SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
24
Oct

Priložnosti Programa HRT 2013 - 2020

SUBVENCIJE ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ

Finančna sredstva, ki spodbujajo investicije, se delijo pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki so povezana z:
  • vzpostavitvijo nove poslovne enote;
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
  • diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala;
  • bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.
 
Upravičeni prijavitelji (glede na javni razpis 5 JR HRT - Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019):

- vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev:
- registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 in 15/17) in
- poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje;
- imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto.

V primeru, da se je začetna investicija nanašala na vzpostavitev nove poslovne enote (skladno s predmetom javnega razpisa), so bili  upravičeni tudi tisti prijavitelji, ki so imeli na upravičenem območju registrirano podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje na dan izstavitve prvega zahtevka za izplačilo;
 
Upravičeni stroški (glede na zadnji javni razpis):

- stroški nakupa strojev in opreme;
- stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja;
- stroški montaže opreme in strojev, v primeru, da so prikazani na istem računu kot nabavljena oprema in predstavlja sestavni del nabavljene opreme; 

Razpisno dokumentacijo ter rezultate zadnjega objavljenega razpisa 5 JR HRT - Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019, najdete tukaj, lahko pa se obrnete tudi na Regionalno razvojno agencijo Zasavje (lucija.staut@rra-zasavje.si). 

Podatki za vse pretekle razpise (rezultati so objavljeni pod razpisno dokumentacijo): 

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2014 - 2015

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016 (ponovitev)

4 JR HRT Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2017 in 2018

JR INV PO 2017 Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij na problemskih območjih 2017 

5 JR HRT Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019 

JR INV PO 2019 Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019