SI / EN
Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
15
Mar

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«

Vrednost razpisa: 6.600.000,00 EUR

Rok prijave: 15.03.2018

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja, ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:
  • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
  • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
  • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.
Upravičeni prijavitelji: Upravičenci po tem javnem razpisu so subjekti inovativnega okolja, ki že najmanj 24 mesecev pred oddajo vloge izvajajo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa. Prijavitelj je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, organizirana v obliki gospodarske družbe ali v obliki zavoda in je vpisan v Sodni/Poslovni register Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018000600013?ral=2018000600013
Konec razpisa: 15.03.2018