % vseh izkazanih upravičenih stroškov. Ne glede na prejšnji stavek agencija skladno z veljavnimi predpisi sofinancira nizko proračunske, mladinske ali otroške oziroma zahtevne projekte največ do 80 % vseh izkazanih upravičenih stroškov. Rok prijave: 24.04.2017 Predmet tega javnega...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih mobilnosti in delovnih štipendij za leto 2017

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost javnega razpisa JR3–MDŠ–2017 znaša predvidoma 18.000,00 EUR na področju delovnih štipendij in 16.000,00 EUR na področju mobilnost v tujini. Rok prijave: 26.04.2017 Javna agencija za knjigo je objavila javni razpis, katerega predmet je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2017 na naslednjih področjih knjige: mobilnost v tujini (M), delovne štipendije (DŠ) za literarne kritike in urednike knjižnih del. Upravičeni prijavitel...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniški rezidenci na Dunaju

Vrednost razpisa: 8.000,00 EUR Rok prijave: 24.04.2017 Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje v umetniški rezidenci Ministrstva za kulturo na Dunaju v obdobju od 1. 8. do 31. 12. 2017, ki vključuje: financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniške rezidence na Dunaju ter povračilo potnih stroškov za izbrane prijavite...

Javni poziv za sofinanciranje predstavitve sodobnih vizualnih in intermedijskih umetnikov na mednarodnih umetniških sejmih

Vrednost razpisa: 65.000,00 EUR Predmet poziva je sofinanciranje predstavitve umetniških del sodobnih vizualnih in intermedijskih umetnikov, ki delujejo v Sloveniji in bodo Slovenijo v letu 2017 predstavljali na naslednjih mednarodnih umetniških sejmih: kategorija I.: FIAC Pariz; Frieze Art Fair London, Arco Madrid; kategorija II.:Volta Basel; Liste Basel; Art Brussel; Art Rotterdam; Vienna Contemporary, Dunaj; kategorija III. Fotofever, Paris; Art Market Budapest; Art Photo Budapest...

Justice Programme: Call for 4-year Framework Partnership Agreements

Program: PROGRAM ZA PRAVOSODJE (2014 – 2020) Rok prijave: 30.05.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis, namenjen sklenitvi štiriletnih partnerskih sporazumov z mrežami NVO na evropski ravni, ki so dejavne na področju: dostopa do pravosodnega varstva pravosodnega sodelovanja v kazenskih in/ali civilnih zadevah. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo mreže nevladnih organiza...

Support for social dialogue: Call for Proposals VP/2017/001

Vrednost razpisa: 9.630.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 150.000,00 do 500.000,00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 15.06.2017 Trajanje projekta: 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru postavke »odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog« objavil razpis za podporo socialnemu dialogu v letu 2017. Upravičeni prijavitelji: Glavni ...

Information, consultation and participation of representatives of undertakings - Call for Proposals VP/2017/008

Vrednost razpisa: 7.313.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Zaprosi se lahko za sredstva v vrednosti nad 110.000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 23.05.2017 Trajanje projekta: Do 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis, namenjen krepitvi nadnacionalnega sodelovanja med predstavniki delavcev in delodajalcev glede obveščanja, posvetovanja in sodelovanja v podjetjih za leto 2017. U...

Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017–2020

Vrednost razpisa: Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša 1.280.000,00 EUR za celotno razpisano obdobje. Rok prijave: 12.04.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja vsebin centrov za družino kot podporne institucije v lokalnem okolju, ki je namenjena vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin v vseh življenjskih obdobjih. Sofinanciranje vsebin je vezano na obdobje od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2020. Prijavitelj mora izvesti obvezne vsebine, ki so navedene...

COSME: Clusters Go International

Program: COSME - PROGRAM ZA KONKURENČNOST PODJETIJ TER MALA IN SREDNJA PODJETJA (2014 - 2020) Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 5.790.000,00 EUR, EASME pričakuje, da bo podprla 19 projektov. Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti do 200,000 oz. 448,750 EUR (odvisno od sklopa), sofinancira se do 75%. Rok prijave: 23.05.2017 Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) je v okviru programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja p...

Javni razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 24.3.2017, v Uradnem listu RS št. 14/2017 objavil javni razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij , preko katerih lahko mlada inovativna podjetja s potencialom rasti dostopajo do nepovratnih sredstev, ki so namenjena razvoju produkta.   Do 54.000 EUR subvencije za zagon inovativnega podjetja Mlado inovativno podjetje, ki izpolnjuje pogoje razpisa, lahko prejme največ do 54.000 EUR subvencije za poplačilo stroškov v treh izplačili...

Še razpoložljiva UGODNA POSOJILA Slovenskega regionalno razvojnega sklada

Slovenski regionalno razvojni sklad s svojimi spodbudami, med drugim tudi na področju podjetništva, želi pripomoči k uresničevanju vizij in ciljev podjetji na področju celotne RS. V ta namen je Sklad pripravil inštrument ugodnih posojil za projekte podjetnikov in lesarjev. Več je na voljo v PRIPONKI ter na tej povezavi . Vir: Slovenski regionalno razvojni sklad ...

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017

Občina Hrastnik je dne 22.3.2017 objavila Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017 . Predmet javnega razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje oziroma dodeljevanje nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2017 (namenjena malemu gospodarstvu: mikro in mala podjetja – gospodarske družbe, socialna podjetja ali zadruge, samostojni podjetniki posamezniki)...

Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017

Vrednost razpisa: Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2017 znaša okvirno 90.000,00 EUR. Rok prijave: 12.05.2017 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017, in sicer za: članstvo slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih – B1, udeležbe slovenskih predstavnikov, izvoljenih za predsednike, podpredsedni...

Representation of SMEs interests in European standardisation - Call for proposals for a Framework Partnership Agreement

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 € Rok prijave: 31.05.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja je objavil javni razpis, namenjen sklenitvi okvirnega partnerskega sporazuma z evropsko organizacijo, ki  zastopa interese malih in srednje velikih podjetij v evropskih standardizacijskih dejavnostih. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi evropska organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje: (a) je nevladna in nep...

Horizon 2020: Clean Sky 2 Call for Proposals 06

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 21.06.2017 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni razpisi za sofinanciranje projektov v okviru skupne tehnološke pobude Čisto nebo 2. Cilj pobude Čisto nebo 2 je za trg civilnega letalstva razviti in preskusiti napredne tehnologije, ki bodo pripomogle k zmanjšanju letalskih emisij in hrupa ter zagotovile mednarodno konkurenčnost evropsk...

Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017

Vrednost razpisa: 1.384.985,10 EUR Rok prijave: 31.03.2017 Predmet tega javnega razpisa je financiranje izvajanja neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne osebe v letu 2017: Računalniški programi Jezikovni programi Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka Opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka Na javnem razpisu bo izbranih največ 12 prijaviteljev. Prijavitelj je organiziran v konzorcij partnerjev iz statističnih regij, ki ...

EaSI-PROGRESS: Implementing the pilot stage of the European Tracking Service for pensions (VP/2016/017)

Program: EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020) Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 2.500.000,00 EUR. Komisija bo podprla en pilotni projekt, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 31.05.2017 Trajanje projekta: 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis za sofinanciranje enega pil...

Information and training measures for workers' organisations - Call for Proposals VP/2017/002

Vrednost razpisa: 4.500.200 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 150 000 do 500 000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 15.05.2017 Trajanje projekta: 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis za zbiranje predlogov v okviru postavke »ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije« za leto 2017. Upravičeni prijavitelji: Upravičene prijavitel...

