SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
24
Oct

Priložnosti Programa HRT 2013 - 2020


PRILOŽNOSTI PROGRAMA HRT 2013-2020

Vlada Republike Slovenije je v letu 2013 v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, kjer je bilo območje omenjenih treh občin določeno za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, kjer se v obdobju 2013-2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore.


V letu 2016 je vlada s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo podaljšala izvajanje dodatnih začasnih ukrepov do leta 2020.


Sprejeti so bili naslednji začasni ukrepi razvojne podpore:


Ukrep 1

Program spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja z visoko brezposelnostjo, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,  v obdobju od 2013 do 2020 v skupni višini 10.374.000 evrov nepovratnih sredstev in 18.626.000 evrov povratnih sredstev. Finančni okvir programa sledi usmeritvi, da se nepovratna sredstva nadomeščajo s povratnimi viri financiranja.

Ukrep 2

Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost
, ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prek Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Ukrep 3

Davčne olajšave za zaposlovanje, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Finančne uprave Republike Slovenije

Ukrep 4

Davčne olajšave za investiranje
, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Finančne uprave Republike Slovenije.

Ukrep 5

Spodbude za trajnostni razvoj podeželja
 spadajo v okvir izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in se sofinancirajo iz evropskih skladov ter jih izvedeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

4. Javni poziv partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 del razpoložljivih sredstev nameni za izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore le na območju občine Hrastnik in Trbovlje, in sicer v višini 92.388,75 € iz EKSRP sklada in 69.106,67 € iz ESRR sklada. Rok za prijavo je 15.11.2019. 

Ukrep 6

Prometna in energetska infrastruktura
, ki ga izvede Ministrstvo za infrastrukturo v naslednjem okvirnem obsegu za območje občin HRT v obdobju od 2013 do 2020 v skupni višini 7.507.866 evrov.


Več o ozadju Programa HRT 2013-2020 ter dokumente za vrednotenje Programa, najdete na spletni strani MGRT, ki skrbi tudi za sofinanciranje ukrepov oz. instrumentov znotraj Programa HRT 2013-2020.