SI / EN

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022«


SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v petek, 5.7.2019 objavila javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022.
 
Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih in srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza.
Predmet razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.
 
Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:
  • ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in
  • ki želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge in
  • nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 2.800.000,00 EUR.

Intenzivnost pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za financiranje posamezne operacije ne smejo biti višja od 250.000 EUR.
 
Upravičeni stroški:
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
  • stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo,
  • stroški nastopa na sejmu,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),
  • stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),
  • posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.

 
 Rok za oddajo vlog je 5.10.2019.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.