Erasmus+: Ključni ukrep 3: podpora za reformo politik - Socialno vključevanje z izobraževanjem, usposabljanjem in mladimi (EACEA/07/2017)

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša 10 000 000 EUR in je razdeljen na: sklop 1– Izobraževanje in usposabljanje: 8 000 000 EUR; sklop 2– Mladi: 2 000 000 EUR. Zneski in deleži financiranja: Najvišji znesek nepovratnih sredstev na projekt bo znašal 500 000 EUR. Finančni prispevek EU ne more presegati 80 % skupni...

2. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Partnerstvo LAS Zasavje je v ponedeljek, 20.3.2017, objavil: 2. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020 Rok za oddajo vlog: 19.5.2017 (priporočeno – velja datum poštnega žiga, osebno do 12. ure v pisarno vodilnega partnerja- velja datum in ura oddaje, navedena na ovojnici) Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS...

Razpis za sponzorstva in donatorstva Steklarne Hrastnik

Steklarna Hrastnik velik pomen daje družbeni odgovornosti, sodelovanju z lokalnim okoljem ter trajnostnemu razvoju. V sklopu teh aktivnosti tudi v letošnjem letu objavlja razpis za podeljevanje sredstev za sponzorstva in donacije . V letu 2016 je Steklarna Hrastnik za sponzorstvo in donacije namenila kar 77.875 EUR, skupaj v samo zadnjih petih letih pa kar 275.787 EUR. Preko sponzorstev in donacij pomaga pri delovanju ter razvoju različnih društev, organizacij, zavodov ali posameznikov s p...

Creative Europe (2014 - 2020) – Culture Sub-programme: Support to European Platforms 2017 (EACEA/06/2017)

V okviru podprograma Kultura programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen štiriletni podpori za evropske platforme v letu 2017. Shema je na voljo platformam, ki jih sestavlja subjekt za usklajevanje in vsaj 10 organizacij članic, ki so dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Subjekt za usklajevanje naj bi omogočal naslednje dejavnosti: - opredeljevanje, izbiro in spremljanje članov platforme po določenih merilih; - usklajevanje, spremljanje, spodbujanje, ocenjevanje in ...

Digital News Initiative Innovation Fund: Call for Proposals

Objavljen je tretji razpis za sofinanciranje inovativnih digitalnih novinarskih projektov Sklada za inovacije DNI. Na voljo je financiranje projektov s področja digitalnega novinarstva v treh kategorijah: prototipi, srednje veliki projekti ter veliki projekti. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo tako profitne kot neprofitne organizacije iz držav članic EU in EEA. Vir: digitalnewsinitiative.com...

Cross-Border Grants to Support Journalism in Europe

JournalismFund.eu vabi novinarje iz Evrope k prijavi na razpis za sofinanciranje čezmejnih raziskovalno novinarskih projektov v letu 2017. Podpora je namenjena ekipam novinarjev iz več držav, ki pišejo skupno zgodbo. V letu 2017 so na voljo trije roki: 1. maj 2017 1. september 2017 15. november 2017 Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo novinarji iz evropskih držav, kadar je to pomembno za zgodbo, pa je lahko član skupine tudi iz katere od drugih držav. Vir: www.journalismf...

Javni razpis za izbor projektov »Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov (operacij) za spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij, namenjenih učencem osnovnih in/ali dijakom srednjih šol ter njihovim učiteljem v okviru pouka slovenskega jezika s književnostjo. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki so ustanovljene kot zasebni ali javni zavod ali ustanova ali kot nevladna organizacija in imajo v ustanovnem aktu...

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2017, ki jih izvajajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije. JAK bo podprla kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju založništva in knjigotrštva. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije, registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in/ali zamejstv...

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDENTSKIH IN INOVATIVNIH PROJEKTOV ZA DRUŽBENO KORIST

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo predvidoma v marcu 2017 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski in inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018. Razpis bo po vsebini podoben razpisu Po kreativni poti do znanja, ki ga na skladu izvajajo že od leta 2013 in je do sedaj prinesel številne odlične rezultate. Glavna razlika, ki jo prinaša nov razpis je, da bo povezoval visokošolske sisteme z n...

Transformations to Sustainability (T2S): Call for Proposals

Belmont Forum in Mreža NORFACE sta objavili javni razpis za sofinanciranje interdisciplinarnih raziskovalnih projektov »T2S - Prehodi k trajnostni naravnanosti«. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo tudi raziskovalne organizacije in nevladne organizacije iz Slovenije. Podpirajo se mednarodni partnerski projekti. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. Vir: T he Belmont Forum in NORFACE ...

Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov in prireditev v Občini Zagorje ob Savi

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo ali soorganizirajo društva, združenja in zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov Občine Zagorje ob Savi v letu 2017. Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na naslov naročnika najkasneje do: a) 1. aprila 2017 do 12. ure, za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 b) 1. julija 2017 do 12. ure, za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 c) 1. september 2017 do 12. ure, za p...

Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017. Cilj javnega razpisa je podpreti do 30 podjetij, do 20 v Vzhodni Sloveniji in do 10 v Zahodni Sloveniji pri pridobitvi certifikatov po mednarodnih standardih. Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika po...

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega avstrijsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Na javni razpis FWF avstrijski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta, v skladu z določili FWF pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta in jo odda na FWF. Javni razpis je odprt do ...

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 in 2019

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje medsebojnih obiskov raziskovalcev iz Republike Slovenije in iz Združenih držav Amerike, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2018 in 2019 na vseh raziskovalnih področjih. Na strani ZDA ni javnega razpisa, zato se raziskovalne organizacije iz ZDA v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče raziskovalce iz ZDA na projektu pa prijavi samo prijavitelj iz RS. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo razisk...

Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017, in sicer za: • članstvo slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih – B1, • udeležbe slovenskih predstavnikov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstve...

Tretji razpis medregionalnega programa Interreg Europe

Objavljen je tretji razpis v okviru programa medregionalnega sodelovanja Interreg Europe v programskem obdobju 2014-2020. Glavni cilj je programa je pomoč evropskim regijam pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na naslednjih vsebinskih področjih: - raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, - konkurenčnost MSP, - nizkoogljično gospodarstvo, - okolje in učinkovita raba virov. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira informativni dan na temo programa in tretjeg...

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017. Upravičeni prijavitelji: Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila za GZ v skladu z ...

IPA: Provision to the improvement of living conditions of IDPs and returnees from readmission process in Serbia and support to the sustainable return to Kosovo

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: 5.650.000 EUR (sklop 1: 3.150.000, sklop 2: 2.500.000 EUR) Zneski in deleži financiranja: V okviru sklopa 1 lahko prijavite projekte v vrednosti od 250.000 do 500.000 EUR, v okviru sklopa 2 pa v vrednosti od 200.000 do 500.000 EUR. Sofinancira se do 95% upravičenih stroškov. Rok prijave: 18.04.2017 Trajanje projekta: Od 18 do 24 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, katerega ...

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2017

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 45.000 EUR, od tega predvidoma 17.000 EUR za področje E-knjige ter 28.000 EUR za področje Spletni mediji. Rok prijave: 03.04.2017 Predmet javnega razpisa je: Področje E-knjige: sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave in objave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem jeziku. Področje Spletni mediji: sofinanciranje kulturnih projektov, ki so...

Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji

Vrednost razpisa: 30.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Najvišji možni znesek za posamezni program organizirane filmske stroke, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 10.000,00 EUR. Rok prijave: 03.04.2017 Slovenski filmski center je objavil javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedeni v letih 2017 in 2018. Namen sofinanciranja programov je sodelovanje z interesnimi organizacijami na področju filmskih in avdiovi...

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu

Predmet javnega razpisa je podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu. Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokovno usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva ter javna objava liste supervizorjev. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: zaključen verificiran program za supervizorja; ali pridobljen na...

EaSI-Progress: Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information (VP/2017/003)

Program: EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020) Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 2.700.000 EUR. Komisija pričakuje, da bo podprla od 6 do 8 projektov, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov. Rok prijave: 09.06.2017 Trajanje projekta: Od 12 do 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis, kater...

Javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letu 2017

Vrednost razpisa: Razpisana sredstva v letu 2017 skupno znašajo 193.000 EUR, od tega je za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih 164.050 EUR, za rekreativno, športno in kulturno dejavnost delovnih invalidov pa 28.950 EUR. Predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov v letu 2017. Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne...

Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela

Vednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za leta od 2017 do 2022 znaša 5.560.000,00 EUR, od tega je 3.336.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v KRVS in 2.224.000,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRZS. Rok prijave: 10.04.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov (v vsaki Kohezijski regiji RS en projekt), v okviru katerih bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za de...

IPA: Support to agricultural cooperatives in the former Yugoslav Republic of Macedonia

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 1.800.000 EUR, podprt bo en projekt v vrednosti od 1.600.000 do 1.800.000 EUR, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov. Rok prijave: 02.06.2017 Trajanje projekta: Od 30 do 42 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, katerega glavni cilj je izboljšati konkurenčnost kmetijskega sektorja s podporo kmetijskim kooperativam v Makedoniji. Upravičeni pr...

Call for proposals 2017 for prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine pollution

Program: Mehanizem unije na področju civilne zaščite Vrednost razpisa: 8.600.000 EUR Rok prijave: 11.05.2017 Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) je v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju dejavnosti na področju  izboljšanja učinkovitosti sistemov za preventivo pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek, ter sistemov za pripravljenost in odziv nanje za leto 2017. Upr...

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo

Vrednost razpisa: Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2018-2019 znaša okvirno 100.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma do 30 bilateralnih projektov. Rok prijave: 31.05.2017 Trajanje projekta: Dve leti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2018 in 2019 na vseh področjih znanosti. Upravičeni prijavitelji: Na javni raz...

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PODALJŠEVANJA DELOVNE AKTIVNOSTI IN ZMANJŠEVANJE ODSOTNOSTI Z DELA

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«. Javni razpis se bo izvajal kot i...

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2017

Vrednost razpisa: Višina sredstev za sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev znaša v letu 2017 1.701.888,00 EUR. Rok prijave: 10.03.2017 Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni. Upravičeni prijavitelji: Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravlja...

Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2017

Vrednost razpisa: Višina sredstev za sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabilitacije znaša v letu 2017 3.342.024,00 EUR. Rok prijave: 06.03.2017 Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v  letu 2017: za zavarovane osebe s paraplegijo, za zavarovane osebe s paralizo, za zavarovane osebe z multiplo sklerozo, za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, za zavarovane osebe s cerebralno paralizo, za za...

Drugi razpis v okviru transnacionalnega programa Mediteran

Program: TRANSNACIONALNI PROGRAMI SODELOVANJA Vrednost razpisa: Vrednost razpisa je 65 milijonov evrov. Rok prijave: 31.03.2017 Objavljen je drugi razpis za sofinanciranje modularnih projektov v okviru transnacionalnega programa Mediteran, v okviru katerega lahko prijavite transnacionalne projekte na naslednjih treh področjih: 1.Krepitev inovacijskih zmožnosti za pametno in trajnostno rast; 2.Nizko-ogljične strategije in energijska učinikovitost; 3.Varovanje in ohranjanje mediteranskih narav...

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2018 in 2019

Vrednost razpisa: Obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2018-2019 znaša okvirno 40.000,00 EUR. Rok prijave: 29.05.2017 Trajanje projekta: Dve leti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus v letih 2018 in 2019. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco...

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017

Vrednost razpisa: 536.800,00 EUR Rok prijave: 10.03.2017 Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2016/17 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2017 a) Študijski krožki Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije, izvedenih od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdo...

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine , ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija. Poziv bo trajal od 17. 2. 2017 do 31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev (do objave zaključka poziva). Predmet poziva je sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne: – kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na o...

Javni razpis za sofinanciranje komunikacijskih projektov na področju radia, televizije, spletnega okolja in organizacije dogodkov za leto 2017

Evropski parlament bo v prvi četrtini letošnjega leta objavil javni razpis za sofinanciranje komunikacijskih projektov na področju radia, televizije, spletnega okolja in organizacije dogodkov za leto 2017 . Na razpis boste lahko prijavili projekte, ki bodo prispevali k boljšemu razumevanju vloge Evropskega parlamenta in njegovega delovanja, projekte, ki bodo spodbujali državljane k sodelovanju v procesih odločanja ter projekte, ki bodo ponudili prostor za izmenjavo mnenj in stališč o vprašanji...

Nove priložnosti za projekte v okviru 2. razpisa transnacionalnih programov Mediteran in Podonavje 2014-2020

Ob odprtju drugega razpisa programov Interreg Mediteran in Interreg Podonavje je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi nacionalnega organa za transnacionalne programe  16. februarja 2017  organizirala informativni dan, na katerem so bile predstavljene vsebinske usmeritve, administrativni pogoji in postopki, finančni pogoji ter druge pomembne informacije o drugem razpisu programov Mediteran in Podonavje.  Slovenija v obdobju 2014–2020 sodeluje v petih programih...

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo  Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« . Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in ...

Active and Assisted Living Programme: Packages integrating different solutions based on ICT to support active, healthy and independent living of older adults

Objavljen je razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa skupnega programa Podpora iz okolja pri samostojnem življenju za leto 2017 . Program AAL je namenjen izboljšanju kakovosti življenja starejših z uporabo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Skupni program AAL je namenjen spopadanju z izzivom staranja prebivalstva z določanjem zakonskega in organizacijskega okvira za obsežno evropsko sodelovanje med državami članicami o uporabnih raziskavah ter inovacija...

Javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2017

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2017  v skupni višini 92 mio EUR. Roki za predložitev vlog so: 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017. Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2017 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 15. 10. 2017, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republ...

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa

Slovenski regionalni razvojni sklad je 3.2.2017 objavil Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa . Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, s podjetniškimi projekti ali projekti na področju lesarstva v Republiki Sloveniji. Upravičeno območje: vsa Slovenija. Višina kredita mora biti najmanj 15.000,00 EUR in največ 1.000.000,00 EUR. Obrestna mera: - pri podjetništvu: 3-m...

Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje filmskih festivalov po tem razpisu, je 70.000,00 EUR. Zneski in deleži financiranja: Najnižja vrednost sofinanciranja posameznega festivala po tem razpisu znaša 5.000 EUR, najvišja vrednost sofinanciranja posameznega festivala po tem razpisu znaša 15.000 EUR. Agencija sofinancira projekte največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. Rok prijave: 13.03.2017 Predmet tega javnega razpisa je s...

