SI / EN

Večletni finančni okvir na ravni EU in na ravni Slovenije

Večletni finančni okvir na ravni EU
Voditelji držav članic Evropske unije so 21. 7. 2020 potrdili večletni finančni okvir EU za obdobje 2021 – 2027, vreden 1074 milijard evrov. Proračun bo podpiral naložbe v digitalni in zeleni prehod.
Proračun EU se financira iz različnih virov, med drugim tudi iz deleža bruto nacionalnega dohodka držav članic. Proračunska sredstva so med drugim namenjena financiranju številnih dejavnosti, od razvoja podeželja in varstva okolja do nadzora na zunanjih mejah in uveljavljanja človekovih pravic.Vir: https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/avgust-2020-kohezijski-e-koticek.pdf
 
Večletni finančni okvir na ravni Slovenije
V obdobju 2021 – 2027 naj bi Slovenija po ocenah v okviru svoje nacionalne ovojnice prejela 2,9 milijarde evrov na področju kohezijske politike, 1,5 milijarde evrov sredstev v okviru skupne kmetijske politike in 130 milijonov iz Sklada za pravični prehod.
 

Vir: https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/avgust-2020-kohezijski-e-koticek.pdf

Področja, za katera bodo porabljena sredstva evropske kohezijske politike:
 • Podpora strukturnim reformam in javnim naložbam, ki so ključne za dolgoročno okrevanje,
 • Podpora zeleni in digitalni preobrazbi,
 • Krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov,
 • Ureditev dolgotrajne oskrbe ter krepitev domske oskrbe za starostnike,
 • Ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest – zlasti za mlade ter
 • Zagotavljanje naložbenih podpor in obratnega kapirala za mala in srednja podjetja.
Preberite več >>> 


SKLAD ZA PRAVIČNI PREHOD

Evropska komisija (EK) je decembra 2017 predstavila Platformo za premogovne regije v prehodu. Platforma je ključni del pobude za premogovne in ogljično-intenzivne regije v prehodu. Platforma je zasnovana tako, da državam članicam in regijam pomaga pri izzivih ohranjanja rasti in delovnih mest v prizadetih skupnostih. Namen platforme je olajšati razvoj projektov in dolgoročnih strategij v premogovno intenzivnih regijah.
Zasavski in Savinjsko - Šaleški regiji je Evropska komisija v okviru pobude Platforme za premogovne regije v tranziciji priznala status pilotne regije.

Ukrepi iz Sklada za pravični prehod bodo podpirali naslednje dejavnosti:

 • produktivne naložbe v mala in srednja podjetja, vključno z zagonskimi podjetji, ki bodo spodbudile diverzifikacijo in preusmeritev gospodarstva;

 • naložbe v raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter spodbujanje prenosa naprednih tehnologij v skladu s slovensko strategijo pametne specializacije;

 • naložbe v uvajanje tehnologije in infrastrukture za cenovno dostopno čisto energijo;

 • naložbe v digitalizacijo;

 • izpopolnjevanje in preusposabljanje delavcev.

Zaradi onesnaženosti in degradacije okolja so predvideni tudi naslednji ukrepi: 

 • naložbe v regeneracijo in dekontaminacijo objektov, sanacijo zemljišč in projekte za spremembo namembnosti;

 • naložbe v krepitev krožnega gospodarstva.


Preberite več >>>

AKTIVNOSTI ZA PRIPRAVO NAČRTA ZA PRAVIČNI PREHOD

EK analizira stanje v regijah (tudi v Zasavski) in predlaga ukrepe, ki se bodo financirali iz evropskega Sklada za pravični prehod, iz katerega naj bi bilo za obe slovenski regiji namenjenih več kot 130 milijonov nepovratnih sredstev.

Do te podpore bodo upravičeni projekti, ki bodo navedeni v območnih načrtih za pravični prehod.
Zunanji izvajalec v sodelovanju z RRA Zasavje in drugimi deležniki v regiji izdeluje načrt, ki bo med drugim vseboval strategijo za nadaljnje prestrukturiranje Zasavske regije in akcijski načrt, v katerem bodo navedeni najpomembnejši projekti, ki bodo imeli pozitivne učinke na prestrukturiranje Zasavske regije.


Načrt za pravični prehod bo podlaga za črpanje sredstev iz Sklada za pravični prehod.

V sklopu aktivnosti za pripravo načrta za pravični prehod je družba Deloitte 11. 8. organizirala sestanek regijskih deležnikov, ki ga je gostila RRA Zasavje, ter ogled degradiranih območij v Zasavju, teden kasneje pa sta družba Deloitte, kot izvajalec priprave predloga Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga, in Ministrstvo za infrastrukturo z deležniki izvedla delavnico s ključnimi deležniki, vključenimi v proces t.i. pravičnega prehoda premogovnih regij. Na delavnico, ki je potekala v Hiši Evropske unije, so bili povabljeni predstavniki ključnih deležnikov, ki bodo so pripomogli k pravičnemu prehodu obeh regij. To vključuje predstavnike ministrstev, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij, delavcev in nosilcev gospodarskih dejavnosti. Ker je aktivno vključevanje deležnikov temelj načrtovanja pravičnega prehoda, je bila delavnica namenjena predvsem izmenjavi mnenj in pogledov med organizacijami, ki bodo v prihodnjih tednih in mesecih soustvarjale Strategijo. Preberite več >>> 

Načrt bo po predvidevanjih izdelan že do konca marca 2021, tako da bo Slovenija ena od prvih držav Evropske unije, ki bodo imele izdelan načrt za pravičen prehod premogovnih regij. S tem pa tudi ena prvih, ki bo v naslednji finančni perspektivi izpolnjevala pogoje za črpanje sredstev sklada in ostale podpore za evropske premogovne regij.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.