SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

Regijska štipendijska shema Zasavje


O PROJEKTU


Regionalna razvojna agencija Zasavje je v šolskem/ študijskem letu 2016/2017 pričela izvajati Regijsko štipendijsko shemo Zasavje. Pred tem je shemo izvajala prejšnja pristojna regionalna razvojna agencija v Zasavju- Regionalni center za razvoj Zasavje, d.o.o..

V zasavski statistični regiji želi RRA Zasavje vzpostaviti model sofinanciranega kadrovskega štipendiranja, ki se je v preteklosti že izkazal za uspešnega.

RŠS Zasavje se bo izvajala na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija.

S shemo bo RRA Zasavje, kot izvajalka javnega pooblastila  za izvajanje regijskih shem kadrovskih štipendij v obdobju 2016 - 2022, stremela k naslednjim ciljem:

  • prispevati k dvigu izobrazbene ravni v regiji,
  • znižati strukturno brezposelnost,
  • bolj učinkovito reševanje problematike na področju trga dela,
  • povezati potrebe delodajalcev po kadrih in smeri izobraževanja študentov in dijakov,
  • spodbujanje vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč nazaj v Zasavje.


RŠS Zasavje je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem regijske štipendijske sheme oz. štipenditorjem (RRA Zasavje) in državo (Ministrstvom RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ). RŠS Zasavje se izvaja na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1, Ur. l. RS št. 56/2013, in Zštip-1B, Ur. l. RS št. 31/2018) ter Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Ur. l. RS, št. 35/14).

Za izvajanje RŠS Zasavje v obdobju 2016 – 2022 Evropski socialni sklad prispeva 80%, MDDSZ pa 20% sredstev.UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJ
Štipendije iz RŠS Zasavje so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni, po končanem šolanju/študiju pa se bodo zaposlili pri delodajalcu, ki jih je štipendiral. Štipendije iz RŠS Zasavje ne more prejeti dijak oziroma študent, ki je v delovnem razmerju ali opravlja samostojno registrirano dejavnost ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem uradu za delo Zavoda RS za zaposlovanje.
 

PODELITEV ŠTIPENDIJ

Štipendije iz RŠS Zasavje se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oz. prijavijo potrebo v vlogi na Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendij za posamezno šolsko/ študijsko leto. Na podlagi prijavljenih potreb RRA Zasavje izvede postopke za podelitev štipendij. Štipendije iz RŠS Zasavje se podelijo na podlagi razpisa, ki ga objavi nosilec (RRA Zasavje) za delodajalce, in sicer za tiste vrste izobraževalnih programov, za katera so delodajalci, ki so pridobili pravico do vključitve v RŠS Zasavje, izkazali potrebo.
 

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV

Sredstva v višini 50 % štipendije zagotovi RRA Zasavje preko Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, drugo polovico pa zagotovijo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti po končanem izobraževanju  zaposlili za najmanj eno leto.
 

VIŠINA ŠTIPENDIJE

Štipendija iz RŠS Zasavje znaša do 15 % minimalne plače v RS za dijake in do 28 % minimalne plače v RS za študente, h kateri se  prišteje še dodatek za uspeh in dodatek za izobraževanje izven kraja stalnega prebivališča.
 

IZPLAČEVANJE IN USKLAJEVANJE ŠTIPENDIJ

Višina štipendije se določi enkrat letno, v začetku šolskega/ študijskega leta, glede na trenutno uradno veljavno višino minimalne plače v RS – lahko pa jo določi delodajalec sam, ob upoštevanju pogojev Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1, Ur. l. RS št. 56/2013, in Zštip-1B, Ur. l. RS št. 31/2018) ter Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Ur. l. RS, št. 35/14).Med šolskim/ študijskim letom se ne spreminja in ob dvigu minimalne plače tudi ne poračunava za nazaj. Štipendije v celoti izplačuje delodajalec.
 

OBVEZNOST ŠTIPENDISTA

Štipendist se med drugim zavezuje, da se bo po zaključenem izobraževanju pri delodajalcu zaposlil za vsaj eno leto, da bo vsako šolsko/ študijsko leto pri delodajalcu opravil enomesečno obvezno prakso v obsegu 160 ur.
 

OBVEZNOST DELODAJALCA

Delodajalec se med drugim zavezuje, da bo po zaključku izobraževanja štipendista z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za vsaj eno leto, in mu bo omogočil opravljanje enomesečne delovne prakse v vsakem šolskem/študijskem letu v obsegu 160 ur.
 

ZLAGANJE ŠTIPENDIJ

V skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), Ur. l. RS št. 56, z dne 2. 7. 2013, lahko štipendisti s kadrovskimi štipendijami istočasno uveljavljajo pravico za naslednje štipendije: državna štipendija, Zoisova štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendija Ad future.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.


Nazaj na Regijska štipendijska shema Zasavje