Javni razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 1.296.000,00 EUR za zahodno kohezijsko regijo. Rok prijave: 13.03.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2017-2021(POŠ), namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov (šolajočih), skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter...

Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito

Zavod za zaposlovanje je 7. februarja objavil javno povabilo, ki bo osebam z mednarodno zaščito omogočilo usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih. Usposabljanje na delovnem mestu za osebe mednarodno zaščito poteka šest mesecev, brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.   V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelne osebe s priznano mednarodno zaščito, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih.   Za izvedeno usposabljanje ...

Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 300.000,00 EUR za izvajanje v obdobju 36 mesecev od podpisa pogodbe oziroma do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta. Rok prijave: 22.03.2017 Predmet javnega razpisa je osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih od pridobitve statusa zagotoviti projekt pomoči, s katerim bo omogočena celostna obravnava. Projekt predvideva operativno pomoč pri reševanju ž...

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2017, 2018 in 2019 znaša 7.600.000 EUR, od tega je 4.180.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 3.420.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS. Zneski in deleži financiranja: Ministrstvo bo posamezni projekt financiralo do največ 190.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja, pri čemer vrednost posameznega dolgega programa socialne aktivacije ne sme pre...

Poziv NED k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja

Rok prijave: 07.04.2017 National Endowment for Democracy (NED) obvešča, da lahko predloge projektov, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora junija 2017, predložite do 7. aprila 2017. NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo...

IPA: Support to health, communal and social services in Serbian municipalities hosting migrants and refugees - Serbia

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 4.000.000 EUR, podprt bo en projekt v vrednosti od 3.950.000 do 4.000.000 EUR, sofinancira se 100% upravičenih stroškov. Rok prijave: 31.03.2017 Trajanje projekta: Od 24 do 30 mesecev. V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) je objavljen javni razpis, v okviru katerega bo podprt en projekt zagotavljanja podpore občinam v Srbiji za zagotavljanje učinkovitejše zdravstvene, komu...

Call for proposals for partnership in the media category (COMM/FPA/2016)

Rok prijave: 28.02.2017 Evropski parlament bo v prvi četrtini letošnjega leta objavil javni razpis za sofinanciranje komunikacijskih projektov na področju radia, televizije, spletnega okolja in organizacije dogodkov za leto 2017. Na razpis boste lahko prijavili projekte, ki bodo prispevali k boljšemu razumevanju vloge Evropskega parlamenta in njegovega delovanja, projekte, ki bodo spodbujali državljane k sodelovanju v procesih odločanja ter projekte, ki bodo ponudili prostor za izmenjavo mnen...

Program Erasmus+: Poseben razpis za zbiranje predlogov – EACEA/03/2017 – Univerzitetna listina Erasmus 2014–2020

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Rok prijave: 31.03.2017 Objavljen je razpis za podelitev univerzitetne listine Erasmus, ki določa splošni okvir kakovosti za evropsko in mednarodno sodelovanje visokošolskih ustanov v okviru programa Erasmus+. Podelitev univerzitetne listine Erasmus je pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vse visokošolske ustanove iz držav, navedenih v nadaljevanju, ki se želijo v okviru programa prijaviti za učno mobilnos...

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

Vrednost razpisa: 3.300.000,00 EUR Rok prijave: 27.03.2017 Predmet javnega razpisa je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru tega modela se mora mladim zagotoviti razvoj in uresničevanje idej v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničev...

Creative Europe (2014 - 2020) – Culture Sub-programme: Support to European Platforms 2017 (EACEA/06/2017)

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni proračun za razpis za leto 2017 je ocenjen na 5,5 milijona EUR. Zneski in deleži financiranja: Finančni prispevek Evropske unije na vlogo ne sme presegati 500 000 EUR ali 80 % vseh upravičenih stroškov, pri čemer velja nižja vrednost. Finančna podpora članom platform ne sme presegati 60 000 EUR na organizacijo članico in mora biti povezana z upravičenimi dejavnostmi člana platforme, kot je to opredeljeno v razpisu za zbiranje ...

JAVNI RAZPIS ZA UGODNA RAZVOJNA POSOJILA ZAČETNIM PODJETNIŠKIM PROJEKTOM NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI – BP

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji (problemsko območje Maribora s širšo okolico, Pokolpja, Pomurja ter območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje). Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih je 10.000.000,00 EUR. Rok prijave: 01.09.2017 Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 1. 5. 2017, 1....

Razpis za inovacije Zasavja za leto 2017

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne  zbornice Zasavje.   Namen objavljenega razpisa je spodbujanje inovativnosti v regiji. S prijavo na razpis, je družbam, institucijam in inovatorjem omogočena promocija projektov, njihovih novih inovativnih dosežkov, tako na regijski kot nacionalni ravni. Inovatorjem se na zaključni prireditvi, kjer predstavijo svoje i...

Erasmus+: KU 2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks - Koalicije sektorskih veščin in spretnosti (EACEA/04/2017)

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, je ocenjen na 28 milijonov EUR (1 milijon EUR za sklop 1, 3 milijone EUR za sklop 2 in 24 milijonov EUR za sklop 3). Zneski in deleži financiranja: Posamezni znesek nepovratnih sredstev za sklop 1 bo znašal med 330.000 in 500.000 EUR. Agencija pričakuje, da bo financirala približno tri predloge. Posamezni znesek nepovratnih sredstev z...

A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market (Call for Proposals VP/2017/007)

Vrednost razpisa: 2.841.856 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 300.000 do 500.000 EUR, sofinancira se do 85% upravičenih stroškov. Rok prijave: 29.03.2017 Trajanje projekta: 18 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov na področju izobraževanja in usposabljanja za učenje na delovnem mestu in vajeništva z integracijo mladih na trg dela. ...

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2017

Vrednost razpisa: Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 45.000,00 EUR, za Sklop A 30.000,00 EUR in za Sklop B 15.000,00 EUR. Rok prijave: 17.02.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov, oz. sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področjih prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja in razvoja me...

Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017

Vrednost razpisa: Realizacija tega razpisa za leto 2017 je predvidena v okvirnem obsegu 177 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 5.310.000,00 EUR. Rok prijave: 23.02.2017 Predmet javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017 je dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017 in določitev okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnih programov oziroma za raziskovalne programe, ki so se pričeli izvaja...

Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti

Vrednost razpisa: 50.000,00 EUR Rok prijave: 20.02.2017 Predmet javnega razpisa VPR-2017/2018 je sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva izvedla v letih 2017 in 2018. Razpisni področji sta zborovska in folklorna dejavnost. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo kulturna društva, vsaj 3 leta pred začetkom razpisa registrirana kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturni program s področja tega razpisa t...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS

Vrednost razpisa: 160.000,00 EUR Rok prijave: 20.02.2017 Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. Sofinanciranje projektov italijanske, madžarske in romske narodne skupnosti ni predmet razpisa, kajti njim so namenjeni p...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Vrednost razpisa: 337.960,00 EUR Rok prijave: 20.02.2017 Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot: prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti; izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavn...

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«

Vrednost razpisa: 2.778.000,00 EUR Rok prijave: 06.03.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih razvoju novih modelov oziroma prilagoditev in nadgradnja modelov za povečevanje zmožnosti socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s čimer bomo spodbudili te otroke in mladostnike k večjemu vključevanju v širšo lokalno skupnost ter ustvarjanjem priložnosti za delovna okolja in s tem za bolj kakovostno samostojno oziroma neodvisno živl...

Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša 1.023.000,00 EUR, od tega je 511.500,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 511.500,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje stroškov projekta. Rok prijave: 06.03.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo s projektnimi aktivnostmi vplivali na ures...

Horizon 2020: FCH2 JU Call for Proposals 2017

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 20.04.2017 V okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za zbiranje predlogov in povezane dejavnosti v okviru delovnega načrta za leto 2017 Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2). Delovni načrt je vključno s podatki o rokih in proračunskih sredstvih, dodeljenih posamičnim dejavnostim, na voljo na spletnem portalu za udeležence, kjer so objavljene t...

Javni razpis P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Rok prijave: 10.06.2017 Slovenski podjetniški sklad je objavil prvi javni razpis v letu 2017, in sicer P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in malim podjetjem  omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji. Skupno razpisanih 5 mio EUR finančnih spodbud zadostuje za podporo okoli 200 mikro in malih podjetij, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih vi...

Javni razpisi občine Zagorje ob Savi v letu 2017

Občina Zagorje ob Savi je 13. januarja 2017 objavila prve letošnje javne razpise za različne programe, ukrepe in tekmovanja, ki bodo sofinancirani iz proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2017. Skupna vrednost razpisanih sredstev je približno 300.000 EUR. Javni razpis za sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospodinjstvih v letih 2016 in 2017  - Rok za oddajo vlog: 17.10.2017 Sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol 2017  - Rok za predložitev vlog: 30.01.2017 do 9:0...

Nepovratna sredstva za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire

Rok za oddajo: Do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018. Predvidena višina sredstev: 8.000.000 EUR Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: operacija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči) so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadal...

IPA: Enhanced Involvement of Civil Society in the EU Integration Reforms - The former Yugoslav Republic of Macedonia

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: 1.650.000 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 30.000,00 do 60.000,00 EUR oziroma od 60.001,00 do 150.000,00 EUR (odvisno od sklopa), sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Rok prijave: 27.02.2017 Trajanje projekta: Od 12 do 18 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesi...

U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program

Zneski in deleži financiranja: Povprečni znesek financiranja je od 3000 do 5000 ameriških dolarjev in ne sme presegati 10.000 ameriških dolarjev. Rok prijave: 01.03.2017 Približuje se naslednji rok prijave na razpis Ameriškega veleposlaništva, ki je namenjen podpori projektom, ki podpirajo kulturne izmenjave ter spodbujajo kulturne vezi med ZDA in Slovenijo. Veleposlaništvo podpira naslednje aktivnosti: izmenjave, kulturne in umetniške prireditve, razstave, delavnice, predavanja ter kulturne ...

Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, ki je bil objavljen 7. 10. 2016, spremembe in nove prijavne roke za leto 2017. Prijavni roki za oddajo vlog: Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2017 - Rok za oddajo vlog je petek, 17. 3. 2017. Vključitev v posamezne izobraževalne module za delo v kulturi - Rok za prija...

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvene umetnosti – postprodukcija, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Vrednost razpisa: 36.664 EUR Predmet projektnega poziva je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvene umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2017 kot postprodukcijo projektov, ki so bili premierno že izvedeni do vključno 31. 12. 2016: nevladnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpis...

Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II"

Vrednost razpisa: 1.490.400,00 EUR Rok prijave: 13.02.2017 Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu. Cilj javnega razpisa je zaposlitev 90 učiteljev začetnikov, 9 v vzhodni in 81 v zahodni kohezijski regi...

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2017 in v letu 2018

Vrednost razpisa: 250.000,00 EUR Rok prijave: 20.01.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev, ki omogočajo posebno varstvo vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, z namenom in ciljem dopolnitve organizirane skrbi za vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, osveščenosti družbe in kontinuitete društev, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja. Sofinancirani bodo programi: a) Program rehabilitacije in vključevanja invali...

Promotion of agricultural products: Call for proposals for multi programmes 2017

Vrednost razpisa: Skupna proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje multiprogramov, znašajo 43.000.000 EUR. Rok prijave: 20.04.2017 Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano je objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, in sicer se ta razpis nanaša na izvajanje multiprogramov. Upr...

Promotion of agricultural products: Call for proposals for simple programmes 2017

Vrednost razpisa: Skupna proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje ukrepov v okviru tega razpisa, znašajo 85.500.000 EUR. Rok prijave: 20.04.2017 Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano je objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, in sicer se ta razpis nanaša na izvaj...

1. javni razpis - Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Vrednost razpisa: 7.000.000 EUR Rok prijave: 21.04.2017 Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Podpora je namenjena naložbam v zgraditev in dograditev teh sistemov, vključno z ureditvijo vodnih virov v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, brez namakalne opreme. Upravičeni prijavitelji: Skladno z 51. členom Uredbe so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki km...

U.S. Embassy Slovenia: NGO Small Grants

Vrednost razpisa: Povprečni znesek financiranja je od 3000 do 10.000 ameriških dolarjev. Rok prijave: 01.03.2017 Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji, pri čemer bodo na tokratnem razpisu imeli prednost projekti na naslednjih področjih: integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti boj proti korupciji, dobro upravljanje in transpa...

Opportunities for European entrepreneurs in the sharing economy

Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 2.000.000 €. Komisija bo podprla pet projektov v vrednosti do 400.000 €, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Rok prijave: 20.04.2017 Trajanje projekta: Do 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli pet partnerskih projektov med članicami evropske mreže Enterprise Europe Network na področju podpore mal...

Knowledge Tools for Higher Education - Ranking - Call for proposals EAC/S36/2016

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 1,200,000 EUR, Komisija bo podprla en projekt, sofinancira se do 50% upravičenih stroškov. Rok prijave: 14.02.2017 Trajanje projekta: 27 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli en projekt na področju promocije ter razvoja lestvice ocenjevanja izobraževalnih u...

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi za leto 2017.   Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore samozaposlenim v kulturi za izvedbo njihovih projektov ali/in aktivnosti za pripravo projektov (ki mora predstavljati zaokroženo celoto), na podlagi predloženega delovnega načrta.   Delovna štipendija je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstv...

Enhancing the participation of women entrepreneurs in the Horizon 2020 SME Instrument

Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 500.000 €. Komisija bo podprla dva projekta v vrednosti do 250.000 €, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov. Rok prijave: 06.04.2017 Trajanje projekta: Do 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli dva partnerska projekta med članicami evropske mreže Enterprise Europe Network na področju spodbujanja pod...

3rd Health Programme: Call for proposals for pilot projects

Program: PROGRAM UKREPOV NA PODROČJU ZDRAVJA (2014 – 2020) Rok prijave: 31.01.2017 V okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020)  je objavljenih pet javnih razpisov za sofinanciranje pilotnih projektov za leto 2017: Pilotni projekt – Oblikovanje registra redkih prirojenih napak (kot dela registra redkih bolezni) z opiranjem na strukturo, organizacijo in izkušnje poljskega registra prirojenih napak (v okviru te postavke je na voljo 100 000EUR, prijavite lahko ...

Javni razpisi Občine Hrastnik 2017

Občina Hrastnik je 4.1.2017 objavila naslednje javne razpise: -  Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje občine Hrastnik za leto 2017  (rok za prijavo: 31.12.2017), -  Javni razpis za sofinanciranje društev, združenj, neprofitnih organizacij in humanitarnih organizacij v občini Hrastnik za leto 2017  (rok za prijavo: 1.2.2017), -  Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik za leto 2017  (rok za prijavo: 31.1.2017), -  Javni ...

