SI / EN
Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
24
Oct

Priložnosti Programa HRT 2013 - 2020

ODPRTI RAZPISI

V okviru Ukrepa 1 – Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020, ki spada v okvir Programa HRT 2013-2020, sta trenutno odprta razpisa za mikrokredite in ugodna razvojna posojila

Mikrokrediti 

Razpis P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji spada pod okrilje Slovenskega podjetniškega sklada in je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Razpisanih je 12.000.000,00 EUR sredstev, od tega za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje namenjeno 1.950.000,00 EUR

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki  imajo na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. 

Upravičeni stroški:
- izdatki za materialne investicije ( nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov)
- izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc)
- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
- izdatki za nakup storitev
- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita. 

Prijavna roka v letu 2018 sta še: 01.09.2018 in 01.10.2018


Ugodna razvojna posojila

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP2 spada pod okrilje Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.

Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih je 9.911.226,59 EUR, od tega je za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje namenjeno 1.461.280,00 EUR

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala, srednja in velika podjetja.

Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice). V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev. 

Upravičeni stroški: 
- nakup nepremičnin
- gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje 
- nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom)  
- nakup nematerialnih naložb, ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta

Roki za oddajo prijav so:  31. 8. 2018, 28. 9. 2018 ter 31. 10. 2018.


Za več informacij se lahko obrnete na Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad ter Regionalno razvojno agencijo Zasavje (lucija.staut@rra-zasavje.si), kjer vam v okviru HRT sred nudimo svetovanja o možnostih in priložnostih Programa HRT 2013-2020.