SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Iščete sredstva za razvoj vašega podjetja?
16
May

Iščete sredstva za razvoj vašega podjetja?

Program HRT 2013-2020 za hrastniška in trboveljska podjetja razpisuje mikrokredite ter ugodna razvojna posojila.

Slovenski podjetniški sklad je konec leta 2017 objavil razpis P7R 2017 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Razpis ponuja sredstva v višini 12.000.000,00 EUR, od tega je za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, namenjeno 1.950.000,00 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki   imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Upravičeni stroški:
- izdatki za materialne investicije ( nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov)
- izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc)
- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
- izdatki za nakup storitev
- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Prijavni roki v letu 2018 so:  01.06.2018, 01.07.2018, 01.09.2018 in 01.10.2018.


Tik pred prvomajskimi prazniki pa je Slovenski regionalno razvojni sklad objavil Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP2.  

Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih je 9.911.226,59 EUR, od tega je za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje namenjeno 1.461.280,00 EUR.

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala, srednja in velika podjetja.

Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice). V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev.

Roki za oddajo prijav so: 31. 5. 2018, 13. 7. 2018, 31. 8. 2018, 28. 9. 2018 ter 31. 10. 2018.


Upravičeni stroški so:

- nakup nepremičnin
- gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje
- nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom)  
- nakup nematerialnih naložb, ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta

Za več informacij se lahko obrnete na Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad ter Regionalno razvojno agencijo Zasavje (lucija.staut@rra-zasavje.si).