Javni razpisi in javni pozivi Občine Trbovlje 2017

Občina Trbovlje je 4.1.2017 objavila naslednje javne razpise in javne pozive: - Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov s področja ljbuiteljske kulturne dejavnosti v letu 2017 (rok za prijavo: 3.2.2017), - Javni poziv za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in društev v občini Trbovlje 2017 (19.1.2017), - Javni poziv za sofinanciranje programa Droga 2017 (19.1.2017), - Javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v o...

Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«

Rok prijave: 20.02.2017 Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter s pomočjo krepitve kompetenc in obstoječih inovacijskih potencialov prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom. Namen javnega razpisa je vključevanje visoko izobraženih strokovnjakov, zaradi: pospeševanja inovacij, skrajšanja časa od ideje do trga, krepitve kompetenc podjetji z inter...

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2017

Vrednost razpisa: 50.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR. Rok prijave: 01.02.2017 Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških na naslednjih podpodročjih: Enakovredna porazdelitev skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti med ženskami in moškimi v zasebni sferi; Moški in enakost spolov: kako lahko moški dejavno prispevajo k enakosti žensk...

IPA: Civil Society Facility Programme - Montenegro

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 200,000 do 300,000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 22.03.2017 Trajanje projekta: Od 24 do 36 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju sodelovanja v procesih oblikovanja ...

IPA: Support civil society networks and platforms in Turkey

Program: IPA II - INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 200.000 do 500.000 EUR, sofinancira se do 100 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 03.02.2017 Trajanje projekta: Od 24 do 42 mesecev. V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi obstoječih in vzpostavitvi novih tematskih partnerstev ter mrež med civilnodružbenimi organizacijami v Turčiji....

Horizon 2020: Innovative Medicines Initiative (JTI-IMI2)

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 28.03.2017 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljene najave javnih razpisov za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva. Razpisi so dvostopenjski in se odprejo 4. januarja 2017. Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v ...

Europe for Citizens: Strand 2 - Democratic engagement and civic participation - Networks of Towns 2017

Program: EVROPA ZA DRŽAVLJANE (2014 - 2020) Zneski in deleži financiranja: Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150.000 EUR. Rok prijave: 01.03.2017 Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest« za leto 2017.   Občine in združenja, ki dolgoročno sodelujejo pri skupni temi, bodo morda želeli vzpostaviti mreže mest, da bi bilo njihovo sodelovanje bolj trajnostno. Evropska komisija p...

Europe for Citizens: Strand 2 - Democratic engagement and civic participation - Town Twinning 2017

Program: EVROPA ZA DRŽAVLJANE (2014 - 2020) Vrednost razpisa: Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 25.000 EUR. Rok prijave: 01.03.2017 Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep pobratenja mest« za leto 2017.   Namen tega ukrepa je podpreti projekte, v katerih se raznolika skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli tem, ki so v skladu s cilji programa. Prednost imajo projekti, ...

Europe for Citizens: Strand 1 - European Remembrance 2017

Program: EVROPA ZA DRŽAVLJANE (2014 - 2020) Zneski in deleži financiranja: Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 100.000 EUR Rok prijave: 01.03.2017 Trajanje projekta: Do 18 mesecev. Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 1 »Evropski spomin« za leto 2017, v okviru katerega se podpirajo dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o evropski kulturni raznolikosti in skupnih vrednotah v najširšem smislu.   V tem okviru je njegov cilj financirati projek...

Europe for Citizens: Strand 2 - Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects 2017

Program: EVROPA ZA DRŽAVLJANE (2014 - 2020) Vrednost razpisa: Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150.000 EUR. Rok prijave: 01.03.2017 Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep projektov civilne družbe « za leto 2017.   Cilj tega ukrepa je podpreti projekte, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih in mrežah ter neposredno vključujejo državljane. Navedeni projekti združujejo državljan...

Javni razpis za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Vrednost razpisa: Vrednost razpisa znaša 130.000,00 EUR. Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2018, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS.   V Fulbright generacijo 2018 so vključeni tisti Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2018/2019.   Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti ro...

EaSI - PROGRESS: European Solidarity Corps – occupational strand (VP/2016/018)

Program: EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020) Vrednost razpisa:V okviru tega razpisa je na voljo 8.243.895 EUR, pri čemer Komisija pričakuje, da bodo vrednost povišali do 14,243.895 EUR. Podprt bo zgolj en projekt, sofinanciralo se bo do 95 % upravičenih stroškov. Rok prijav: 17.03.2017 Trajanje projekta: 24 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije...

EaSI - PROGRESS: Fast track integration into the labour market for third country nationals targeting exclusively asylum seekers, refugees and their family members (VP/2016/15)

Program: EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020) Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 14.200.000 EUR. Komisija pričakuje, da bo podprla od 5 do 7 projektov, sofinancira se 80 % upravičenih stroškov. Rok prijave: 30.03.2017 Trajanje projekta: Od 24 do 36 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis, v okv...

Second Call for Proposals: Urban Innovative Actions Initiative

Inštitut za politike prostora obvešča, da je bil 16. decembra objavljen drugi razpis iniciative Urban Innovative Actions (UIA). UIA je iniciativa Evropske komisije, ki urbana območja podpira pri preizkušanju novih in nepreverjenih rešitev za urbane izzive.   Glavni cilj drugega razpisa je izbrati projekte, ki preizkušajo nove in nepreverjene ideje na naslednjih tematskih področjih: krožna ekonomija urbana mobilnost integracija migrantov in beguncev Upravičeni prijavitelji: Uprav...

MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Datum objave: 23.12.2016 Slovenski podjetniški sklad je danes objavil dva razpisa: P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (program Mladi) in P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (program MSP5) Oba razpisa sta odprta do 1.10.2017 ....

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR Rok prijave: 20.01.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije: Evropski razvojni sklad (EDF), Instrument za razvojno sodelovanje (DCI), Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sos...

Javni razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih (AV) del neodvisnih producentov 2016-4

Vrednost razpisa: Skupna vrednost razpoložljivih sredstev RTV SLO, namenjenih za realizacijo AV del po tem razpisu, je do 93.000,00 EUR s pripadajočim DDV. Zneski in deleži financiranja: Najvišji možni znesek sredstev RTV SLO za posamezni projekt znaša 31.000,00 EUR s pripadajočim DDV. Rok prijave: 06.02.2017 Predmet tega javnega razpisa je odkup slovenskih avdiovizualnih del, dokumentarnih filmov za televizijsko predvajanje, dolžine 50 minut, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih pr...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2017

Vrednost razpisa: 65.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja        JAK bo izbranim prijaviteljem projektov sofinancirala do 50 % odstotkov in največ 11.000,00 EUR vseh upravičenih stroškov na prijavljeni projekt knjižne izdaje. Rok prijave: 01.02.2017 Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2017 na področju izdajanje knjižnih del slovenskih avtorjev v nemškem jeziku. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se prijavijo pravne osebe s sedežem v A...

Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (218. JR)

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša največ do 160.000,00 EUR, pri čemer se do konca koledarskega leta 2016 podeli največ 50.000,00 EUR, do konca koledarskega leta 2017 pa največ 110.000,00 EUR. Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma financiranje najmanj 3 do največ 10 dopolnjenih tednov študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, in sicer: dodiplomskih in magistrskih študentov, doktorskih študen...

Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih – pilotni projekt (217. JR)

Vrednost razpisa: 1.494.800,00 EUR Predmet javnega razpisa je financiranje pedagoškega in/ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za en do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji.   Rok za zbiranje vlog je določen kot odprti rok za prijavo in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najkasn...

Erasmus+: Forward-Looking Cooperation Projects 2017 (EACEA/41/2016)

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša 8.000.000 EUR. Zneski in deleži financiranja: Finančni prispevek EU ne presega 75 % skupnih upravičenih stroškov projekta. Najvišji znesek nepovratnih sredstev na projekt znaša 500.000 EUR. Rok prijave: 14.03.2017 Trajanje projekta: Od 24 do 36 mesecev. V okviru programa...

EPIM call for proposals on protecting access to rights for mobile EU citizens

Rok prijave: 09.01.2017 Trajanje projekta: Od 12 do 24 mesecev. V okviru evropskega programa za vključevanje in migracijo (EPIM), ki ga financira mreža desetih evropskih fundacij, je objavljen razpis za sofinanciranje zagovorniških in ozaveščevalnih projektov na temo pravice do svobode gibanja v EU. Sofinancirali se bodo projekti v vrednosti do 180,000 EUR, ki se bodo izvajali na evropski ravni. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo organizacije iz držav članic EU in Velike B...

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017

Vrednost razpisa: 90.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 70 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer je najvišji znesek sofinanciranja za projekte sklopa A 7.000 EUR, za projekte sklopa B pa 5.000 EUR. Rok prijave         17.01.2017 Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:   ...

LIFE Preparatory Projects for the European Solidarity Corps

Program: LIFE - PROGRAM ZA OKOLJE IN PODNEBNE UKREPE (2014 – 2020) Rok prijave: 07.03.2017 Trajanje projekta: Od 2 do 12 mesecev. Objavljen je razpis za LIFE pripravljalne projekte, ki podpirajo uvajanje Evropske solidarnostne enote (podprogram za okolje). Projekti se morajo odvijati v EU, in sicer večinoma na območjih Nature 2000. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU....

Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev požarnega sklada za sofinanciranje znaša 500.000 EUR. Rok prijave: 31.01.2017 Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča smotrno reševanje in gašenje. Podlaga je izdelana ocena ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih skupnostih.   Predmet sofinanciranja je nakup le novih ...

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Access to Markets (EACEA 17/2016)

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi proračun je ocenjen na 7,5 milijona EUR. Zneski in deleži financiranja: Finančni prispevek Unije ne sme presegati: – v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, 60 % vseh upravičenih stroškov ukrepa, – v primeru ukrepov, ki se izvajajo v državah, ki ne sodelujejo v podprogramu MEDIA, 80 % vseh upravičenih stroškov ukrepa. Rok prijave: 02.02.2017 Trajanje projekta: Do 12 mesec...

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Film Education 2017 (EACEA/25/2016)

Program: USTVARJALNA EVROPA (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi proračun je ocenjen na 1,4 milijona EUR. Zneski in deleži financiranja: Finančni prispevek Unije ne sme presegati 60 % vseh upravičenih stroškov ukrepa. Rok prijave: 02.03.2017 Trajanje projekta: 12 mesecev.   V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju partnerskih projektov na področju filmskega izobraževanja za leto 2017.   Upravičeni prijavitelji:...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija

Vrednost razpisa: 1.400.000,00 EUR Zneski in deleži financiranja: Sklop 1: ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt iz sklopa 1 do 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar v obeh letih skupaj največ 200.000 EUR. Sklop 2: ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt iz sklopa 2 do 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar v obeh letih skupaj največ 20.000,00 EUR. Rok prijave: 23.01.2017   Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis, katerega namen je za...

Erasmus+: Key Action 2 - Knowledge Alliances 2017

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Rok prijave: 28.02.2017 Trajanje projekta: Dve ali tri leta. V okviru ključnega ukrepa 2 – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks  - programa Erasmus+ je objavljen javni razpis, namenjen podpori koalicijam znanja v 2017.   Cilj koalicij znanja je krepitev inovacijske zmogljivosti Evrope in spodbujanje inovacij v visokošolskem izobraževanju, podjetjih in širšem socialno-ekonomskem okolju. N...

Erasmus+: Key Action 2 - Capacity Building in the Field of Higher Education 2017

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Rok prijave: 09.02.2017 V okviru ključnega ukrepa 2 – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks  - programa Erasmus+ je objavljen javni razpis za oddajo predlogov za projekte krepitve zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja za leto 2017.   Cilji projektov krepitve zmogljivosti s pomočjo strukturiranega sodelovanja, izmenjave izkušenj in dobrih praks ter mobilnostjo posameznikov s...

Erasmus+: Key Action 2 - Capacity Building in the field of youth 2017

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Rok prijave: 08.03.2017 Trajanje projekta: Od 9 mesecev do 2 let. V okviru ključnega ukrepa 2 – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks  - programa Erasmus+ je objavljen javni razpis za oddajo predlogov za projekte krepitve zmogljivosti na področju mladine za leto 2017.   Cilji projektov krepitve zmogljivosti na področju mladine so: spodbujati sodelovanje in izmenjave na področju mladi...

2. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Vrednost razpisa: 15.000.000 EUR Rok prijave: 13.03.2017 Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja. Upravičeni prijavitelji: V skladu s 30. členom Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 201...

Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti – ANS 2016

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 2.200.000,00 EUR, od tega 2.000.000,00 EUR ugodnih posojil ter 200.000,00 EUR nepovratnih sredstev. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, in sicer za namene: – A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu, – A2 – projekti kmetijske predelave in trženja – B1 – podjetniški projekti brez obratnih sredstev – B2 – podjetniški projekti z obratnimi sreds...

Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša skupaj 1.050.000 EUR. Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017, 2018, 2019 in 2020 oziroma do porabe sredstev. Zneski in deleži financiranja: Upravičenci (v primeru konzorcijskih prijav vsi konzorcijski partnerji skupaj) bodo za sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti prejeli sredstva v pavšalnem znesku (»lump sum«) 35.000 €. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študij...

POVABILO EKO SKLADA K ODDAJI PREDLOGOV KOMUNIKACIJSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI V LETU 2017

Eko sklad je 1. decembra objavil povabilo k oddaji predlogov za sofinanciranje izvedbe dogodkov ter drugih komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti, ki jih izvajalci v letu 2017 načrtujejo na prioritetnih vsebinskih področjih Eko sklada. To povabilo je namenjeno zbiranju predlogov dogodkov in aktivnosti v okviru manjših projektov, ki naj bi jih podprl Eko sklad, medtem ko so za sofinanciranje večjih projektov 18. 11. 2016 objavili poseben javni razpis 46NVO16 .  Prvi rok za oddajo je ...

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture«

Vrednost razpisa: Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunski leti 2017 in 2018 znaša 336.080,00 EUR. Rok prijave: 06.01.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v post...

Call for Proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of the key competences including an emphasis on literacy and numeracy (EAC/S07/2016)

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Za sofinanciranje mreže je v letu 2017 na voljo 400,000.00 EUR, Komisija bo sofinancirala do 75% upravičenih stroškov. Rok prijave: 22.02.2017 Trajanje projekta: 48 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo sklenili okvirni partnerski sporazum za obdobje štirih let z enim evropskim omrežjem (ki bo vklj...

