SI / EN
Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
13
Oct

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016

Vrednost razpisa: 4.088.285,60 EUR

Rok prijave: 13.10.2017

Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 izobraževali v zadnjem letniku.

Namen je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.

Upravičeni prijavitelji: Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola: na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja srednje poklicno oziroma višje strokovno izobraževanje ter izpolnjuje druge v razpisu navedene pogoje. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje druge v razpisu navedene pogoje.

Povezava: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom-pud/
Konec razpisa: 13.10.2017