SI / EN

14. REDNA SEJA RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE


Trbovlje, 9. junij 2020 - Včeraj se je v Trbovljah na 14. redni seji sestal Razvojni svet zasavske regije. Svet je razpravljal o prenosu degradiranih površin v lastni države na občini Trbovlje in Hrastnik, o razvoju energetike v Zasavju, o Zasavju kot premogovni regiji v tranziciji ter problemskem območju z visoko stopnjo brezposelnosti.
 
Člani sveta so se seznanili z izvajanjem Programa za spodbujanje konkurenčnosti na območju občin Trbovlje in Hrastnik v okviru t.i. problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnosti. Območje občin Trbovlje, Hrastnik, Radeče je bilo namreč v letu 2013 zaradi visoke stopnje brezposelnosti upravičeno do dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore, v sklopu katere RRA Zasavje izvaja program ter iz katerega so podjetja iz Ukrepa 1 – programa za spodbujanje konkurenčnosti na problemskem območju počrpala 9.720.053,67 EUR.

Na ta način so izboljšala svoje človeške in finančne vire, skupaj z bolj spodbudnim okoljem ter splošno gospodarsko sliko pa se je zmanjšala tudi stopnja brezposelnosti, ki je bila glavni indikator za problemska območja. Kljub ugodnejši sliki brezposelnosti, pa so se v sami zasavski statistični regiji poslabšali ostali indikatorji, ki vplivajo na razvitost in usmerjajo kvaliteto bivanja in gibanje prebivalstva v zasavski statistični regiji.
Zasavska regija tako v naslednjem programskem obdobju 2021 -2027 ni zajeta med problemska območja, ki so deležna podpore oz. pomoči države.

Iz tega razloga je razvojni svet sprejel sklep, da je potrebna redefinicija indikatorjev problemskih območij z namenom umestitve zasavske statistične regije med problemska območja v RS. RRA je med možne redefinirane indikatorje navedla: BDP na prebivalca, ki v Zasavski regiji dosega komaj 52,4 % slovenskega povprečja; povprečna plača je druga najnižja v Sloveniji, polovica delovnih aktivnih, živečih v zasavski statistični regiji, se vozi na delo izven regije, delež gospodinjstev, ki so prejemala denarno ali materialno pomoč dobrodelnih organizacij, je največji v ravno v Zasavski regiji, hkrati pa ima regija najmanjši uvoz in izvoz.
Svet je soglasno sprejel sklep, naj RRA Zasavje pripravi ustrezno podlago za dopis na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), predlog kazalnikov, za katere RRA oceni, da so najbolj relevantni.

Za pričetek umeščanja in same gradnje HE Trbovlje, Renke ter Suhadol je potrebno dokončno uskladiti in podpisati koncesijsko pogodbo, dogovor o sodelovanju ter medsebojnih pravicah in obveznostih. Izgradnja je ekonomsko upravičena, meni Trotovšek, ki je zaključil, da je gradnja HE na srednji Savi potencial oz. priložnost, ki je ne smemo zamuditi.
Člani sveta so se s povedanim strinjali, so pa poudarili, tako Primož Jelševar, da k projektu občine pristopijo enotno. Mag. Tomaž Berginc, direktor ETI d. o. o., je poudaril, da je pri projektu izgradnje HE na srednji Save bistveno več pozitivnih kot negativnih posledic, le-te pa se da preprečiti z naborom projektov, kot so npr. ureditev kajakaške proge.

Marko Funkl, župan občine Hrastnik, in Miran Skobe z Občine Trbovlje sta predstavila aktivnosti na področju prenosa lastništva degradiranih površin v lasti RTH v likvidaciji d.o.o. na občini Trbovlje in Hrastnik. Občina Hrastnik ni bila uspešna pri pozivih k brezplačnemu prenosu lastništva, zato so odkupili površine strateškega pomena, dve območji strateškega pomena je odkupila tudi Občina Trbovlje. Člani sveta so soglasno sprejeli sklep, da RRA Zasavje preveri in posodobi akcijski načrt, izloči odkupljene parcele ter sklep, da svet podpira pobudo za neodplačni prenos degradiranih površin.

Sejo so člani zaključili s predstavitvijo Zasavja kot premogovne regije v tranziciji in Sklada pravičnejši prehod premogovnih regij. Prejšnji teden je bila podpisana pogodba z zunanjim izvajalcem za zagotavljanje tehnične pomoči slovenskim premogovnim regijam. V roku enega leta bo izdelan načrt za pravičen prehod Zasavske regije, ki bo podlaga za črpanje sredstev s Sklada EU za pravičen prehod. Skupna vrednost sklada je bila zaradi koronakrize povečana s 7,5 mrd EUR na 40 mrd EUR, od tega naj bi Zasavski in Savinjsko – Šaleški regiji skupaj pripadalo med 91 in 531 milijonov EUR sredstev.Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.