Call for proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background (EAC/S28/2016)

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Za sofinanciranje mreže je v letu 2017 na voljo 300,000.00 EUR, Komisija bo sofinancirala do 75% upravičenih stroškov. Rok prijave: 22.02.2017 Trajanje projekta: 48 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo sklenili okvirni partnerski sporazum za obdobje štirih let z enim evropskim omrežjem (ki bo vklj...

Call for proposals for a Framework Partnership Agreement with a European policy network on teachers and school leaders (EAC/S29/2016)

Program: ERASMUS+ - PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADINO IN ŠPORT (2014 – 2020) Vrednost razpisa: Za sofinanciranje mreže je v letu 2017 na voljo 300,000.00 EUR, Komisija bo sofinancirala do 75% upravičenih stroškov. Rok prijave         22.02.2017 Trajanje projekta: 48 mesecev. Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo sklenili okvirni partnerski sporazum za obdobje štirih let z enim evropskim omrežjem (ki ...

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2017

Vrednost razpisa:Okvirna višina sredstev javnega razpisa za socialnovarstvene programe v letu 2017 je 3.800.000 evrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2017, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njeno delovanje na področj...

Horizon 2020: Clean Sky 2 Call for Proposals 05

Program: OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020 Rok prijave: 09.03.2017 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so bili 1. decembra objavljeni razpisi za sofinanciranje projektov v okviru skupne tehnološke pobude Čisto nebo 2 za leto 2017.   Cilj pobude Čisto nebo 2 je za trg civilnega letalstva razviti in preskusiti napredne tehnologije, ki bodo pripomogle k zmanjšanju letalskih emisij in hrupa ter zagotovile ...

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov

Vrednost razpisa: 1.504.520,00 EUR Rok prijave: 21.12.2016 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, iz sredstev državnega proračuna za leto 2017. Upravičeni prijavitelji: Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – ZDru – 1 - UPB2) in Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 –UPB2, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – Odl. US, 40/12- ZUJF in 32/14) se na razpis lahko prijavi društvo, ki: -...

1. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je Partnerstvu LAS Zasavje ...

Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti

Vrednost razpisa: 266.000 EUR Rok prijave: 05.01.2017 Predmet programskega poziva je dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, kot je opredeljeno v 56. členu ZUJIK, na enem izmed naslednjih področij zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost.   Programski poziv je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov tistih nevladnih organizacij,...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis za leto 2017, je 172.643,00 EUR. Rok prijave: 27.12.2016 Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.   Področje razpisa Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastruk...

Javni razpis »Pilotni/demonstracijski projekti – I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«

Vrednost razpisa: 5.000.000,00 EUR Rok prijave: 24.02.2017 Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne »Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije« zaradi: -    pospe...

1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Vrednost razpisa:12.000.000 EUR Rok prijave: 10.03.2017 Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Upravičeni prijavitelji: Skladno s 43. členom Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16 in 66/16 so upravič...

6. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Vrednost razpisa: 8.000.000 EUR Rok prijave: 08.03.2017 Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih. Upravičeni prijavitelji: Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list R...

7. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Vrednost razpisa: 4.000.000 EUR Rok prijave: 01.03.2017 Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane. Upravičeni prijavitelji: Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/...

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa v obdobju 2017-2018 znaša 180.000,00 EUR. Sofinanciranih bo do 18 publikacij. Rok prijave: 03.01.2017 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino v letu 2017 in 2018.   Javni razpis obsega izdajanje periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v tiskani oziroma elektronski obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih poljudno-znanstvenih publikacij, ki so: pom...

JAVNI RAZPIS »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«

Cilj javnega razpisa   V skladu z OP 2014-2020 gre v okviru javnega razpisa za ukrep, ki predvideva razvoj oziroma nadgradnjo in izvajanje preventivnih programov, ki se bodo izvajali s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) v strokovnih centrih za celostno obravnavo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, s ciljem opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc, ki ...

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 - PF 2016

datum objave: 22.11.2016 Slovenski regionalno razvojni sklad odprt Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 - PF 2016 (Ur. l. RS, št. 19/2016, 31/2016 in 62/2016).   Javni razpis je namenjen pred-financiranju različnih upravičencev, kot so: Pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost; Nevladne organizacije ,kot so: združenja, fundacije, zbornice (gospodarske, k...

3rd Health Programme: Call for proposals for pilot projects

V okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020)  je objavljenih pet javnih razpisov za sofinanciranje pilotnih projektov za leto 2017:   Pilotni projekt – Oblikovanje registra redkih prirojenih napak (kot dela registra redkih bolezni) z opiranjem na strukturo, organizacijo in izkušnje poljskega registra prirojenih napak (v okviru te postavke je na voljo 100 000EUR, prijavite lahko projekte v max dolžini trajanja 24 mesecev, sofinancira se do 80% upravičenih stroš...

REDNI LETNI JAVNI PROJEKTNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH VSEBIN MEDIJEV V LETU 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin: tiskanih medijev, radijskih programov, televizijskih programov in elektronskih publikacij. Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin: - pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, mnenjske vsebine, reportaže, raziskovalno novinarski projekti, kritična refleksija umetnosti in kulture ter književna ali gledališka dela, prirejena za elektronske publikacije; - ...

Mladinska nagrada Karla Velikega: prijave so odprte!

Evropski parlament in Mednarodna fundacija Karla Velikega bosta naslednjo leto že desetič podelila mladinsko nagrado Karla Velikega, in sicer projektom mladih med 16. in 30. letom, ki prispevajo k razumevanju med Evropejci in spodbujajo evropsko združevanje....

Horizon 2020: Earth Observation

V okviru prednostne naloge »konkurenčna industrija« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 se z 8. novembrom odprejo trije razpisi za sofinanciranje projektov na področju opazovanja zemlje za leto 2017....

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev....

5. javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki urejajo vodovarstvena območja....

Call for proposals: Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP) for 2017

Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja je objavil javni razpis za sofinanciranje ukrepov informiranja v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) za leto 2017....

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017. Na voljo je 27 milijonov EUR za predvidenih 5.000 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci....

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2017: finančna podpora Slovencem po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil javni razpis, namenjen spodbujanju dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, za leto 2017....

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil javni razpis, namenjen spodbujanju dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah, za leto 2017....

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016–2017«

Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega okolja (SIO) vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti....

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi / področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in sloven...

Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 4.11.2016 objavilo Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« . Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 12,6 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma dobrih 10 milijonov evrov. Cilj javnega razpisa je prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij za spodbujanje aktivnosti, ki prispevajo k...

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov v okvirni višini 2.400.000 EUR, in sicer: - v letu 2017 se razpiše: 1.714.285 EUR; - v letu 2018 se razpiše: 171.429 EUR; - v letu 2019 se razpiše: 514.286 EUR. Upravičeni prijavitelji    Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na ...

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2017

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu, v okvirni višini 5.600.000 EUR, in sicer: 1. Športne dejavnosti: 4.800.000 EUR, od tega: a) za dejavnosti vrhunskega športa - programe reprezentanc: 1.920.000 EUR, b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - programe reprezentanc: 1.800.000 EUR, c) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne de...

Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Preko povezovanja relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo poleg doseganja kritične mase za razvojni preboj na ...

NED – projekti s področja področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem

National Endowment for Democracy (NED) obvešča, da lahko predloge projektov, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora marca 2017, predložite do 20. januarja 2017. NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ...