SI / EN

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019 JR INV PO 2019


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 2.11.2018, v Uradnem listu RS št.70/2018 ter na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019 – JR INVO PO 2019.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša 2.500.000,00 EUR, od tega:

- 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpje in
- 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

 
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, t.j. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in:
- so na dan objave javnega razpisa vsaj osemnajst (18) mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje,
- na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj šest (6) mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju,
- so na dan objave javnega razpisa registrirane za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet začetne investicije,
- nimajo registrirane glavne dejavnosti in dejavnosti, ki bo predmet začetne investicije, v sledečih izključenih sektorjih:
 
 
- sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
- sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24),
- sektor ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,
- sektor ladjedelništva,
- sektor proizvodnje, distribucije energije ter energetska infrastruktura,
- sektor primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- sektor jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
- sektor industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 44. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU ter
- prevozni sektor za podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, navedenimi v 45. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
 
 
 
Upravičeni stroški so:
- stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:
- nakup novih strojev in opreme,
- nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
- nakup objektov.
 
Rok za prijavo je 6.12.2018 do 12. ure. Več o razpisu ter razpisno dokumentacijo najdete tukaj.
 
Vprašanja in dileme lahko naslovite na MGRT (gp.mgrt@gov.si), z obvezno oznako št.: »4300-21/2018«, najkasneje do 26.11.2018, do 10.00 ure oz. na Regionalno razvojno agencijo Zasavje (lucija.staut@rra-zasavje.si ali andraz.malovrh@rra-zasavje.si), kjer smo vam na voljo tudi za sestanke in svetovanja.

Več o Programu HRT 2013-2020 ter možnostih in priložnostih, ki jih ponuja, najdete tukaj


Vsa zainteresirana podjetja se naj pred prijavo obrnejo na Regionalno razvojno agencijo Zasavje.


 
 
 
 


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.